■Kill c iip:. '.i M fi - v l£i li j L' .yf u g 11', I i ffj IV I i J f Hi ifl i 'l: t. v' 1 .v - Nb HU N° ietter een prys van 1000. ion-/;- /„'Fv T- V i- r .-. 4', -i y JÉ--' ►,!-'• IS i i*. mar,ndin plaats van op den aje dezer maand, en'i Januarlj 1825. stal gehouden w«jfllcn,r Actum ter liameY van Burgemeester en Wethouders .voornoemd den 7 December 1824. N. VAX FOREEST v/n PETTEN, Tej- Qidomntntie '-an Dezelve» G. de H E E R. BINNENLANDSCHE B ER IGTEN, At.kmaar, den ift December. De geheeie bevolking dezer Stad, deelde heden in de levendigste vreugde, door ooggetuige te zijn, dac i A F K O N I G I ilr N G. Y4 Oorlog* Fregat llelbmavarr'44 stukken, onder bevel van dert arr^ Kapitein ter Zee en Equipagemeester R»epel, zonder eenige de minste h'iidern shet, ook langs eu door deze Stad gegraven Groot Noord- Ho dscb Kann!. onder het spelen van het Carillon, het muziek dér Dienstdoende Schutterij, het vlaggen van de publieke gebouwen, schepen en niolensen onder een herhaald hoezeestatig werd door- geoerd op de reize r.anr het Nieuwe Diep. Hulde zij aan Z. M. toegebragt voor de gunst aan deze Stad, door zoodanige rigting van het Groot Kanaal, op de voordragt van het Be stuur, in het gegrond vooruitzicht van meerderen Bloei en Welvaart; - der ingezetenen, toegestaan, bewezen. Eere hebbe- de Uitvoerder zal voor de eerste reize plaats hebben on'mddebjk nadat deze wet- van dlt grootsche Werk, en dat het reeds wankelend vooroordeel te- verbindend zal zijn en vervolgens jaarlijks zoo vroegtijdig mogelijk, ve- gcn hetzelve thans veh BURGEMEESTER Rn WETHOUDERS' 'der Stad ALKMAAR, Gelet op art. 51 en 52 der wet vanegjunij 1822, (stancsbl. n°. 51,) het Personeelhoudende Art. 51. Bij de invoering cfezer wet en vervolgens jaarlijks, za! er rot berekening van het bedrag der pcrsoneele belasting eene beschrijving geschieden aan de woningen der Ingezetenen. Dezelve Art. 52. De hóöfden der" Gemeente-Besturen 'zullen, op aanvrage der ,Ou; vangers j bij openbare af kond-.ging aar. de Ingezetenen, ten minste acht dagen te voren, beken,imaken den tijd, wan eer de b schrijvlng - billcttep. zullen .worden roiidgqljragt en afgehaald." Ge/,.én de brief van don Orftvanger der directe belastingen dezer Cjem .-.oiiteva.deu 15 December 1824. i.ondei.dè zoodanige aanvrage. Jlafio 1-4; ,!c/.o nan de Inwoners dezer Gemeente bekend: .D.. de Ontvanger der d.recte belastingen voornoemd aan dérzelvèr wpómgen van den 3 janugrij aanstaande .en. .volgende dagen tot dén zeventiende daaraanvolgende, zal doen bezorgen.een besc!ir„vings- Viiilec, het welk inhoudteene korte schets van p grondslagen der voornoemde" belastingj zijnde: iu. De Huüru*?.jrde. 2". De Deuren en vensters^ 3°. De llasrdstéden. 4u. Het mobilair. 5°. De d.unstböden. 6". De Paarden., bij welk billet, wnar.11, dvNfzelfs verp'igtihg jegens 's Rijks schatkist, iij betrekking tot de belasting, z .1 worden opgegeven,aan iéder Inge zetenen de noodige vragen dienaangaande ter beantwoording zuilen zijn voorgesteld ten einde hij het zelve, met de meeste uaauwkeiirig he'd i'11 viilie; Eat acht dagen na de. uitreiking van voormelde toilettendezelve, ingevuld van de woningen der ..Ingezetenendoor of van wege den Ontvanger, zullen worden éfgehr.tudstaande liet echter 'aan een ieder vrij, de invulling ie doch'verfigren en het billet zijnentwege te doen onderteekenen door den Ontvanger of /men gemagttgden. Dat de Ingezetenen, welke, bij de beschrijving geen billet zullen hebben ontvangenvolgens art. 62 der wetverpiigÈ zijnbinken acht dagen 11a den tijd tot de ophaling vastgesteldof uiterlijk op den 26 "J-inunrij 182: een billet ten kantore des ontvangers'de doen afhalenen behoorlijk ingevuldterug te bezorgen. Dat de iiajauglieid in de invulling binnen don bepaalden termijnals ook onnaau wk eu rigli e id of valschhe'd in 't zelve ten gevo'ge zullen lieboéude toèpass.ng der boeten en poenaliteicen', bij art. 63 en 64. mitsgaders van art. "5 tot 88. dér wet vastgesteld. 