courant ALKMAARSCHE 3ï.TS.n$5,- E'w"'»- binnenlandsche.be rj g t e n. LmM 5-#\ n i Ao. 1824. 4*j- 'As v-j-# a No. 42* Burgemeester en wethouders de» stad alkmaar. kennisgeving. kerkelijke staat, f 1 t FAN MAANDAG .0 At 18 OCTOBER» m% Deze COURANT wordt voer Zes Cents Uitgegeven. K E ING. Gezien ae dispositie van H. E. G. A. de gedeputeerde Staten van Nc>ord-Holland van den 7 October 1824 N*. ló, houdende aanschrij- ving tot het deen eener Collecte voor de door het or,weder ongeluk kig gewordeoe Ingezetenen van het Groot Hertogdom Luxemburg 9 roet kennisgevingdat Z. M. onder de welddige bepalingen, welke Hoogstdezelve tot verzachting van het lot der slagtoffer' van oit onheil heeft genomen, bij Besluie van 5 September jl. No. 69, eene Cohecce binnen alle de Provinciën van het Rijk geautoriseerd heeft; Hebben goedgevonden en veruaan te bepalen, zoo als bepaald wordt bij dezen; Op Woensdag den 20 der maand October aanitaande, zal aan alte de huizen der Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, gedaan worden eene Collecte 9 voor de door het on weder ongelukkig gewor- tienc Ingezetenen van het Groot Hertogdom Luxemburg. Burgemeester en Wethouder» vertrouwen, dat de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, gebee! doordrongen van dankbaarheid voor bet afwenden van zoodanigen ramp in drelge de ooge blikken ook nu zich van het uitoefenen van hunne gewo e mildsdigheid niet zulleB onttrekken, maar integendeel, gaarne n,et de weldadige bedoelingen, van Z. M. in dezen willen mede werken. En zal deze worden gepubliceerd, en" geiffigeerdwaar zulks te geschieden gebruikelijk is. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, den 12e October 1824. G. P. V E R S C H U I R, Ter Ordonnantie van dezelveiij G. DE H E R. BURGEMEESTER en WET HOU DE RS der Stad Af K M A AR rtaE vlu'die^ kenni"e Van C'e lngeJeterien d«er Stad en Ju' Dat op voordrage van den Heer Commanderende Officier der dienst - donnde Schutterij, door H. E. A. is besloten, dat, fngevalleeene bepaalde exercitie d;r dienstdoende Schutterij, of vin eenig geddel UTr Uit h0Ofde van °r*Un!tiK of ander onver wacht beletsel, geen voortgang heeft, zuiks aan de Leden dei- dienstdoende schuttertJ, zai worden te kennen gegeven, door het Uitsteken van een Roodvlaggerje aan de westzijde van den Toren yan het Waaggebouw dezer Stad, En ten einde aüe misverstand deiwegens voortekomen zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerdmitsgaders in de Courar t dezer Stad worden geinsereerd. "«er ACi?s?Lrer K=mer v,n Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, den 12e October 1824. Burgemeester en fFethouderen der Stad Alkmaar G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van deze/ren G. »s HEER. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Rome den 25 September 1 v °-e Lrefdlk8ticn 'l dfl °Penen lucht, welke tot voofbereiding van liet jubelfeest van bet aanstaande jaar moesten strekken zi'n den ssten augustus begonnen en dagelijks tot de- i5den voortge/e- ge worden. De Heilige Vader heft achtervolgelijk Mie die predikatiën welke op verschillende publieke pleinen hebben-plaats g-h-'d, 'ijge- li",', Z Cn heeft.h1-' °B h«-g.oo-e plein van de Na- bh het volk gezegend. Dat plein was met aansciiouwers opgevuld; to-TrT» W,rC e" C,,(Je" zel's Vl" m'1 mentenen. Men Sn hbe«f" 8r!°M"S' ferekene., dat VT 59,00b meoschen opdat dezeMn,, e' WJS e?n oru'K*e«k- d schouwspel-, De mnnaderUg tot het heilig jaar stMt „Vei in beweging. De re- w ^,,1! ?-' «ala '1e berken maakt, houden een groot «er. zeer "root' z.f'f* dat de töei?Wd van vreemdvHn- die de kaH-o'ial-o Ae/en* word: vee! gesproken van brieven, uit de katholieke vorsten aan den Heilige-, v*du geachte loovigen, hunnen onderdanen, zullen verleenenwelke verlangen mogten, de zegeningen der kerk te ontvangen. Men spreekt in het bijzonder van den brief van den Koning van Frankrijk als van eén meesterstuk van welsprekendheid en godsvrucht. Z. Allerchr. Maj. gaf daarin zijn leedwezen te kennen, dat zijne gezondheid hem niet veroorloofde, zich onder de pelgrims te zullen kunnen bevinden. GROOT-BRITANNIE. Londen den 5 October. De heer Sadlervóór eenig* dagen te Bolton, met zijnen bedfen» de, zijne 31ste luchtreis doende, is daarbij ailerongelukkigsr omge komen. Na statig opgegaan, en door eenen sterken Z. Z. O. wind. naar Blackburn gedreven te zljr, bereidde hij zich om neder te dalen, en wierp een anker uit, hetwelk zich aan