O, COURANT "m™T.5 Tv? "T"ST -SK- ALKMAARSCÏ1E No» lö. Bij d« gewrgtige isbisbasighedeotoe welfce wy doordc stemmee Ac. 1824. V - -f» Deze COUR/INT wordt ,-tor Zes Cents Uitgegeven. AANBESTEDING. -^S/W\A ^'•Arv/ v**" /p Woensdag, den 54 November 1824, des namiddags ten tweei ure, zal onder nader approbatie van den Heer Staatsraad, Admini strateur voor het Armwezen en Gevangenissen door den Staatsraad, Gouverneur van NoordiHollandof bij deszelfs absentie, dooreen der Jedeii van gedeputeerde Staten, aan het Locaal van het provin ciaal Gouvernement te Haarlem, wojden aanbesteed, de LEVE- RA;.CiE van sile de BEHOEFTEN uitgezonderd de bieding en liggingstukUeu voor aile as gevangenissen in Noord - Holland (ex cepc in het buis van Arrest en Justitie te Amsterdam en bet Arrest on Provoost-huis te Haarlem) voor den jare 1825. Deze besteding zal geschieden, bij inschrijving en opbod. De Conditiën dezer Leverancien zullen van Woensdag den 10 dezer ter lezing liggen, asn het Locaal van het Gouvernement van Noord- Holiand te Haarlem, en aan het bureau der BuitenlaadschcPaspoor ten in de Staaistraat te AmsierJsm. Haarlem den 6" November 1824. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, berinneren bij dezen, alle de Verlofgangers der Nationale MilMe, welken zich binnen deze Gemee :e bevinden, dat, ingevolge ce door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Hollandlil' deszdfs beslui: van den 3 November 1824. geformeerde Staat, do r den lieer Militie-Commissaris TAN WICKET'GORT CROMM/.LINde In spectie over de Verlofgangers op Dorderd.-g den (,;f en twintigsten N ovember aanstaande, des namiddags ten ée ure zai gehouden'wor den, roepen mitsdien bil dezen op, aile Verlofgangers van de N 'i onale Militie, welke zich in deze Gemeente' bevinden, ock daar onder begrepen die tot ander» geraeentens, sis ook dezulken, welke tot deze provincie niet behooren, doch zieh binnen deze Gemee té mogten ophouden, met uitzondering echter der zoodanige", welke tot her reserve Bataillon Zijn behoorende, om zich op Doudérdag den vijf en twintigsten November aantsaande. des namiddags ten één Ure precies, voor het Raadhuis dezer Stad te laten vinden, ten ein door voornoemden Heef Militie-Commissaris te kunnen worden geïnspecteerd: wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bi) dezen herinnerd, om dt kleeding en kleine Iqtiipement stukken, •welke zij van hunne korpsen hebben behouden, ais ook hunne Li aticts en Attesten Litr» fl. H. door hun van hét Gemeente bestuur Bekomen, alwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd, mede re nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, dat alle de belangheb benden de voormelde oproeping stiptelijk zuilen nasrkomen daar 2ij, die daarin nalatig itiogten zijn, zich zeiven te wijten zullen heb- ben de nadeelige gevolgen, welke daar door overeenkomstig Art. 183. der Wet van 8 Januarij 1S17. wegens verzuim notoir moeten ont staan. Alkmaar den is« November 1824. N. van FOR EEST VAN PETTEN. 'Ier Ordenttantie van dezelven G. de HEER. N O T IFICATIE. vefÜni^ÈMK"E,STF'R WETHOUDERS de» Stad ALKMAAR, en Inn»0?- i:)ezeji sie patcntp/igtigen binpeu deze Gemeente 1810 h,»i HVa" c de Lij art' 3^ va" de Wet van 21 Mei vnnrlia e ee"e '"*Ve ()rdo: na "eop het Regt van Patent Novemtwr!Vf0 vp"em,n8 te begint.en met den 15e dezer maand Sminff V h,Ue" Zi' pl9ats hebben' e. dat tot die op- neming door Burgemeestet én Wethouders, met overleg van den Controleur der D.r-cte Belasthgen va d, ié divisie, co iróle Alk maar, zijn benoemd en aangesteld Gerard Piete, van !)i,t. eerste £mbi,'rfe1l,rIn(rCtRiC der bi) de U.rectc Be-as:ingen, oeme behoorlijk eëedigd. Vethon ers «n iegelijk pefentpligti- fnp d 7 Personen in d.e kw.