0^ courant SSïïSHSïHSi i l i ALKM AARSCHE tM) Hiïf| ZL7°«s1fS,eZ'Z'TÏTÜ""?' "iM"v ai^VaSS?*tlu,e-deo """is oi-Ji,ge™"" 1 f Y J Ao. 1824. 2 JU$&£ Mr No. 4t; groot-britannie. binnenlandsche berigten. V 5 VAN MAANDAG WHIP uiiluMi den II 0 CT 0 B E It, Deze COURANT wordt veer Z t r Cents Uitgegeven. K E N N I S C E F I N G. EN WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, rUdS van dieD,ter V*D d' lD8«eceueu d«er Stid JQ* ,fn,.tn^%dr!.°PJ,f,den' in de verrderingr van den Raad dezer Stad, No. I. 2 3. 5- 6. 7- 8. 9. 10. 11. 12. 12. Jonkhr. Mr. Gtjsbert For. tein Ferschuir, Dr. Petrus de Sonnaville Jonkhr. Panning van Fo reest van Petten Andries Adriaan van der n J. Leij Johannes van Leeuwen Mr, Joachim IVuhout van der Ften, 7imon Henrlcus Blow Sitm: Mr Jan Ardiies Kluppel Jacob Helling, Jonkhr. Mr. Dirk van Fo: reest Pieter Hendrik van der Nolle Adrianus Petrus Je Lange, Burtholoucus Zult No. 14, Jacobus Theodoras Koorn 15. Abraham Stikkel id. Willem Schut 17. Pieter Bruinvis Cornzt, 18. Jan baas, 19Jan Casper Witte 20. Htrmanus Meienbrink II. Arend Siebert 22. Nicolaas Breebaart, 23, der rit de Heer, 24. Krijn van der Kaaij 25. Allart Piet son 26. Arnoldus van de Felde Cz: 27. Josephus van Dam 28. Jan Pegter Schagen 29. Matt heus Nijssen 30. Isaac Arnold van Haren- car spel. Alkmaar den ge October Burgemeester en 1824. Wethouders der Stad Alkmaar, G, P. V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van deze!ven, G. DE H E E R. KENNISGEFING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad AI KM**!» 100 veel U hun vermogen ia, wenschende weg ce nemen alle moei' ÏÏÏr.'.;.*1" dezelve „ome. dOwoeee", kSLTlTdS En in aanmerking gnomen hebbende dat op de sroote Vee,r,«Ir ten welke ingevolge de Keure van den 23 Maart®,80 N i a 1 ïs gehouden worden op den derden Maandag in de mianit An il eersten Maandag in November, on den fersten de" zestierden November, de Landlieden, en anSëreTTe J/hün V* alhier ter Markt brengen, zicb niet dm met -eer veel moeiten gemak, zouden kunnen voorzien van de Ri||erren aar de IW op d, wen., inee.olge d, OnldS.'JI.VsSSS Ge""g,• l"n°tn g.vra.gd eo Hebben goedgevonden te bepalen en vast te stellen ha den zestienden November ieder een welke alhie- r» 1 rVoensdag ter Markt zal brengen, of daar n.T,n hflr l e 'g r,oornv',e bcvrild zal zlfn van l,et vragen Vani,e«mT"' ien der Stedelilke Perceptie het Ell dan aan de p" d%CoD,mi' de Markten zelve, mits voor déze UeL,Z 1L°°TT °f W?' 0p, lóóren na alles zijnen gewonen loop houden zaf. Alkmaar 2 September 1824. Burgemeester en Wethouderen der stad Alkmaar, G. F. V E R S C H U I R Ter Ordonnantie van dezelvtn G. bs HEER. oo°denwilfetehTÖJ"er .V°°r het Kiezers - Collegie is gebleken dat' steerd hM 7 in^u ^;eg'ement voor he: Bestuur dezer Stad, gearre- tot Kiezers iimnV j"1 lanU3rU '824 voorgeichreven tot Kiezers benoemd zijd de volgende deftig Heerenais: BUITENLANDSCHE 11ERIGTEN. Londen, den 1 October. Van Davenport schrijft men, onder dagteekening van den 25ften septemberDe volgende droevige omstandigheden hebben nier aedert een paar weken medelijden en verslagenheid