eenen boom hechtte. Doof den plorsèlingen schok, welke het schuitje daardoor ondervond, werd de heer Sadler er uitgeworpen, doch bleef met een been er aanhangen; het schuitje vervolgens tegen eene schoorsteen - pijp stotende, viel kort daarop de heer Sadler in eene weide naar bene den 4 op ongeveer 30 roeden hoogte. Dadelijk werd hij in eene na burige herberg gebragt, en de beste geneeskundige hulp ingeroepen; maar, behalve eenige gebroken ribben en inwendige kneuzingen, de harzenpat». zwaar ingedrukt zijnde, was hij ongevoelig, en gaf, na weinige uren, den geest. Zijn bediende is met oe ballon, ver ligt door de i val des heer.en Sadlerop nieuw snel tot eene aanmer kelijke hoogte gestegen., en daarna, 3 mfjlen verder, het schuit jet» op nieuw stotende, er uitgesprongen, daaraf den linkerarm ble kende en verscheiden andere wonden bekomende. De ballon, ontlase van de beide reizigersis nogmaals snel opgestegen, en men beefc er sedert geen bvrigt meer van ontvangen. De heer Sadlerwie, s vader ook een vermaard luchtreiziger was, was nog in. den bloei zijnes levens, en had met ongemeen geluk 30 luchtreizen verrlgtj hij was de eenige, die met eenen ballon het «anaal van Ierland uad durven passeren. F R A N K R Ij K. Parys, den 11 October. Gireren is, bij den ingang van het boSch van Vincennes, eéne jjsselijke misdaad gepleegd, zoo dat misschien nooit eenig voor beeld daarvan geweest is. Twee kinderen van omtrent zes jaren oud, van een allerliefste gedaante en met een netheid en sierlijkheid gekleed, welke veel wel vaart bij de genen, d'e met de zorg over dezelve nefast zijn, aan kondigde, zijn, gisterentusjehen twaalf en een ure, nabijde poort van Vincennes, bij den ingang van bec geare'te van het bosch het welk de regter zijde van den weg van St. Maur bezoo nt, ..eerlijk vermoord geworden. Zij wareD vergezeld van eene vrouw welke zeide hunne moeder te zijn, en welker geschreeuw de voorbijgan gers en de gewapende magt van deu gepleegden moord ónderrigtte. Zie bier j op welke wijze deze vrouw bet geoeurde heeft verhaald: ZIJ was met de beide kinderen, weike de hare zijn en die te Vin cennes gespeend werden aan het wandelentoen eene oude vrouw, van twee manspersonen vergezeld, baar verlof verzocht, om e beid u.einen te kussen; zij stond dit toe; drsaide bij toev?' 1 hoofd oni, maar zag naauwelijks weer naar de k'ndere of deze waren doodeüjk getroffen, be.' eene met eenen mes-steek In de borsr. en. het ander» met een' dergel.ljken steek boven in het hoofd, up haar geroep sne de er dadelijk volk toe; maar het eene kind had reeds Jen geest gegeven, en het andere gaf deu laasten snik in de arme 1 van den' geen, die het weg droeg. D: e rste oemoeijing van het gerekt was, om zich van de moe er meester te maken en de naauwkèïirigsc'é nasporinger 'ti het bosch te doen; men vg e■-erdac men ee-1 man 1 hct/,1 e gcv,at he-Mt die in de grootste wanörde Was: én die, ee e.i sol Ja t der' artillerie hebbende aange pr .i;e 1hem gevrasgd zou hebben, welk de nasste U'tgang uir be boscii h'is, waarop, dé soldaat, geantwoord hebben de d«c de/i er in gtoore gntaln en allen Zeer «nij., voorhardetl waten, ged'elite persoon hen ge ra gd ha'd. of er niet» aan z.iin aa' ge igi te ne w«s; op hetzelfce ogenblik hadden de gendarmes hem geafrest er-J. De omstandig oden van deze misdaad zjin zerr buitengewoon! Vo.<r ee st ont-t at de '•■raag, waaróm de moordèna rs juist bet midd-n van den dag en éeiie vooral des zónd gs zoo druk bezochte plaats hebbén Uitgekozen. Vervolgens komt men natuurlijk op het öenkhe-.dom te vragen, hoe ki deren 'van es jaren nog moesten gespee d worden ten laatste boe het toekomt oat de moordB 'aafs hu ne misdaad zoo naanwkeurig hebben kunnen bereket en, an de zelve, bp eene dergelijke plaits, met eé e zoo afgrijselijke fiaauw- keurigbeid ie pleaen. Wij zullen alle de uitleggingenwelke ieder der toesfchoiiwers aan alle d-ze omstandig1 e en gaf. en dé geruchte", die zich ordfr de door het geval bijeen gelokte,menigte verspreidden, niet lierhalër liet geval Is In >-anden der justitie, en wil,, zullen den uitslag dér ttasponngèn, die zij ontwijfelbaar te werk zal stellen, afwachten. - Dordrecht, den 8 October. -v.v» anti ucii rjuiiiffon Vfidt r 2-i*cï<fë\e' hp. bpa tfifl t'inuc hem lq verzekeren var hp'ok j ereu vse de bescherming, oic zij aan de ge- j Als een zeldzame en misschien zonder voorbeeld zijnde bijzonder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1