K 11 P ALKMAARSCHE COURANT D, SSSteS SJZWï m S"D ALit»WR>. t tüVSSNSAif*' h" °ntk™d{ J****» «««ra te ^o'eN„k5a?,|37™"s«' e°voon,oe""1' VTf N t A«. 1824. N«. 49: PUBLICATIE. T 1 1 u* Van MAANDAG t- Kjr/N Oen 6 D EC E MB E R* Deze COURANT wordt vaor Zes Cents Uitgegeven. 'N nationale militie, P'UBLlëATI E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR «gevolge Art. To der Wet ven de., 8 Januarij ,8,7 N° 1 verianeen' ïre TeLc0"Tnfnt feZer ^e™eente in de Nation^ Militie voor den ,]are 1825, zoo veel mogelijk aantevnllen met Vrijwilligen welke zich onder het genot der daartoe gestelde premie zullen aanbieden dezen dienst voor hunne Mede - Ingezetenen op zich te hemen Brengen b,j dezen ter kennis van allé de ingezetenen'dezer stad en Junsdict.e van dien welke dit maar eenigzins zoude mogen aangaan. Dt ingevolge Art. 31 der voorsz. Wet als FrijwiUige-s kunnen wor- den jangenomen "alle Ingezetenen, welke op den 1 Januarij i8"r on- voCm'tën w^I9dfr- Zilnjn^trneden enhun3°s noch niet hebben MNatLJè ZZ u J" reedS d'enS[ der Nederlandse Armèe of Nationale Mtlttte hadden gestaan, m welk geval zij tot den 01,dei' dom van 35 jaar zullen worden toegelaten; en de nodige geschikt-7 held .ïeboenwelke voor den dienst bij de Wet wordt vereischt als ook ten minsten gedurende de laatste vijftien maanden binnen d-ze Gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbiedihg van'dezoothnigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad dagelijks (uit»ei derddeZon- en Feestdagen} van des Woensdags den eersten der maand December van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure to en met den 31 derzelve, maand ingesloten. S N. van FOREEST van PETTEN, Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER. nationale MILITIE. PUBLICATIE. «ij 817 N°. 1. waarbii is heniow f1,0".aie Militievan den 8 Janu- .hnuary aan hét Plaatselijk Bestuur in^Snft^1" V00rden vi^den de bij de Nationale Militie voor zich fltl moeten adresseeren, die in den loop van het laatst voorleden Sr 1JVlanschaP,PeJn van eenen Vader, ofwel Moeder WpV -,ZlJ door üverlllderl hebbende Regterlijkes^rieo TcZZl^- 0>',A°°\ 5iMtS of eindelijk door overlijden van eenld n Ef^^mg- der -Oucten vnjstelLngovereenkomstig de bepaiLen0^ ?roedersreSc ,°P W>« verkregenZ&gT*' 'e STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gelezen hebbende de missive van den heer staatsraadadministra- teurdipecte belastingen, in- en uitgaande regten enaccijnsen, betrek kelijk de beschrijving der patenten voor den jare 1825. Brengc bij deze ter kennisse van een ieder, wien zulks zoude mo gen aangaan 1 Dat de uitgifte van de verklaringen van aangifte bepaald wordt op den 3 januarij aanstaande. ij, D"t de laatste dag der verzameling van die biljetten, vooralle gemeenten (uitgezonderd Amsterdam) bepaald wordt op den 17 en voor Amsterdam op den 24 januarij eerstkomende. 3 Dat de hier voor vermelde bepalingenook van toepassing zijn op de patentpiigtigen van tabel i<5 der wet van den 6 april 1823 en dat nee effect van de certificaten in S ic der gezegde 16 tabel bedoe.dmede zal eindigen met den 24 januarij 182e voor ne stad Amsterdam;, en de overige gemeenten dezer pró- v uc.e, met den 17 dier maand. 4- Dat de patent-registers geslotenen geene verklaringen meer aai,genome zullen worden, voor Amsterdam op den-8 januarij en voor dc overige gemeenten dezer provintie op den 21 der- zeiye maand. 