alkmaarschs 1 I f I O Mfi'i 'I O U R A N T - rffEÖ -Sii £b£ »j- t i r' ti m Na 4?. ill I - hfX IÜ24. y 14 V' •- -3.} --.'M y $y«MO 5ir.Mft .SS3S»Si b!" OnbegrljpellJK i> »l,iir:ln «Srfóg »e?n.e...d««efr, ,1e dagu.de, ie moe- If' v t' V- V A N MAANDAG DEN *2 NOPEMBEÈL Deze COURANT wordt veer kts Cents Uitgegeven. 1 A A N B E S T E D r>A - \Ai- N C. 'p Woensdag, den 24 November 1824, des namiddags ten twee ure. zal oi,dtr nader approbatie van den rl-er Staatsraad, Admini strateur voor het Armwezen eii Cevange. issen door den Sta israa Gbuvh muf vair Noord-Holland, of sij deszelfs absente, ..oor een oer leden van gedeputeerde Staten, tan het Locaal van het provin- c ouvememe: t te Haarlem, worden aanbesteed, de utvt- KANC1B V 2hi - de BEHOEFTEN, uitgezonderd de kle°ln8 en ligvingstultke a voor alle de gevangenissen in Noord - Hollar, d, ex cept in bet huis Van Arrest en Justitie te Amsterdam en net Arrest •n Provcost-buis te Haarlem) voor den jare 1825. Deze besteuir.g xal geschieden, bi) inschrijving en opbod. De Conditiën dezer Leverancier zullen van Woensdag den 10 dezer ter lezing lingen - aan het Locaal van het Gouvernement vjh Noord- Holianfl te HaaL'em, en aan het burezu der Buitenlandscbe Paspoor ten in ue Siaaisaaat te Amsterdam. Haar tem den C* November 1824. <r De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van GO. UDRlAANs OPROEPING ferlofcangers. BURGEMEESTER en WETHOU >KRS der Stad ALKMAAR, bezin neren bi) dezen, alle de Verl tengers der Nationale Mil'ie, welke zich binnen ceze Gemeente i-evinden, dat, ingevolge te door den Heer Staatsraad Gouverneur van v >oftf-Holland bij deszelts beslui* van den 1 November 1824 geformeerde, Suoi. att-r den Heer Mil'i.iè- Commiiaris ';V H TCK "OOR C ROMM'itlN de In speede over de Verlofgangers r Dondefdag der: vijf en iwintigsten November aanstaande, ces namiddags ten Ure2al gehouden wor den, roepen raitSdien.vMj deze» op, alle Verlofgangers van de Nati onale Militie, welke zicb in deze Gemeente bevinden, ook daar onder begrepen cite tof andere gëmeétfténs, als oók dezulken, welke tor deze provincie aiet behooren, doch zich binnen deze Gemeente mogten ophoii'ien,met uitzondering echter der zoodanigen welke totïet r. -erve B tuMIoh zijn behoorende, 'om zich op Donderdag èt3 'viif en rwiuilgsten November aamsasnde, des namiddags ten één ure precies, voor het Raadhuis dezer Stad te'.aten vinden ten eirid* door voornoemden Heer Militie-Commissaris te kunnen worden geïnspecteerd; wordende voorts ook nog gezegde Verl fgingers bij dezen herinnerd, om de kleeding en kléine Bquipérlients stukken welke zij san hunne korpsen..hebb#» behouden, als ook hunne Li vrets en Attesten Lit'. H. li. Atjar hun v-n het Gemeentebestuur bekomen t «lwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd* mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, dat alle de belangheb benden de voormelde oproeping s.tiptelljk zullen naarkoroendaar zij. die da.aiin nalatig mogten zijn, zich zeiven te wijten zullen heb ben de nsdeeligfl gevolgen welke daar door overeenkomstig Art. 183. der Wet van 8 Januarij 1817. wegens verzuim notoir moeie» ont staan. Alkmaar den 12« November 1854. N. van FOR EEST VAN PETTEN. Ter Ordonnantie van deztlvcn G. de HEK R. BUITENLANDS CHE UERIG TE N. P R U I S S E N. Berlijn, den 6 November. Z, Keiz. H. grootvorst Nicelaas van Ruslanddie den adei» dezer, van dresdenalhier teruggekomen was, is gisteren morgen naar Petersburg vertrokken. Zekere Grabe maakte zich sints eenigen tijd eenen nasm door zoo gezegde geheimzinnige genezingen van menschen en vee op last van het ministerie werden zijne genezingen nagegaan. Men dacht aan vankelijk, 'dst hij het magnetistnus aanwendde* doch zuUs bleek naderhand, het geval met te zijn. Aan wezenlijke geneeskunde kon men zijn bedrijf mede niet toeschrijven; de zoon van eenen boer iu het hertogdom Saksen zijnde, had hij zich als kind slechts met het hoeden van ve; tezig gehouden, en zich later als knecht ver