ti tS O p Woen9dag den 8e September aanstaande des namiddags te twee ure, zal aan liet Locaal van het Gouvernement van Noord- Hoiland, te Haarlem, onder approbatie van den Staatsraad Gouver neur der Provincie, publiek worden aanbesteed: t^aSlsi^iiaiE:^ ALKM A ARSCIIE irïtffl Aa 1824. 'f^'fV T' •V - «WMi F I T. //Z' Sk* "«fc 1 rirs-M&vi j .r.'5*"-A. vaa ties- aan. ond oor. ii de ras, i cive >1 tie erei 'g't mr- «'tl leer- al- ie en ne-e r ge- en de nisse No. errt, 'i dei erne- de re oor. eren. me», der. lende r hij. der. toor. liige- t ge. I s Re- ;ebii tee b« Sep' i/oof. I* je- intig. ireur. Ie» ta Lep. r neer e vu opea- ia velt n dei maar. ite Zijnde PA it it! ilnte» gebcdtl ere bi dagde. (Joe ent h e ntoii en wit e te vo* iftaibtll lüigbeii Deze COURANT wordt voor Z e~C e n t s Uitgegeven. AANBESTEDING. Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente van Knollendam het doen van eentge Reparatien san de KERK en TORËN dier gemeente. Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Purmcrland en lipbet doen van eem'ge Reparatien aan de PASTORIE dier gemeente. Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Oudcarspel, het doen van eenige Reparatien aan ce KERK dier gemeente. Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Hoogwoud, het doen van eenige Reparatien aan de KERK en PASTORIE dier gemeente Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Durgerdam, het doen van eenige Reparatien aan de KERK en TOREN dier gemeeuce. Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Holiiisloot het doen van eenige Reparatien aan de KERK en PASTORIE dier gemeente. De aanbesteding zal gesehieden bij inschrijving en opbod. De bestekken zullen ter lezing liggen behalve aan het Locaal van iet Gouvernement voornoemd, het bureau van buitenlandse/ie Pas poorten iu de StaaUcraat te Amsterdam en aan de Kosters Huizen van ieder der gezegde gemeente 1. Die van Burgerdam, HolijslootPw aterland en lip en Hoogwoud, in den kootten Leeuw te Alkmaar, en Die van Knollendam en Üudcarspelte Hoorn in bet Ongemaakte Schip. K E N N I S G E HING. rfnry aa/sa^ /\/x/vr\a»— BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Sïad ALKMAAR. In aanmerking genomen hebbende dat ten gevolge van bet door Z. M. bij Hoogstdeszelfs besluit van den 4a flu: II, N«. 110. ge frresteerd Reglement voor het Bestuur oezer stad, bet Kiezers- Collegie, volgens net vroeger Reglemént hebbéode bestaan, is ver- vallen en dat ingevolge art. 12. van liet nieuwe Reglement, door de stemgeregtigden Ingezetenen zal moeten ovefgegï3n worden tot de keuze van nieuwe Kiezers, ter benoeming van Leden van den Raad, bij voorvailer.de vaksturen. Brengen bij deze ter ItennisSe van de Ingezetenen dejer stad dat van den 3c Augustus tot den 6« S'prember 1824 ingesloten ter Se cretarie dezer stad op de gewone werkdagen, van des morgens 9 cot 2 uren, ter, visie zullen liggen de geformeerde Lijsten, zoo van die genen welke volgens het voorsz. Reglement als stemgeregtigden worden beschouwd, als van de éoodanigen welke tor Kiezers kun nen worden benoemd, ten einde een iéder in de gelegenheid te stel len ingeval hij mocht vermen.11 ten onregt op die Lijstén niet ge vonden te worden, deswegens zijne rec'lamatien intelèveren, binnen den hier voorgetreden tijd, als znllende daarua geene derzelve kun nen worden aangenomen. Alkmaar den 24e Augustus 1824, Burgemeester en Wethouders voornoemd C-. P. V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van dezelven, G. de HEER. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der Stad ALKMAAR hebben met alteratie der bcraande Kenretegèn het rijden met Paarden en Rijtuigen ir. den Stadi-Htutgoedgevonden te bepalen; Dat provisioneel, alleen de regte Lanen, in den Stads-Hout te Paard, en met Rijtuigen op riemen of veeren Cn alzoo met uit - Slurring van rachte't andere dergelijke Wagens, - zuHen mogen gereden worden, blijvende voorts de gemelde Keure, ook ten op zichte van ric daar bij bepaalde Boete in volle kracht. Alkmaar 10 Augustus 1824. But genieester en Wethouderen voornd. G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. SPANJE. Madrid, den 12 Augustus. 