TtaAr.'ix H' ERVEN vïb A. S T w R C K, ia Agterdag wjjk C. N®. 5I9. Oost—GraFc—dijkJren oosten de Vermaning-sloot, ten einden A rmetiy oogden te Oost-Graft-dijk en ten westen den Eilands- dijkin huur gebruikt bij meergeroeiden Dirk Jansz. Prins. 7- een stukje gras-land, gelegen als voren, aan de oosi-zijda van de Molen-sloot, genaamd Overveen, groot ongeveer ze ventiet rtieden, bei end ten noorden de Vaarslootten oos ten Jani Boon Junior tén zuiden de Doopsgezinde gemeente te Oost - Graft - dijk en ten westen de Vaar - slootin buur gebruikt bij dikwerf genoemden Dirk Jansz. Prins. 8. een snik gras-Zandgelegen in het Kamerhop, in de gemren- te (itJfr,- arrondissement Alkmaar groot ongeveer een bun der en zeventig roeden helend ten noo den de erve J. van der Stel, ten oosten de Tocht - slootten zuiden Jan Prins en ten westen den Laan-dijkin huur gebruikt wordende bij Jacob Ris, landbouwer, wonende-U* de watermolen, staan de in het Kamerhop voortneb', 9. een stuk gras-land, gelegen als voren, groot ongeveer fwee bunders en twintig roeden, beiend ten noofden de erve' Klaas Andrïsmz. van der Lijn, teil oosten den Ring-dijk, ten zui den Piiter Cornelisz. Groot en ten westen de Tochtslootin huur gebruikt- wordetide bij Jan Prins, landbouwer, wonen de in de gemeente Graft. Gearresteerd als onroerend got-d ten laste van de Doopsgezin de gemeente te Oost-Graft-dijk; EersteUjkter requiside van JAN NOMES, van beroep timmerman eh leverancierViti Ijzerwaren wonende in de Rijp» dotnicilium kiezende ten huize van en hebbende' tot lijnen procureur JACÓB [ÖS1AS de LANGE, wonen de te'Alkmaar, aan de LiiVge'scraatWijk A'N®. 550, bij proces verbaal van dón deurwaarder JAN de WIT0, wonende te Rijp» in dato den zevendei*'februarij 1S00 vieren twintig, den tfóiiidën' daar'aanVol'gón'de'tó Alkmaar geregistreerd, over geschreven ten kantore dec bijpotheken voor bet srrondijse- ihent Alkmaaröp den zó'S Jtwtntigsteo dier maand en ter grif fie van de voorgemelde tegtbank, op den tienden Maart daar aanvolgende, van «elk proces vernaai kopiën zijn uitgereikt aan den heer KLAAS 1-tEiJNfS Assessor der gemeente Grafc, eu aan den beer BOUWEN GEEL# griffier bij het Vredege- regt van he: kanton Rijp en Sóhóut der gemeente'Graft. En daarna nóg ten 'tmgdmmafje gearresteerd bij het hierna- te melden proces verbaal. ïo. een stuk gras-land^ gelégen als voren aan de Laan-sloot, genaamd a' Nootgrout ongeveer een bunder en vijftig roe den, belend ten noordenReitider Smitten oosténd e Laan. sloor, ten zuiden Spaar stolden-er> 'ten westen de Zeevarende Buide/ te West-Gr/t-dtutie huur gebruikt wordende bij Jacob "Rislandbouwer, wonende in de watermolen, in het Kamerhop, 11. een stukje gras-land, gelegen als voren, op de Vinke-sloot, genaamd Schenkt-Oadihorngroot ongeveer acht en zestig roeden, betend ten noorden an oosten de Vaar - slootten zuid e* Adriann en Klaas Grafelijk eu ten wésten oe Vaar sloot, in huur gebruikt wordende bij Klaas Groot, vleescn- houwerwonende te West—Grsfc-dijk gemeente Graft. 12. een stukje gras-landgelegen als voren, aan de zuid-zijde van de Kremmefing, genaamd de Deijmpte, groot ongeveer twee en veertig roeden, beleed ten noorden en oostun «e t aar-slotenten zuiden Pieter Groot en ten westen de Vaar s'oot, in huur gebruikt wordende bij bovengemelden Pieter Groot. 13. <eu stukje gras - landgelegen in het Kamerhop, in de ge meente Rijp, arrondissement Alkmaar, erooc ongeveer twee en veertig roeden, belend ten noorde' Klaas Andriesz. van der Lijn ten oosten de Tochtslootten zuiden Pieter C/r- tielisz. Groot en Jan Prins en ten westen den" Laan - dijk. welke vier laatstgenoemde percelen tevens met die sub No. 1 tor en met 9 ingesloten, ais onroerend goed ten lasten als voren zijn gearresteerd; t®n verzoeke van WILLEM ViNK, van beroep metselaar en leve rancier van materialen, gewoond hebbende te West - Grafc-dljk in de gem ente Grsft, thans wonende in de Pijp, domiciiiuui kiezende ten huize van en hebbende tot zijnen prokureur JACOB fÓSIAS oe LANGE voormeld, bij proces verbaal van denzelven 'c.'