ALKMAARSCHE 1 tbelen Ien »ts Burgemeester en wethouders de* stad alk- Ao. 1824. ;enn J roevj 1 ikw«. «oen, .na <r, nds:k mmwt. J or,} wogei ok re> vor'ge rtbren-t t weei, takêa ^eiien, t v on. n *ar mm eth fit iChtiJ J oh SIN "s 7,o<, !pe Hal s Gen;. fdeeliij, en Cf zoo» ZOOul! naar re uiten' ien 2Ï lllen st an bo't uen J|t huize Boeit® era. i to ure". raat teAÜ Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. MAAR, brengen bi) deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en jurisdictie van dien, en voorts aan alle de genen welke zulks zoude mogen aangaan. to. Dat te rekenen van den eersten der maand Juli) aanstaande, provisioneel tot den vijftienden der aanstaande maand Augustus van deze jare 1824 ingesloten, geene HONDEN langs de stra- ten en wegen dezer Stad en Jurisdictie zullen mogen losloopen op poene van drie guldens boete ten voordeele der Sergeanten van Politie te verbeuren voor ieder Hond, welke gevonden zal worden los te loopen. a®. Dat de alzoo los loopende Honden, om het even of zij al of niet zijn gemuilband zullen worden opgevangen om tegen be taling van de voormelde boete van drie guldensbinnen den tijd van vier en twintig uren, door de Eigenaarsbij den heer Commissaris van Politie te kunnen worden gereclameerd, zul lende ca dien tijd daar over zoodanig worden gedisponeerd, als Burgemeester en Wethouders zullen verstaan te behooren. BurgemeesterenWethouders vermanen alle eigenaars, of houders van Honden, om deze bepalingen eu maatregelen van Politie, stiptelijk naar te komen en waarschuwen voorts een ieder, om de Sergeanten van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn geraagtigd tot het opvangen en des noods doodslaan der Honden welke losloopen, in genen deele hinderlijk te zijn in de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks alleen ten oogmerk heeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, aan geene gevaren bloot- «estellen, welke de ondervinding, meer dan eens heeft doen zien, dat door onachtzaamheid, of verzuim van pligt in dezen t« weeg gebragc zijn geworden. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 29* JuniJ 1824, en gepubliceerd den ie Julij 1824. G. F. V E R S C H U I R. Ter Ordonnantie van Dexelvent G. de HE R. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der STAD ALKMAAR, verwittigt al le Brood- en Koekbakkersmitsgaders alle Eigenaars van Pakhuizen geschikt tot berging of oplossing van Granenbinnen deze Stad, dat gedurende dèn tijd van veertien dagen te rekenen van den 12e julij aanstaande ter Secretarie alhier ter visie zal liggen de nieuw geformeerde zolder-lijsten, of het tarief van het loon der Koorn- dragers voor eiken zolder der Bakkers of Eigenaars van voormelde Pakhuizen binnen deze Stad, ten einde dezelven te onderzoeken, en om, voor zoo verre deswegens eenige bedenkingen aan hun mogttn voorkomen, dezelve binnen den voormelden tijd, schriftelijk aan hem Heer Burgemeester ter kennisse te brengen ten einde daarmede te handelen als geoordeeld zal worden te behoren. Alkmaar den 6 Julij 1824, De Burgemeester voornoemd, G. F. V E R S C H U I R BUITENL ANDSCHI BERIGTEM. f GROOT-B RITANNIE. Edimburg den 24 Junij. Inden afgeloopen nacht, omstreeks ten 12 ure, Is In deze «ad brand ontstaan in een kroegje, nevens den ingang van het nieuwe bureau van politie, op de Hoogstraat (voormalig gebouw van de koninklijke bank), welk gebouw tot den grond toe afgebrand is. Alle de muren vielen in eenen slag op den grond. Alvorena het dak instortte, was de hitte zoo sterk, dat het volk het op de «traten niet houden lton. Aan de overzijde van de straat sprongen de gtlasruiten der veDsterster zijde van de beurs, door de zware kitte. De vlammen, steeds veld winnende, sloegen tot de nabij ge legen erven en gebouwen over, bereikten dat van het voormalige parlement, en g'ngen voort tot aan het zuid einde bij John's koffij- huis. Dergelijk een tooneel van verwoesting heeft, zoo veel men weet, onze stad nooit opgeleverd, alwaar in meer dan honderd ja ren, geen aanmerkelijke brand had gewoed. Ten 9 ure beden och tend had men nog geene hoop, om het gansche blok gebouwen voor vernieling te behoeden; doch, tegen 12 ure, begon men de vlam men meester te worden, voornamelijk door de werking van spuiten, welke men boven op het dak der kerk had geplaatst. De gansche rij huizen rondom het bank-hotel levert niets dan verwoestingen en eenen puinhoop op. Zoo men zegt, zijn zestig huisgezinnendoor dien brand, geheel en al van hunne bezitting beroofd geworden. Het huisraad der naastbij gelegen huizen, welke noe «red hebben kuanes warden i# in dc kerken gebof Ten 7 ure dei avondu De .puiten werken