alkmaarsche N°. 5(>; Hz. 1 kennisgeving PUBLICATIE. A®. 1824. x 'te s ea 2Ïden ir d» asKIl ijf en i ze. eerd, heer even, W bantP c vat ;ou'4S lllïjj :m ur, ÏUBt-' hi: iet, ['aft/s, ivfïeij ekens, vo ira i&f Bi'INK als dsn de den gedaan, D'IM en vaa s, ft- een St- uffróus Dit- conipn 1} Z'M- B URGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen bij dezen ter kennis van de Ingezetenen dezer Stad cn Ju risdictie mitsgaders van alle daar bij verder belanghebbenden. Dat vermits de eerste Kersdag invalt op Zaturdag den 25. dezer maand, en Nieuwjaarsdag op Zaturdag den 1. Januarij 1825. de ge wone KAAS en GRAANMARKT op Donderdag den 23e en 30e de zer maand, in plaats van op den 24e en 31 dezer maand December, en de gewonen BOTERMARKT op Fry dag den 24e en 31e dezer maand, in plaats van op den 2.5e dezer maand, en 1 Januarij 1825. zal gehouden worden. Actum ter kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd den 7 December 1824. N. VAN FOREEST van PETTEN, Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR ingevolge Art. 30 der Wet van den 8 Januarij 1817 N\ 1. verlangen de het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor den -are i8"5, zoo veel mogelijk aantevullen met Vrijwilligerswelke zich onder het'genot der daartoe gestelde premie zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne Mede - Ingezetenen op zich te nemen. Brengen bij dezen ter kennis van alle de ingezetenen dezer stad en Jurisdictie van dienwelke dit maar eenigzins zoude mogen aangaan. Dat ingevolge Art. 31 der voorsz. Wet als Vrijwilligers kunnen wor den'aangenomen alle Ingezetenen, welke op den 1 Januarij 1825 on gehuwd zijnhun 19 jaar zijn ingetreden en hun 30e noch met hebben voibragtten waredat zij reeds in dienst der Nederlandsche Arméè of Nationale Militie hadden gestaanin welk geval zij tot den ouder dom van 35 jaar zullen worden toegelatenen de noodige geschikt heid hebben, welke voor den dienst bij de Wet wordt vereischt, als ook ten minsten gedurende de laatste vijftien maanden, Ruinen deze Gemeente gewoond hebbendeen dat de aanbieding van cj/zoodanigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks uitgezon derd "d- Zon- en Feestdagen') van des Woensdags den eersten der maand December van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, tot en met den 31 derzelve, maand ingesloten. Actum ter kamef van Burgemeester en Wethouders voornoemd den 30 November. 1S24. N. van FOREEST van PETTEN 4 Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER. BURGEMEESTER én WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Gezien Art. '21. der Wet op de Nationale Militievan den 8 Janu arij 1817 N°. 1. waarbij is bepaald, dat zich Jaarlijks voor den vjjfdeh Januarij aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseeren, de bij de Nationale Militie voor zich zelve dienende Manschappen die iri den loop van het laatst voorleden Jaar, het zij door overlijden van eenen Vaderof wel MoederWeduwe zijndeof door plaats gehad hebbende Regterlijke separatie of Echtscheiding der Ouders of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of'Broedersregt op vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij Art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen, en hun omslag dienvolgens zullen verlangen. tn gezien Art. 4 van hec Besluit van Jen IIccr Staatsraad Gou verneur van Noord - Hollandde dato 17 November 1824 N°. f|I| waarbij voormelde 21 Artikel speciaal wordt herinnerd. Brengen dienvolgens ter keunis van de thans voor zich zelve bij de Nationale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van Art. 21 der voornoemde Wet, redenen van vrijstelling hebben, en verlangen Uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde voor den vijfden Januarij aanstaandeschriftelijk aan Burgemeester en IVcthouders moeten adresseren, en daarbij tevens o- verleggen de noodige bewijzeningerigtovereenkomstig di voor schriften bij Art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatueerdtot welke aanvrage om ontslag even zeer als de Manschappen zelve, oojj derzelver Ouders, Voogden, Curators, en gemagtigden bevoegd zijn- Actum ter kamer van Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 30 November 1824. N. van FOREEST van PETTEN, Ter Ordonnantie van Dezelven G. de HEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, dc prijs zal zijn van Het fijn Wit Tarwenbrood 29^ Ct per Nederl. Pond. Het grof Bollenbrood 19 Het ongebuild Tarwenbrood 22 Het Roggebrood 08J en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood bmneu aezff Stad en Jurisdictie zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. Fijn Wittebrood of regels, moet wegen 3. 