üteit te erkennen" en: an dezelve alle de door bun gevraagde n litfhtir.gen te geven H et i un eren de Burgemeester en Wet|,üt,ders bl, d7n bilzon, derlijk de Patentpligtfgen in de Tabellen No. 12 ,er voorst. - begrepen, aan de bepalingen, vervat in art derzelve W«t «.et betr thing de d.i.bj •.o«W,ch,«,e„ v/r'pUg "I 1 c. I namen van ,1 de door hen (met uitzondering v,0 die ge enwelke met minder dan drie werklieden arbeiden) in diLi gouden werk- liedenj alles op zoodanige voet en wijze, mitsgaders onder zooda nige boete en poenaliteiten als bij hetzelve artikel in 't breede zgrj omschreven. En zal deze van den Raadhuize worden gepubliceerdgcaffigeerd en in dezer Stads Courant geinsereerd. Aldns gearresteeteerd ter Kamer ven Burgemeester en Wethouder^ voornoemd, den 2e November 1824. N. van FOREEST VAN PETTEN. Ter Ordonnantie van dezelven, G> de HEER. BUITENLANDSCHE UERIGTEN. GROOT-BRITANNIE. Londen, den 2 November. Onlangs is alhier iii eene vrij vreemde zaak, vonnis geveld. Een teer schoon jong meisje, met nam a Elisabeth Leesheeft een' ze keren Wren beschuldigd, van haar een' kus te hebben gegeven, zonder te voren hare toestemming gevraagd te hebben. Wren susti- neerue, dat Elisabeth haaraangezigt tou bebben kunnen afwenden, indien de kus haar zoo veel leed nsdde gedaan ais zij zeide; doch Ce wet is ten opzigte vau het kussen van jonge meisjes beneden de 16 jaren zoo Stellig, en zoo streng, dat de ongelukkige Wren tot zes maanden gevangenisstraf en in eer.e boete van 100 pond sterling verwezen is. Toen rie jonge Elisabeth dit vonnis hoorde, zeide zij, dat, indien zij geweten hadde, dat een kus zoo duur te staan kwam, zij zich van goeder harte zou hebben laten kussen. F R A N K R IJ K. Parys den 5 November. De instructie der zsak van den moord van Vincennes wordt ijverig voortgezet en is nog verre van afgeloopen te wezen. Zie liier eenige nieuwe bijzonderheden over deze zaak; welke steeds groote nieuws gierigheid bliift verwekken: t.p oen ioden occober, den dag, op welken de zaak gebeurd u, zou zekere heer F...., ten half negen ure des morgens, bjj juffrouw Maijvet sait gekomen zijn. ten einde ha.ir te noodigen,ora hem naar buiten, wa r hij zaken te venigten hai, te vergezeiien. 1 er wijl deze juffrouw zich sankicedde, zou hjj naar een naburig koflij huis gegaaij zijn, om aldaar het Ontbijt te nuttigen, en Zij zou, zoodr i zij gekleed was Zich aldaar bij hém vervoegd hebben. Zij vertrokken omstreeks half elf ure. Kort voor de kruisweg weike van den weg naar Vincennesnaar Saint - Mandé alwaar de heer wezen moestgeleidt, verlieten zij het rijtuig. De heer ,F sloeg, na met juffrouw Makers At afgesproken te hebbedat hij haar, binnen een uur, iu zeker koth'jhuis te Vi Cennes, het welk hij haar aanwees, zou komen vinden, den wegnaar Saii.t- Matidé in. juffrouw fflalversait vervolgde haren weg geer langzaam. Zij moes: nog een uur ripo, brengen daarom verliet zij de regterzijde van den weg, en sloeg iiigs „f; eenige minuten lang gewandeld hen- bende, ontdekte zij oenen man, dis haar van zeer nabij volgde; hoe langzamer zij wandelde des te iang/.amer liep hij Ook en zag haar zeer sterk na; zij vervorderde haren weg zonder vee! re durven omzien; maar de man bleef steeds achter haar. Eindelijk trad zij binnen Vin cennes en de man verliet haar nog niet. Zij had dorst en trad iti eenen winkel, alwaar zij een glas aizem- water vroeg. Zij meende van. den msn die 1»aar eis hare schaduw gevolgd was, Ontslagen te wezen., maar op de straat ziende, lerwiil men haar liet alzetn-wacer voordiende, zag zij, dat bij op eenige'n afstand van den winkel was blijven stsan en ha»r sreeds -.leef aanstaren. Kort daarop verliet zij den .winkel en ws .del 'e naar hè' botch m.»ar zag toen'ce m?n nier meer: Nanuweiijks had zij de kinderen omh Isd, en w.u daarna ee nige sc reden voortgegaan of dezelfde man trad haar tegen en zeide baar: Kent g'l deze ki deren? Waarom kus' tri) dezelve? Waarop hij haar ve lier. Deze man, weiire juffrauw Malversqitsinrj den kruisweg van Saint - Mandé steeds achter haar gezien had is„ftk- pavoinezij herkent hem op de stelligste wijze,. I N N E N L A N D S C H E BER IGTEN. Brussel, den 3 November. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. An vies van den heer Surmont de Volsberghe, over d concept - wet. betrekkelijk het huwlnk van ét. tl. Prins Frcderik der Nederlanden uilgesproken in de zitting van zaturda- den 30siert october. £dèl Mogende Hberen, tv. 'v - V - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1