Burgemeester en wethouders der stad alkmaar, ALKMAARSCHE COURANT Ao. 1824. No. 45, b VAN MAANDAG WtvSïfl BEN 25 OCTOBER* Deze COURANT vor. veer Zes Cents Uitgegeven. IRA KENN1SGE V J N G. brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en ]u rlsdiccie van dien Dat op voordrage van den Heer Commanderende Officier der dienst - doende SchuttetQdoor H. E. A. is besloten, dat, ingevaile eene bepaalde exercitie der dienstdoende Schutterij, of van eenig gedeel te van dezelve, uit hoofde van ongunstig weder of ander on.er- wacht beletsel, geen voortgang heeft, zulks aan de Leden der dienstdoende Schutterij, zal worden te kennen gegeven, door het uitsteken van een Roodvlaggetjeaan de westzijde van den Toren van het Waaggebouw dezer Stad, fc, En ter einde alle misverstand deswegens vonrtekomen zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerdmitsgaders in de Coürat.t dezer Stad worden geinsereerd. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, den is« October ib'24. Burgemeester en lUethouderen der Stad Alkmaart G. K VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven G. BE HEER. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. ParYS, den 12 October. Wegens den moord, 1L zondag, in het bosch van Vincennes, aan twee kb deren gepleegd [zie om vorig No..], hebben wij heden nog de volgende bij zonder nedes vernomen: Men zegt, dat deze kinderen een* jonkman van eene rijke fnnilie tot vader hadden, die dezelve erkend had, en derzelver moeder wil de trouweu, tot groot verdriet zijner bloedverwanten, die deze echtverbintenis te gemoet zagen. Wat er van zij, de moeder, die de kinderen dikwijls te Vincen nes ging bezoeken had z:ch zondag nogmaals derwaarts begeven, om een ge< ee te van den dag met hen door te brengen. Een vrij we! gekleed man van bijna veertig jaren was, denzelfden morgen, *ai. Paiys, te Vincennes aangekomen, hebbende eene vrouw bij z ch welke men zeide de zijne te wezen, doch die'niet, ge.ijk hij, in den rouw gekleed was; hij was in eenen winkel gegaan en had aldaar een mes gekocht. Men wil, dat dezelfde 'persoonreeds te voren nasporingen te Vincennes zou gedaan hebben, om de beide kinderen te ontdekken; dat hij daarin niet geslaagd tvas, miar dat de vrouw, van welke hij zondag verzeld was, waarschijnlijk door hem in het werk gesteld was geworden, om dezelfde nasporirgen te verrigten en dat deze, heter baar doel bereikt hebbende, alleen daarom gisteren met hem gegaan was, om té voorkómen, dat hij zich in de slagtoffer*, wel ke bij wilde treffenzou bedriegen. Zeker is het, dat deze beide personen, zondag middag ten half een ure, in de laan der Miniman of Minderbroeders, gezeten waren op het oogenblik, dat de moeder der beide kinderen aldaar voorbij ging. Het schijnt, dat zij, na te hebben opgemerkt waar zij ging haar voorbij waren gegaan, om haar een weinig verder in de laan op te wachten. Zoocrs zij bij hen waren, ngtte de man in den rcuw; die zich alsnu op eene bank nedergezet bad, het woord tot de moeder, en sprak over het weder, als of hij uit haren mond wil de vernemen, dat zij door den regen weldra genoodzaakt zou wor den terug te keeren. Zij keerde, indedaad, vijf minuten daarna terug, en vond den- zelfden man op de ba> k gezeten, echter zonder de vrouw, we ke inmiddels vertrokken was. Nu stond hij op en sprak mtt haar, zoo over den regen, die nu begon te vallen, als ook over de schoon h#id der beide kinderen. Vervolgens naderde hij het oudste' kind, en naar hetzelve bukkende, als wildé bij let voor het voorhoofd kussen, stiet hij het tevens bet mes in het hart, terstond daarop het andere kind aangrijpende stiet hij hetzelve insgeliivs met den eersten messteek neder. Daarna verdween faj in een eer bij-paden van het bosch. De man, die gevat is, in het huis van Vincennes, bij eenets dis - lelateurgebrsgc zijnde, werd dadelijk door de moeder herkend ets beschuldigd. Men toonde hem de bloedige lijken maar hij zeide dezelve met te kennen. De schoenen hem uitgetrokken en op de sporen in den natten grond, waarop hij gegaan was, gelegd zijnde, pasten volmaakt in dezelve, De koopman, van wie» hij het mes gekocht had, herkende hem insgelijks dadelijk. Men vroeg hem, of hij iemand in de om mest reken kende, en hij roemde een een rijk man van Chivineères, bij welken men zien vervoegde, echter alleen otn deze daadzaak t" bewaarheden. De vrouw, die bij den moordenaar gezien, doch nu verdwenen wss, is op hare beurt het voorwerp der ernstige nasporingen ge worden, welke echter voor als nog niet gelukt Zijn. De vermoorde kinderen heeten Charles en August GerbaultDer, zeiver snoeder is Henriette Charlotte Herrtn woonachtig te Paryt in de straat de Verneuiln*. 