ALKMAARSCUE NMhmé Ao. 1824, FAN MAANDAG Deze COURANT wordt veer Zes Cents Uitgegeven. eSTAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-FIOLLAND. Gezien de missive van den Meer Opperjagermeester vso Z. M. Opperhoutvester voor de Noordeiijke provinciën van den 5® dezer F». ah, dn r bj) te kennen gevende, dar de opening der |agc op Ganzen, I endvogels en Watersnippen met den Te Augustus aan staande zonde kunnen plaats hebben, met verzoek, indien daarte gen bij Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie geene Conside- latien bestaan, daarvan de noodige aaakondiging te doen. overeen komstig 's Konings besluit van den 5e jeiij 1823 (staatsblad N». 26) Gezien de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Pro vincie van heden N®. 5, zich daarbij met het gevoelen van den Heer Opperj .germeesterOpperhoutvester voornoemd, vereenigende. Brengt bi] deze ter kennisse van alle de belanghebbenden, dat de Jajt op Ganzen, Eendvog.js en Watersninpenmet den i> Augus tus aanstaande za! zijn geopend. Haarlem den 15e Ju lij 1824. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van G O U D R I A A N. K E N N 1 S G E F I N G. «WVX/>«^'»AAi\AAr^- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der. STAD ALK MAAR, gezien de instructie betrekkelijk de uitgiften der Patenten, door den heer Directeur-generaal der Directe Belastingen en Poste rijen, op den 4e" October 1819 2D, gearresteerd, houdende dat de Patenten en Afschrif en, door het Hoofa of een daartoe door hem behoorlijk gemagtigd Lid des Gemeente i'esttiurs, geteekend van hei Zegel der Gemeente voorzien, en aan de Patentpligtigen tegen ButekUing van het Repu voor den ontvang van het billet van aan gifte, afgegeven, zullen w rde.i uitgereikt, na dat dezelve behoor- lljk genummerd en in het eerste gedeelte van het daartoe aangelegd \kej\»ier zullen zjn ingeschreven: al» ook dat de Patenten zoo wel de oorspronkelijke als de afschriften derzelveu, en die welke op den nwm van anderen worden omschreven, behoorlijk door den wetti gen houder moeten worden afgeteekend Gezien het bes'uir van Z. M. van den 17a October 1820 (staats blad N°. 22} strekkende tot bevordering eener meer rigtige uitvoe ring van art. 32 -'er wet op het Patentregt, tot het afhalen der Pa- teuten, betrekkelijk, en houdende bepalingen zoo ten opzigte der te doene uitnodiging tot bet afhalen der Patenten, als ten aanzien van het geen bij verzuim daarvan, moet worden bewerkstelligd en de boete die op bet niet kunnen vertoonen van het Patent bij de te doene aanvrage volgens 1 van art. 32 der wet van 21 Mei 1819 zal worden toegepast. Brengen dien ten gevolge bij deze ter kennisse van alle die genen welke daarbij eenïg belang mogten hebben en aan het regt van Patent onderworpen zijn, dnt zij zich in Persoon, voorzien van het door rien Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad van den ontvang van het billet van aangifte, afgegeven reen en, voor zoo verre betreft de KramersVentersetc., In de tabellen No. 7 en 8. van voorschreven wet vermeld, welke kwitantie moeten produceren van voormelden Ontvanger dat het Pstentregt, over dezen jnre ten vollen voldaan is ter bekoniing en ter teeke»ing van derzelver Pa tent op het Secretarie dezer Stad moeten vervoegen, alwaar totdat «inde dagelijks van Maandag den 19e juli) 1824 tot Zaturdag den 31e jUlij daaraanvolgende ingesloten (.-uitgezonderd de Zondag:) van des voormiddags tien, tot des namiddags twee uren zal worden ge- vsceerd. Waarschouwende Burgêmeester en Wethouder», tevens alle zoo danige Patenrpiig, genwelke mogten verznimen aan deze kennisge ving te volt oendat zij zich'zelven te wijten zullen hebben de Dadeelige gevolgen dïe uit het niet komen afhalen en teekenen van derzelver Patenten, krachtens het bovengemeld besluit van Z. M. de dato iv October t8ïo, et» de wet op de Patenten van deu ai Mei 1819, louden kunnen ontstaan. