alkmaarsche courant ïljdVrw.1 v?» Ho. II- No. $23 Jochw m Hete ijk, Otl ling, obI en jtriji VAN MAANDAG BEN 9 AUGUSTUS 1X4 «r igedad doehtj edoclts en Jil see Am echt, n ;er gebj. beid'//' s j.1 for, jet NOTIFICATIE. -*vtA/v»«-» arv/vn<^"- 13uRGEMEKSTF.R en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR. Gezien het besluit van li. E. G- A. cfe Gedeputeerde Staten vsn Noord-Holland va» den 22« JuhJ 1834 N». 4, houdende: Dat in alle Steden en Gemeentens dezer Provincie, eene al- gemeenc Collecteten behoeven der ongelukkige en nocdiy- dende Ingezetenen der gemeente Waalwijk, in de Provincie - Nt>o>rd~Brabar,dZal plaats hebben." Overwegende, dat volgens het voorsz, besluit, denbrand, op den aS8 Junlj jongstleden in de gemelde Gemeente van Waalwijk ontman, in minder dan twee uren ti'ds, deze we! eer bloeijende Plaats bij ca geheel in den asch gelegd heeft, en vijf a zes honderd Zitlen, waaronder ruim een derde behoeftigen, geheel van have «u goed heeft beroofdterwijl het verlies na aftrek van dat der woningen, welke tegen brandschade gewaarborgd waren, tusachea de ander halve en twee Tonnen Gouda Wordt geschat, Hebben goedgevonden en verstaan te bepalenzoo als bepaald wordt bij deze: Op Woensdag den n dezer maand Augustus, zal aan alle de Hui zen der Ingezetenen dezer Stad en jurisdictie van dien gedaan wor den eene Collecte voor de hulpbehoevende Ingezetenen van het dorp Waaiwijlt in de Provincie Noord-Braband. Burgemeester en Wethouders, geheel overtuigd van de weldadige gezindheid, en <Je deelneming in de rampen van anderen door Alk- maarsch I gemene», bjj zoo veele vroegere gelegenheden betoond, vertrou-ve genen aandrang noodig te Hebben, om hun ter leeniging ook van dezen ramp, tot müasdiga giften, ieder naar zijn verrno genaantesporen. E11 zal den word*n gepubliceerd en geaffigeerd, waar zulk» te geschieden gebruikelijk is. Alkmaar den 3e Augustus 1R24. Burgemeester en fPcthouders voornd. P G. F. V E R S C H U I R. Ter Ordonnantie van Dexelven G. de HEE R. Blestr,. Lome, - Mum ontje vil Mam de meer ken Tljé I Mark jes jful san, Lui 'e, rf-Ü R eis ui Bekker 1 Ze did rils in. a fles VM O O IJ. [UStUS ene Vet'» ElaaiM it is van Hl KENNISCEFING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de* Stad ALKMAAR, tnske.i bij dezen aan de daar bjj belanghebbenden bekend: Dat zij ingevolge des Raads Resolutie van den I2« Julij i8so, op den tweeden Woensdag dezer maand Augustus, zijnde den ii» detulve maand, des middags ten 1» ure precies, op het Raadhuis alhier, ten overstaan van eene Comtni s;e van vier Leden uit den Raad, geadsisteerd door den Secretaris en Thesaurier, en In het bijzijn der belanghebbende Schuldêiscberswelke daar bij verkie zende zullen tegenwoordig te zijn, zullen doen eene Uiclooting van VIJF AANDEÈLEN der gevestigde Schuld, ten lasten dezer Stad. Dat tot aflossing van deze Vijf alzoo Uitgeloote Aandeeièn met bijbetaling der Interessen, tot en met den 30» Augustus aanstaande, tegen intrekking van de daarvoor uitgegeven Certificaten, zs! wor den gevaceerd ter Thesaurie dezer Stad, op den voornoemden 30* Augustus dezes jaars, dei voormiddags van tien tot des namiddags ten één ure. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouderi voornd, den 3» Augustus 1834. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelve» G. de HEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de* STAD ALK MAAR, herinneren bij dezen, alle Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze gemeente bevinden, dat in gevolge ds door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland bij dcszelfs besluit van den 39 October 1832. geformeerde Staat, door den Heer Militie-Comm.ssaris FA IfICKEFOORT CROMMELIN, de Inspectie over ce Verlofgangers op Donderdag den twaalfden Augustus aar staaoaeces Namiddags ten zes ure zal gehou en vvor den, roepen mitsdien bil deze op, die Verlofgangers van de Natio nale Militie, welke zich in deze gemeente bevinden, ook daaronder begrepen die tut andere gemeentens, als ook dezulken, welke tot deze Provincie tret behooren, doch rich binnen deze gemeente mogte.i ophouden, met uitzondering eclner der zoodanigen, welke 'ot bet reserve Bataillon zijn behoor de, om zich op Donderdag den twaalfden Augustus aanstaande, des namiddags ten zes ure pre- Zes Cents Uit gegeven. cies, voor het Raadhuis dezer Stad te laten vinden, ten einde door voornoemden Heer Militie-Commissaris te kunnen worden g^P"- teerd; wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers by e e nerinnerd, om de kleeding en kleine Équipement» «ukken. welke zl! van hunne korpsen hebben behouden, als ook hunne Uvrees en Attesten Litt. H. H. door hun van het Gemeente bestuur bekomen, alwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, mene te ncrae Burgemeester en Wethouderen vertrouwen, du alle de belangheb benden de voormelde oproeping stiptelijk zullen naarkomen daar j.