élirwaard.r JAN de WiT, in dato den negerden Februari) 1800 vier eri twiatig, den tienden daaraanvolgende te Alkmaar geregistreerd, overgeschre ven ten kantore der hypotheken voor hec arrondissement Alkmaar, voor zoo verre de vier laatste percelen betreft, op den eersten Maart deszelve 1 Jaars en in voege als voren overgeschreven ter griffie der voornoemde regtbank op dcu dertienden oerze'fde maar.d Maart, van welk proces verbaal afschriften zijn ter har d gesteld aan den heer KLAAS HEiJNIS, Assessor der gemeente Graft en aan den heer BOUWEN GEEL, griffier bij het Vredegeregt van het kanton Rijp en Schout der gemeente Graft. De eerste afkondiging der memorie van lasten heeft plaats gehad op Woensdag den negenden JunIJ 1800 vierentwintig, des voormid- dags ten tien uren, in de audientie-zaal der voornoemde regtbank, op het stadhuis te Alkmaar. De provisionele toewijzing zal plaats hebben op den zevenden Ju- lij 1800 vier en twintig, ter plaatse en ure voorschreven. De hierboven omschrevene percelen zijn door den executant voor noemd gesteld en ingezet op de navolgende prijzen, als: het perceel hiervoor onder No. 1 omschreven, op Tachtig guldenshet perceel r.o.2, op hjf en Dertig guldens, het perceel No. 3, 0p Twintig guldens, hei perceel No. 4, 0p Tachtig guldens, het perceel N.. op en..dertig guldenshet perceel No. 6, op Vijf en twintig gu ens, het perceel No. 7op Drie guldensbet perceel Noj cp Twintig guldenshet perceel N«. 9, 0o Dertig guldens, het perl ceel L\o. IO> op. Dertig guldens, het perceel N». n op Twintig gul. dens, het perceel No n op Tien guldensen het perceel No/,, op Tien guldens, volgens de opprijs-nelling vervat in de memorie van lasten welke ter,gr.ffie der voornoemde regtbank is gedeponeerd! Gedaan te Alkmaar, den vier en twincigsten Junij 1800 vier en twintig, J Cl c" J. J. de LANGE, procureur. IN NAAM VAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING EN HET GEREGT. VERKOOP, ter audiëntie der geregtelijke uitwinningen van de regtbank van eersten aanleg, zitting hebbende te Alkmaar, van: Een HUIS en ERVE, genaamd het Slot van den Hoef', met dei' zelfs^Stsilingen overdekte Kolfbaan en verdere getimmerten en aacA horiijgeden iogerigt tot ee e Herberg, «taande en gelegen te EfS mondpan den Hoef, arrondissement Alkmaar, belend teff oosten cl Boorpen den Ueerenweg en ten zuiden de weduwe Klaas Dekktt zijnde de huizing getcekend met No, 33. Het gemelde huis, erve en toebehoren behoord sa* JAN de GEUS, herberg'erwonende te Egmond aan den Hoef, door wien het zei. ve wordt bewoond en gebruikt, en is ten lasten van denzelven jut' de Geus, als onroerend goed gearresteerd, ter requiside van de ter'" ren Mr. BERNARDUS van LAAR, advocaat, en JACOB JOSlf AS de LANGE, procureur, beiden wonende te Alkmaar, enrngt melde aan den Voord»®, wijk A, No. 618, en laatstgenoemde au de Langestreat wijlt A, No. 550, in kwaliteit als bi) het Concern- daat door den gefailleerden DiKK LAMBERTUS BLAUW MAR KANT, wonende te Alkmaar, en aldaar uitgeoefend hebbende bei beroep van Wijnkooper, ep den drie en cwlntigsteh September rSba drie en twintig, met de opgekomese crediteuren gesloten, deti der, ïigacea derzelfde maand te Alkmaar geregistreerden door de rej;. bank van eersten aanleg, zitting houoende te Alkmaar, regtspraiiet de in zaken van koophandel, bi) vonnisse vat den dertigsten Sep-1 tember 1800 drie en twiotig, den tienden November deszelvët Jiln te Alkmarr op de expeiitie geregistreerd, gehomologeerd, pe tagiiji tot de vereffening enz, v. der zaken der boedel des gef ideeMii Dirk Lumbertus Blauw Markant concernerendezullende den pn cureur Jacob Josias ds Langewonende te Alkmaar, aan de Langr maat, wjjk A, No, 