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den J2den juiy G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. »e H E E R. K EN NISGEFING. B'CH GE ME ESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen bij deze ter ke muse vac oe Ingezetenen dezer Stad en ju risdictie van dien, dut gedurende de tijd van Acht dagen te rekenen van den 19 tot en met den aöe Jullj 1824, Zondag uitgezonderd:) van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, ter Secretarie al hier ter visie zal liggen, de door den Raad dezer Stad in derzelver vergadering van deu 13e dezer nmtid Jullj gearresteerde en door Hun Ed. Gr. Aebtb. de Gedeputeerde Stacen van Noord - Holland nader executoir te verklaien nominative Lijst, van alle de Contribuabelen hui"e deze gefneerte, zoo als ieder van dezelve Js aangeslagen, tot iestujding der be. toef te van de Dienstdoende Schutterijbinnen de ze Stad over den jare 1824, en dat de contribuabelen zoo zij ver menen te hoog aangeslagen, of niet op die Lijst gebragt te moeten ge.yeest zijn, deswegen hun bezwaar, binnen dei! tijd van acht ca- gen, schrifcelijk zullen kunnen inleveren aan den Heer Burgemees ter, of wel ter kamer van Burgemeester en Wethouders voorud. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, deu 13* JulJJ 1824. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven». G* de HEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALK- MaaR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer btaa en jurisdictie van dienen voorts aan alle de genen welke zuls zonde mogen aangaan. 10. Dat te rekenen van den eeriten der maand Jullj aanstaande, provisioneel tot den vijftienden der aanstaande maand Augustu van deze jare 1824 ingesloten, geene HONDEN langs de stra ten en wegen dezer Staden Jurisdictie zullen mogen losloop op pane van drie guldens boete ten voordeele der Sergeanten van Politie te verbeuren voor ieder Hond, welke gevonden zal worden los te loopen. r 2». Dat de alzoo los loopende Honden, om het even of zij al or niet zijn gemuilband zullen worden opgevangen, om tegen be taling van de voormelde boete van drie guldens, binnen den tijd van vier en twintig uren, door de Eigenaar»bij den heer Commissaris van Politie te kunnen warden gereclameerd, zul lende na dien tijd daar over zoodanig worden gedisponeerd, als Burgemeester en Wethouders zullen verstaan te bebooren. BurgemeesterenWethouders vermanen alle eigenaar», of houders van Honden, om d-ze bepalingen en maatregelen van Politie, stipteliik naar te komen en waarschuwen voores een ieder, om de Sergeanten van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zlln gemagtigd tot het opvangen en des noods doodslaan der Honden welke losloopen, in genen deele hinderlijk te zi)n in de uitoefening van derzelver pligtdaar zulks alleen ten oogmerk heeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, aan geene gevaren bloot- testellen welke de ondervinding, meer dan eens heeft doen zien, dat door onachtzaamheid, of verzuim van pligt in dezen te weeg gebragt zijn geworden. Aldus gedaan ter Katner van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 29e Juni] 1824, en gepubliceerd den ie Julij 1824. G. F. VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven, G. de H EER. De BURGEMEESTER der STAD ALKMAAR verwittigt al le Brood- en Koekbakkers, mitsgaders alle Eigenaars van Pakhuizen geschikt tot berging of oplossing van Granen, binnen deze Stad, dat gedurende den tijd van veertien dagen ti rekenen van den 12e Jullj aanstaande, ter Secretarie alhier ter visie zal liggen de nieuw geformeerde zolder-lijsten, of het tarief van het loon der Koren dragers voor eiken zolder der Bakkers of Eigenaars van voormelde Pakhuizen binnen deze Scad, ten einde dezelven te onderzoeken, en om, voor zoo verre deswegens eenige bedenkingen aan hun mogten voorkomen, dezelve binnen dqn voormelden tijd, schriftelijk aan bern Heer Burgemeester ter kennisse te brengen, ten einde daarmede te handelen als geoordeeld zal worden te behoren. Alkmaar den 6 Juli; 1824, De Burgemeester voornoemd, G. F. VERSCHUIR, AANBESTEDING. Op Woensdag den 28 JnljJ 1824, des middags ten twaalf ure, zal men binnen Alkmaar op Stads Erf, presenteeren aantebesteden Het UITDIEPEN van bet Verdronkenoord aanvang nemende beoosten de Brug van het Accijns en eindigende ten westen van de Platten Steenen Brug. Inmiddels nad°re informatie bij den Stads Architect, aan't Stads Erf voornoemd, bij wien de CoDditien ea voorwaarden ter lezing liggen, Zegt liet voort. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 18 'julij 1824. Eerste Gebod. Cornelis Pieter Bruinvis, jongman, en Alida de Lange, jonge- dochter, beide alhier geboren en woonachtig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1