mm courant mt) h ALKMAARSCHE m r%lt£j53j?0 b";,rsV," T. e;c Konl''!"»««- m S".°!oS 2° X' Ao. 1824. No. 34. -5 /c -sW ~\&P l De loting voor de nationale militie gaat langzaam io zijn werk t IV MAANDAG -5 DEN 23 AUGUSTUS Deae COURANT wordt voer Zes Cents Uitgegeven. NOTIFICATIE. #VAA/W^^ /V^vAs/V**1— BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gelee hebbende op de Keurc door het Administratief Bestuur de/.er 6iad, op den 15c October 1800 geanes'eerden op den i6e daaraan volgende gepubliceerd ea geageerd, tegens het afschieten van Vuurwerken, waarbij: In aanmerking genomen zijnde, dat menigmaal bij onder- vinding in deze Stsd is gebleken, dat, boe zeer het werpen e.i schieten van schadelijke Vuurwerken de raam heeft van enkei me ve.ma»k ie geschieden, echter hetzelve veelal "n- leiding geeft tot bet plegen vat: baidadighedeibet bescha- digen van Personen en eigendommei. en tot bet onveilig mi- ken van het gebruik van Straten en Wegen. Is gekeurd, en geordonneerd, dat het aan niemard binnen de,;e gemeente Immer zal vri'staan, om eenig Schietgeweer, Voetzoekers, Pektonnen, of andere schadelijke Vuurwerken, hoe ook genaamd sf te steken, of daartoe door het maken, r leveren of verkoopen var. zoodanige schadelijke Vuurwerken de behulpzame band te bieden." Op zoodanige poene als bij de gemelde Keure is bepaald. En geinformeerd zijnde, dat bij vele Ingezetenen dezer Stad, aati- ïtalte word gemaakt, om op dpn aanstaande heugelijken Verjaardag van Z. M. onzen geliefden Koning, zich bezig te houden met het werpen en schieten, van alderhande en ook schadelijke Vuurwerken, lijnregt strijdig met den inhoud van de voorsz. Keure. Overwegende dat hoe zeer de bovengemelde Keure als nog vin volkomen kraent en waarde moet gehouden wordenvoor zoo veel bet daarbij jgestatueerde verbod betrefc, echter dezelve, zoo ten aanzien van de inmiddels voorgevallen als thans bestaande lüds om standigheden, behoort te worden gewijzigd. Hebben goedgevonden en verstaante bepalen, zoo ais bepaald vrotdc bij dezen: ,Art* A',!e,df Senen« welke zich zouden mogen veroorloven voor, or m t bijzonder op den aanstaanden Verjaardag van 7.. M. op den 24* Augustus dezes jaars, of vervolgens te eenigen tijde, ee, indit opzigt tot beveiliging van Persenen en eigendommen snerkende heilzame verordeningen der voorgemelde Keure, tegente- itasn door bet afschieten van eenig Schietgeweer, Voetzoeker», Pektonnenof andere Vuurwerken, hoe ook genaamd, op de Stra ten of Grachten binnen deze Stad. zullen vervallen in de boete van vijf en twintig guldens bij de voorsz. Keur» bepaald, en dien onver minderd dadelijk gearresteerd, en tot den volgenden dag in verzeker de bewaring genomen worden, en zulks zonder eenig aanzien van Personen, bet zij Btirger'i.jlt en hetzij Militairen of zonder eenige Conaiver.tie daaromtrent te gebruiken. Art. 2. Tot de uitvoering dezes zijn gequalificeerd de Commis saris en de Sergeanteu van Polic'e dezer Stad, welke voor de stip te nakoming daar van speciaal worden verantwoordelijk gesteld ter wijl daarenboven de Heer Comtnandeerende Officier van het Guar- nisoen u verzocht geworden, veelvuldige Patrouilles te doen gaan en dezelve de meest bepaalde orders te gevenom alle overtreders' welke zij 0111 moeien zullen, dadelijk te arresteerei, en in de Hoofd' overgenomen!' re"' tot d3t zlJ door de Polieie zullen worden wnrH'n3' ve7e ec,1ter eei,r^e Personen mogren gevonden worden, welke hunnen lust tot het afschieten van eenig Geweer of het werpen van Voetzoekers, zouden verlangen f voldoen' word: zulks hun voor deze reize alleen, op den Eemelden VerUar' dag des Konmgs gepermitteerd te doen, op het Plein genaamd de vergoedingvanai.rbsd^ J"' d" ge"0l,den zuIle» «U" toe vergoeon g van al e schaden en kosten, welke daar door toeeebrant en veroorzaakt zouden niogco worden. Art. 4, Eindelijk word aan zoodanige Personen welke 1 "'gemeenals onschadelijk zouden mogen worde» be IC houwt, vrijgelaten, om zich ter bekoming