a CJörïiSÉ courant B, P tfe ALKMAARSCHE P 9*. "Y1. Ao» 1824. No, ±71 DEN s 7 U LT. WAARSCHUWING. ÏS f- °5- - r ■o In een onzer fabrjjken is gisteren brand ontstaandezelve W*E B S VAN MAANDAG ids Deze COURANT wordt voer Zes Cents Uitgegeven. IURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALK- WAAR, bre gen bi) deze ter kennisie van de Irgezeteneh dezer St»d eu jurisdictie van dienec voorts aan alle de genen welke zulks «tilde mogen asrgaan, 1°. Dat te rekenen van den eersten der maand JuliJ aanstaande, pt ov sloneel tot den vijftienden der aanstaande maand Augustus van deze jare 1824 ingesloten, geene HONDEN langs de stra ten en wegen dezer Stad en Jurisdictie zullen mogen losloopeti op poene van drie guldens boete ten voordeele der Sergeanten van Politie te verbeuren voor ieder Hond, welke gevonden ral worden los te loepen. »o. Dat de alzoo los loopende Honden, om het even of rij til of niet zijn gemuilband zullen worden opgevangen, om tegen be taling van de voormelde boete van drie guldens, binnen den tijd van vieren twintig uren, door de Eigenaarsbij den heer Commissaris van Politie te kunnen worden gereclameerd, zul lende na dien tjjd daar over zoodanig worden gedisponeerd, als burgemeester en Wethouders zullen verstaan te behooren. Burgemeesterenwethouders vermanen alle eigenaars, of houders van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie, stiptelijlc naar te komen en waarschuwen voorts een ieder, om de Sergeanten van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn gemagtigd tot het opvangen en des r.oods doodslaan der Honden welke losloopenin genen deele hinderlijk te zijn in de uitoefening van derzelver pligtdaar zulks alieen ten oogmerk beeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, aan geene gevaren bloot- testellen, welke de ondervinding, meer dan eens heeft doen zien, dat door onachtzaamheidof verzuim van pligt 111 dezen te weeg gebragt zijn geworden. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 25* Juni] 1824, en gepubliceerd der. i« July 1824. G. F. V E R S C H U I R. Tér Ordonnantie van Deselven G. de HEER. KENNISGEVING. tVN/VAAi»-- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, krengen bij dezen ingevolge de dispositie van H. E. G. A. de Ge deputeerde Staten van Noord - Holland van den los JunjJ 1824, aan de belanghebbenden, terkennisse; Dn van den 28e dezer maand Junij tot den 2t>« der volgende maïnd Ju lijter Secretarie alhier ter visie zU leggen de op heden afgekon digde Lijst van bevoegde Geneeskunst Oefenarenbinnen deze Stad. Alkmaar den 22 Junij 1824 Burgemeester en IVethouderen voornd. G. F. VERSCHU1R, Ter Ordonnantie van dezelveu, G. de HEER. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR bepalen bi) deze, dat, te resenen van den dag van heden, de prijs 3aJ zijn van Het fijn Wit Tarwebrood a&,§ Ct. per Nederl. Pond. Het grof BoEeobrcod 18 Het ongebuild Tarwebrood .21 liet Roggebrood 8 fcn dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnea de- re Stad en Jurisdictie zullen zijn als volgt: Tijn Wittebrood of regelsnr°H" L°°d Fijne Witte Broudsbol Gebuild Tarwebrood wegen 99 3* 6. 10. 99 j. 8. i) 99 4. 99 55 n§. 99 6» 99 99 I7* 99 8e 99 23. I* 99 99 99 18. 99 2. 8. 99 05. 1. 99 55 21. 6. 