550, op de tegenwoordige saiste voor Öt? quiranteo in hunne genoemden kwaliteit occuperen. Dit arrest is gedaan door den deurwaarder CASPER BROOï SMITwonende te Alkmaar, op den derden junij 1800 vier en twi: tigbiljkehs deszelfs proces verbaal, van dien datum, den v ij fis daaraanvolgende te Alkmaar geregistreerd den elfden dier maanda kantore der hijpotheken :e Alkmaar geregistreerd, en op den tienden derze'fde maand Junij ter griffie der regtbank van eersten 111. leg voormeld overgeschreven, van welk proces verbaal kopiën uitgegeven, zoo a at- den heer CHRISTIAAN van EGMOND, Schout der gemeente Binten - Egmonden ali aan den heer TiiCJ DOiTXTS JOHANNES RëPELIUS, Griffier van het Vretiegertf kanton Aikms-r No. 2. De eersfe afkondiging der memorie van lasten zal plaats hebbet: op den vierden Augustus 1800' vier en twintigdés voormidtisgs m tien uren, in de audient'e-zasl der voornoemde regtbank, op is raadhuis te Alkmaar. Gedaan te Aikma ar, den vljfen twintigste" Junij 1800 vier en-twintjJ J. J. de LANGE, procurer, Men is van mpening, op Vrijdag den 9e en Zaturdag den ji Jiilij 1824, des avonds ten vijf uré ïii het Stads Logement in de Lr geïiraat re Alkmaar, door het ministerie van den te Alkmaar n- derenden Notaris Mr. JACOB NÜHOUT v.m veen, jL< openbaar te verkoopen: 1. Een HUIS en ERVE Staande en gelegen binnen de stad Aft maar, aan de noordzijde'van de Langestraatzijnde No, 97 k wijk B. t. Den Opstal van een PLAISIER TUfN, gelegeB buiten Nieiiwlanderfcek in buiten wijk D: No. ic8. Zijnde neide Percelen inmiddels Uit de Hand te Koop, D» bewijzen van eigendom en Conditiën van Verkoop zullen ackl dagen voor den verkoopdag ter lezing liggen ren kantore van ho«en- genoemden Notaris, bij wien. nadere inforraatien te bekomen zijo. De ondergeteekende, wettig aangesteld ais SCHOOI- O N D S R W IJ Z E R iti de plaits van den verdienstelijken Oir derwijzer P. Kluftwenscht in deze betrekking deszelfs voorbetü te volgen, en de Jeugd een gepast onderwijs te geven; hoopendeii dit vercerend vertrouwen te deelen, hetwelk de waardige overleden hssft mogen genieten. Hij zal zijnen post aanvaarden op. heden d:i aS6 Juli)in hetzelfde Schoólvertrek op de Laat. Alkmaar den 25s Junij 1824. P. D. A N S L IJ N, Iemand vastwerk begerende en genegen als KNECHT in tti Ksgchel - Magazijn :e fungeren, adresseren zich ten spoedigts vn bj. Ms. van de POL, op de Voordam, Op Dingsdng den 6 Julij 1824., zal men ten huize ra L. KIKKERT, Hz. Ir. de Houtilsfaat te Alkmaar, B oei huil houden van allerhand HUISRAAD en INBOEDEL, enzenz. De ondergeteekende de Grutters- en Kruideniers- Affaire li gonnen zijnde, biedt zich aan in de gunst zij er geëerde Stsdgecof ten, beloofd eene prompte en civiele bediening. Jb. K O O R N, in de Houtiis'raat re Alkaur, Alkmaar. A SIMON NATHANS DENTZ, Tandmeesif van Z. K. B. den Prins van Oranje, en van Hoogstdeszelfs gebed Hof, etc. etc., verwittigd zijne geabonneerden en verdere beg» tigers, tiat hl) te spreken of te ontbieden zal zijn op heden Ms» Oaj den geheelen dag en Dingsdag tot 12 uren, den 28 en 29* JurlJ bij de weduwe H. UKENAin den Burgt te Alkmaar. Die gemtf de Dentiste over gebreken in de Mond, of over het abonnement té het «signeren der Tanden spreken willen worden verzocht, zti bij tijd» te melden of daagj te voren de adrejsen te zenden aan voor noemd Logement. Is woonachtig te Amsterdam in de Hoogitrnt No. 7, alwaar bij afwezigheid, de affaire door deszelfs Broeder ge continueerd wordt. Op Dingsdag den 29 Junij 1824, des avonds ten zes ure, ul men ten huize van de weduwe HOOGLAND, in de Herberg Rustende Jager te Heilo, de jaarli'ksc'ne Verkooping van GRlI' GEfVASen Verlijnn'ng van ETC,KOENEN houden terwijl de Ver pachting der TIENDENS in die gemeente zal plaats hebben of Dingsdag den 6 Julij 1824, dei voormiddags te tien ure.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 2