rl ALKMAARSCHE COURANT -; N°. 48: A®. 1824. biff fai sTuite™ art' 9 wet van 27 april l8-°' op den 28 ianuarl'i Art. 20. De gemeente-besturen zullen bij de alzoo te doene pu- jtaie, de belanghebbenden doen kennelijk zijn, de plaats alwaar de ïnscirijYing geschieden moet, en dezelve naauwkeurig herinneren aan de siral bepahngeribij de wetten voor de nalatigen vastgesteld. I W N Van MAANDAG Den 29 NQFEMBE& Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven PUBLICATIE. IX STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezien de wetten van 8 januarij 1817 no. i, 28 november 1818 co. 41en 27 april 1820 uo. 11 omtrent dé inrigting der nationale militie Willende overgaan tot het daarsteilen van dat alles, wat den gere- •gelden gang en afloop der werkzaamheden voor de ligting der natio nale militie van 1825 kan verzekeren, en een ieder der belangheb benden vroegtijdig bekend makenmet de pligten of betrekkingen ■welke ten deze op hun rusten. Bepaalt: Art. 1. De werkzaamheden der nationale militie zullen voor den jare 1825, binnen de steden en gemeenten dezer provincie, eeneu aanvang nemen met den 1 januarij aanstaande. Art. 2. Hoezeer de afscheiding der gemeenten binnen deze pro- pincie in 1817 heelt plaats gehad, zoo blijft echter de circumscriptie oerzelve, met betrekking tot de ligting voor 1825, op den bestaan- den voet. Art. 2. De regeling der contingentenzoo als dezelve voor ieder gemeentenaar aanleiding van art. 1 der wet van 27 april 1820 no. 11, zal worden bepaald, zal door hem Staatsraad Gouverneur nader aan de gemeente-besturen, en door deze aan de belanghebben den worden bekend gemaakt. Ari. 4. De thans bij de nationale militie dienende manschappen weike in oen loop van dit jaaren alzoo niet in vroegere jaren ten gevolge van art. 21 der wet van januarij 1817 no. 1, redenen van vrijstelhng verkregen hebbenen verlangen uit den dienst ont- slagen te worden, zullen zich tot dat einde, voor den 5 januarij aanstaande bij de gemeente-besturen waartoe zij behooren, moeten vervoegen. Art. 5. De gemeente - besturen worden ten ernstigste aangemaand 031 geene aanvragen tot ontslag aantenemen dan op de gronden bij üi'*9- en 94 der wet van 8 jannarij 1817 bepaalden geene be- Vjïyten tóete laren dan letterlijk gérigt naar de voorschriften der wet Zullende deze aanvragen door de gemeente-besturen aan hem Staats raad Gouverneur moeten worden opgezonden voor den 15 januarij. Axv. 6. Véfmits binnen deze provincie, ingevolge art. 2 van dit besluit, de circumscriptie der gemeenten voor de ligting van 18"*; blijft, op den bestaanden voet, zoo zullen de hoofden der bestoren, weiter gemeenten van andere zijn afgescheiden, conform art. 22 der wet, zich met dezelve vereenigen en eenen raad formeren, ten ein de eenen voorzitter enz. te verkiezen. Art. 7. In alle gevallen waartoe de wet de medewerking van twee lecien des bestuurs vereischt, worden de besturen gekwalificeerd daartoe twee leden uit hun midden te committeren, onder gebonden heid van de peisonen welke daartoe zullen werkzaam 5ijn binnen dii£? weken na den ontvangst van dit besluit aan ons optegeven met inzendmg van derzelver naamteekening en (in triplo) conform art. 188 der wet van 8 januarij 1817 Art, 8. De gemeente - besturen zullen zich bevlijtigenom zoo veel mogelijk de contingenten hunner gemeente door vrijwillige man schappen aantezuiverenen voor den 5 februarij de lijst daarvan opgemaakt volgens ait. 39nun ons inzenden de premien of hand gelden welke ten deze zullen mogen worden besteed zijn bij Z. M. besluit van 6 maart 1817 bepaald op 30,- terwijl de dag voor het onderzoek der vrijwilligersdoor ons nader aan de besturen zal wor- den kennelijk gemaakt* I Art. 9. 'De gemeente-besturen dezer'provincie, zullen conform art, 60, in de eerste dagen der maand januarij van het volgende jaar, alle ingezetenen, welke op den 1 januarij van dat jaar hun 19e jaar zul len zijn ingetreden bij publicatie oprpepenom zich voor den 20 dier maand tot de loting te doen inschrijvenen deze registers door Art. u. De dagen der loting in dë respective militie - kantons de-' 2er provincie, zullen een aanvang nemen met maandag den 28 febru- derzc'vejJ°°P3 zoo wel als de gemeente, binnen WJke dezelv e zal plaats hebbennader door ons worden bekend ge- Arf- ,12- Nasr aanteiding van art. 125 der wet, zullen de werk- imheden der militie - radenovereenkomstig art 40, geopende, vervolgd wordenop zoodanige tijdstippen als door ons aan dezelve Art. 13. Zoodra door Z. M. de leden der militie-raden zullen ziin goemd, zal zulks aan de belanghebbenden worden kennelijk ge- Art. 14. De respective besturen dezer provincie worden uitgenoo- igd en vermaandzich met alle de voorschriften der wetten en He mstructien op dezelve gegevenmeer en meer bekend te Sen ten inde spoed met orde vergezeld ga, en de belangens der ingezetenen loer vastheid en regtvaardigheid gehandhaafd blijven gatenen tó»Li5;-'i uV00rk0ming Van al,c verwarringenwelke uit eene let letterlijke observantie der onderscheidene modelschrifren hif h» lei voorgeschrevenkunnen last, ter drukkerij van de heeren .7. Enschedé en Zonente Haarleto vervaardigd, en voor de besturen verkrijgbaar gesteld. En zal dit ons besluit alomme binnen deze provincie worden gepu bliceerd en gealfigeerd, waar zulks te doen gebruikelijk is, en daar te boven geplaatst worden in de couranten der steden Amsterdam en Haarlem. Haarlem den 17 November 1824. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRiaaN. 11 11 11 BU1TENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parys, den 18 November. Sedert eenige dagen had men Papa^oineop zijn verzoekin eene be hoorlijke kamer geplaatsthij bezat geenerhande wapënen en men had hem provisioneel van het ijzeren kamizool ontlast. Gisteren mor gen sloop hij, terwijl de cipier de deur even had opengelaten om de kamer te luchten, in een naburig vertrek, waarin verscheiden jonge gevangenen aan het ontbijt zaten, en wierp zich op een' der- zelve, die een mes in de hand hield 4 hij ontwrong hem het mes en bediende er zich van, om een kind van elf of twaalf jaren te treffen brengende hetzelve drie wonden toe, een in het aangez gt en de twee andere in den buik. Dank hebbe echter de spoedige hulp, welke de overiege gevangenen en de cipier toebragten, zijn de won den van het kind, hoewel zeer zwaar, echter niet doodelijk. De procureur des Komngs en de regter ter instructie hebben zich ter stond naar de gevangenis (la Force} begevenom wegens deze nieu we misdaad te informeren. Den 19 November. Het Journaal des Débats zegt hedendat de jongeling, welken Papdvóine in de gevangenis gekwetst heeft niet twaalf, maar twintig jaren oud is, doch niet ouder dan dert.en of veert,en jaren schijnt. 1 oen de substituut vandenProcureur des Kon.ngende regter ter instructie 111 de gevangenis kwamen, werd de com mi es-gr. flier, welke dez.e re geringspersonen verzeldehet slagtoffer der waarr.c' tige-of ^evëfó'sde dolzinnigheid van Papavoincen bekwam van hem een' hevigen schop in den onderbuik. 0 r Hetzelfde dagblad neemt heden een verhaal uit le Pilote over, hoewel het den redacteur geenzins als waarschijnlijk voorkomt. Men spreekt van eene afgrijsselijke misdaad, d.e, niet vérre van Parys, door een lid van eene in Frankrijk geachte Ordé, zou ge pleegd zijn. Deze ambtenaar, welke tot voogd van een jong meisje aangesteld was, had de goederen van die juffrouw, vrij ongetrouw beheerden wilde haarom zijn gedrag te bedekkenaan zijnen zoon uithuwelijken. Maar het meisje, eene andere genegenheid, heb bende, weig&rde standvastig, om tot dat ontwerp toe të fredcri. Da voogd zag dézen tegenstand met des te meer vrees, daar het oogéii- blik- dat hij verantwoording doen moest, naderde. Hij begaf z-ioh, met zijnen zoon, naar Parys, en liet zijne dochter, welke van den- zeifden ouderdom was als zijnen pupil, met deze op ziin buitengoed; eensklaps keert hij, des avonds zeer laat, op zijn buitengoed-terug. S,echts eene dienstmeid heeft opgemerkt, dat hare heeren terug ge komen waren. Het meisje wilde zich te bedde begeven, toen zij, in den tuin, onder hare vensters, gerucht hoorde; zij luisterde en hoort tiiii^jiyk doffe-slagen. De vrees bevangt haar, zij gaat in de kamer van hare jonge gezellinne en zegt, dat zij bij haar komt slagen. Deze steekc den gek met' hare bevreesdheid en biedt haar aan, om, voor dezen nachtvan slaapplaats met haar te verwisselenten einde haar -te bewijzen dat er geen gevaar was. Dit aanbod wordt aangenomen. Inmiddels was het voor het slagtoffer der begeerlijkheid bestel11 de graf m, gereedheid; want het meisje had weldegelijk hooren grave 1. De moordenaars geraakten gemakkelijk in dc kamer, waar -/ij z-ih van ïïunne prooi dachten meester te maken. Zij waren van .eau 1 ker van heet gemaakte pik voorzien, legden hetzelve op 'het aange- zigt der slagende en bragten het meisje,, toen zij zeker waren dat zij opgehouden had, te leven, naar den tuin, alwaar de aarde weldra het lijk bedekte. De onsteltenis van vader en zoon was echter onbeschrijfelijk toen zij, den volgende morgen, dezelfde persoon, welke zij dach ten vermoord te hebben aan de ontbijt-tafel zagen komen. Deze ongeveinsde ontsteltenis joeg het meisje groote vrees aan; zij ging oogenblikkelijk hare vrienden zoeken, en ontVIugtte, haar nier vin dende het huis; de justitie, terstond van de zaak onderrigt, maakte zich van de misdadigers meester' en de instructie dezer zaak v >rdc thans volijverig voortgëzet." BINNENLANDSE HE BERIGTEN. 's Hertogenbosch den 22 November. Nadat het water alhier gepasseerde weck tot'1 cl 95 duim bow nul gestegen was, en mitsdien de merkwaardige hoogte van den n 1807 b'ereikt had, is hetzelve sedert vnUertde geworden, zoo dat hV heden morgen ten 8 ure, aan de peiipaal voor deze stad 1"el I 1 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1