J' TOpVf'sTITlSrA;''1'?- JOHANNES CHms* 0",*, °P VriJCiag Cn Zaturdag den ^den m 8"a 3». 4 Dat de nalatigheid in de invulling binnen den bepaalden termijnals ook onnaainykejar.'gliiairi of vslschheid in 'c zelve ten gev.olge zullen föepnsGnjr der boeten en poe.naliteitenbij art. 63 en' tot Rfl. ifar \vf»r vacro-pcr/Mrl Jm hebben, de n mitsiraders van art. 85 tot 88. der wet vastgesteld I erwijl eindelijk tot nnrigt der Ingezetenen met. betrckkRfgfto.t de oere^OTing van huimcn arnjskg in dc deipnen en vensters -aajfhint wérdt gMvertgfc-ddat Be bevolking cfbzer (Jemee.mc-' bedraagt 'een aafltnl vufiTBp^ifcelen. Wordende een iegelijk mits deze aangemaand, zich ten ïti|stenSri^ar tde bovenstaande bepalingen te gedragen, ten einde zoo weel hém be- ïWK de .Urtft ®iW«'.€kArWieifl «in -tie (T»eschrijving,fan"voormelde belasting te bevorderenen zich voor schade te wachten. Rn op dat niemand hieromtrent onwetenheld voorwende, zal deze worde.unfgekondigd en aangeplakt alomme waar zulks te doen gebftïf: erwijl een afschr ft zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der d recte belastingentot deszelfs informatie. Gedaan ce Alkmaar den 18 Deceinber_jLg.2.4. Ki^iO Burgemeester cn IVethoutfers voornoewtf qnthvi eblsfwg ioov U v E ft' S r H 11 r n 3I0V 90J1BCW .;:v «ïSVSn'-W U, I R »- Ter ordonnantie van denelvtn (13 »£t*i (jiff'M jvi 00 j' t neb ssbns.ef 0; neb G. D'B HEER. -re :i,i:a;;..BiNNE N t MDSGHE B-È RIG TÈN. a V rtitdeif!' 19b Alkmaar den 25. December. jwfcra gibltttiat uc.b idim 7/no roob dn s -M9i9v.) 9* ,W»9 L üi E 9 9 -SJJ9d 13 reieb Blanken-Ja -het is voldóligen i iejlh-Ja Schoon! is !t pleit beslecht# I-'.-. it9lins .4"® hartenajle tongen,. -1 'er. -, 1.Ooen aan uw verdiensten regt. •jin*boov Mb .drie ii - -- blQV I9jpisv3j "^'"Heiseüb' Mieri^-yijrf'fiJtdeld?"' ,»bc. D°?r uw kwid' .en. moed'verbluft» -i9vo i.id .is 5 tMsiqccow-ofe nps hv.-tH.v- Daar. waar men vocir kwee,dHé jaren 'r- Wol ruk schaam en nlelkrijk Vee, ïov/ ie Huge ziuvelen zag vergaren Vind: men nu :den weg naar zee. 3 'li bi'' I Wiewie stopd met opgetogen lm: ^ti] ob 119-S.OO.' y— «re""»»*J lub 13ra,., ui ioen CïLLQftA, 's Lands Fregat; >0'r de n°g steeds weif'lend' oogen, Zee-.waarts .trok, door deze Stad. una;in n»a aititvwuonag J»in jji jéhnr m a •itjii uav f-cmi Christina Bfrniiardina, Zwaar belaAn" 'hibr binnen kwam 1 :b (uboolbiftrib ien nietnoen weg van Java sir si tl Huiswaarts keert naar Amsterdam, -.1, KU loov i'-jW nvb 3 '13 til 3 f! "li1 V Schoon, ia schoon! ouiuui: ia "t Pleit voldongen, .}i 5.