u I -KMaARSCHE B COURANT e f 'T I ft a 1324. No. 44. - ri l,f i l i) fl its- sa te- or* ge- rde ea SB- ene eld >nd idi- >olc N MAANDAG V Z)«e COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven. KENNISGEVING. eeo; een >o. >00. e?a eta t25r dt- ?ool oeke 0 xëi IS" it; nd laan ■1* en luHett r het des :in in wijlt maar» de no. ou iter voor 's, bij di tie» 1824. an de A. ia ANÖ- evtrs orten. Zitdt* oopen '■rroudt „URGEMEESTER w WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Ju jiidictie va» dien, Dat op voordragt van den Heer Commanderende Officier der dienst doende Schutterij, door H. E. A. is besloten, dat, ingevalleeene bepaalde exercitie der dienstdoende Schutterij, of van eenig gedeel te van dezelveuit hoofde van ongunstig weder of ander onver wacht beletsel, geen voortgang heeft, zulks aan de Leden der dienstdoende Schutterijzal worden te kennen gegeven, door het uitsteken «an een Roo'dvlaggetjeaan de westzijde van den Tuten van het Waaggebouw dezer Stad, En ren einde alle misverstand deswegen» voortebomenza! deze worden gepubliceerd en geaffigeerd, mitsgaderi in de Couratt dezer Stad worden geinsereerd. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, den 12e October 1824. Burgemeester en Wethouder en der Stad Alkmaar, G. F. VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van deztlven G. Di HEER. BU1TENLANDSCHE UERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parys 4 den 21 October. Gsnrcb Parys spreekt nog bij voortduring van de omstandigheden vso den vreessclyken moord van VjnceiJnes. Het schijnt, d*r men er tot dus ver nog niet toe heeft küntten geraken, om berigret te bekomen, wegnns eenige betrekking vith PapaVoine met de oud rs fan de ongelukkige kinderen, welke zijne slag»-. (Ter* geweest ztn.. Nog is bet onbekend en zelfs niet te gissènw»t 'hein tot r e S: misdaad heeft kunnen bewegen- De Iferzwaarite omstandigheden j getuigen echter tegen hem jufvrouw Her'rir. heeft den monrde a?r I barer kinderen eenep slag m.<it hare piraplui op den hoed toegebragr. j en de hoed van Pap a voire it aatt den bovenrand gebroken. Het mes, waarmede de kind ren vermoord zijn, is niet gevondenmaar de koopmandie 'hetzelve. verkocht heeft,. Jifilil ar nog elf dergel(jken, die «Hen in de wouden passen al» in eenc schede. Wat Clottlde Ifal- simit aanbelangzoo 1 ewljst tot dus verre niets, dat zj! Papa- veine gekend beeft. De tijd zal bedragen, om de2e vreesselpe duis ternis op tï helderen. Der. 25 October. Hedets heeft de plegtigheïd der begrafenis van het lijk van Z. M. Ltdewijk XVIII in de kerk van Saint-Denis plaats gehad Wij zul Wen norgen eenige bijzonderheden dezer plegtigheid mededeelen. Gisteren was het lijk uit de verlichte kapelnaar het praalgraf, du i.) het koor der kerjc van St. Denis geplaatst is, overgebragt. Tm twee ure heeft de groot - aalmoezeniervan de kaniiniken van het kapittel voorafgegaan en door vjer aaiffidézenieren des Konirgs geassisteerdden dienst verrigt. l\a de gebruikelijke gebeden is bet Wk, door twaalf gardes - dn - corpsin het praalgraf hedergelêgd hst kart werd door tien kauuuike. en de ingewanden, door twee gar- <«-du-Corps gedragen. ,F,XC* hertog de Doudeaüviiieti hééft de harten van Lode- vijk XIII en van Lodewijk Xlf' aan den groot - aalmoezenier van fnir. behandigd. Z. M. heeft gewild, dst deze kostbare over- bljjfselenzoo wel ais de overblijfselen der lijken van Hendrik IF tn tin Maria dc Mcdicis heden in de grafkelders van Saint-Denis louden worden nedergelegd. Deze kostbare overb!ijf«efenwaar- sta de echtheid volkomen bewezen is, zi)n van de revohttieonaire outbeiligihgen van de koninklijke grafsteden in 1793 gered. Het is bekend, dat de ontheiliging op den icden october Ï7oi Bet het openen van de grafkelder der Bourbons begon, en het lijk n Htndrtk H w»« bet eerste, dat men vond. De trekken van het Jigezigt waren volkomen kenbaar. De overige lijki-n waren insge lijks wel bewaard geb.even, vooral dat van Lodewijk XIIIaan atf- ncn grooten knekel kenbaar. Lodewijk XIF wat insgelijks zeer ken baar san zijne sterke gelaatstrekken. De kist van Lodewijk XF, Welke in den ingang van den kelder stond, werd slechts vief