BP ^S^e»XWM$ f 5 ';&n - 4 ALKMAARSCHE C O U R.;:A N T f&pT*"9p gtoodea 5 JSfiJtoSrg sr, Rtp'r,'*°*«w Ao, 1824. W MA A N D A G ecX'tt *1 «I» ft»»" »*l S"* ttw aunt H& H« r »8Ml j vJl I - »9*2i'WS|. ifU(K. «4 vfc r*w iv »*b*< 0" ïi ■Ö£JV 0 S E B T E,M B E R. Z>«« COURANT wordt voor Zes Ce tits Uitgegeven- t i -_ PROVINCIE noord HOLLAND. «g m«h verwoesting. Het wijze beroerd; op bet eene en op het andere werd het JC Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te ü„rï/s.t d^er gem«ente;CU1^e de KERK en pSt^r/ê S.ÏÏI5" 0„A„V, Hoorn In h« v»ot Wi*S i1" S|? el? v'°ed zich met eene verbazende s/cl heid afw sielenden waarbij de golven zich gelijk vldmtbeftf IPd. met tje oogen zien kon, werden boomeh, g"ranen eh'ilfes, feat'1 deze ngting stond, weggesmeten; Na dat de ftdos'tfreff v«n"MfcjsS ling naar den RJJn begeven had, verdween zij ald^af* dbllf'SfciJu^ dagrna werd dezelve floor een zwaar or weder Vevd^-bok zelfde rigtihghetwelk tot dei avonds ten v ure Isnhïddf nAn tuurverschijosel wi« allerverichribkelijksc ea veroorzaakte eeue al» gemecne onitelceoil« E Ij E R E ft. «ar '»9 ov >4 Aügsburc den 26 Augustus. 684 - #VH b'-ï ^MiV OOiT.ENR IJ Ki-V' DeSTAATSRAAD GOUVERNEUR van noörd-höllanö. gepeld W°rdt wói-den u'beeoJfe^t sleefits driemalen des weeks zal mogen -g gevangen worden, uiterlijk op vijf wordt bejaaild. J™ i&* ±Augustus 1S04, vt - j Dé Staatsraad Gouverneur voornoemd, ,Van TEfS vart GOUDRIAAN 1 - BUITENLAND SC HEDERIGTEN. P -R U I S S E N.' ,r BINNÉNLAN D^S.C HEB CR j G f E ft. V »w*n» tó3S2 1 T i .f1 1' IfiOfté ft^k—"OIÏW 3' f MmmM tHtWW J*' E'* i> ïj« f t'» U» j(„^f j v j ft X it '»Jf# rt- .'iv ;W 13 «Pl W-»V 4 fe aw f „...-j ,tWf **1 «V T*» rp' ^nri^V i 4 i I i tweePur7,°h« Looal' v VtT™ d" nimid^8s te Hollandte Hwiera onda- ,1 Gouvernement van Noord- «ur der Provincie, publiek' woE^nbeTteï:Staa"f"d G°W"' ^het 5oe2Vv01°ngtnn)ler-RHerVOrmde Cei»*«« KnoUedkm, dier gemeente. P"atle0 "n de KSRK en T0*EN Door Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te n "-703OTr "ijI 7 De aanbesteding ral gesehieden bij inschrijving en oobod De bestekken zullen ter lezing liggen behalve \,1. t het Gouvernement, voornoemd het bureau van huitenlhd^h n? foortr» in de Staaiatraat te Amsterdam en .an dn Knttrt uZlln van ieder der gezegde gemeenten. Hutten ODDervlaktp» d#< ur*rf»r« »?r«h n-^istu r. 4'!"' V i ^!r »,VS I 8**i lij k»#i>1 C In. onze Allgemetné Zeitung wordt het volgend berigc gevonden! ■Tbiest, den i8<iea augustus. j Een vaartuig, hetwelk den 0den juiy van Ale.tardrie is onderzei! gegaqii y brengt de tij ditg aan, dat de naar Griekenland bestemde expeditie, ouder bevel van van Ibrahim-pacha dewelke tiit otrt- jfrent i<To traftaport-scnepen bestaat, destijds nog niet onder zeil ge gaan vyaj. Men zeide, dat dezelve niet vódr den iscen augustifs zou afzeilen. Uit het nommer van de grleksche courant, de Helicnizchc- tiras «//^'betiteld, .van den léden julij, blijkt, dat Odysseus bfj da eeg» ate ontscheping der Turken te Ipsaraten opzigte ynn h^t eepira»! gouvernement van (Griekenland, hetwelk te Nspoii'di Romania' rest- deert-, éóne «eer verdachte rol gespeeld heeft. ^VüfSUSfti iafL üsuxen tegen aangeboden om zich, met 400 map. nsrr spezzia .te peg*»- yen, ten einde aldaar de vrouwen en krüderen fler-Spezzioteiw welke Ipsara ter.hulp gesneld waren, te betchermau, en üatdnj JiiMiug heeft ten uitvoer gebragt, -m Gezien de missive van den heer Onner Ópper-Houtvester voor de Noordelijke Prooien Ta n'^n "5^iz« W». 