1 e'rwijl c.ndeltjk, tot narigt der Ingezetenenmet betrekkiü'g tot de bereettening van hunnen aanslag in de deuren en venster* aan hun wordt geadverteerddu: de bevolking dezer Gemeente bedraagt een aantala 1 887;: z deu. Wordende ec.i iegelijk mits deze aangemaand, zich ten stipstcn naar de bovenst t.-mde bepalingen te gedragen, ten einde zooveel hem be treft, de ordv en naauwkeurigheid in de beschrijving van voórmelde belasting te bevorderen, en z.cli voor schade te wachten. En op dat niemand hieromtrent onwetenfieid voorwende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt alonime waar zulks te doen gebrui kelijk is. Terwijl eert afschrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der d.recte bèlastingentot deszelfs informatie. Gedaan te Alkmaar den 18 December 1824. iSun'emeater en H'cthouders voornoemd G. F. V E"R S C H U I R Ter ordonnantie vein dezehen G. de 11 EER. N A T I O N A L E I' U B L I C M 11. I T I E. A T I E. 1CV1JVIVI r.iao 1 r,ic vu \v 1, 11 iwuur.KA DER. oTAD .Ai-tviVJ AAlv :ien Art. 21. der Wet op de Nationale Militie, van den 8 Janu- 817 N 1. wsarbij is bepaald, dat zich jaarlijks voörden vijfden ij aan het Piaatseljjjk Bestuur in geschrifte moeten cdresseerén, vernetin van Noord - Hollandde dato 17 November 1824 waarbij voormelde 21 Artikel speciaal wordt herinnerd. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien Art. 21. arij' 18 Janna de bij de Nationale Militie voor zich zelve dienende Manschappen die 11 den loop van het ktatsrvoorleden Jaar, 'net zij door overlijden van eenu it aderof wel .VloederWeduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende Hegeerlijke separatie, of Echtscheiding der Ouders, of e.fidelijl; door overlijden van eenen Broeder of Broedersregt op vr iscglling overeenkomstig de bepalingen bij Art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen, en ijun ontslag dienvolgens zuilen verlangen. En gezien Art. 4 van het Besluit van tien Heer Staatsraad Gou- spec.aai wordt herinnerd. Brengen dienvolgens er kennis van tie thans voor zich zelve bij de Natïmale 'Mtitie dienende Manschappen, welke 11a hunne inlijving, ten gevolge, van Art. ai der voornoemde Wet, redenen van vrijstelling ljebbenen verlangen uit den, dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat ïinde voor den rijfden Jaiiuarj aanstaande, schriftelijk aan Burgemeester eu Wethouders moeten adresseren, en daarbij, teve'ds o- verieggeti de noodige bewijzeniugerigtovereenkomstig de voor schriften bij Art. 91 .en 94 der. bovengemelde Wet gestatueerd tot welkeaanvrage om ontslag even zeer als de Manschappen zelve,-ook éerzelver Ouders, Voogden, Curators, eu gemagtigden bevoegd zijn. Actum ter kamer van Burgemeester eu Wethouders voornoemd j dt'U 30 November 1824, N. van FOREEST van PETTEN, Ter Ordonnantie van Deze/ven G. be, HÉ E II. ehcel zivijge. At.kmaar, den 20 December. Een groot aantal onzer lezeren is met ons getuige geweest van de gebeurtenissen WeHte in de. vorige wee' hebben plaats gehad, welke zoo veel gred gevolg beloven voor de welvaart van deze Stad en Ingezetenen en waarover deszelfs geheele .bovolkiiig zoo ongedwongen hare vreugde en genoegen heëft: aan den dag gelegd. Op Donderdag den 16" dezer des morgens om trent negen uur is door deze Stad gepasseerd Zijner Majesteits Fregat van Oorrog de Bellnnakapitein Roe/ie/, en op Zaturdag den i8e het ge'aden Oost - Indisch Rerour- Schip de Christina Bernhardinakn- P'.tein Zijlstra, beiden zonder eenige de minste tegenstand of onge mak. Wii zullen van deze eerste vmchten van de opening van het Groot Noord-Hollandsch Kan.