ijl ALKMAARSCHE IJU COURANT P. o Ao. 1824, ft - *%-v- No. 31: 1", FAN MAANDAG Ü*É•S^&b, E N t AUGUSTUS. Deze COURANT wordt veer Zet Cents Uitgegeten BESTUUR der REGISTRATIE r* LOTERIJEN. j toeeel"en Bedelstrs ten streugsten worden geweerd, :*i diiil 'E STAATSRAAD, ADMINISTRATEUR der REGISTRA TIE en LOTERIJEN. Breng: ter kennfsse van alle Binkier en Negotiehuizendie vin Zijne Majesteit Consent Lebben bekomen, óf in bet vervolg beko men mogte, om geldligtingen te openen, ten behoeve v»o vreemde mogendheden of buitenlanden in het algemeen, of en op zoodanige lieds bestaande of nog te openen geldligtingen of fondsen op de grootboeken van vreemde mogendheden. Bar.kea ofetablissementen, recepissen, obiignien, certificaten of andere bewijzen van aandeel, iiittegeven ,'dtt zij de gedrukte en oningevulde formulieren van de door hu a uititgeven effecten, recepissen, obligatien, certificaten of be wijzen vai aandeel, vcorrspruite de uit de zoo evengenoemde ver- rigtingen zullen kunnen opzenden aan het algemeen Zegel Kantoor te 's Cra«e> hage cm aldaar te worden voorzien van de naar art.kei 37 van de Wet van 31 Mei 1834 (staatsblad N». 36) vereischce Ze gel, terwijl dezelve daarna door ben of hunnent weg» bij den Ont vinger van het Buitengewoon Zegel ter gemelde stede tegen voldoe ning der verschuldigde regten zullen kunnen worden terug bekomen. Het t l *an voormelde Bankiers en Negotiehuizen vrijstaan, om zulks verkiezende, de bovengenoemde gedrukte en oningevulde for mulieren in plaats van naar 'sGravenhage optezenden, b(J den Ont vanger van bet Buitengewoon Zegel hunner provincie aanbieden, die de opzending aan het generaal Kantoor doen, en de regeling ten ipoedigsten bezorgen zal; zullende deze stukken als dan tegen vol doening der verschuldigde regten ten kantore van dien kunnen gelige •orden zoodra hJJ dezelve zal hebben terug ontvangen. De Staatrraad Administrateur voornoemd, (get.) G E R I C K E. Voor eensluidend afschrift De Griffier der Staten van Holland, J. A. van ZUYLF.N van NYEVELT. BEK F. N D M A K I N G. «et HOOG O' REGTS-HOF in 'i GR AVENHAGE. Gcz en het requisitoir van den Hrer PROKUREUR-GENERA AL, betrekkelijk ret daarstclle.i der Kamer van vakautia, van denapjul^ fot den 30 SeptetnKer dezes jsars 1824; Gezien de artikalen 40, 41, 43, 43 en 44 van het Dekreet van den 30 Maart 1808, en de artikelen 29, 30 en 32 van het Dekree: van den 6 Ju lij 1810, Heeft na voorgaarde deliberatie goedgevonden te bepalen, zoo als b. pa ld wordt hij deze. dat de Kamer van vakantie in dit jaar benrre gs zal worde gepresideerd door de Heeren Mrs. Alexander Wilhelmus Josephus Joannes l-aron vef,iUugenpoth vanAerd: en Hen drik van der BwghPresidenten in hetzelve Hof, «n voorts be s-art tt it de 'ie-ren en Mrs. Cornells Car ha si usJean Censtar.tin Piror van AlderwereltJacob Arnold CligtieteAbraham CHristi- enn de Hertoghe Huher, jonkheer Jan de la fiassttour CaanCor net:* Rein hart VaiUant en Hugo Gevers, Raden in bovengemeld Hoog G'-regi'-Hof D.t deze Kamer hare teregtzittingen zal houden tweemaal ter week, in wel Maand-g da- 2 Augustus, Dirgsdag den 3 dito, Vrijdag den ij «ito, Zaturdag den 14 dito, Maandag den rö dito, DingSdsg den 17 dito. Vrijdag d n 37 dito Zaturdag dei 28 dito. Maandag den 30 dito, Digsdag den 31 dito. Vrijdag den 10 September, Zaturdag «en 11 d>to, Miandag den 13 dito, Dingndag den 14 dito. Vrijdag den 24 dito, Zaturdag den 25 dito, Maandag den 27 dito en Dines- dag den 38 dito. 8 Tullrnde de deide Ci»iele Kamer na de vakantie hare zittingeo weder beginnen op Vrijdag den j Octoberen de eerste Civiele Ka mer op blaar,dat den 4 derzei ve maand. En zal et atschrift dezer aan den Heer Prokureur-Generia! wor den ter hard gesteld ren einda hieraan de noodige publiciteit te geven, (•edain in de algemeene vergadering van het Hoog Geregts - Hof voomoend, den 14 Ju lij 1824. Bij absentie van den Heer Eersten Preiident Gezien bij mij pel-u- Van HUGENPOTH, President. eur-Genei aal bij In kennisse vau mij fnngerenden Eersten hoven gem, Hove. Griffier, A. W. P H I L I P S E. J. H. S P E 1 R M A N. KENNISCEPINC. Alkmaar den 27» Julij 1824. G. F. V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van dezeivea, G* de H E E R. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, n ken bil dezen aan de daarbij helar.ghebbenden bekend, dat de se- vn e N AIA\RS - M A R K T of KERMIS, binnen gemelde Stad, welk- op onderscheidene d-tums in de almanakken staat uitgedrukt, cp vVos.itdag den 25e» Augustus aanstaande een aanvang zal nemen, en dat alzoo ook ep dien dag de Loting zal plaats hebben; Zul lende de Kramen allen van een behoorlijk Patent moeten voorzien zijn. Op gezegde Kermis zullen geette Kwakzalvers, Planeet of Horos- kouptrekkersR^ffalaars, Loterij-kramers noch Dobbelspellen OPROEPING r E R L CFGANGERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALK MAAR, herinneren bij dezen, alie Verlofgangers der N8tl°" Militie, welke zich binnen deze gemeente bevinden, dat in gea g de door den Heer Staatsraad Gouverenr vat) Noord -Holla j deszelfs besluit van den 29 October 1822. geformeerde Staat, den Heer Militie-Commissaris PAN mCKEVOORT CROMMELW» de inspectie over de Verlofgangers op Donderdag den tw#* Augustus aanstaande, des Namiddags ten zes ure zal gehou en den, roepen mitsdien bij deze op, alle Verlofgangers van de naleMilitie, welke zich in dez* gemeente bevinden, ook da' begrepen die tot andere gemeenten*als ook dezulken, we e deze Provincie niet benooren, doen zich binnen deze 8e mogten ophoudenmet uitzondering echter der zoodanige" tot net reserve Batailion zijn behoorende, om zien op re_ den twaalfden Augustus aanstaande, des namiddags tén zes ure P cies, voor het Raadhuis dezer Stad te laten vinden, ten einde 1 voornoemden Heer Militie-Commisaaris te kunnen worden geinspc teerd; wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij d herinnerd, om de kleeding en kleine Equipements stukiten, wei zij van hunne korpsen hebben behouden, als ook hunne Livrets era- Attesten Lite. H. H. door hun van het Gemee't'e Hestuur besomen,, alwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, roede te nemen. Burgemeester en Wechoudereu vertrouwen, dat alle de belangheb benden oe voormelde oproeping stipteüjk zullen naarkomen, daar zjj, d.e daarin nalatig mogten z<'n zich zelven te wijten zulletl hebbende nadeelige gevolgenwelke daar door overeenkomstig Art. 183 der wet van 8 Januari) 1817. wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar den a« Augustus 1824. Burgemeester en JVethoudertn vonrnd G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 16 Julij. De Seutfsamton Herald meldt het volgende: Voor eenige dagen kwam een waarzegster ten huize van een welgezeten man, terwijl hij afwezig was, en bood der dienatme d na eenige voorafspraak aan om baar lot te voorspellen. Nu gebeurde hetdat de mee'ti- res van liet meisje even groote neiging had als zij zelve, om bee gordijn a r toekomst te zien optrekken; en daar zij van de meid het wonderlijke varmogen der waarzegster vernam, riep zi) dezelve bin nen. De waarzegster zag spoedig, dat zij eene vr>>uw naar haar harte voor zich had; de dame was hooest o geduldig; de waarzeg ster bekeek hare hand; maakte eenige vreemde gri len en mompelde in zich zelve; en toen de verwachting der dame op het hoog-te ge spannen was, vroeg zij veelbeteekenend of dezelve niet ergens goud geld in huis verborgen had. De dame was als door den donder ge troffen; en met eene bevende stem en de angstigste houding bekende zij, dat zij eenig goudgeld opgespaard en verborgen bad. De waar zegster zeide, dat zij dit wel wist, en eischie dat haar een stuk van dit geld zou gebragt worden; men bragt een guinje, welke zi) zeide te moeten medenemen, terwijl zij steeds eenige tooverkianken liet hooren v binnen eene week zou zij wederkomen, wanneer het lot der damt zou uitgemaakt worden. De waarzegster nam nu af. acheiden zoo getroffen waarei; mevrouw en meid ,dattnen eerst na ver loop van eenigen tjjd over de terugkomst der guinje begon nate 'en ken. De guinje kwam echter weder, maar met een ongunstiger keer voorde dame. Op den bepaalden dag kwam de waarzegster terug, en zich met de dame afgezonderd hebbende, zeide zij haar, dat zij [de waarzegster] de guinje moest terug brengen op de plaats, van waar die genomen was. De arme btjgeloovige dame, geheel van arg waan g nezen op het gezigt van l et blinket.de gelaat van hare oude vriendin, ging de trappen op en kwam re-mg met eene doo» bevac. tende roi guinje» en eenige oude gouden muntstukken. 7.11 gaf ze aan de wsar'.eg'er, welke ze open deed en de medegenomen guinje bit de andere deed. De waarzegster nam vervolgens de doos, en rit veel geprevel en tooverbedrijven, schudde zij het geld hard door e-jn. Daarop maakte zij anderscheiden nanoeuvres en leide met vee! ernst eea papier in de doos, op hetwelk zij r.eide dn het toekomstig lot der dame was geschreven. De doos weder gesloten hebbende, gaf /•r rv. iv, Si

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1