ALKMAAR SC HE mm v* cvjop^m COUR A N T; b Km 1 mm |W\ fw TO* A "'■''■lp*-1 Ao. 1824. >%^r? £$'<3 Ss|. ^4% v.sP/w^r i's^v ■- i r> wel r i; i A "k yV - VAN MAANDAG ■-. r - dj.-f ft. Ko. 39i V ,r> .-» f,. -» - '- r.r "J.y !l 11 >A. DEN 11 SEPTEMBER. fn? n"^ 00 !rrrr Deze COURANT wordt r./ Ets Ctntt Uitgegeven. KENNISGEVING. J3uRGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAARt 200 veel ia hun vermogen is, wenschende weg ce nemen alle'moei- lelijkheden en belemmeringen, welke maar eenigzints aan den bloeij der Markten binnen ceze Stad, en het gerief van Verkoopers en Koopers, welke dezelve komen bijwonen, zouden kunnen in den w>eg staan. En in aanmerking genomen hebbende dat op de groote Veemark tenwelke ingevolge de Keure van den 23 Maart 1803. 's jaarlijks gehouden Worden op dee derden Maandag in de maand April, des eersten Maandag in November, cn den eersten Woensdag na den zestienden November, [de Landlieden, en anderen welke hun Vee alhier ter Markt brengen, zich niet dsn met zeer-veei moeite en on gemak, zouden k'urmen voorzien van de Billenen aan de Poorten en cp de Markten, welke, ingevolge de Ordonnantie van de Stedelijke Accijns op het GesUgt, kunnen en behooren te worden gevraagd eu afgegeven. Hebben goedgevonden te bepalen en vast te stellen: Dat op ue voorraeJde groore Veemarkten jaarlijks gehouden wor dende binnen deze Stadop den derden Maandag in Aprilden eersten Maandag in de maand November en den eersten fVeensdag ma den zestienden Novemberieder een, welke alhier eenig Hoornvee ter Markt zal brfngen, of daar na va» hier vervoeren, geheel en al bevrijd zsl zijn'van het 'vragen van ©enige Billetten van de Commi ssi! der Stedelijke Perceptie, het zij dan aan de Poorten of wel op de Markten zelve, mits voor deze bepaalde dagen alleen, terwijl >sdór en na alles zijnen gewoneu loop honden zal.' Alkmaar ai* September 1824. Burgemeester en Wtthosideren der stad Alkmaar, G. Y. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van deztlven G. de HEER. K E N N I S G E VIN G. «^wuwa» »«-A /Nyvrvv»—- 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen ter kennis van de Ingezetenen dezer stad' Dat ingevolge het bii Koninklijk Besluit van den 4e Januari] 1824 f]., no, gearresteerd" Reglement voor het Bestuur dezer Stad op Dingsdag den 28' September, aan de Huizen der Siemgeregtigden zullen worden bezorgd, tie billetten ter benoeming van het Kiezers Collegia, met bijvoeging van ecne Lijst der Personen, die de ver- eischteu bezitten om toe Kiezers te kunnen worden benoemd, en op den daarop volgenden Vrijdag, der. ie October, door de Stads Bodensof andere Stads geëmployeerden worden terug gehaald in ecne geslotene kist, De Siemgeregtigden worden verzogt in gemelde Billetten in te vullen de namen der Personen welke ^zij veriangen dat tot Kiezen benoemd zullen worden, en die, als daartoe de vereiscluen bezit tende, op de bijgevoegde Lijst staan, als mede de billetten behoor lijk te teekenen, te cachetteren en in gemelde kist te werpen, Burgemeester en Wethouders vermanen de Stemgeregtigden om zich bij hunne verkiezing stiptelljk te houden aan de bepalingen bij het Reglement voorgeschreven, wordende daartoe bij deze herinnerd aan de volgende Artikelen van het Regleroenz; Art. 13. Elk Stemgeregtigde vult in het bekomene billet 111 de namen der Personen welke hij tot Kiezer stemt, genomeii uit hen, die de vereischten bezitten en ten zoodanigen getafle, "als er Kiezers worden vereischt, welk billet door heai eigenhandig onderteekend en voorts behoorlijk gesloten wordt. Art. 14. De Stemgeregtigden, welke hunne naamteekenïng niet mogten kunnen schrijven, doen de invulling van het billet door een a der verrigten, en doen voorts onder hetzelve door den Wijkmees ter hunner buurt, Commissaris van Politie, of een ander publiek Persoon verklaren, dat de invulling overeenkomstig hunner opgaaf is geschied. Art. 17. Bij het nazien en opnemen der stemmen zal hoegenaamd geen regard worden geslagen op de billetten, welke, of niet eigen handig onderteekend of niet ingevuld en geverifieerd op den voet van Arr. 14, of niet behoorlijk gesloten, mogten gevonden worden; terwijl in geeneaanmerking zullen werden genomen stemmen, uit- gebragt op personen, welke de vereischten niet hebben om tot Kie zers benoemd te worden, gelijk mede niet de stemmen, welke niet duidelijk genoeg eenen zekeren en bepaalden persoon mogten aan wijzen, hoe zeer zoodanige billetten voor het overige zullen wor den aangenomen, indien die anderszins mogten regelmatig zijn. Art. x3. Indien in eenig billet op meer personen stemmen mog ten uïtgebragc zijn, dan het getai der te verkiezene bedraagt, zul len alleen in aanmerking genomen worden de eerstgenoemden in zoo danig billet, tot het getal, als er vereischt wordtterwijl, wanneer een billet minder stemmen mogt bevatten, dan er wordt vereischt, zulks niet beletten zal, om de uitgebragte stemmen in hetzelve bil let toe te rekenen aan de Personen respectivelijk die daarbij zijn opgegeven, zoo het billet anderszins in orde is, en aau de bepalin gen van dit Regiement voldoet. Alkmaar den I4e September 1824. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelvcn, G> CE HEER. BUITENLANDSCHE 11 ER l G T E N. F R 'A N K R IJ K. $aint-Cloud, den 17 Sfptember t Gis'eren hebben de ambassadeurs en vreemde minister», ter gele» genheid van den dood van Z M. Lodewijk XVlllen van de komst van Z. M. Karei X tot den troon van Frankrijk hun hof bij den Koning en bij de koninklijke familie gemaakt. Z Em. de pausselijke nunciu» heeft den Koning, in naam van het. corps diplomatique, inde volgende bewoordingen gecomplimenteerd Sire, De leden van het corps diplomatique komen ia de stilte hun ner smart, als getrouwe tolken hunr.er meesters, voor Uwe 1»]- Nooit was een Koning too bemind; nimmer zal een Koning zoo betreurd worden, nooit ook was een, meer betreurensw.^^. Groot ia ongeluktoegevend in voorspoedheeft Lodewijk X. Jl. ttin volk gelukkig gemaakt, en, door zijne verlichte wijsheid, e vertrouwen en de verwondering van Europa verworven. Wil ondervindenin deze dagen van smart en rouw. vertroosung in ons gemoed, door te zien, dat de kroon van den H.Lodew«*- op het hoofd overgaat van eenen voritdie, door de» - - gelukkige vereeniging van alle deugden, uitmunt. Ja. Sire godsdienst vindt, in Karei X, deszelts vaste steun, e fer den waardigen oudsten zoon der kerke, Frankrijk deszeHs wel beminden vader, en de Soevereinen van Europa den vriend en waarborg des vrede» weder, mitsgaders van die heilzame e"frtn welke de monarchies bevestigt, en de welvaart der volu ye ze Wil, Sire, de huideen de heilbeden van het corps diplomatique ontvangen voor den langen duur en het geluk eer.er regering, welke onder de guustigste voorteekenen begint." De Koning heeft geantwoord: Mijnheer de nuiscius, Mijn hart i» te zeer verscheurd, dan dat ik de gewoclc'»- 'ke* hetzelve vervullen.zou kunnen uitdrukken, ik dai.s u die, welke gij mij, m naam 'van het corpstdipJomatiqueie Ik heb slechts eet: a zucht, mijne heereuia tiid Goü, dat e-e ve vervuld mogen wordenen ik hoop, dat Hij mij dezelve toestaan; deze is, om te vervolgen hetgeen mijn deugdzame i der zoo wel tot stand gebragt heeft; deze is, dat mijne r g J'S het vervolg op de zijne moge wezen, zoo wel voor het g van Frankrijk, als voor den vrede en de eendragc van gehte ropa. Zoodanig is mijn wensch; zoodanig ;s mijn gebeuren ue» mei; daartoe zal de geheele studie mijns levens strekken. Zie hier de antwoorden des Konings op de uitdrukking der gevoe lens van verschillende autoriteiten. Aan de maarschalken vah'pgankrijkaan wel/cc de hertog van Conegliano ten tolk verstrekte Mijne heeren, Ik vergeet geenzins de diensten, welke gij aan den Koning et» 'aan Frankrijk hebt bewezen. Maakt staat, dat ik mij, bij alle gelegenheden, ge!«kkig zal schten, u bewijzen van mijn vertrou- wen en van mijn genegenheid te kunnen geven-" «4 Aan den aartsbisschop vats Parijs. Mijnheer d'e aartsbisschop Voeg uwe gebeden bij de mijne, opdat de Hemel ons ovpr de 'ongelukkige gebeurtenisdie ons bedroeft, vertrooste.^ Ik kaa alles met God, mijnheer; zonder hem, vermag ik niets." v.-bj, Aan de bisschop van Versailles Mijnheer de bisschop, Smeek de bescherming Gods voor mij en mijn ©meen ue ucsuuui ---• —v volk af. oég 9«, uwe gebeden bij de mijne» opdat Hij de kr«Cht verleene» oht mijne onderdar.eu .gelukkig te maken." Aan den zegelbewaarder, welke den staatsraad aart Z. M. voorstelde. Mijne heeren, Ik ben voldaan over de gevoelens, die gij mij re kennen geefc. „'Blijft de diensten weike gij mijnen broeder bewezen hebt, met denzelfdeu ijvtr verrigten." Aan de graaf te Sêzeeersten president van het hof van cassatie. Mijne heeren Mijn hart is te zeer door smart vervuld, dan dat ik de gevoelens, 'waarmede ik doordrongen ben, zou bunnen uitdrukken; ik moed u echter zeggen, dat aile de krachten, welke mij nog overblijven, alsmede alle, die God mij zal toestaan, ten alle tijde voor liet geluk mijns volks aangewend zullen worden, opdat ik de rege- ring van hem, welke ons ontrukt is, zal kunnen vervolgen. Dit is mijne eenige staatszucht mijn eenige wensch. Ik reken op dc standvastigheid en onp nijdigheid der regtsoe fening. Daardoor zult gij mijne oogmerken bevorderen, zult gij, rtf r" «s: -V., «iS0?.'!.-[bits!uu11i,j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1