courant; ALKMAARSCI1E $4# 'r^ Ao. 1824. No. 3%' i VAN MAANDAG DEN to SEPTEMBERS. Dete COURANT wordt *'ior Zes Cents Uitgegeven. Xndieti zieh Mnneti fete stad mogten bevinden Bloedverwanten 0 Erfgenamen van wijlen Her.drik Gobel geboren alhier; of van wij en pouter van den Berg, geboren ie Nijmegen doch laatst alhier ge woond hebbende j kunnen zich dezelven ter bekoming van belang- jijke iuformatien vervoegen ter Secretarie dezer stad. K E N N I S C E VING. «rv/WV"»-* BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen ter kennia van de Ingezetenen dezer stad' Dat ingevolge het hij Koninklijk Besluit van den 4e Januari] 1824 N». ito, gesrreueerd'Reglement voor het Bestuur dezer Stadop Dirg'Jsg den 28e September, aan de Huizen der Stemgeregtigden zeilen worden bezorgd, de biiletten ter benoeming van het Kiezers Collegie, met bijvoeging van eene Lijst der Personen, die de ver- eischten bezitten om tot Kierers te kunnen worden benoemd, en op den daarop volgenden Vrijdag, den ie October, door de Stads Bodens, of andere Stads geëmployeerden worden terug gehaald in eene geslotene kist De Stemgeregtigden worden verzogt in gemelde Biiletten in te vullen de namen der Personen welke (zij verlangen dat tot Kiezer» benoemd zuilen worden, en die, als daartoe de vereischten bezit tende, op de bijgevoegde Lijst staan, als mede de biiletten behoor lijk te teekenen, te cachetteren en in gemelde kist te werpen, Burgemeester en Wethouders vermanen de Stemgeregtigden om zich bij hunne verkiezing stiptelijk te houden aan de bepalingen bij bet Regiement voorgeschreven, wordende daartoe bij deze herinnerd aan ne volgende Ar ikelcn van het Reglement; Art. 13. Elk Stemgeregtigde vult in het bebomene billet in de tarnen der Personen welke hij tot Kiezer stemt, genomen uit hen, i\« de vceischten bezitten en ten zoodanigen getalle, alserKiezetS wórden vereischr, weik bil'et door hem eigenhandig onderteekend en voorts behoorlijk gesloten wordt. Art. 14. De Ste ng.regtigden, welke hunne naamteebening niet BOgten km n n schrijven, doen de invulling van het billet door een ander verrig'en en doen voorts onder hetzelve door den Wijkmees ter hunner buurt. Commissaris van Politie, of een ander publiek Persoon verklaren, dn de invulling overeenkomstig hunner opgaaf is geschied. Art. 17. Bij het naz'en en opnemen der stemmen zal hoegenaamd geen tel 'J worden geshpen op de biiletten, welke, of niet eigen hand'g onderteekend of niet ingevuld en geverifieerd op den voet van Art. 14, of niet behoorlijk gesloten, mogten gevonden worden; terwij! ie g-eneaanmerking zu'len worden genomen stemmen, uit- gebf'gt op personen, welke de vereischten niet hebben om tot Kie 7,rs benoemd te worden, gelijk mede niet de «temmen, welke niet duidelijk genoeg eenen zekeren ets bepaalden persoon mogten aan- wlfz n, hoe zeer zoodanige biiletten voor het overige zuilen wor den a-rgenomen indien die anderszins mogten regelmatig z!)n. Art. 18. Indien in eenig billet op meer personen stemmen mog ten uitgedrag zijn, dan het getal der te verkiezene bedraagt, zul len apee in aa merking genomen worden de eerstgenoemden in zoo danig b He'. t het getal, als er «ereischt wordtterwijl, wanneer een biiiet minder stemmen mogt bevatten-dan er wordt vereischt, enlks n et beletten zal, om de nitgebragte stemmen in hetzelve bil let toe te rekenen aan de Personen respectiveli]k die daarbij zijn epgegeve» zoo het billet anderszins in orde is, en aan de bepalin gen van dit Reglement voldoet. Alkmaar den 14* September 1824 Burgemeester en Wethouders voornoem d% G. F. V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van dezelven, G- DE HEER. aanzien, en werd door ben voor een heilige gehoudeno°k lieefc de geneele gemeente, ia welke hij gestorven 1», *Üne be8r* bijgewoond. BUITENLANDSCHE 1VERIGTEN. F R A N K R IJ K. Farys, den 11 September. Te Estndensin het departement der Haute Garonne, is, den 22 der vorige maand, eene zekere Antoine Baqut overledenwelke (Jen hov gen ouderdom van honderd vierentwintig jaren bereikt had lijnde ii 'iei) lóden januarij 1700 te Argonmer, in het departement éi.r. Arri(gcgeboren.' Van zijne vroege jeugd afhad deze man een ierr godsdienstig leven geleid; meermalen was hij als-pelgtim raar 5 - A'sgo van Galicie en naar dien van Monserrat gegaan, en bad 1 ge tijd zich in Spanje met het bezoeken van kerken en bidplaat- sen ip-eh ouden; sedert meer dan zestig: jarenzwierf hij in dn Py-e ën en Voofal in de kantons van Asper en Saiies. HIJ be I: ,m oe hoogste bergen, om er kruidën te zoekendie hij aan de droi gisten t ragt 4 hij leefde van aalmoezen en gsf hetgeen hij mis er 1 kor.de »an de armen. Bi) de landbewoner» itocd bij iu groot DINNENLANDSCHE berigten. Alkmaar den 17 September. Men verneemt, dat op onderscheidene P'»»"".1» JJên'fo"1hïïfi in den avond en nacht van den i5d« dezer bee"® door het onweder zijn getroffen. On jer "dere in de weduwe stad gelegen polder de Scheemeer, zijn ia het.land van djs Pieter de Heer twee Paarden en eene Koe, en in het land van hm Sloten eene Koe door den bliksem'doodgeslagen. In den avond van dien dag, circa acht ure, heeft de bliksem.d« frLeer. ver- van een' der watermolens van gemelde polder de Scheirn?