ïalin eenevolge de een nader en meer omstan- d'g berigt geven, wij bidden intusschen de goede Voorzienigheid dat Dezelve verder de gevo' ;en Zegene van deze groote onderneeming welke wii -mn de wijze maatregelen en de standvastige volharding van onzen goede Konmg te danken hebben en het welberaden overleg hetwelk over alle onkundigen o! ldeinmofdigeri tegenstand heeft gezegepraald. 131ste KONINKL1TKE NEDERLANDSCHE LOTERljb V JJ F D E K t, A s S E. 5de Lijst, N°. 32113, een prij- van ƒ2500. N". 562, een prijs va.h i ióoo. 3d' Lijst, Nn. 122ft, 27518, ieder een prijs van 1000. 4de Lijst, N°. 23821 een prijs van 50,000. <de Lijst, N°j 93.31, een prijs van f 1000. 6d Lijst, N°. 13591een prij'svan ƒ25.000» N°. 873fteen prijs van 1000. iV°. 7932 een prijs van 12,500. N°. 12Ö82, een prijs van 1000. -de Lijst, N". ioftptf, 1(192, ieder een prijs van 1000. 8ste Lijs;N°. 17773, een prijs van 1000. V' Aan a'le de Leden, Begunstigers en Vrienden van het BIJBEL GENOOTSCHAP in deze Stad, wordt bij dezen bekend gemaakt dac het ojerbaar Verstag «au den staat des Genoot se'taps op Woensdag den 22° dezer zal plaats ebben in de Kapel a"onds ten Zes ure en worden dezelve, geïiik allen die eenig belangstellen in de versprei ding van den Bijbel ter bijwoning van deze Godsdienstige Plestieheii ïn'tn'OnArtrli d L iste LjjstN°. 22970, eene premie'van ƒ1006. N°. 4497, 31792, uitgenoociigd. Ar, K m a A R 18 December. 1824, Uit naam van Directeuren V. S IV A R T, Secretaris HUWELIJKS - PROCLAMATIÉN gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 19 December 1824. Eerste Gebod. .Jotian Christnpr! Koentzejongman geboren eu wonende re Amster dam en Maria de Rujter, weduwe geboren te Amsterdam en alhier woonachtig. Tweede G f, b o n. Willem "ar Voorst, jongman geboren te Edam en alhier woonach tig, en Jannetje van Bodegravenjongedochtcr geboren en wonende alhier. Jan Kloosterweduwenaar geboren te Bergen en alhier woonachtig en Ma ij te Belleman, weduwe geboren te Egmond - Binnen en wo nende té Bergen. CornellPA, jongman geboren en wonende te Jisp, en Trijntje de Boer, joi.gedochter geboren eu wonende alhier. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 13 tot den 19 December 1824. Pieter, zoom'e van Arie de Boer en Hendrica Bol. Bregitta, dochtertje van Jan Helder en Grietje Giet.— Johanna Geertrui/da dochtertje van Jacob S jib rand s en Geertruijda Coster. Franciscus Matthias, zoontje van Hendrik Muller en dasrina Maria Agnes Ge orge. Jan zoontje van Klaas jonker en Catharine Koppers. Jan Antoniezoontje van Antonie Boersen en Maartjc Rakkmri. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar van den 13 töc den 19 December 1824. Cornell's Tergantoud 56 jaren.Antje Schuuringhuisvrouw van Johannes van Kleeffoud 38 jaren.Johannes, zoontje van An ton A. us Franciscus van Lieshout en Angenita Hansen, oud ruim 1 jaar. Archd UsSeroud 36 jaren. Men zal op Dingsd'gden 21 December aanstaande, aan het R. C. Pastorijhuis te Cn.stricnm, verknoping houden van Eene nette en zin delijke INBOEDEL, bestaande uit Bedden, Matrassen, Bed- en Tafel-Linnengladhouten Meubelen Staand Horologieenz. v., als mede Zilver werk Koper-goed Verlakt-werk en vertier Huisraad nagelaten door den Wel-Ecrw. Heer J. B. PIEPERS. V Op Maandag den 27m December 1824. zal men op de PInnrs Nijenburg te lleiloo, des voormiddags ten 10 ure, verkooping hou den van ruim honderd Parken zwaar Eisen en Essen HAKHOUT. Tc Alkmaarbij de Erve» van A. STUCK, m de Achtcrdamwp C, n°. 58^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 2