PP:™ s,,|, m¥\ ALKMAARSCHE COURANT IS' ill Ao. 1824.. iêt\ -wif^ W v i No. 3>" Men verneemt, dat,' bij c'e jofigite operbsre vermakelijkheden, te duitschlanö. hMT' VAN MA AND AG D E A' 15 SEPTEMBER. Deze COURANT wordt voer Zes Cents Uitgegeven. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 3 September. T~Xet volgende is een uittreksel uit het dagblad van Droghoda: l)e verklaring van George Hoeijklerk van het kerspel Ter- jDoofechln, in het graafschap Lcutn alsmede van'. Owen Maguin en Put' ick Taa;tebeide hoevenaars in gezegd kerspel, houdt in, dat zij, op woensdag, den iSdeo der tegenwoordige maand, op de tot de pachthoeve van Meagh, in gezegd kerspel getogen, aan den oevei Oer zee staande, omstreeks half 4 ure in den namiddag, bij hoog ttj 1 ee e sirene gezien hebben (zij gelooven zulks ten minste volgens de beschrijving, die zii er van hebben gelezen), zijnde van de grootte van een tnei schzwemmende in zee en zich naar de ri- v;er de Boyne rigtende; dat deze sirene slechts vijftien scbeeps haak-lengten van hen sf was, dat zij, benevens verscheiden andere liedendezelve duideiilk gezien hebben, zoo dat zij zich onmoge lijk konden misgissen; dat haar ligebaam bijzonder blank washeb bende zij lange armen waarvan zij zich dikwijls bediende, om de mnggP', die haar lastig vielen, te verdrijven; dat derzeiver haren zeer swart waren, en dat haar staart, welken zij dikwijls gl duike lende vertoonde, van eene donkere kleur was en dezelfde gedaante als de staart van een' visch had. Zij verklaren, de sirene meer dan" egn kwartier-uurs l»r,g gezien te hebben, en toen zij hunne stand plaats verlieten, wa? zij nog op de oppervlakte van hst water. Gemeld dagblad1 voegt er h, votgende bij: Wii hebben zaturdag deze lieden ie 1 aanzien van dit op onze kwien buitengewoon verschijnselondervraagd, en hebben zulke sroldoende antwoorden beltomen, dat erg^en twilfel over de wezeu- lykheid daar van in ons gemoed meer overblijft" Den 4 September. bondag, den sisten augustus werd de heer R. 'Jonesvan Suir Cottrge, in het graafschap Tippersry (Ierland), op het oogenblik, dat bij uit zijn' tuin kwam, door twee booswichten, met korte geweren gewapenden het aar.gezigc zwartgemaakt, die'nit ee e gracht te voorschijn kwamen, aangevallen. Hij worstelde met hen; een der twee aanvallers gevallen zijnden kwam er een derde te voor schij' met eene donderbus gewapend, welke den heer Jones dreig de, i i,ien hij zich bewoog, te zullen doorschieten. Zij traden ver volge s oinnen het huis, eischten wapenen, en, op de hun gedane we gering, begaf zich een hunner naar boyen, en kwam met een geweer terug, schreeuwende, dat zij geenzins wapenen, maar wel zijn btvcii begeerden dat zij hem echter voor deze keer zouden sp°ren, op voorwaarde, dat hij, vóór .dés anderendaags op den middag de Isndhoeve van Flanagiu Zou -verlaten waarna zij het huis verlieten. De heer Jones steeg alsroen te paard, en gaf van het voorgevallene berigt aan den heer Macdorough cbef der politie van Thureswelke hen, met zijne gewonen ijver en werkzaamheidaan het hoofd eeper patrouille zijner politie, te paard volgde; het gelukte hm ten' man, wiens aangezigt nog gedeeltelijk zwsrt was, te ar resteren. Volgens de op gisteren, uit Marahaó, ontvangene berigten, van e1 I4deu julij zou die gehee'e provincie van Brazilië steeds In denzelfden staat van gisting en