courant wsmm ass» sgsr- ALKMAARSC [f V I- No. 4g, Bi e» KlïtoS'ï'b'„En" b""" V""" i\a 1824, i Ssn"1ato'" d"'7*,.kUs<,e"'"è>Vto0'wert' dit Pat">v°*< nl« '- einnenlandsciie berigten. Gutereu, ten 2 ure, is de Eerste Kamer der Stateu Generaal vgr. I y A N MAANDAG ■WX7 1 i%- den 8 NOV EMBER. Deze COURANT wordt 'roer Zes Cents Uitgegeven. K E N N 1 -S G E- V I N G. -rv\Ar,^-,?>f /\rs/v/\ IURGEMEESTER en WETHOUDERS des Stad ALKMAAR, ORtj'anK''li hebbende de, inforpmia van de wei willendé gezmaheid dezer Stads Burgerij en Ingezetenen in het algemeen, om e.. van et uiune bijtedrsgen, ter ieei.iging en tot verzachting in in VadlraUhprlg.u°l die, Vrou we<» en Kinderen, welkers Mannen veilde ooirirffpn "r geworden, vin hunne zoo menschlie* van liuisdtii en „°n S *a,! schipbreukelingen aan het strand demiufu >n 11 veertienden der maand October, waardoor dezelve» van alle bestaan op eenmaal zijn verstoken geworden. fenen van^ff'0ge,egenhoid willende riaarsrellcn tot het uitoa feneu van div. we.dadige stemming er, gezindheid. Tnrisdicth» uan^d^ "7 kenn'5se v'n Ingezetenen dezer Stad en e d,t °P ■anjtetnejen Woensdag zullende zifn seda'n wofd^n r^/<>Venl!tel'' door Heere" Wijlt meesteren zal SÏrher'HZ?JkCt' ,,n de. Huizen behoeven van de v j u,ei zo° P'otï#''"oge verlies van hunne Mannen Burgemeester en Wethouders oordcelen het onnoodig eeniecn Zd/Z' ,"ide5en/e g8b,Uike" tot h« v"n ruifde giffen daar het uitgedrukt gevoelen de blijkbare deelneming in het voofafDreéds°de8ve 7ki|fe" h0r naburiS Hnisduinen, hun daarvan voorat reeds de verzekering geeft. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, den 4» November 1824. en den 6<r der zeiver maand gepubliceerd. N. van FORREST VAN PETTF.N. Ter Ordonnantie van dezeiven G. de HEER. sir N O T I F l C A T I E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR verwittigen bij dezen alle patentp/igt.genbinnen deze Genese en Jurisdictie van dien, dat de öy art! 36 van de Wet van 21 Mei 1819, houdende eene nieuwe Ordonnantie, op het Regt van P, en voorgeschreven opneming, re begin,,en met den ,5/deZlr maf d Rovemb^r aan al de Huizen zal pb,at, hebben, en dut cot dï on rtm.ng door Burgémeesrer en Wethouders, met overleg van de„ Controleur der D.r rct» Belastingen var, de 1. divisie, co^róle Alk maar, zijn benoemd aangesteld Gerard Pietcr v,n Dijt, J te £'raM,'Ven Creto,e d6Zer Stad'.en Corneiis van Tie/, Deurwm 1 J Directe Belae.ingen, beide behoorlijk beëedigd. Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegelijk natertolivtf N. van FOR EEST VAN PETTEN. Ter Ordonnantie van dezelven, G. DE H E E lt. BUITENLANDSCHE li E R I G T N. F R A N R R IJ K. Parys, den a8 October. verhoorcu S .«f^blSÏJ?wSFiowt™?' Papavoine is te Brestbij de administratie der marine, ge£ttl- pioijeerd geweest, zijn gedrag heeft hem de achting zijner opper- hoofde doen verdieneren hem een pensioen van 350 franken doen bekomen, ofschoon hij den daar toe vereischten tijd niet gediend jiÜ' nar,St.?nd'e men, wegens zijn gedrag, in andere orostan- f 6^R Vu"i f!J1V en' heefc lngewonnenzijn hem niet minder gunstig. Hij heeft verscheiden reizen naar Parys gedaan. Omtrenc acht maanden vóór den dubbelen te Vincennes gepleegden moord, heeft hij getragt het verblljfder beide vermoorde kinderen te ontdekken Eene vrouw van Vincennes verklaart, zoo men zegt, dat zij door °e®' °P dat tijdstip, gelast i« geworden, om narigten wegens huu verblijf in te winnen, en dat hjj haar zijn adres gelaten heeft, ten einde hem van hare ontdekking te kunnen onderrigten. Die vrouw heelt het stuk papier vertoond, op hetwelk Papavoine zijn adres geschreven had, en de beschuldigde heeft ook zijn schrift niet ont kend. Bij