vrnfpeci lconsent' worden gehandeld. Z,ken en omstandighedente A,w'h*TeSC"rd tef K,mef V,n Heertn burgemeester en Weihouders voornoemd, den ,7. Augustus ,824, en den »o« daaraanvolgende gepubliceerd en geaffigeerd. G. F. V E R S C H U I R. Ter Ordonnantie van Deselven, 6. nu HEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der StadALKMAAR 1 Gezien derzeivtr Waarschuwing van den i» Juli} 11., houdende verbod tege 1 het losloopen van ook zelfs gemuilbande Honden provisioneel tot den 15e dezer maand Augustus ingesloten, In aanmerking genomen hebbende de voortdurena'e graad van warmte van het saizoen en de menigvuldige ongelukken welke in jndere streken door honds-dolheden hebben plaats gehad. Hebben goedgevonden en verstaan het verbod en de bepalingen in de voorsz. waarschuwing vervat te prolongeerenzoo als dezel ve geprolongeerd wordan bij dezen tot en met den laatsten dezer maand Augustus ingesloten. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders voornd, deu io« Augustus 1824. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezeiven, G' de HEER. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, hebben met alteratie der bestaande Keure, tegen het rijden met Paarden en Rijtuigen ic den Stadi-Houtgoedgevonden te bepalen: Dat provisioneel, alleen de regte Lanen, in den Stads-Hout te Paard, en met Rijtuigen op riemen of veeren en alzoo met uit sluiting van Vracht en andere dergelijke H'agenszullen mogeU gereden worden, blijvende voorts de gemelde Keure, ook ten op zichte van de daar bij bepaalde Boete iu volle kracht. Alkwaar 10 Augustus 1824. Burgemeester en Wethouderen voortt^' G. F. VÈRSCÜUIR, Ter Ordonnantie van dezeiven G. de HEER. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. S P A N J Ei Madrid, den 6 Augustus. In onze stsd wordt het volgende verhaalt: De generaal doo yuan-Martin, bijgenaamd el Empecinado (de bepikte) is. do tit eene vrij aardige list, uit de gevangenis wan Rosa gehaald, in wj!lte hij sints eenige maanden gevangen zat. Eén detachement wel opge zeten en goed uitgeruste troepen was, naar men zegt, 01 langs in die stad aangekomen, endegeen, welke deze troepen komm 1 de ree, had ziqh naar de regering begeven, en aldaar een valsch bevel 0 tl het gouvernement getoondwaarbij san dezelve gelast werd, otn hem den persoon van el Empecinado uit te leveren. Inmidde s en terwyl de kommandant var. het zoogenaamd detachement met de re gering in gesprek was, hadden de troepen, weke he zelve uit naak ten en die voor de deur der gevangenis waren blijven staan, zich overvloedig wijn doen brengen, onder voorwendsel dat zij zich wilden ververschen. Daar zij nu dé wacht van de gevanpeie noo- digden, om met ben te drinkén, wonnen zij weldra derzèlver vet- trouwen, voóral daar hun ieder oogenbl k kwansvvljs zeer vele scheldwoorden en verwenschirgen tegen el Empecinado ontvielen. Toen zij bespeurden, dat de wijn eènigztnj begon te werken, ver zoenen zij de wacht, of zij de gevangene niet ee n mogten dien, zeggende, dat zij zich een weioig met hem wilde 1 vermaken. Dit verzoek werd hun toegestaan eh men bragt ben bij el Empecinado welke in eene kooi opgesloten was, waarin men hem iederen markt dag op de markt ten toon stelde. I'itüsschen kwam de kommandant van het zoo gezegd detachement, ziende dat er bij de regering eeni ge zwarigheid omtrent bovengezegde orde rees, en we! gevoelende, dat hier met_ standvastigheid en spoed moest gehandeld worden, in de gevangenis aan, en spoedde zich, om van een voor zijn voorne men zoo gunstig oogenblik gebruik te maken. Op een door hem gegeven teeken wierpen eenige van zijn volk zidh op de wacht, terwijl de anderen den generaal uit zijne kooi haalden, en allen stij gen op hetzelfde oogenblik te paard, rijden met el Empecinado afcn bet hoofd, door de stad, en verlaten dezelve zondereen droppel bloeds gestort te hebben, en zonder dat mta weet, werwairts zij zich begeven hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1