m» &£a II li ALKMAARSCHE COURANT 1) IV V'. v y No, sew Fi U jij r t .0/ A'v J --7 N 'V Ao. 1824, Tow I V i£ 51 H - v? V^J I v.\ 1 if 1 si,, *r'I J J*' V 1 igapsj MAANDAG -ftVri - 1 - - DEN 26 J U LT. ZlAe COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven BESTUUR der REGISTRATIE en LOTERIJEN. ■E STAATSRAAD, ADMINISTRATEUR der REGISTRA- TIE en LOTERIJEN. Breng: ter ke<nisse van alle Bankier en Negotiehuizen, die van 2ijne Majesteit Consent hebben bekomen, of in het vervolg beko men mogceom geldligtingen te openen, ten behoeve van vreemde mogendheden, of buitenlanders in het algemeen, of en op zoodanige ïeed's bestaande of rog te openen geleiigtingen of fondsen op de grootboeken vsn vreemde mogendheden. Banket) of etablissementen, ïèCSpicsen, obligatien, certificaten of andere bewijzen van aandeel, «ittegeven, dat zij de gedrukte e» oninvulüe formulieren var. de door hun uinegven effecten, recepjssen obligatien, certificaten of be wijzen van aandeel, voortspruitende uit de zoo evengenoemde ver- jigt'ügen zuliett kunnen opzenden aan hot algemeen Zege! Kantoor te 's urivenhage om aldaar te worden voorzien van de naar artikel 27 van de Wet van 31 Mei 1824 (staatsblad N». 36) vereischte Ze ge terwijl dezelve daarna door z en of hunnent wege bij den Ont vanger van het Buite-gewoon Zegel ter gemelde stede tegen voldoe ning der verschuidigde regcen zullen kunnen worden terug bekomen. Het zal aan voormelde Bankiers en Negotiehuizen vrijstaan, om zulks verkiezenoe, de bovengenoemde gedrukte en oningevulde for mulieren in plaat» van naar 's Graveuhage optezetiden, bjj den Ont vanger van het Buitengewoon Zegel hunner provincie aanbieden, die de opzending aan het generaal Kantoor doen, en de regeling ten spoedigsteu bezorgen zal; zullende deze stukken als dan tegen vol doening der verschuldigde regten ten kantore van dien kunnen gelige wordea zoodra hij dezelve zal hebben terug ontvangen. De Staatrraad Administrateur voornoemd, get.} G E R I C K E. t Voor eensluidend afschrift De Griffier der Staten van Holland, J. A. van ZUYLEN van NYEVELT. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Herzien deszelfs dispositie van den 15 dezer N°. ffs\ betrekkelijk de opening der Jagc op Ganzen. Eendvogels en Watersnippen. Brengt door deze ter kennisse van de belanghebbende, dat gezegde Jagt, even als in vorige j ren, voor zoo veel betreft de publieke Jagt, slechts ep het het fVater langs de Stranden Oevers van Mee- ren, Veenplaatsen en rivieren, mitsgaders op lage moerassige lan denzal mogen plaats hebben. bepaaldelijk gesloten blijft in en lang» bosschenalsmede op Bouw en Weilanden tot he: gewone jsgtveld behorende. Haarlem den 22e Julij 1824. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. K E N N 1 S G E V I N G. -W/WW»» A.N/V\A»— BURGEMEESTER En WETHOUDERS der STAD ALK- MAAR, gezien deinstructie betrekkelijk de uitgiften der Patenten door den heer Directeur-generaal der Directe Belastin gen en Poste rijen, op deo 4*0 October 1819 2D, gearresteerd, houdende dat de Patenten en Afscbrif en, door het Hoofd, of een daartoe door hem behoorlijk geungtigd Lid des Gemeente Bestuurs, geteekend van het Zegel der Gemeente voorzien, en aan de Pstentpügtigen tegen intrekking van het Repu voor den ontvang van het billet van aan gifte, afgegeven, zullen worden uitgereikt, na dat dezelve behoor lijk genummerd en in het eerste gedeelte van het daartoe aangelegd Register zullen zijn ingeschreven: als ook dat de PatenteB zoo wel de oorspronkelijke als de afschriften derzei ven, en die welke op den naam van anderen worden omschreven, behoorlijk door den wetti gen houder moeten worden afgeteekend Gezien het bes'uit van Z. M. van den 17e October 1820 (staats blad N». 25), strekkende tot bevordering eener meer rigtige uitvoe ring van art. 32 der wet op het Patentregt, to: het afhalen der Pa tenten, betrekkelijk, en houdende bepalingen zoo ten opzigte der te doene uitnodiging tot het afhalen der Patenten, als ten aanzien van het geen rij verzuim daarvan, moet worden bewerkstelligd en de boete die op het niet kunnen vercoonen van het Patent bij de te «doene aanvrage volgens 1 van act. 32 der wet van 21 Mei 1819 zal worden toegepast. Brengen dien ten gevolge bij deze ter kennisse van alle die genen welke daarbij en»ig belang mogten hebben en aan het regt van Patent onderworpen zijd, dat zij zich in Perioon, voorzien van het door den Ontvanger de- Directe Belastingen binnen deze Stad van den ontvang var het bille; van aangifte, afgegeven recu en, voor zoo verre betreft de KramersVenters, etc., in