58. Dc kinderen waren toebetrouwd an mejufcrouw Saudieuxkruldenïerster, wonende in de straat Terrière, no, 72, te Vincennes. De vrouw welke, zoo ais wij op het oogenblik vernemenmede gevat is), heet Mailversaittn woont in de straat Beauregard, no. 36. De van de misdaad beschuldigde is zekere Papavoinewonende, s.dert eenige dagente Parys, inde straat Saint-Piêirein het hotel de Ia Providence. Hij is geboortig van Moux, in het depar tement de l'Eure. Den 14 October. Mevrouw Mailversaitwelke als medepligtige vsn Laparoise gevat Is, schijnt voikomen onschuldig. Zij zou met een' jonkman van hare kennis, in eene hnurkoers, vsn Parijs naar Vincennes verdrolt- ken zijn, en, daar gezegde jonkman eenige zaken te Vincennes te verrigten had, zoo Dog in het bosch gewandeld, en aldaar, eenige minuten vóór den moord, de indedaaü aanlokkelijke kinderen vaa den heer Gerbaud omhelsd hebben Daar haar afspraak met den jonkman was; dat zij hem in zeker koffijhuis te Vincennes wachten zou had zij zich derwaarts begeven, en was aldaar, ingevolge het publiek gerucht en op eene verklaring der moeder, dat eene jjsme, in rozenkleur gekleed; nare kinderen, eenige oogenblikken vó6r den moord, gekust had, gevat. De bewuste jonkman kwam kort daar op 'n het koffijhuis en vond haar gearresteerd. Wat Papavoine aanbelangt, deze is reeds maandag, te Vincennes gehoord geworden, en de schouwing dar beide kinderen heeft in zij ne tegenWooordigheij plaats gehad, maar hij heeft geetie de minste tandoening daarbij betoond. De vader en moeder der kinderen, welke roede bij de schouwing tegenwoordig waren, smolten in tranen de moeder Is heden zoo ziek oat men voor haar leven begint te vreezen. Op de kleederen van Papavoine zijn vlakken ontdektwelk men veronderstelt, bioedvlakken te wezen. Hij bieef üen evrsten dag bij eene hardnekkige ontkenning, en betoonde dé grootste koelbloedig heid. Maar den volgenden dsgtoen de justitie aan zijne woonplaats w s geweest en zieti aldaar me r dan zes uren lang met tiet door zoeken van zijne papieren, in zijne tegenwoordigheid had bezig ge houden, begaf bem zijne stoutheidzijne beenen begonnen te knik ken en men moest hem in de koetiwaarin lit) naar zijne gevangs nis terug werd gebragt, genoegzaam dragen. Op weg had hd zijne blikkeu steeds voor zich en het hoofd gebukt gehouden. Er was geen woord uit hein te krijgen, maar men bespeurde, van tijd toe tijd stuiptrekkende bewegingen in hem. De justitie is ijverig beng mee het doen vèn nasporingen, en er wordt vlijtig naar het werktuig gezocht, w.armede de moord ge pleegd is. De papieren, ne in de wodpplaats van Papavoine vonden zijn, verspreiden te 1 helder licht óver zijne misdaad. Men zegt zeifsdat door dezelve eenige lieden gecompromitteerd wor en, «elke hem, door de belofte op eene groote be'.ooning, tot de mis- daad zouden hebben aangezet. Ook zegt men, dat er. ten gevolge dier ontdekkingen, reeds eenige'personen gearresteerd zijn. Hoezeer Papavoinenaar men zegt, van eene netelige geaardheid was, veel eerzucht en hoogmoed be int en een groot verlarge koes terde om spoedig fortu*n te maken, kon men niet vermoeöeu, dat hij in staat was, of tioodig had, eene dergelijke misdaad te fegiau, want hij is, na zijns vaders dood, bezitter geworden van eepe groo te Iakeufabrijkte Mouij, eene kleine gemee te nabij Cleimonc, in het departement de l'Oise gelegen, welke zeer bloè'ijenri is en op meer dan óo.coo franken waarde geschat wordt. Deze fabrijk levert laken voor du koninklijke marine, Dij welke Papavoine voormaals alt officier gediend heef:. Men verneemt als een vrij vreemde zaak, waaraan nog-ans geett meer gewigt moet gehecht worden, dan dezelve schijnt te ''e' e tien, dat, namelijk, op denzelfden zondag, toer Papavoine ett dubbelen moord beging, mevrouw de weduwe Panavomezijne moeder, ha=>r landgoed :e Neury, door middel vau den uotsri® el- dasrte koop heeft aangeslagen, D(ti 15 October. De jonge moeder der vermoorde kinderen van den heer Gerbault is zoo ziekzij sedert twee aa^e het oed moet Sio'dde De jonge Gerbault zelf was zijn v der in hel 1 c-roep van a êfe'— en rijtuigmaker opgevolgd. Mén zegt, dat hij zijne oud rs nog on langs bij akte va» eerkifd, verlof had ver en-, om met zijne.' mi >»res temogen trouwen maar dat zij zich p ieuws tegen dik huwelijk gekant hadden, en dat da oude Gerbault zelfs 'zijnen zoon gedreigd had, óm liet bestuur over de rijtuig en z-del-magazijnen hetweik aan dezen toevertrouwd w;s, zelfs weder opzien te némen. Het blijk;, dat de ouders van Gerbault te C ene ères wonen. Men zil zich herinneren, dat Papavoinetoen hij gearresteerd werd, en er eenige stukken goud deen geene pipieren bij hem grónden werden, op de vr»jg, wie htEg voor hem zou stain ge nrwoord hsd, dat hy een achtingwaardig man uit het dorp Cbe cviéres tot borg had. Jufvr. Mailversait is eene modéwerksierwelke, sedert korte da gen, in de straat Beauregard woonde. Hare kleedmg is steeds zeef fraai. Het publiek blijft geluoven, dat zij aan Cé misdaad var Pa. pavoine onschdldig iszij is echter nog riet in vrijheid geteld. Mé" zegt; dat zij in gemeenzame betrekkingen met de" beschuldig- den stond. Beide zijn gisteren morgen op ineuw vgrioord ertegen elkander geconfronteerd. De gelaatstrekken van jufvrouw Mailversait

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1