-e datrin nalatig mogten zijn, zich zel"en te Wijten zullen hebben de nadeelige gevolgen, welke d.ar door overeenkomstig Art- ontstaan. Mm..ri,n G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER. BUITENLANDSCHE uerigten. GROOT-BRITANNIE. Londen den 31 Julij. Het dagblad the West-iïriton behelst het volgend artikel, wegens de expeditie naar de Noordpool t rorn- Ons is een br ef medegedeeldwelken een i,i - officier .e Cor walles ontvangen heeft va- een officier van „T'zef van hier vertrokken is, om, over land, d kt.-ir-n der Pool-zee, van Repulse baai af, te gaan opnemen, en wtf c wij leien geen zins of het volgend extract uit denzelven zal onzen legers aangenas wezen." Aan boord van Zr. Ms. sloep the GriperItgg te Stromness, den nier. Julij 1824. Ik ftan de Orkney-eüanden n'ec veriatea, zonder u te schrijven. Ik verondersteldat gij reedt zeer veel van denaard1 en van her doe der expeditie weet; het is derhalve nutte! s, i» bij zonde1, hed t© komen. Het gouve-neme. t heeft alles g>ge«e w.ic voor het ge mak en voor de veiligheid der genei, we.Ee <ie expedi'ie uitmatten, nuttig wezen kon. Wij hebben volslagen kieederen van r .coon- ve len zakken van omtrent zes voeten lang, met dezelfde so n. 'an velieo gevoe.din welke een man ïan kruipen en slapen, ook oor kussens, welke lucht-digt zijn, en die men uuar wille.eur kan op blazen, om het hoofd op te leggen. Deze oorkussens zi|" van ee..e zeer dikke en digte stof g?ma kt, waarvan de beide stusken aan elkander gevoegd zijn meteen* rand van in naphta ontbonden elastie«e gom, hetwelk dezelve ondoordringbaar voor de lucht maakt. Aan een' der hoeken is een kraan, door middel van welke zij opgeblazen en weder plat gemaakt kunnen worden. Dergelijk kussen kan, ais het ledig is, zoodanig worden gevouwen, dat men het gemakkelijk in den zak kan steken. WIJ hebben ook kleederen, waardoor geen water kan dringen, scapanders, ona te zwemmen, en ksmpements- goederen voor de luchtstreken, aan welke wij blootgesteld zullen zijn, geschiktei die op dezelfde wijze toebereid zijn. Wij heb» /beu ook dekens en dekklecden van dezelfde stof, geschikt voor de twee sloepen, weike wij bezig zijn te timmeren. Ieder dezer sloe pen zal, wanneer zij gereed en in staat wezen zullen om dienst to doen, slechts omtrent houderd vijftig ponden wegen; zij zullen ieder zes personen met deze noodige zaken kunnen voeren. Ook bestaac het detachement, bestemd, om op dezelve gebezigd te worden, slechts, uit twaalf man, en deze zullen wanneer zij de zee vrij van ijs vinden, langs de kusten roeijen. WIJ hebben ook twee kleine paarden van Stroomness bij ons, om de bagage door het Schier eiland, van Repulse-baai tot aan de Pool-zee, te dragen; deze zijn zeer frsalje kleine dieren, sterk en tegen alle vermoeijenissen gehard. Wij hebben ook materialen bij ons, om, bij onze aankomst, eenen wagen zamen te stellen, die tot het transporteren der bagage moet strekken an hebben daarbij zes wielen van verschillende grootte. Maar men dacht over het algemeen dat de honden der Exquimaux ons nutti ger zullen wezen, om de bagsge op sleden te vervoeren: ook zijn wij van sleden van verschillende lengte voorzien voor de gevallen, waarin het noodig wezen zou om daarvan gebruik te maken. The Snap zal ons, met de ingenieurs, tot aan de ijsvelden bij Hudsons- baai verzeilen, alwaar wl) ammunitie, levensmiddelen, enz zullen aan boord nemen, waarna wij van dat vaartuig zullen scheiden. The Sr.ap zal van daar naar Timmude zeilen en voortvaren met de kusten op te nemen. Deze bijzonderheden kunnen u een denkbeeld geven van hetgeen wij doen zullen, wanneer wtf in de straat van Hudson zullen aangekomen zijn. Ik hoop, dat wij, in het doel, hetwelk wij op het oog hebben, vo'.komen slagen zuilen; in allen gevalle zal alleswat men in volharding kan tea «Inde brengen, gedaan worden. I OOSTENRIJK. Wef.nen den 18 Julij. Een hongnrsche wijnhandelaar heeft, te i»estheen wijnvat doe» 0. N», 000. mmm I en prlji Deze COURANT wordt veer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1