4 1 i- iLKMAARSCHE $31, mm COURANT? ^WJ&S£gttSS£*SS: VS, Ao. 1824. fi j'pI r;.iv,V/ CU'^l No. 33.' ul*& i r. Burgemeester en wethouders der stad alkmaar. en 1 Total kennisgeving. O ij L *1 r. 1 'kmaar ltijr (ld Zaandi: VAN MAANDAG 1 J5ÏJV 16 AUGUSTUS. edocbijj Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. jer eB°r Gede» oerzelver Waarschuwing van den i» Juli! 11.. houdende tb oio'«rocrl tegen het losioopen van ook zelf? gemuilbande Handen, locnter)fuvisiü«eel tot den 15e dezer maand Augustus ingesloten, van Ci| In aanmerking genomen hebbende de voortdurende graad van warmte van het saizcen en de menigvuldige ongelukken welke in re streken door honds-dolheden hebben plaats gehad. vt Df genat:. Hebben goedgevonden en verstaan het verbod en de bepalingen |n de voorsz. waarschuwing vervat te prolongeeren zoo als dezel ve geprolongeerd worden bij dezen tot en met de laatsten dezer HUiod Augustus ingesloten. Ac'utu ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornd. den 10e Augustus 1824. G. F. V E R S C H U I R, voornaams e plegtigheid der feestviering in de SJ; ^"dVt alwaar de godsdietm-oefem-g niet voor rVu,rkeu ten acht ure be- een ieder alvorens die, welke de ke e„ „niitaire besturen gun, zou gunnen oijwonen. Alle burgeriuite k j groot: waren in de St. janske.k genoodigd alwaar dezelve 00K tautai bijeen gekomen zijn. Deze plegtigbe'd heeft aene nieuwe mate wsncbe!,ng?,er'ln®.,of niet voor aanstaande zondag in dc overige worden ingevoerd. De wel eerwaarde heer Frltze een Ter Ordonnantie van dezelven, G' de MEE R. make' gew idits Irukt, temen, Zulle;* - BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR lebben mét alteratie der bestaande Keure, tegen liet rijden met 1 wn*mdt!i en R'Jtu'Sen ir' den Stads-Heutgoedgevonden te bepalen: 1 Bat provisioneelalleen de regte Lanen, in den Stads-Hout, J II, le Paard, en met Rijtuigen op riemen of r-neren en alzoo met uit- ■zelWJ slinitvnn tracht en andere dergeliike Wagens zullen mogen worden blil »eni e voorts de gemelde Keure ook ten op- UicV.ev^ de daar bij bepaalde Boete 111 volle krac.it. de attc Jiïieaer 10 Augustus 1824. Burgemeester en Wethouder en veortid. ■ken 'ij,: 1 Mark es fr.- Jan, liif e- 16 Reis nul Bikker i\ en Zt ijs inkt fles wr G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G, de HEER. ustusit me V® Uatiun s vaiiï BUITENLANDSCHE LIEPvIGTEN. OOSTENRIJK. Liktz (in opper-OostenrlJk), den 18 Ju lij. ijlen W! :n daatn n veei4 stirs it; ereid d( Koniij crimes» H. Ai verkotl en Tf k >ezea'' nen/j-1 uitRL. jroeijea er, ooi hadiges r c*nden« en tandpij: ddelm L 10e dtïtli In het nabijgelegen stadje Gallreukircbenis de geheele roomsch- staiholllke gemeente, bestaande uit 400 zielen, tot oe eva»>i;«lische kerk overgegaan. In het jaar 1821, waren reeds 60 fatn.ilien «out neoiens, tot dezelve over te gaan, en begaven zich derhalve naar Wteaen om daartoe ve'lol te bekomen. In bet oegin van het jaar 1822, ontvingen zij hét noodig onderwijs, hetweis ieder rootnsch katkolijktie tot" de protestantsclie kerk wil overgaan, ontvangt. I11 Augustus 1 22, bekwamen zij eindelijk het lang verzochte ver lof, en werden toenmaals met de evangelische gemeente te Efferding, onderden leeraar Kotschy, vereenigd. P R U I S S E N. Eerlijn, den 4 Augustus. Een brief van Maagdenburg, van den 24Sten julIJ 11., bevat het ïolge'n'e Heden heeft onze stad, onder koninklijke goedkeuring, een feestgevierd, aan hq:welk zich gewigtige herinneringen hechten, en waarin, door alle klassen van inwoners, op de belangrijkste wijze is de.-l genomen, liet wss namelijk het derde eeuwfeest der hervorming, doqr Martin Luther, op den zesden zondag na de Drievulrf'gbejd. het jaar 1524, in de St. Jans kerk dezer stsd openlijk erkontigd, in eene m. rkwaartlige leerrede over het onder scheid tusschcn de pharisesche regtvaardigheiden de geregtigheid, welke voor God bestaat. Gisteren had, in alle de scholen dezer stad en in de koninklij ke kweekschool der schoolmeesters, esne voorbereidende plegtigheid 'plaats, om de gevoelens van eerbied en van erke telljkheid aan het weldadig Opperwezen, en van getrouwheid aan de leer van bet evan gelie en de kerk waarvan onze geliefde Monarch de magtige be schermer is, in de harten der jeugd op tê Wekken. Het feest werd, even