5. Dat heeren zetters hunne werkzaamhedenhuh bij de wet van at mei _r81c> opgelegd, zullen behooren volbragt te hebben oen 11 lebruarij aanstaande wordende aan heeren zetters der stad Amsterdamdaartoe tijd verleend tot den 25 dier maand vermaant wijders een iegelijk, om zich stiptelijk naa'r dc voren staande bepalingen te gedragen, ten einde zich vooralle nadeelen en onaangenaamheden, welke uit eene niet letterlijke voldoening aan de- zetve, zouden, kunnen voortvlceijen vrij te waren. En op dat niemand hiervan eenige onwetenheid zoude kunnen voor- "?en>, za' "ezf aioin kn de provincie worden afgekondigd eii aange plakt alwaar zulks te doen gebruikelijk is. Haarlem den 26 November 1824. De Staatsraad Gouverneur voofnd. Van TETS van GOUURIaan, En gezien Art. 4 van het Besluit van den Heer Staatsraad Gou4 verneur van Noord - Hollandde dato 17 November 1824 N'. waarbij voormelde 21 Artikel speciaal worek herinnerd. Brengen dienvolgens ter kennis van de thans voor zich zelve bij de Nationale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van Art. aider voornoemde Wet, redenen van vrijstelling hebben, en verlangen uit den dienst ontslagen te wórden, dat zij zich tot dat einde voor den vijfden Januarij aanstaandeschriftelijk aan Burgemeester en IVcthouders moeten adresseren, en daarbij tevens o* verleggen de noodige bewijzeningerigtovereenkomstig de voor schriften bij Art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatueerdtot welke aanvrage om ontslag even zeer als de Manschappen zelve, ook derzelver OudersVoogdenCuratorsen gemagtigden bevoegd zijn. Actum ter kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 30 November 1824. N. van FOREEST van PETTEN. Ter Ordonnantie van Dezelven v '»Trr i G. d e H E E R. BROOD-ZETTING.' BURGEMEESTER en WETHOUDERS der. Stad ALKMAAR, bepalen bij dezedatte rekenen van den dag van hedende prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwenbrood liet grof Bollenbrood i8| Het oiigebuild Tarwenbrood 2i| Het Roggebrood 28j| Ct per Nederl. Pond. en dat mitsdien de prijzen en het gewlgt van het Brood binnen dezo Scad en Jurisdictie zullen zijn als volgt T,.. ,TT. Pond. Once. Lood. Fijn wittebrood of regelsi moet wegen Fijne Witte Broodsból Gebuild Tarwebrood yy yy >y r» yy U yy l. 6. 3* I. yy 2. 5. 10. 8. 05. t yy yy 11 a* n, "7 l7' n n 23* n 18|- 7- 05. n 2I§. n 51- Bollcbrood Bollen 8. voor 5. Cents - Ongebuild Tarwebrood - Roggebrood Zullende alles gaar gebakkenen niet boven noch benecjen de- zet ting verkocht, ol eenjg brood, klein gebak, of iets anders toegege ven mogen worden op de boeten daartoe staande. Alkwaar, den 6. December 1824. i,N. van FOREEST van PETTEN. Ter Ordonnantie van dezelven - G. d e H E E R. BINNENL AN D S C H E B E II l G T E N. Groningen den 25 November. DU Onder meer anderé naordsdié" vogelen, welke hier dezer dagen' zijn komen aanvliegen en ons een harden winter voorspellen is er vooral een te Haren gevangen die hier zeer Zeldzaam gezien is te weten de Breedbekte Franjevoei (Phalaropus Platyrlünchus Temm 1 Deze vogel houdt zich gewoonlijk ,in Siberie en in andef-e noord oostelijke .deelen van Europa, 111 het noorden.van Az:e en Amerikt op. Dit individu is door D. van den Bergeoïrespondérehd Ud va» het genootschap ter bevordering van natuurlijke historie alhier naii het museum van natuuMijké historie' on^er hooge school gezonden soort was' om dat "i" a"een deze soortmafl, dit geheele geslacht van vogels nog in hetzelve ontbrak en hierdoor dus een belangrijk ledig wohlt aangevuld. ME N G E L IF ER K. De' erven Sterck te Alkmaar Om uwe leezers of leezeréssen een iedig uurtje door de Winter avonden te helpen biedt ik UE. ter plaatsing in uw Stads. - Cou ant aan de volgende Logogrijpii die bij goede ontvang door anderen öf ook wel dóór eene Charade zal gevolgd worden Wij Tetrben ft vertrouwendat dit ons lezend publiekniet onge: vaU.g zoude zijn daar wel gebruik van willen makenén verzoeke hun, d,e de ontknoping willen beproeven, de beantwoording voor het einde der loopende maand vragt-vrij aan oiis 'llitözenden. L O G O G R JJ p H. Zes letters vormen' mijne naaèi Die weer een tien-tal zaken, c 1 f; Yl rv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1