ateeds voort. Men was zeer beducht, dat da wind gedurende den volgenden nacht zou opzetten, op djt ooge blik noctans i» het zeer «til» en men hoopt, dat het *«>er blijven zal. In een groot deel der «ad zijn buizen en winkei g - •lotenen genoegzaam alle bezigheden staan stil. [Ir. de dagbladen van Edimburg van zaturdag dena6«enw<ordt gemeld, dat niemand het lever, er bij in§eïcho.t?n,1^eftLed.0^rlie, een veertigtal huisgezinnen 1b ellende gedompeld zjjn. Het verliet vau have en goederen is zeer aanmerkelijk.] Londen, den 2 Julij. Men verneemt met genoegen, dat de weduwe en k!n^er5^ ï,ni® heer Bowdieh, gazoud en wel, na eer.e onaangename re'ïeJ?" feft weken, uit Afrika zijn terug gekomen. Mevrouw Bowdt'hhe veel geleden, zoo door de gevaren, waar aan zij bioofgesteld isg wtest. als door het smartelijk verlies, door den *roe«^dljf?" be. van haren man veroorzaakt; doch hare gezondheid en Jrjchten ginnen te herstellen. Men zegtdat zij zeer beUnzrOke Jd°*?2un fen heeft medegebragt. dewelke wetenswaardige bljzocderhede wegens de landstreken van Afrika, die de ongelukkige reiziger he bezocht, zullea verschaffen. In een brief van Somhamton, van den c7sten junijwordt het volgende gemeld; Het gebruik van stoom vaartuigen in deze haven is, sedert kort, zeer uitgebreid gewerden, en daar onze 1:og- ten langar zijn, zijn onze schepen grooter dan die van örignton, Doever ca zelfs van Holijhead. Omtrent drie weken geleden is de Ariadne, van omtrent honderd lasten, regelmatig van Jersey op uu- ernsey begonnen te varen zijnde een afstand van meer da' hondera engelsche mijlen, welke dezelve, gemiddeld, in 13 uren aflegt. He den ochtend hadden wij het genoegen, om de Camilla uit Frankrijk te zien terug keeren, "zijnde een fraai schip, hetwelk, even als do Ariadne in Londen gebouwd, en bestemd is, om tweemaal tn de week den overtogt van hier op Havre de Grace te doen. Het schijnt, dat het de aandacht der Franschen, onze naburen tot zich getrok ken heeft, daar zij zich, zaturdag avond, in grooten getale, op het hoofd van Havre, verzamelden, om dezelve uitwendig te be schouwen en den snellen gang van het vaartuig na te gaan. De Camill» lege, zonder zeilen, omtrent negen mijlen in hee uur, af. Dm z[J met stilte kan varen, zoo worden daardoor de reizigers minder zeeziek; bet is dus niet meer twijfelachtig, of zij zullen, achtervolgens, in alle stationsde zeil paketbooten ver vangen. WIJ vernemen, dat in het noorden van Frankrijk, het weder bijna gelijk als hier is geweest, menigvuldige regen, met weinige warmte, zoodat het koren voor het saizoen nog niet ver gevorderd is, doch eenen goede oogst belooft. De vruchten zijn, als naar gewoonteomtrent veertien dagen eerder rijp in Frankrijk dan in Engeland; en daar zulks ook het geval met het hooi is, heeft bet- zelve aldaar, door den laatsten regen, minder dan hier geleden. De levensmiddelen zyn aldaar een vierde of een vijfde minder in prijs dan hier. De handelzaken staan aldaar volkomen stil." Een brief van Malga van den 29«en juni), behelst het volgende j Met leedwezen moet ik u melden, dat de hoop, welke wij al hier hadden opgevat, dat er vreemde granen in de havens van Span je zouden worden toegelaten, inweerwil van het heerschend gebrek, waarschijnlijk niet verwezenlijkt zal worden. Er zijn echter alhier verscheiden ladingen met granen uit de andere havens en van hel vaste land overgekomen, welke goed verkocht zijn, in hoop van naar binnenlands verzonden le kunnen worden. Wij vreezen zeer, dat de zware hitte kwade koortsen over geheel Spanje zal aanbrei»- gen- Wij ontvangen de amerikaansche dagbladen tot den 9den dezer loopende maand. Die van New-York, van den 4den, leveren ons de volgende tijdingen uit Afrika: Een passagier van St. Thomas berigt ons, dst ,eene fransche goelet (la Pourpoise), na een spoedigen overtagt van Gorea, aldaar was aangekomen. De kapitein var, die goelet had laerigtdat «enige horden uit die binnenlanden de etablissementen op de kust verwoest ten, dat zij zich van dat v«* Santa-Maria aan de Gambia meester gemaakthetzelve verwoei', en vele eigendommen vernield hadden. Zij hadden ook verscheiden aanvallen op Sierra-Leona gedaan, zoo dat de inwoners zich gereed maakten om die plaats te verlaten. Volgens hetgeen wij vernomen hebben, moet de Pourpoise laterdaa den isten mei van de afrikaanicke kust vertrokken zijn." Een dagblad van Philadelphia, van den 7den junij, meldt de aankomst aldaar van den persoon, welke, fn Amerika, den titel van Dauphin van Frankrijk en zoon van Lodewijk XVI heeft aange- nomen. WIJ vinden tb aai in een onzer «ngelicbe dagbladen eenen VAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1