alkmaarsche C O U R A N Ao» 1824. Mo, sóc iÈSEÈhi, Deze COUR/INT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. li UN EDEL GROOT ACHTBARE de GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD-HOLLAND. Omvangen hebbende een Stel Inhouds - maten uit gedraaid hout arervaardigüdoor den fabrikeur G. F. Oostgijzente Hoorn. En in aanmerking genomen Hebbende, dat dezelven allezints vol gens de bestaande voorschriften en met de meest mogelijke naauwh keurigheid en deugdelijkheid vervaardigd zijn waartoe het inbren gen van eenen koperen band in den rand zeer medewerkt, brengen bij deze onder aanbeveling ter kennisse van alle belanghebbenden d«t bij den vooruoemdeu fabrikeur de noodige voorraad dezer maten aanwezig is. Haarlem den 17 Junij 1824. l)e Gedeputeerde Staten voornoemd^ Van TETS van GOUDRIAAN. Ter ordonnantie van dezelve, De Griffier der Staten van Holland, J. A. van ZUYLEN van NYEVELT. PROVINCIE NOORD -HOLLAND. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij dezen ingevolge de dispoiitie van H. E. G. A. e w- deputeerde Staten van Noord - Holland van den io« JunU 1824, de belanghebbenden bekend; m..nj Dm van den 28» dezer maand JunJj tot den a6« der volgende ™"nd Juli)ter Secretarie alhier ter visie zal leggen de op heden at gok on- digde Lijst van bevoegde Geneeskunst Oefenaren, binnen deze btao. Alkmaar den Junij 1824, Burgemeester en IVethouieren voorna. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven, G» de HEER. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 27 Junij 1824. Tweede Gebod. Jacobus Coopsjongman en Krijna Dina Kiertjongedochter bei- do alhier geboren en woonachtig. AANBESTEDING. Op Woensdig den 30 Junij 1824, des namiddags ten twee uren, 2alonder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Iioliandof by deszélfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten Staten, en in bijzijn van den Hoofd-In- genieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het Gouvernement der Provincie te Haarlem, worden aanbesteed: Aangiften van Geboorte te Alkmaar van det» 21 tot den 27 Junij 1824. Johanna Colomhinadochtertje van Hendrik Bernardus Impinlr eti Geertruilda Schoenmakers. Pieter Loefhouwer zoontje van jan deGraaffen Aafje Beets. Egbertzoontje van Jacob Kuijer» en Johanna Pooland. Cornells ja. Het maken van eenen STEENEN CLOOIjING, voor dtn Zuidpolder Zeedijk, bij Edam, beneveus het doen var. eeni- ge RE PA RATI EN. 1». Het doen van eenige VERNIEUWINGEN en REPARATI- EN, aan den Hoofden der Haven beoosten het Oude Schild, op het Eiland Texel. Deze aanbesteding zal geschieden bij Inschrijving en Op'ood. De bestekken van deze Werken zullen ter lezing liggen, boven en behslvtrii san bet Lokaal van het Gouvernement van Noord-Hollsnd, jn de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: te Haarlem in ge Toelast, de Halve Maan, de Kr oor. en dt LeeuwriK te Alkmaar in den Robden Leeuwte Hoorn in het Ongemaakte Sship; te For merende en te Muiden in den Doelen; te Amsterdam in het Turf schip van Breda in hel Noordhollandsche Koffijhuis, en bij C. Rode, in 's Gravenlandsche Veerhuis; te Nurden in de Kroonen te Weeip in den Roskatm Zullende acht dagen voor de ainbesfeding, de nood'ge aanwijzing worden gedaan, en bij de' Hoofd-lngenieur van den Waterstaat D. Mentzden Ingenieur A. Kommers Pz. té Haarlem en bil Heeren Dijkgraaf en Heemraden van oen Zuidpolder bij Edam, de noodige icformatien te bekomen zjjn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-fjollantf Van TETS van GOUDRIAAN. De BURGEMEESTER der STAD ALKMAAR, met het mees te genoegen gezien hebbende, dat ten gevolge van het aanzoek, door heeren Burgemeesteren in hunne Notificatie