het onderzoek der papieren ten zijnen huize gedaan, heelt men niets gevonden, wat hem of iemand anders verdacht zou kunnen makendoch meu heeft in zijn' mantelzak twee pas gesle- pene puntige messen gevonden. Intusschen is de moord gepleegd met een tafelmes, hetwelk te Vincennes gekocht was. De winke lier wilde geen enkeld nies afstaan; hij wilde een dozijn of half do zijn te gelijk verkoopen, waarover een klein geschil ontstond, het welk eindigde met het verkoopen van een mes voor 15 sous. De winkelier houdt staande, dat het Papavoine is, die het mes gekocht heeft. De vrouw van den winkelier heeft geen aebt op den persoon geslagen, maar den naam van den hoedemaker, welke dèa hoed aan uien persoon verkocht had, gelezen, welke naam men ook binnen in de» hoed gevonden heeft. Overigens wordt Papavoine door derf soldaat steeds erkend voor den persoon, die hen, den naasten weg, om uit het boscb te komen, gevraagd heeft, en vooral door derf moeder van de twee ongelukkige kinderen. Intusschen verliest hij zijne koelbloedigheid niet, welke hij, van het eerste oogenblifc zijner arrestatie af, aan den dag gelegd heeft, en hl! antwoordt mee bedaardheid en overleg op de aan hem gedian wordende vraten. Bil het onderzoek der vlakken op zijne klederen, heeft men bevonden, dat dezelven met door bloed veroorzaakt waren. v Jf rÜfmlVt>\iaiA n0g ,ceed® Revargen en wordt dagelijk» nf, i k el\W I ee,1,ge mll,uten vóór den moord, bij hei inkomen m het koflijhuis, waar in zij gevst is, gezegd zou heb en, dat ef eene dame met hare twee kinderen vermnora wss Brussel, den 2o October. Men leest in het Journal de Bruxdles het volgende: ','e SRmeansc'laPpeli!k of onderling onderwijsde arosterdam- scne leerwijze genaamd, wordt zoo zeer voor de verkiezelijkste ge- nf Iff! elVeJmeer e? meer «evo|g° en verbreid wordt. ce ei) tot de ontwikkeling des verstand* vermeerdereu nog de U.traui tendhc.d daarvan; hebbende niet alleenlijk een van Zr. Ms ministers hazdve voor zijne kinderen aangenomen, maar ook wii, C "1SuVa"ranje diet van die leerwijze, bij het onder wijs van de jonge Prmseu, zijne zonen, gébruik maken. nnZS.Hln"le'Óa°r, ee PerJöon' w«lke alhier de doodstraf ondergaan heettin de laatste ooganblikken zijns levei ide beken- tenis gedaan van medephgtigheid aan zekere» moord, waarvan de aders cog met bekend waren. Het lijk vah den door vergift omge- bragten was reeds sedert 16 maanden hegraven geweest, en men had vit wachten dat hetzelve in zink eenen staat van verrotting zoude zijn, dat het onmogelijk ware te b wijzen, dat de dood aan vergift toe te schrijven w»s. Doch de geneesheer van de Laere deswege door het publiek ministerie geraadpleegd ws» van gevoe- t0t. *en wo0r,ooPi? onderzoek zou overgaan, op T.ir.r!Lf" hert',en ge!''1 ',ren Keh,Rkcn is, dat de door giftige zelfstandigheden aangetaste ingewanden tegen bet verd rf of de verrotting-bestand zijn. En indedaad de roang alleen werd vol- komen wei behouden bevonden. Hei dagblad, welk dit brrigt me dedeelt voegt daar de volgende aanmerking bijzoo dat deze ge- W00r gei-egtelijke geneeskunde, zulits niet min- w i» 0 3 ge.,1)ee'e veil'gheid zijn zal, daar het dengenen, die het ontwerp smeden oui hunnen evenniensch door middel v»n vergift om :e brengen tot waarschuwing dient, dat zelfs een aanmerkelijk t.jdve.loop het spoor hunner misdaad niet zal doen verdwenen." T ,771ln de .nab^Il.,e!d va" Ch°ck'", omstreeks derde hslf uur va^ Luik, op den .inker oever der Mass gelegen, beeft men verschei* den wilde zwynen geziendenkelijk -behoord hebbende tot die, vllle venoonde hXn.Ce V°r#"' Ch de on,a,estrcl£e.u vsn Thioa- Den 30 October.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1