als >lie merkwaardige plegtigheden door het luiden van alle c'e klokken aangekondigd en alle de kerken is «ene op het feest betrekkelijke leerrede gehoudenj echter had de belangstelling werd aangehoord, over cm wo...uC,. r it de Amos, Hoofdst. VIII vs. 11: Zset^e dagen t°me Heere Heere dat ik eenen honger ,n het land zal ze d oenen hanger naar brood, noch dorst naar water, maar ren de woorden des Heeren. De stad heeft de armen, in alle de gestichten van weldadigheid, miVdelijk bedeeld, en heeft tevens eenen gedenkpenning »oo plegtigheid doen slaan, vertoonende, op de voorzijde, te p der stad, en, op de keerzijde, een eenvoud.yU.ar mtt e naar den kant der opkomende zon, opengeslagen bijbel, omgeve met deze inscriptie: Onze God is eene sterkte. SPANJE. Madrid der. 25 Julij. De dag van beden is zeer noodlottig geweest. Ecnige fr^sch» Heers. zich. in eene herberg 111 de straat Calle San Frïncscoge naamd, bevindende, werden aldaar door ee e soldaat van^Wa genoond, welke echter aldra voor zljt-en moedwil moestt - - Andere Spanjaarden wilden zich in de twist mengen, en de wacht, geheel uit Spanjaarden bestaande, beging, in p.asts van te tra^ .e de rust te herstellen, mede buitensporigheden tegen de jagers, wel dra kwamen er andere fra'iche troepen Mj en namen de verdediging hunner kameraden op zich, in een oogenhük wordende sabels u c de schede getrokken en de frsnschen staan een o< geluk gevee t uit, de koninklijke vrijwilligers der wijk doen de alarm trom roeren e snellen in menigrè naar het tooneel van den twist, hetwelk atstoen in ce Calle San-An onio was. Een snaphaanschot strekt tot sein van den moord. De Franse e', zonder andere wapenen dan hunne sabels, verdedigde zien fis den en verkochten hun leven duur; inen sloot de huizen, de deu ren werden gebarricadeerd, de schrik was ten top gefteger, i)e kreet van de dood aan de FninSfihen doet zich hoorenl Het vo.lt, met «tokken en stee an gewapend, werpt zich op de orgelukttige o- -ewnpei de Frar.schen, want de grenadier» en de volc.gcurs z,.u de "enige van regetne: twelke sabels dragen. Oe kooink.iike vrij wi'iig-rs vaan met vuren voort; zij hebben meer dan drie honde-d schoten ge laan die echter gelukkig slechts gemikt waren, lunvd dels kwamen de generaals Ördonneau e i Qjtesadaieder met troe pen hunner natie, op het slogcveM aan, en hec geluare nunna zware pogingen, de rust te herstellen. Iets buitengemeens 1», dat de Spanjaarden, die allen snaphanen hadden, meer dooden en-ge kwetsten hebben gehad dan de Franschen; moed beslist dikwijls meer dan het ge'al en het voordeel der wapenen. Van de Franse en zlln vijf of zes man gedood en het dubbel getal daarvan is gekwusr. [Vlen had de trom geroerd en het geheele -garnizoen Rwam onder de wapenen; ten vijf ure des avonds is het vuur begonnen. F R A N K R IJ K. ParYs den 8 Augustus. Op den uden der jongst afgeloopen maand, omstreeks bslf 7 ure des avonds, wisten drie boosdoemiers in eene boerderij, nabil de gemeente Dimpierce in Bresse, in het depute ment de S ó:e en Loire gelegente sluipen. Op dat oogenbuk wss er niemand in buis dan een meisje van 12 jaren, Jeanne Barbier genaamd. Alvo rens in de keuken te gaan, vaneden deze boosdoeners het kind en sloten ketzelve in de schuur op; maar Jeanne wist uit dezeNe te komen, wapende zich met eene hooivork en liep kloekmoedig op een der dieven los, welke voor de deur van de keuken op schild wacht stond, terwijl de anderen druk aan het stelen waren. De geen, die op schildwacht stond, verwonderd van het me'sje, het welk hij goed opgesloten dacht te hebben, voor zich te zien', liep op haar toe, om haar met zijnen stok te treffan; maar het kind keerde den slag met hare hooivork af en den dief voor de maag treffende, stiet zii hem met zulk geweld tegen een venster, dat da ruiten aan stukken vlogen. Op het daardoor veroorzaakte geweld kwamen de beide andere dieven spoedig toesnellen, maar insgelijks door de de moedige Jeanne aangevallen wordende, hadden zij slechts den tijd, om hunnen zwaar gekwetsten msVker met zich te jiepen- Wij hopen, ds: de moed van dit kind boven haren jare en kunne van den kant van haren meester, of zelf» v«u wege de plaatselijke rege- ting niet onbeloond mag blijven. a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1