van 3 February li., gedaan.de Lijst der inteekening tot de cotnribuiien voor de M«»t. scbappll van Weldadigheid, met het Zeer aanzienlijk getal van drie en veertig n'euwe onderteekensars is vermeerderd geworden, vind zich inde aangename verpligting, deze zijne mede Ingczeteneuwel- lte to: de voormelde pogingen voor hst nut der maatschappij ge daan, wel hebben willen medewerken, en alzoo de verwachting, welke hij van luirr.e goede beginselen en burgerdeugden had opgevat, hebben geregtvaardigd, openlijk zijne erkentenis en dankbaarheid tc betuigen, voor de goedwilligheid en ijver, waarmede zij aan de voorstellingen van Burgemeesteren, hebben gelieven gehoor te geven, met de zeer' ernstige verzekering, dat bij zich even zeer verpligt als genegen gevoelt, om by alle voorkomende en wederkeerige gelegen, heden, aan ieder hunrer, waar het in zijn vermogen, en met zijne pligten niet strijdig zal zijn, blijken te geven, hoe veel prijs hij op deze hunne handelwijze eti hunne bereidwilligheid, om tot de voor- I schreven oogmerken mede te werken, heeft gesteld. Alkmaar den 25» Junij 1824. De Burgemeester voorni. G. F. VERSCHUIR. Aangiften van Overledenen te Alkmaar van den 21 tot den a7 Junjj 1824. Johanna Bakker, oud 19 jaren. Anna Sinkalf, oud 12 jaren. Jacob Alotoud 44 jaren. Laurenszoontje van Dirk Ka- per en Kniertje Stam, oud jaar. V IN NAAM VAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING èn HET GEREGT. VERKOOP ter audiëntie der geregtelijke uitwinningen van de regtbank van eersten aanleg, zitting hebbende te Alkmaar, van: Na. I. Twee aan een gedamde stukken gras - landgelegen in den Eilands-Polder, in de gemeente en banne van Graft, arron dissement Alkmaar, aan de westzijde van de O.'ercoom-sloct, genaamd Blokker en Pulkeweer te zamen groot ongeveer vier bunders en tachtig roeden, belend ten noorden en oos ten de Vaar-slootten zuiden en westen Jan Prins, in huur gebruikt bij Jan Bakkerlandbouwer, wonende in de Star- meer, gemeente Graft. 9. een stuk gras - landgelegen als voren, aan de westzijde van de Vermaning - slootgenaamd Pisvcn, groot onge veer een bunder en negentien roeden, belend ten noorden de Zeevarende Buidel te Weit-Graft-dijk ten oosten de Vaar. sloot, ten zuiden de Doopsgezinde gemeente te Oost-Grafc- dijk en ten westen den Ei lands - dijkin huur gebruikt bij Dirk Jansz. Prinslandbouwer te Óos: - Graft-dijk ge meente Graft. 3. een stukje gras - landgelegen als voren, aan de oostzijde der Vermaning-sloot, genaamd Paardelandgroot ongeveer achtenzestig roeden, belend ten noorden en oosten de Vaar. slootten zuiden Pieter Groot en ten westen de Vaar-sloot in huur gebruikt bij Pieter Grootlandbouwer, wonende te Oost-Graft-dijk, gemeente Graft. 4. twee aan een gedamde stukjes gras-land, gelegen als voren, in de Blokker, aan de oost-zijde van de Molen-sloot, ge naamd Tandhoofd en Zuider-Tandhotfdgroot te zamen on geveer drie bunders en zeventig roeden, belend ten noordeti den Ouden-dijkten oosten de Laan-slootten zuiden Spaar- stoken en ten westen de Vaar-sloot en Pieter Groot, in huur gebruikt bij Dirk Jansz. Prins straks genoemd. 5. een stuk gras-landgelegen als voren, aan de oost-zijde ran de Molen-sloot, genaaamd ddBoomkes, groot ongeveer een bunder en vijftig roedenbelend ten noorden de Doops- gezinde gemeente te Oost-Graft-dijk ten oosten Jan Boon junior en ten zuiden en westen de Vaar - slotenmede in huur gebruikt bi) bovengemelde:! Dirk Jansz. Prins. 6. een stuk gras - landgelegen alt voren j aan de West-zjjde van de Vermaning-sloot, genaamd de Kamp, groot ongeveer een buuder, belend ten noorden de Doopsgezinde gemeente te 1 FAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1