57- Unarbi, te kennen gevende dat Ziln Ed. Gr. Achtb is voor gekomen dat da opening der grootejagc, dit ij,r 1 c tetnber zoude kunnen plaars hebben met verzoek Z„ 15, P M Hme., G.)epu(ocrde s,.„™ s«ne iti£iS de Rpodige aankondiging te doen overeenkomstig Koninzs bëslüir van de:, 5 jul/J J823 (staatsblad no. 2(5.) tkontngs besluit d»£ZN«ieCklSt^^Hee^n Ge^P'«eerde Staten v,„ den 26 Heer O p oer - 'lager mee ster v a n 7 "Üt n* h"u «evoe,en den Noordelijke voor de Bfengt bl-j.dere ter feeRn'sse van alle belanghebbenden Weenéis 20 Augustus. h 1 rt" s t/f at "Soa t, fa ■y> tt -i'- al" 'i.l Bonn den 17 Augustus. Wone snelheid nir H» in^n, weers-woiz met eene ocge- derwaarts dalen. In minder d'in mf6 treckterachcige gedaante, ne- «'g huizen afgerukteen® scbüur te^iwS^™''^- thkeU Va" twh" sclioven koren in de lucht neslinaorH nederSe^orpeneene menigte eene menigte vensters^ vVrL u V hul"n zwaar beschadigd^ frond gerukt kortom overal' met Worte,, en aI uit den usi, Kortom, overal, waar de windhoos zich vertoonde, De stad Karpsan, in Hongarije, is, den"275100.julij' dcwtl ge eel vernield. Des namiddags, terwijl de «eesce-in.wooers, zyi met den veldarbeid buiten de stad bezig hielden, 0ntst4.ntf.er wwLu welke zoo Spoedig toenam, dat, in twee uren tiiAsAalT^^pg e tS.Ctd' al? ,n di voors:edeni benevens doioomscjie^;i 0ehsche kerken, het stadhuis en het gljmnasium der'Piaristen, 'n de «sche agen. De vlam woedde intusschen Aien ittiLgeütkji-uaükc nog voort. Vijf personen zijn daarbij omgekomen: twee vrouwen .rden geheel verbrSndterwijl twee mannen, ê'ts een mfïsje sloor en danip verstikten. Daarenboven ligger, nog v.ele personen gevaar- UJ K Z1C K In h*t volkrijke markveld Werbocz, in het Nueuttaer comftaar, weiden, den 4«ien augustus f insgelijks door brand 200 huizen, be nevens vele schuren., in de asch gelegd. Van Arvo schrijft tn#n«liet volgende: Dgn apsten julijdes namiddags ten 1 ure. wérden onze srre- ken door een zwaar onweder vreesséiilk geteissterd;'"Dé storm ont wortelde-bofftnen en vernielde geheéle huizen, terwftl de hagei, waarvan veie i| pond zwaar waren, in 37 gemeenten, alle veld vruchten verwoeste, eenige ossen en bilija aljesc.hapen doodde. Meer dan 20,00* mèmehen zijn door dit vrceneüjk weder' in ellende ge. stort," - -* 1,1 *f «3'«W«M«»f wUJs il*o e, F R A N K R FJ^K. adem uw Parys, 7th 29 AsigüsIiïK" Gisteren is Z. M.tegen ruiut s ure, naar den kant van Saint- Cloud uitgefe^en. Si De graai^sfe Size, pair van Frankrijk, cerste"^resfdenc vnn het hof van eassatie,, is, na tsnden- Koning en awn ,4» IsoniRklllbz f*. railie afscheid, te-hebben genomen f n>«. het zi^ltién,-"verfroTjlt ja": tkjjjjfm - .eaffe'" I -y.h» «w tJzJX v SptSOO't iaW|| Brussel, ^««.30 Augustus. ,4,^ j K'n de Prinse» vafl Oranje is "g'ste^n 'nVd^mïdiai'/^et de drie Prinsen, hare zonen, in deze stad aangekomen. De graaf van CouriiF, zaakgelaste van Z. M. den Keirer van Rtisland bij hef góuve'rneinenr 3e"r Nedér'Iifnddniavan 's Graven- hage, in deze icad aangekomen. F— i I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1