de tabellen No. 7 en 8. van voorschreven wet vermeld, welke kwitantie moeten produceren van voormelden Ontvanger dat het Patentregt, over dezen jare ten vollen voldaan is, ter bekoming en ter teekening van derzelver Pa tent op het Secretarie dezer Stad moeten vervoegen, alwaar totdat einde dagelijks van Maandag den 195 julij 1824 tot Zaturdag den 31* Julij Daaraanvolgende ingesloten uitgezonderd de Zond'g:) van des voormiddags tien, tot des namiddags twee uren aal worden ge vaceerd. Waarschouwende Bnrgemeester en Wethouders, tevens alle zoo danige Patentpligtigen, welke mogten verzuimen aan deze kennisge ving ce voldoen dat zij zich zeiven te wijten zullen hebben de uadeel'ge gevolgen die uit het niet Romen afhalen en teekenen van derzelver Patenten, krachtens het bovengemeld besluit van Z. M. de dato 17 October 1820, en de wet op de Patenten van den 21 Mei 1819, zouden kunnen ontstaan. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd» den I2<i«a Julij 1814. G. F. V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van dezelve* G. B R H E E R. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en ju risdictie van dien, dac gedurende de tijd van Acht dage-, te rekenen van den 19 tot en met den 2Öe Juli] 1824, Zondag uitgezonderd:) van des vooriniddsgs 10 tot des namiddags t ure, ter Secretarie al hier ter visie zal liggen, de door den Raad dezer Stad in derzelver vergadering van den 13e dezer maand Julij gearresteerde en door Hun Ed. Gr. Acbtb. de Gedeputeerde Staten van Noord - Holland nader exacutoir te verklaren nominative Lijst, van alle de Contribuabeleu binnen deze gemeente, zoo als ieder van dezelve ls aangeslagen, toe bestrijding der behoefte van de Dienstdoende Schutterijbinnen de ze Stad over den jare 1824, en dat de contribuabelen zoo zij ver menen te hoog aangeslagen, of niet op die Lijst gebragt te m: etea geweest zijn, deswegen hun bezwaar, binnen den tijd van acht da gen, schriftelijk zullen kunnen inleveren aan den Heer Burgemees ter, of wel ter l"mer van Burgemeester en Wethouders voorid. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, den 13» Julij 1824. C-. F. VERS C H U I R, Ter Ordonnantie van dezetven, G- de HEER. 1INNENLANDSC HE BERIGTEN. Brügge den 11 Julij. Den 5den dezer is te PItthem overleden, in den ouderdom van 100 jaren 10 maanden en 13 dagen. Brigitta Petronella Bossywe duwe van Ludovicus da Smet. Zij heeft ten verleden jare alhier haar jubelfeest gevierd, aan hetwelk tie magistraat allen mogelijken lu'i- ter heeft toegebragtj en in welka vreugde alle onze talrijke inwoners hartelijk hebben deel genomen. Zij hoorde en zag redelijk wel, was goed bi) haar verstand en nog vlug ter been. Van jorgs af gods dienstig, had zij hare driften naar het H. Evangelie geregeld, en w«» altijd uitermate blijgeestig, goedhartig en gedienstig. Eene zinking op de borst heeft haar in weinige dagen doen bezwijken. 's Gravenhage den 19 Julij. Te Parys is, op den Ssten julij 1824, in den ouderdom van ruim 52 jaren, overleden de boog welgeboren vrouwe Agneta Margaretha Catharina bsronnesse Fagelgeboren Boreelgrootineesteresse van H. K. K. H. Mevrouwe de Prinses van Oranje, enz., enz,, enz. Eergisteren den iyden is de hoog welgeboren heer jbr. air. Leonard Pauw geboreD Hoeufft, oud burgemeester der stad Haarlem, lid van de Algemeene Rekenkamer, in het 66 jaar zijus levensal hier overleden. Op de buitengewone hitte van de verleden woensdag den fydea dezer, is een zwaar onweder gévolgd; hetwelk in den vroegen mor gen van donderdag den tsden beeft gewoed en zich volgens reeds onderscheiden bij ons ingekomen berigten; over de gansche provin cie Holland, over Utrecht en andere naburige plaatsen beeft uitge strekt, zijnde meerer.deels verzeld geweest van rukwinden, zwareti bliksemstortregen en, hier en daar, van hagelslag. In de omme- streken dezer residentie en meer zuidelijk op, heeft het gemelde onweder geene andere dan bij dergelijke gevallen, min belangrijke schaden sangerigc, als: aan tuinen, boomenheiningen endaken, zonder dat de rijke, te veld staande gewassen eenigermat» hebben geleden. Meer noordelijk, en wel in den omtrek van Haarlem, heeft de hagel, aan de glasramen, op het westen gelegen, alsmede aan de menigvuldige broeikassen in de nabijheid dier stad, eene aanmerke lijke schade aangerigt; verscheiden boomen in dien streek zijn ont worteld, en het te veld staande graan heeft grootelliks geleden. Aan den Helder is de bliksem geslegen in het logement genaamd Ree- en A,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1