•afeüm"a - te.;:vdke d" z u t. 3f|i ALKMAARSCHE pan maandag COURANT iE/.Tmo™"ou™ï:bmobdeputeerde sta. «.^^^iKftoïiïSÏV^ «wcr- z.°r krenvoor- H rïtoTSiSf; «J I i>reWn b|, IS'ei{gffi? Ster'". L ig-y s. w. %%SH5S$: hn«"d"kot" •SS °d«püss'T.,«; j"t, "f1i,h*"*,8r t™""-m d"° I I ■C HP 2Ï Ac. 1824. r^^,. 1 j&wjz&r k ^»^^ïsÈgOTa»a, No. 40; N*. eea PUBLICATIE. XT WGeLldnVeJr,ijifiCl'e- ^^^^'eljrbe'vofen'word^6'l8'9' y.t- E E N N I S G E V 1 N G. :R, w.D™Vr eJ!a"^ mi""!re borps- openden'den marich allen rffSgez"rwïs.WaPen,Cbild' hetWeik 200 lan^« »Jd i" ^ank- opk'eho\ldeVwordemirneD^Tmek|arrd|fn ftkkC' de h8nd hieXd':n f jnhTip - - yoty-ttM. \~JS 'ie (fa ge'ilk 1 men lechci ft tiicht hart, chea- en IB D E N 4 OCTOBER -Deze COURANT wordt boor Zes Cents Uitgegeven. geafc e be- een W«. 1009. T lhfer ietï- hter, l uier dat vele belai A.hL 7 gewigten ten duidelijkste blijkt, j a a r I ij s Ra3r 'belioren^VoenhUn'-e Hi3ten. en gewigten zijnde, dat sommige winkeliers óf iï'l ervar"'s ge|t01»ea I in deni waan verkeren L, Jl of neringdoende en anaere lieden Gezien artikel ia van 7 M r, "1' van «en 10 ^zer 7g. der maten en gewigten in Noord-Holland. P he'~']k Getien de notificatie van den 20 Februari! 1R0. eemge nadere bepalingen omtrent voornoemden Aer ï.t5, houdende I Getien de we: van den 6 Maart 1818 Zn! - J I tien vastgesteld op alle zoodanige lta> WOr* I regelen, waarbij geene ciademk» «r- ff s aigemeene maac- I lieden «n andere belanghebbenden, dat alle 1 ni neringdoende I zijnde maten en gewigten inrevoljre n.' n un In gebruik 1 jitlstiff aioeten zifn of vs>r?i^im i slis cie bierin I Mjks naar behoren cot den herrij knn teb^dT1*" 6°u gewigten iaar~ letten blootstellen, welke t ll Z,ch aan de l'oenali- I regelen, door 7. M. vastgesteld zifn "met éf'éi Va° ."femeene ma«- dé daarbij geconcerneerdl VmïteJéUnol-Tj ,Dforamie d» f Ztfn, om alle de bepalingen omtrent den' her-i/ïdér'ïnT'Chrevfen xngten, mee verdubbelde» ijver te h»neh,v»n maten en ge ding dier bepalingen, nJrZZLTZlVn de zwikt m deze Provincie te doen gewoonlijk is.'^ ïlomme Waar ■nan, hm* Of ui. •tiif, Ikarlem den 16' September 1824. I)e Gedeputeerde Staten voornoemd, Van TETS van GOtJDR TAAN. Ter ordonnantie van dezelve, DC Griffier der Staten van Holland, J. A. van ZUYLEN van NYEVELT. sun* h 11 it va» k en- men tot' vor- loor feu land ctli- 1 bs- ■:r\ em u}e; sicta BURGEMEESTER èn WETHOUDERS nm C Ar, *on veel in .hun vermogen is wensrl .nl Stao ALKSJAAtt, jeiijkheden en belemmeringen', welke maar eerdvW "en!e" *"e moei der Markten binnen deze'Stad, en hér «ri.r V" den b,oeb® jfehoiiden worten op den derden MasndaV in i'arU'ks éersreu Maandag in November en de» maand Aprilden Zeuienden November, 'de Landiredsn en 7^i" Woïr,sdag ^en •liner ter Markt brengen, zich nietda,, L? WéMte h,!» 'k' z°ud n kunnen voorzien vin de h,-(t ~eer VBel moeiteenort- JP f MarktenWelke, ingevolge dé Ord, if"6" 3Sr dc Po»r'« der^e b,V;en deze St»H Op de?kS £f"0'ld^ ^or- Mandag in de maand NovembZ fn d«p- zestienden Novemb-r .Cfler ee7 weit. n"- '^nsddg -ter Markt zal brengen of d»?r m „1 n- a'hie- eenig Hoornvee £«W z.>'^ v,S bet vrad;;n\7nV^ihJ"R^v«eren, geheel en ,1 lénd»r Stedelijke Perceptie lier B"'ett®n van de Commi- "a "lei .(|«e ,00j "l«e, lerwijl Alkmter i.« September 1824. Burgemeester en Wethouderen der stad Alkmeeeer, G. F. VERSCHÜIR, Ter Ordonnantie van deze/yen G. MS H E E R. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ k. Zik .1 Ï'arys, den 24 September He picgtige Iijkstaatsie van den overleden Konfn* h^pfr hrJan lsoon,cw^er s[ua"'enuai1 de Tullerieu Werden er bonden! en een kanonschoten gelost. De groote klok van de kerk van Notre-Dame E? IJ*»"» WW« rï3e"ng. .e »e.eo\(jISïSL besteigirg en bi] het overhjden eens Konings, geluid wordt, deed Woordden^dk Vi" de inenten van af Ie déz»^ gC Sdlij werden 8evoISd v*3 detachd- liri-er arm M*n korpsenmet het geweer verdekt onderden en mi "a u noorde mets dan de afgemeten passen der soldaten fta ké m! H r0ere? der meC floers bedek:e trommen. Vervol, en oï nlt?UW"k0eüen mer met witte banden schilden van p i' iu°°r deR bok e" °P de P°»'eren de wapen- door nrh- n r-'k voerende 5 dezelve werden ieder getrokken pdiirfAn un »n F en ge^ee^ mec zwarte tuigen en kleedeu, waarop mee de liv^ru veren. tranen verspreid waren, bedekt; een pikeur, te ondcrk-nnLr, "j familie was het eenige teakei:waaraan den meestal m"r -|ïn wJeil de k.oe:ie.n behoorden; vele arme lie- der'eene „•„.ti'', gfijzen haren, in grijze kapotten gekleed, e» ie- ehkaars in de hand houdende, omringden de rijtuigen. vóóredfé1|Mkekn»r.nlÊeSt V" 008'00Pende koets zijnde de laatste j.' i J was d,e' Wïar'n zich de Dauphin en de pnnseis j ,l'n -,|oede bsvonden; dezelve was te onderkennen aan de zwarte rii. n„,°rerl °P koppen der paarden, en aan het aantal bedienden, die dezelve omgéven, maar vooral aan het prachtige mer lelie» en v.I\naSidki^ide!üick0"1' W':!rva', de P»chc' betgeen daar- niet gezfen hebben Vfch0 het ^"kbe.eid, dar zij, dfedezelv.e. Op di-n hemel ni^n d\ V'n m^Cn kunneo' verre overtrof. fenies w*iir* van Frankrijk, door vier zittende rand van geborduurd lluwo'el L\ v mel «"erprsc uigsten levens groote engelen kanten omzoomd werd, door vier em.eu odmtak hmirf.'d voeten ,m' opgehouden, in iedere hand Pdmt3,c houdende, wélken zfj ten hemel schenen optehefcn. radebed"in TufSV $r g'Ujk men hetze,ve °P h« P»" prachtige oud Tak én blJlkt bMchou^"a weten met een hoofd «rord ^,"u bedektwaarop een zilveren kruis lag; aan het S-er e hef ,w°°V3n Frankri'k f meer bovenwaarts Jagen de sc.iep.er en het zwaard van gercgcigheid. bezielen en nmkté ee,rrevV,, r wo,ke.de",« versierden, te wis door de gewone gardes ié ioet /«l'■D"".Je,t0eu5 Di7*lv* sche wachten weiL-ai,,. 4 L komngs en door de zwitser geven; achter het riiruiJ"»' ke!ieba"rclei1 beqedenwaarcs hieldenom. corjé; en de h art og van B-fluT der ^rdes-du- garde, te paard. B-Huno majoor-generaal der koninklijke oogeiiblik dar her nu c geschenen, brak door op hec n«ïuïwfttïSli merkwaardig, dan dat wf/dezelve met welke, in verscheiden wdjk^ éi,f Pnv.^ zeTr end'"';<ln/,e hielditr00me" nelr,t0ftteTdenwll TeTe kerk van üafht-öèfii*"was!' beSon"en u toen hec lijk in de ™et zwarMaken'behaégen6 kmekt Té'wst0É °p fa"e Sroote hoogte, het naamcijfer dei-Komngs versierd lir,ded V3fl Fr»"kn|k en aan de decoratien geplaatst waren hi.M I e«l1,e:i- welke boven keerd in de hand nHr.n 'c,^en den leven* - fakkel ojnge- in het hefligSom ért om hVuZè" k"k in k°'r' te bandgn voorzien en met de ov^ral .^Gverscheiden wie den in het koor was een nr,nh,i P VFrankr,jk versierd- Mid- het koninklijk gehemelte »«n herë pra,'f;r,f °PS'fg'boven hetwelk graf bestaat in «n*oudervvIt JJ' °rZet"'Wn Dit praal- opeerigc is #»n h^rur«n. ^>rot wairboven eene pyraroid<» J i TV

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1