® 'te van brljzeld[en daarvan eenige stukken, waarvan een ter g ruim vier ellen, op eenigen afstand afgeworpen. De molen stond, bij dit ongevalmet zijne binnen1-roede reg- standig. BIJ onderzoek bleek, dat allaen de helft der r boven de as stondwas getroffen. Men bevond Ie b°ve[ deT de op dat oogenblik onder liggende kant, van de,f' het wiel door, ter wijdte van 12 streepen, gespleten en van d twee keerklampen -los, en afgeweken V«btf boven e de derjU was een «paander uitgeslagen; aan het ondereinde ce p boven de onderste schijfloop, was van een ijzeren strop een sc - midden doorgebroken en een spaander bij die strop bijna afga De waterraolenaar en zijne vrouw waren tljdens deze gubeunems jo eenen naastbljstaanden watermolen, om een buurman e bezoek te geven, waardoor deze lieden gelukitig een groot gevaar zijn ontweken. Den 19 September. Men verneemtdat op order van de Regeering, het Groot pr8eI» in de St. Law ens Kerk alhier, provisioneel, om de veertien ^agen, des Vrijdags van een tot twee ure, nademiddag, door den S. ds- Organist zal bespeeld worden. Groninsen, den 9 September. Men verzekert, dat, dezer dagen, in de kolonie van de maat schappij van Weldadigheid, te Veenhuizen, weder is aangekomen een getal van 400 kinderen, van 6 tot 12 jaren oud, alleen uit hec aalmoezeniers - weeshuis te Amsterdam; deze zijn geplaatst in het gesticht, reeds het vorige jaar gebouwd. De beide gestichten, «el ke dit jaar getimmerd worden, zullen ook spoedig bewoonbaar Zij Het eene is genoegzaam voltooid, en het andere zeer ver gevorderd. Leiden den 11 September. PROGRAMMA. Indien er eenige gebeurtenis merkwaardig kan genoemd worden in de jaarboeken van het oude Nederland, eu verdiende door het dank- baar nageslacht in blijvend aandenken gehouden te worded het is die van Ltidens beleg en ontzet, in den jare 1574- Beschouwd men de dappere verdediging der vest-, enkel door de a arm der burgeren, zonder eenige hulp van vreemd ofinUncsch krijgs volk tegen eenen magtigen vijandmaanden lang gedurende door geen 'geweld ter nedergeslagen noch door beloften verschalkt, noci door bedreigingen afgeschrikt, In het midden van den bangsten nood, daar alles hopeloos scheen, en de vrcesselijke honger zijne slagtof fer! bil duizenden maaide; nooit hebben vaderlandsche kloekmoedig, heid en onkreukbare burgertrouw op heerlijker schouwtooneel geze- gepraald; en zoo de namen van van der Werf, van der Doess< van Hout nog op dit oogenblik geen' regtschapen Nederlander onbekend »liii ia nooit anders dsn met eerbied en dankbaarheid door hein genoemd worden, die namen herinneren hem de gansche schaar van brave Leidcnaren, waardig om door zulke hoofden bestuurden aan gevoerd te worden, in onbezweken standvamgheiden edele Zelfs- opoffering, het voorbeeld der volgende eeuwen. Slaat men het oog op het belang dezer gebeurtenisen hare onbe rekenbare gevolgen, in den veegen toestand des Vacerlands, welss behoud of ondergang van het behoud of den val van Leiden scheen af te hangen zoodat het aller eenstemmige uitspraak was de goe de zaak der burgerlijke en godsdienstige vrilheid, is, oaftst God., door Leidens trouw gered,; en men geene vergelding heerlijk genoeg kon uitdenken, voor zoo veel heldhaftigheid en deugd; terwijl de wereldberoemde zetel der geleerdheid, in haar midden opgerigt, aan I]e voliten ten getuige verstrekt, hoe Nederland zijne helden b - loont welken loon, Nederlandsche belden het begeerlijkst achten! En' klimt men hierbij, nog hooger op mer zijne gedachtenves tigt men zijne aandacht op het aanbiddelijk bestuur der Goddelijke Voorzienigheid, die Leiden inden uitersten nood met verliet, den moed levendig hield in het hart harer verdedigers, de ontwerpen hirer vijanden verijdelde, en ten laatste met winden en golven voor haar streed; d-n mogen, dan moeten wij het onzen vromen vaderen nazeggen: God Almagtig heeft Leiden voor het Vaderlandheeft door Leiden het Vaderland behouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1