huurd. Eindélijk werd zljrfe geree.sbron ontdekt. TOe-Hiig in Bet bezit geraakt van een in hel jaar 1767 door eenen kwakzalver uitge geven boek, dat verscheiden recepten tegen ongesttldhedeu bij men schen en vee, en eenige aanmerkingen over onderscheiden, krujde behelsde, gaf hem zulks aanleiding, eerst bij het vee en aaitr> ij menschen zijn geluk te beproeven. Behalve het gebru.k van v.tr.oo nii_ taiaaimouiak - spifitusvischrraan beetenvet, enz.betjst e hij de ontblocte ziekte dcelei; meer of min onzacht lil lc een kruis en mompelde eeoige spreuken- al** rnd \k zes u dat git zult vergaan hier, in den uaam Ame"!"'uf „Brand, ik zeg u, dar gij zult 11 enl.' T ï.n.che™ dezen ruwen en zedeloozen Knaap «mouw» heh- Uïuu«°«. ach»S. He» i. >b.n» »»u>'.e..inj van z». Ue- drijf scBerpelljk verboden. PORTUGAL. Lissabon der. 27 October. nctr-hnnn de meeste onze regementen betrokken schijnen in de verijdelde ^Xc&'et^ts?. ge'eeUe dêAot dSXe ,e a zich bij defegeiegerueid zoo wel gedragen, dat de teu uitvaardigen Departement van oorlogden 26*"» october. ■7 M de Eonine. onze Souverein, beveelt, dat aan alle de troepen dér onderscheiden wapenen, uitmakende het p"t|ooK«Ues- l Uiihon alsmede ue Koninklijke wacht aan net paleis, Hü0S*';ts. elf» 'koninklijk genoegen zal worden te "lienUats11 eden hsidiiavine der publieke rust, welke sommige personen den u- mfortn dien zij d« eer hadden te dragen onwaardig, poogden te ver- norlTr mètVene waanzin igneiu, getvearedlgd aan bunue boosne.d, zich zelve verlage. de tot werktuigen van eer/.ucntige Heden we Seh nt ontzien aiié middelen te am te nemen, d,e zij.^chts u,t het bereiken hunner oogmerken dienstig ootdeelen.Z., ovenujgd van de liefde en trouw van deszelfs leger, e Jaj 7Pvf.g. voelens van eer, welke de offid.eren bezielen en legen deze gevoe lens, welke in de harten der Portugezen vastgewor e.d zi|>' alle de pogingen der factiën altijd te kort scmeten* om hetéve. wélke benam,ng zij ook mogen aan, enien en van welke listen zij a.ch ook mogen bedienun dewijl er mets dan scnande te beha a is voor hen, welke, afwijkende van oe eerste deug 1 aan edelen stand verknocht, te weten van -ene volkoraene en UpcLl e gehoorzkamheid, zich verslingeren aan de listen van hen, welke p Lne boosaardige wyze zich op hunnen eerbied voor den pe.sooii der .souvereitis beroepen, dewijl zij tegendeszelfs gouwrneinemen troon zamenspannen. De opperheerschappij is ondeelbasr «n slecjit gevestigd in den persoon va„ den Koning onzen bouve re invan wien alle gezag ontleend wordt en aan wie'i alle zijne onderdane boe hoog en onderscheiden van wat rang zij ook mogen1 wezen geluk gehoorzaamheid verschuldigd zijn: al wat van dezen rege. van Sedrae afwil kt is een misladig oproer, hetwelk ten duidelo >ste ftrekt tot vernietiging der monarchie. Ziedaar den stelrége wc de oberen aan hu me omterhoorigen behoorenin te pre.,ten wul i»7Pive slechts op deze wijze hunne pligten zullen oetrachtvn. ïtf het'Pbijeenko,Jnen der troepen de bewijzen dezer cp er- mivine gezienen schoon hoogsidezelve ge nzms (wijten of jj dergeluke omstandigheden zouden ook dergelijke proevep o van den dag gelegd door aüe de korpsen van het leger, welkezicti «o onderscheiden punten de« Rit ka bevinden» zoo verlang 8 jf.Aivé echter, d.t het voorbeeld, door het garnizoen van - aan alle bekend zal zl)n. opdat, hetzelve door alm g-- go'ivd wordende hierdoor ten spoedigste bevestigd moge won en u V?iW'Uk e regering van Z. M.wiens konin. lijke goeder t-erei.l.e.d deene andere bezorghmd beeft dan het geluk van alle Portugezen. .*tc - r R A N K R IJ K. r-i 5 Parys den 14 November. Men meent te kunnen verzekeren, dat juMn» i'nce mies Men meent te Kunnen verzeae, T" slechts al In staat vsn beschuldiging zal gesteld- worden^éenue eerste getuige in de ijsseiijke zaak van den moord van VThdénie ja! optrêdeiu B I N N E N L A N D S C tl E B E R I G T E N. den 18 November. Alkmaar onafhankelijkheid I 1- - Bf'j f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1