dagen «sarna weggenomen. Vervolgens weru de kapel van Koning Sarei geopend, tiet gebeente van Saint Louis iS niet gevonden; hetzelve was m 1297, 'ijdeirs de niffiligVerklafirig van dien Koning, uit bet I genomen, tic: geraamte van Koning Jean w >s nog in dészelfs je eei. Daar het graf van Franpois 1 reeds op deu i8den jaauary Brussel den ao'tr» october 1824. (Cetèlkend) WILLEM. Wij WILLEM, enz. DEN 1 N O FE M S EK. I 1794 vernield wasbleef er niets meer overig. Deze ontheiliging s duuide bijna vier maanden. HH. MM. de Koning en de Koningin van bardinle zUn, den lóden dezer, van Turin, naar Genua vertrokken. i Van Napels wordt gemeld, dat de hertog van Kalabrie, vader van de hertogin van Berry, welke eenige aanvallen van koorts bad ondervonden, volkomen hersteld 11. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den 24 October. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vervolg der koninklijke boodschappen en ontwerpen van wette*; ter tafel gebragt in de zitting van den 21 "tan october. Edil Mogende Heeren! Met een levendig genoegen geef Ik aan U Ed. Mog. kennis van eene ontwdrpei.e huwelijks - v erbintenis tusschen Mijnen beminden iwee.ien Zoon Prins Frederik d?r Nederlanden eo Mevrouwe de Prinsesse Louisa Augusta Wtlhelmina Amelia, Dochter van Z. M. den Koning van Pruisen. Ik heb reden om My overtuigd te houden, dat deze verbintenis het geluk zal bevorderen van voornoemden Mijnen Zoon, en teven» dienstbaar zijn zal aait de belangen der Natie, daar de reeds be staande Familie en vrie.idnsbuoriijke betrekkingen met het Hof van Pruissen daardoor meer en meer zullen worden bevestigd. Ik leg hierbii over een ontwerp van wet, ten einde deze zaak* waartoe het gemeenschsppelilk overleg der Staten-Generaal gevor derd wordthare volle beslag kunnen bekomen. ■rf Ee hiermede bevele Ik U, Ed. JMog. Heerenin God* heilige bescherming. AIzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de ontworpce huwelijks - verbintenis tusschen onzen beminden Zoon. Prins F'-ede- ruf der Nederlanden eo Mevrouw de Prinsesse Louisa Angu t'a, WilhelntinaAmeliaDochter van Z M, den Koning van P nissen, bevordelijk zijn zal aan het geluk van voornoemden O ze -> aar. de belangen der natie, avngeé'en de reeds betraande f :15e- e-.' vriend nabuurlüke betrekkingen met bét hof van Pruissc. daatd n meer en meer zullen worden bevestigd; En hebbenden gelet op artikel 13 der Grondwet; zoo is het, dat Wij, den Raad van State geboord, ep met gemeen overleg der Sta- ten-Genefaal naar aanleiding van het zoo even .remelde artikei def Grondwet; Hebben goeigevordeu en verstanngelijit Wij goedvinden en verstaan bij deze. Onze toestemming 'e verieenen tot de echt verbintenis van Onzen beniirden ZoonPrins Frederik der Neder landen, met Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouwe de Piiusessa LouisaAugustaWilhclminaAmelia van Pruisen. 'Gedaan, enz. Den 25 October. Verscheiden deputatien e» regerings magten hebben beden Z. K. H» prins Frederik der Nederlanden met zijn aanstaand huweluk geluk gewenscht. Eene deputatie va?) de regtbank van eersten aanleg heeft de eer gehad, bij Z. K. 11. toegelaten te worden. Amsterdam, den t2 October ïn onze stad9-courancvan beden, wordt gevonden het volgende Uittreksel uit eenen brief van den Wei-Eerw. heer J. Romar, predikant te Huisduinenen van den heer j. Dagger, lid van den gemeente - raad van den Helder en Huisduinen. '■I-.'*.," t "Wlj.zijn in de de gelegenheid, ora u een tafereel te kunnen scbet- aen, hetwelk zeker van weinige uwer ooit zal gezien zijn geworden, •n in welk de menscblievenheid zich op het luisterrijkst vertoont; te weten Op den I4den dezer lagen er, niet ver van ons dorp, een »chfp en een brik ten anker, welke door den harde storm van hunne an kers beroofd, aan strand geworpen en wei dadeljjk in zulk eene» toestand gebragt werden, dat de daarop zijnde equipage in een 00- genbliltkelijk gevaar was. om in de golven bedolven te worden. De ze treurige mare was zoodra niet in ons dorp (Huisduinen) bekend» of eenige brave sloep-lieden stelden ailg hunftc pogingen in het *vf i jtT r ÏM>rM\ i li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1