4f io- Fijne Witte Broodsbol 7- r> °5* Gebuild Tarwebrood 4- I2" -0. 17b - 23b Bollebrood 1 t n n '9* Bollen8. voor 5. Cents 2. o. 05. Ongebuild Tarwebrood 1. r> n a2* Roggebroodn 5** Zullende alles gaar gebakkenen niet boven noch beneden de zet ting verkocht, of eenig brood, klein gebak, of iets anders toegege ven mogen worden op de boeten daartoe staande. Alkmaar, den 13. December 1824. otvtwtw N. van FOREEST van PETTEN, Ter Ordonnantie van dezelven G. de HEER. Deze COURANT wordt voor Zes Cents Uitgegeven BUITENLANDSCHE BERIGTEN. RUSLAND. Petersburg den 7 (19) November. (Extract uit een handelsbrief. Van tie algemeene overstroomingen eri rampenwaarmede in da laatst maanden zoo menig land zwaar geteisterd werdzijn wijhe laas ook niet verschoond geblevenen sedert menschen - geheugen heeft men hier geen voorbeeld van zoodanigén watersnood gehad. Zie hier de nadere bijzonderheden: heden morgen, omscreeks 9 ure, begon het water in de grachtenj die, zoo vele takken der Newa uitmakende, Onze stad doorloopen, te rijzen, hetwelk, hand over hand toenemende weldra tot eer.e schrikbarende hoogte steegen ten 2 ure des middags, stond hetzelve reeds 10 voeten, hoog in onze Gaieerenhofstraatdewelke geenszins het lagere gedeelte der stad uitmaakt, zoo dat de geheele stad geïnundeerd was. De bewoners der lage huizenwaarvan wij een aahtal li ebbenvlugten met vrouw, en kinderen op de bovenste gedeelten der daken; andere faniilien besluiteloos in het verlaten hunner woningen, kwamen rampzalig 111 dezelve om, daar de spoedig toenemende Vloed alle redding onmoge lijk ma kte. Om de ijsselijkheid van dit zieltreffende tooneel te ver meerderen, verhief zich een woedende Storm, die het ijzerblikwaar mede vele daken belegd zijn, gelijk papier Oprolde en verre weg droeg, deuren en vensters los rukte, en, vereenigd met de woede des strcomsvele dier ligtgébouWde huizen wegsleepte. Ten 3 ure eindelijk begon het water eerst merkelijk af te nemen en zoo even 's avonds ten 9 ure, kan men weder voet op de straat zetten, daar het water op deszelfs vorige hoogste Standpunt terug getreden is. De akelige duisternis van den nacht, en de voortdurende storm belet tende verwoesting, door dit schrikkelijke verschijnsel veroorzaakt, nader op te nemen. Alle niagaziji enwijn-pakhuifcenen Op verré na de meeste góede- -M* ren bevinden zich in de kelders of onderstukkende grootste berging van ruwe suiker, verfhout enz., is nabij het tolhuis, het laagste gé- deelte der'staden er zullen dus voor millioenén weggespoelt of be dorven zijn. Wachthuizen, bruggen, planken, eene menigte brand hout, balken, meubels, enz., bedekkende oppervlakte des waters in de straten, en afgrijsselijk is het kampen met der; dord van zoo vee! vee Viptiu-eikuit de stallen ontkomenen geen grond meer onder zich kunnende vindenjammerlijk moet verdrinken. Den 8sten (20stenf November. Hartverscheurend is het gezigt der schrikkelijke verwoesting, dit* vele duizenden geruïneerd heeft en de ondergang is van velen, zelfs der welgezetenste familiën. Alle winkelgoederen zijn eene prooi des waters geworden: de haring-pakhuizeh met meer dan vijftien duizend tonnen haring opgevuldweggedrevenen tot zelfs de paien uitge spoeld, waarop die gebouwen rusten; de straten bedekt met hout. doode paardendakenoverblijfselen van weggespoelde huizen en gestrande schepen. Eenige omliggende dorpen zijn met man en muis - uitgestorven, en de hüizen mede weggespoeld. Bij de bakkers is heden geen brood te krijgen; genoeg, het ziet er allertreurigst uit, en met angst moet men den naderenden winter te getnoet zien. De handel staat geheel stil en aan betalingen wordt niet gedachtterwij! een ieder met droefheid staart op de treurige overschotten van vroe. geren welsdhden Wat thensch Zou niet medelijden met die enge- lukkigen gevoelen! (JL B. LI) L.- ft. Van MAANDAG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 1