1 De buitengewone hitte is, zoo hier als in de provinciën, veeï verminderd; doch daar en tegen hebben wij, dezvr laatste dag én 9 vele stormen gehad, en eentge derzeiven werden door bevigen hagel verzeld welke aan den kant van Alcala en op de achoone oeverï van Xarsma veel schade heeft veroorzaakt. De aangebragte schade door de buitengewone hitte beginnen wij reeds te gevoelen; bijna alle de artikelen van eerste noodzakelijkheid z()n ir. prijs gestegen; de olie-oogst is genoegzaam voor het geheel Schier-eiland verloren gegaan; zoo dat alhier het pond zeep tegen Vijf realen verkocht wordt, hetgeen men in lange 1 tijd niet gezien heeft. De graan oogst is zeer middelmatig geweest, en, van eenea anderen kant, hebben de uitvoer naar Portugul en de groote opkoopen die men voor het fransch leger op den linker-oever van de Ebro doet, de zen prijs zeer doen stijgen. Van 50 realen, welke men voor de fanega betaalde, is dezelve thans, binnen weinige dagen, op 60 en 64 gestegen, en het ergste van alles is, dat men denkt, dat het, gecu- rende den aanstaanden winter, tot 120 en 140 zal stijgen. De vreest daar voor, welke, eergisteren, in eenen staatsraad, door den infant don Cat tos gepresideerd, geopperd is geworden, heeft h£t gouver nement doen besluiten, om commissarissen naar Oud -Kastiüe te zenden, belast met de verzorging der hoofdstad, ten einde daar door gebrek voor te komen, hetwelk allergevaarlijkste gevo'gen zoa kunnen hébben. In die zelfde raad is er kwestie geweest van da noodzakelijkheidin welke zich het gouvernement bevindt, om eenen nieuwe geldleening van 800 millioenen realen te openen zelfs dan, wanneer men verpligc zou zijn, om eere sport van transactie voor de geldleersinge-n der cortes te maken, ten einde daar door de buitenlandscbe geldschieters tot het fourneren der fondsen over te halen. Het voorstel, met betrekking tot de erkenning der geldlee- nitigen door bet vernietigd gouvernement geconrrakteerd is een parig verworpen, en men heeft, ais het eenig middel, om uic de verlegenheid te geraken, voorgesteld, om nieuwe inschrijvingen op het grootboek te creëren, en dezelven buitenlands te verhandelen; deze maatregel is uitgesteld geworden tot dat de directeur de amor- tisacie-kas eene memorie deswege zal ingeleverd hebben. ÜINNENLANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den 18 Augustus. Zie hier eenige officiële en omstandige berigten over het onwederj hetwelk, den 18 juljj jl., een aanmerkelijk gedeelte van het Groot hertogdom Luxemburg heeft verwoest. Het onweder schijnt iu een der bergtoppen iu de Ardennes, iti de ommestreken van Tintange en Warnnch, kanton Fauvillersiu het kwartier van llastogne, zaamgetrokken te wezen. Daar heefc hetzelve de eerste sporen van verwoesting achter gelaten, zich naar de hoogten, welke boven Rambroucg liggen, rigteude. Omstreeks hall e 1 des morgens trok hetzelve over de vlakten van het kanton Ospern, in het kwartier Arlon. Het teisterde in bec eerst Rsm- brouck Schwidelbrncb Eschette en een gedeelte van Folchecte en dree» vervolgens over Buscrodc, Grosbous, Pratz en Reimberg* en laatstelijk over Viciten, Michelbuch, en Oppér-en Neder- Merczig. Pot dus verre had hetzelve zich niet verre iu de breedre uitgespreid, maar in de gebergten gekomen, die het kanton van Os pern van die van Mers en van Dieki-rch scheiden, scheen hetzelve zien, door den tegenstand, dien het ondervond, meer en mewr 1 c ontwikkelen. BissenBerg, Colmar, mitsgaders Opper- én Ne- der-Schiren, welke tegen deze bergen aan liggen, leden er niet z^er veel van, maar aan geens zijde van den weg, welke langs of door deze dorpen loopt, verdubbelde hetzelve in woede. Van Folketr- dange tot aan Scboos, omvatte het eene breedte van meer dan twee ei een half uur, zich v.an het noorden naar het zuiden uitstrekken de. In die breedte verwoestte h-et Folkendange, Eremsdorf, Stegen* en Medernach, in het kwartier van Diskirch, gelijk ook Crucbcen Schrond weiier, Nomeren, Opper- en Neder - Glabach eenige ge' deelte van Angelsberg en van Schoors, het grondgebied van M»jizen burg, Larochette, Ernzen Heffingen en Reuland, alle dorpen van het kanton Mers, een der kwartieren van Luxemburg. HetZehe drdng ver-olgens me: hetzelfde geweld, in bet kanton Fchternacli kwartier Grevenmachern door, en verwoestte aldaar, hetzij geheel' hetzij gedeelieiijkde gemeente Beaufort, BerJorf, Walduilli? Consdorf, Bech, Echteriiacb Rosport, Born en Mompacb Wij begrijpen, bij hét opcellen dezer uitgestrekheid van plaatsen 'geens zins eene menigte afgelegen landhoeven en boerderijen, welke in deze wrede ramp begrepen zijn geweest. De dagbladen verhalen ons heden, dat dezelfde bui over Pruissen, Rijn - Beijeren den Elzas en Wurremberg gewoed heef:. De vree5seüjk geschbkte lucht, door winden, welke uit all de streken woeijen ontlaste zich in regen.hagelbliksem "n dondeV Tor omscreeks tien ure des morgens was de iuebt helder KWJ,t' en de zon bad vrij helder geschenen. Eensklaps zag men den gezi/r einder met vurige en dikke dampen bezet. Alle? werd donker en de" lichtstralen van den bliksem sileen verlichtten dit tooneel van ver KAN MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1