ongerustheid verkeeren. De consul van Engeland te Panama meldt., onder dsgteekening van det: 27Sten juni) laatstleden den afval van den spsanschen generaal Ol.aneia, die, naar het schijnt, zich in gemeenschap .gesteld beeft het eenige ingezetenen van Buenos - Ayres, op de grenzen van Op- per-Peru hetgeen eene belangrijke afwending ten voordeele der joperaiieo van den generaal Bolivar aan dien kant zal Jmakem Hij voegt er bij, dat men gedurende dezejgeheele maand, een algemeen g vecht in Peru was wachtende geweest. De verschijning van eene spaansche magt aan den andere kant, hebben eenige herwaarts be- scemde troepen belet-, te komen; dö'ch in weerwil daar van, is de consul voor den uitslag .van den veldtogt niet bevreesd- De gene - ml Bolivar heef» eèn korps van meer dan 10,000 man goede, wel gekleede, goed georganiseerde en gedisciplineerde troepen bij zich, die allen, welke hem tegenovergesteld kunnen worden, verre over treffen. De Peruvianen zijn geene Spartiare».,,.zegt hijzij staan op den laagsten tmp vau zedelijke verredering. Bolivar heeft aan den intendant der provincie vau Payra de volgende tijding, omtrent den afval van (Jianetadoen toekomen: De generaal Olanetawelke zich met een aanzienlijk korps, naar de provinciën van Opper-Peru begeven bad, is, na den generaal Garatala welke hem met eene gelijke magt had vervolgd, geslagen en hem gevargen gemaakt te hebben, dadelijk tot de zaak der patriotten toegetreden, en heeft cpenha'riigUjk de regtvaardigheid erkend, met welke Amerika des- lelfs vrijheid en onafhankelijkheid herkregen heeft." Deze onvocir- tieito gebeurtenis verzekert de vestiging der nationale vrijheid. KONINGRIJK SARDINIË. Genus, den 21 Augustus. Verrano - di - Sotto eene gemeene in de provincie di Levanti een droevig ongeluk, heeft plaats gehad. Een aantal ingezetenen bet vermaak willende genieten van een vuurwerk, had men de o 1 er- scheiden stukken daarvan, op eenen geringen afstand geplaatst van het vuur, aan hetwelk men de lonten moest aansteken. "^nrge vonken daarvan, door den wind, naar het kruid gedreven zijnde, vattin eenige patronen vlam, en deelden die, in een oogenous» aan alle de andere stukken mede. De uitbarsting was vreesielljfc» in verhouding tot de kleine uitgestrektheid det plaats, waar het feest gevierd werd, mitsgaders van de zich op dezelve bevindend© volks-menigte. Eenige honderden der omstanders geraakten gekwetst» en eenige personen zijn omgekomen. Frankfort, den 4 September, Dewijl de Bondsvergadering tot den 15de" januari! aanstaanden g®" tdiourneerd is, is de baron von •Münch-Bellirghausen-n den laatst afzeloopen nacht, naar VVeenen vertrokken. De baron von Pingier, pruissisch minister, is insgelijks naar 1 crlijn vertrokken' ten ein e de zaken van het algemeen post-bestuur weder cp zich te nemen. Van Missolunghi schrijft men in dato den 6den julijhet vot gende: Vele der zich alhier bevindende Duitschets zijn bij he korte- J'ngs opgerigte artillerie - korps geplaatsc geworden. Bij het e van lord Byrou, had deze verscheiden othciers bi) zich, de J maandelijks 50 piasters betaalde en dagelijks 3 ratio-is cieeJ »e"cr'' doch hi! was genoodzaakt eenige hunner, u.t 3uot e yan.sJecn.t gt. drag, weder te ontslaan. Het is ongeloofelijk we ke buitensporig heden, sommigen hunner, vooral in den dra k begaan. 