99 99 48» Bollebrood Bollen8. voor 5. Cents Ongebuild Tarwebrood - Roggebrood boven "och beneden de zee- m 1 enig ''rood, klelngebak, of iets anders toegege- en mogen worden, op de boeten daartoe staande. Alkmaar, den 5. Juli) 1824. G. F. V E R S C H U I lt. Ter Ordonnantie van deze Ir en G. de HEER, BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 18 Junij. Uittreksel uit eenbrief van New-Tork, van den lok" mei. Gisteren avond is de Etna, zjjnde een stoompaketbootgain- de naar Philadelphia, vijf mijlen van hier, een droevig ongeluk o- vergekomen r deszelfs ketel is gesprongen, waardoor twintig a der tig passagiers zijn omgekomen of gekwetst geraakt. Men heefc acht lijken gevonden, waarvan vier waren de dochters van Job For man een' koopman dezer stad. Er bevinden zich thans tien personen ia het hospitaal, waarvan eenige ia gevaar zijn. Men weet, dat vier anderen zich in zee hebben geworpenen een derzelve gered is. Hoe vele personen zich aan boord hebben bevonden, is niet bekend»" KERKELIJKE STAAT. Rome, den 7 Junij. Eene missive, iu dato 31 mei, die door den Paus aan alle de gees telijken en aan het volk van Rome geadresseerd is. beveelt, tea einde de zielen des te beter voor het aanstaand jubeljaar voor te be reiden een herderlijk bezoek van alle de kerken, kloosters er. hei lige plaatsen van de hoofdstad der christen wereld. Dit bezoek waarvoor Z. Heil. in hoedanigheid van president der visitatie, den kardinaal Zurlazijn vicaris-generaal heeft benoemd, za! op zon dag van de Heilige Drievuldigheid met de hoofJkerk van St. jan van Lateraan een' aanvang nemen. B E I] E R E N. Neurembexo, den 19 Junij. Omstreeks het eind der afgeloopetie maand mei, overleed te En- bigheim (in het distrikt Boxberg, in Baden), de nog Kloek» grijs aard, Meijer Samstagin den ouderdom van 105 jaren. Twee jaren voor zijnen dood bepleitte hij nog met vuur zijn regts'gedir.g voor het ambt, nam gedurende de verhandeling, welke anderhalf uur duurde, den hem aangeboden stoel niet aan, en legde daarna, met zijnen 74 jarigen zoon, op denzelfdeu dag den weg vati twee uren andermaal af, welken hij reeds eenmaal gegaan had, om voor bet gcre&c te verschijnen. ZWITSERLAND. Bern, den 18 Junij. Een noodlottig toeval heeft, den loden junij, op de Linth plaats gehad. De groote schuit (de Courier an Saksen genaamd), welke zich ieder week van wallenstadt nau Zurich begeefcoverladen met koopmanschappen en omtrent 90 reizigers, heeft tegen den brugvaa Biaschem in de nabijheid van Wesen gestoten en is dadelija ge zonken. De stroom welke op die plaats zeer snel looptheeft de menschen en koopmanschappen medegesleept. Zeven reizigers zijn verdronken, onder welke men den heer Togguen&urgkolonel en landambtman van Graauwbunderlandsoms afgevaardigde van zijl kanton op den landdag, betreurt. Onder de personen, diede schp- breuk ontkomen zijnbevindt zich zekere Rosina Kundertvan Glaris, die, met een kind van twee jaren in hare armen, met een' verwonderenswaardigen moed, tegen den stroom heeft gekampt, besloten hebbende om het kind te redden, of met hetzelve om te komsn. Hare zelfsopoffering is beloond geworden. De moeder is gered, en het kind is, bijna levenloos, naar Biaschem gebragt, al- Waar de aangewende pogingen het aan het leven hebben terug gege ven. Het verlies der koogmanschappen is ontzaggelijk. DUITSCHLAND. Frankfort, den 23 Junij. Een euzer duitsche bladen levert berigt van het volgende onge val. Bij een onweder, dat den (Sden Juni) in den omtrek van het kiootter Heilbron losbarste, werd de kerktoren te Grossbasslach door eenen bliksemstraal getroffen, en geraakte dadelijk in brand» Door de pogingen der hulpbrengenden werd de berk, wel is waar, gered; maar ongelukkiglijk bleven zeven menschen, met bluasching bezig, te lang in het onderste gedeelte des torens, en toen zij het Instorten van het brandende houtwerk bemerkten, en 2ich door de vlugt poogden te redden, sloot zich de deur, waarschijnlDk door de ontstane trekking der luckr, nog vóór zij dezelve bereikt hadden. De deur kon eerst na langdurende moeite van buiten geopend wor denen nu vond men vijf der ongelükkigen jammerlijk beschadigd en twee dood onder het puin bedolven. De bekomene braedwondea zijn zoo vreesselijk, dat men genen der beschadigden denkt te kun nen redden. P R U I S S E N. Mulhause, den 13 Junij. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1