verwekt: verschei den arbeiders van het arsenaal, die in de loop hunner werkzaamhe den zich gesneden of ligte wonden toegebragt hebben, zijn zeer ziek geworden, hebben net koudvuur gekregen, en het govolg is geweest, dat 7 scheepstimmerlieden en 2 zsgers er aan overiedeu zijn. Ge- neesneeren hebben deze uitwerking aan den invloei van het lucbts- gestei toegeschreven. Ten einde zich van deze waarschijnlijke oor zaak te overtuigen, heeft dokter Bell, heelmeester, maandag mor gen het lijk van den scheepstimmerman Gregory Nicholss, die daags te voren overleden was, geopend, en onder de ontleding geraakte toevallig een zijRer vingers eenigzins gewond, In dat oogenblik werd hierop geen acnt gegeven; maar dokter Bell in den namiddag dit bespeurd nebbende, maakte hi) zich deswege eenigzins ongerust, vreezende, dat de werkende stof zich mogt medegedeeld hebben. Kort daarop beving hem eene huivering, begaf hij zich te bed en liet zich aderlaten. Alle hulp dér kunst werd hem svdert met de grootste zorgvuldigheid toegediend; maar in weerwil van alle zor gen, werden de verschijnselen iedet dag slechter, en gisteren over leed hij. z w E D E N. Stockholm, deu 21 September. Op het einde dezer maand, zal een koopvaardijschip naar Cartbt- gem, ib CoJumni?, worden afgezonden. Hetzelve is geheel nieuw. Verscheiden officieren van de kon,uk ij e mari e zullen met beizeive mede reizen, om die streken ce iee ea kennen. De expeditie ge - «rli .n"h et emU,r Va" den hetfr Hau^olf, voormalig secfe- f/i g 'uver"ement, die verschelde, e jaren in Columbia heeft doorgebrigt en voor een jaar van daar is terug gekeerd. HANOVER. Hanover den 29 September. WeUeKh"i/!; trh w 0g,,V,1 Camh/id^ ^den alhier, van de reire, nil,! M-ckle iburgsche gedaan heeft, terug gekomen Hild,r..c,o,, id d. nd.cl» net octdenoelt duurt Z 0 O S T E N R IJ K. Triest, den 20 September, i®',"0 ev'n *,hier «"komende stoompake/, vanVeretie, brengt zLi. dL??6' dat' de" ,8de: aldaar een schip van Korfu S dff epr.r n'' 1,1 n"e"8el,)(,Pen. 'De passagiers «ernande in s!mne ho lt,,l de feed' gebeurtenissen in het kanaal \ln h! -A ce ge,cSenHtid 00g de kapitein -hcy van Tü is, dfe msatr ''v*lrv'S3t kommandeefdelevend gevangen zou vfin ge Z r frJ.Z'1 Ve:h3'e" Zij' dJt- l3ter' den furkscn lirie.chip rip Turk® v"brand zouden zijn; dat aile toen op Sim.., geian- verwinpinpTn S Z°"den ^"n dst de 'dmir=-l Miaulss ee e o- Toir u ,g P de esypttsche vloot zoude behaald het>oe„enz. Dit i,n| tChter "0fi °P gerl,chtendoor de Griek u'op Korfn een en .«er'.f"t wachten."'' raadzaara' nïdertf ^vestiging vatl s Gravenh.^ce4 den 6 tigkstuSa Ns*r asnleidipg vin het verlangen van de Staten-reneraal, dat dt> Koning oei toestand van de kwijne-den lsnobouw andermaal i-i T„TVglZ Tde nt'men heeft Z- M' den 3d«n de z er be s1 o ten, I t, In a.w'.ichting van nadere verordeningen, ,.an de State -oene raai voortedragenter beperking van den invöef van vreemd araan voortaan bij allen invoer van tarW. rosree arrer „fh.!? S gere regten. als bü de wet op den invoer zullen «orcen bepaald,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1