6e< s J' P den eersten dag dat zij in de grootste ellende, van IVlorea, alh|e aankwamen, veroorloofden zij zich in hunne kwartieren, de ergste ongeregeldheden, zoo dat een ziek meisje daardoor van icbiiK s'je.t. De anders goede Maurtcordaio moest gestrengheid e uiktn. e» verklaren, dat gedurende verscheiden maanden, terwijl iifna 6ooo man grieksche troepen in de stad lagen, tr niet de geringste w i.or de was voorgevallen, doch dat, terwijl de vreemdelingen zicb.stocm» eenen nacht in dezelve bevonden, er groote buitensporigheden plaats grepen. Zulk ee» gedrag doet de zoogenaamde Pnilhelenen i i 'de oogen van het volk dalen, en het is te verwonderen, dat desniette genstaande de Duitschcrs en Zwitsers bij. het volk in groote achting staan. Zulks komt hoofdzakelijk van de goede behandeling- welke vele Grieken bij hunnen dooftogt door Duitschland en Zwitserluid genoten bebbet:, en Waarvoor nog by voortduring in de kerken ge dankt wordt." Reeds sedert eenige jaren bestaat er eene bijeenkomst vari coma missarïssendoor verschillende Staten van Duitschland van derS tweeden en derden rang benoemd, ten einde middelen te beramen, ter ondersteuning van de» duitsche handel. Zij hebben nooit den uitslag hunner beraadslagingen publiek gemaakt; doch het schijnt, dat het onderwerp .runner bijeenkomst bij de conferentier. en Johan- nisberg is behandeld geworden. Het behoud van den openbaren vre de Staat thans in verband met de herleving van den handel in Duitschland, alwaar men vreest, da: dé geheéle stilstand vin déit- zelven, vooral in zuidelijk Duitschland, eene aigemeene ontevre denheid mpgt veroorzaken. Men is van oordeel Öat deze staat van zaken, zoo ten opzigte der zedelijke als politieke betrekkingen, vele ongelegenheden tén gevolge kan hebben Het schijnt, dit de groote mogendheden eindelijk deze zaak in overweging hebben ge nomen reeds vreest men niet meer, dat zij tegen de bijeenkomst van gemelde commissariaten zijn. Men hoopt dus, dat Zij, binnen kort, op nieuw zullen vergaderen, en dat men eindelijk bedacht zal zijn, om het algemeen gebrek, voortspruitende uit de zoo veront rustende stagnatie van dan handelte doen ophouden. - -> - Het lijfstraffelijk wetboek van het koniiierijk WUrtemberg t« door de Staten aangenomen. De volgende strrffer. zijn dasr bij l'te- paald, te weten: de doodstraf, gevangenis, geereling, boeten, en onteerende straffen. De doodstraf msg alleen door onthoufding plaats bebben. Alle de straffen, die deZelvë voormaals verzelden, zijn afgeschaft- De gevangenschap zain eene eenvoudige gevange nis in een werkhuisof «in edn huis van correctie plaats hebbdn. De tentoonstelling zal niet mogen geschiede», dan wanneer iemand meer dan tot een jaar gevangenis veroordeeld Wordt. De gceseling mag ge«n plaats hebben, dan bij eeneveroordeeling tot gevangenis in een werk- of correctie- huis. Het aant 1 si gen vermag vjifMg niet te boven gaan en zal bi) het vonnis moeten uitgedrukt worden. De executie mag geene plaats, hebben dan in tege woordigheiri van eene geneeskundigen, welke den toestand van den patient zal beoor- deelenen die volgens zijne bevinding regelen. SPANJE. Barcelona, den 26 Augustus. De akte van beschuldiging, welke de fiskaal Debesd géfast ge weest is, in de beruchte en lange procedures, tegen de bewerkers van den moord van den blÉschop vsh Vicn geïnstrueerd, te Jtellen, fk' l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1