-51 z'i Blanken 's grootsch beleid, Alle* harten, alle tongen Roemen Blanken 's werkzaamheid. .O W O v 5 A ft, i. -1 1225, ieder eui prijswan/iooo. ^.'28824, 439-', i i'öfie. Li;-;':'. IIUWSLIJ op Zondag 4.an* 26 December 1824. Eerste Gebod. II 1 fldiantir ::iri283( 91S9D WJlcBt Schutjongman, Liiitennnt Instructeur bij't 4Batt. Vel^ Artdierie', geboren'alhier, 'in'.garnizoen té Am;weipen. en Framdfca Lidovica Ctmpidnjongèdochter geboren je Dromere in het graafschap Cork, in iriarnlivonendè te Oostende. 1 B-rJ... .ui t i5fc nav maouKm ffic 1 ntKrttinn ij iAAnr TV/TïHfniifM». «r\ 1 HT1 'Ti, i flJa(r:eus .MlesgraeJ/jqngman Ridder der Militaire Willems Order- geboru. te.Ro-:c,rd-ui/en_ alhier woonachtig en Catharink Teifsf jongedocluCr gèbcren en wonende alhier.,: ..jj .Ml Tweede Geb - O Dj Man Christoph Kornh-è'/jongman geboren eii .wonende te Amster dam en Maria de Rm ter, Weduwe geboréti té- Amsterdam en alhier woonachtig. 1 Ani^giltcn van QEBOORTEN te Alkmaar wan:kftfi 20 tót den 2(5 December 1824.--) 1 t va: Jl'ra;:ii,i Margaret ha, dochterde vnii 1 Jacdb. de Groot en Hillegon- v - 7 - T m V.II fxaiLjK van ucr P.rrrtjascm. Matttet.- zoontje vtfrHendffk Muller en Clasi- na -Viatm.Agnes George.. Anna, dochtertje van Barend ftonhiir ei Pietertie .de. Jong. s 09 B5 Pietertie Mid ,nys 13. dirh9a:w ui h 91 tiO-::«v D AC r r.-tt 19-a tö Te Aikaiaar, •vb 3iot 'A na, ,1 E3'J 9! 3'Jiï. .its inajlor nag' - bjj de Erven ran rallM naa .?cjt th,jv9gn: liJHoj.i - eb nris ne.j •uOuO ic(j ttsliiqtrtl 1o - - Pi - -1 V%9y 0 no*iabri/f 3?-ni sl> hrc w *ins$.~rvos ti öb i;:b uvA nr.v 'j b n 1 i Hij- V V 00 s (O n V'j'j 2 J(K»t >V»y AT 4i'l Aangiften van OVERLEDENEN tej Alkmaar van den 2° tot den 26 December 1824. Meelt je var,Jer liral, oud 44 jaren. Cornelis Beemster n ^o jaren. Jnsephns fcfyrtteoud 66 jarep. f P N NAAM DES KONINGS Meu doet een iegelijk weten dat op Woensdag den Negenden Fehr I anj des Jkars ,ch:ti en honderd vijf en twintig; des" voormiddag" te f 'j der regtbank van eersten aanleg, zitting hebbenJJ re Alkmaar, m derzelver gewone audiëntie - zaal op het Stadhnit Alkmaar zal worden overgegaan tot de eerste afkondiging der mem? .e \an lasten, welke zal. worden opgemaakt, om te geraken tor a verkoop te.-gevolge eener gedane in beslagneming van- Het aan JAN MACHfEL, ENCHELMAIIER TaóBer en ró" rnHewfCr' wo"ende aa" Nieuwe Diep onder de gemeend' j„ - l c zo°genaamde knridmagazijn ("volgens* het een tehim op £Zd?*dl? H,C" -fANSEIV' wantode te Anj h^c 0l,de Kerks - plem, te 'zamen of ieder voor de h eig^ taats van het straks fe vermelden perceel) tdebeboorende ERVE' brt"«lon<Ier£ Sta" VSZZiïi&rX r. TOFFEL STi.iZINGER, Genees- en Heelmeester, wonende aan ia Schagerbrug 111 de Zijpe, als in hn-welnk hebbende ANTTF RFE VREELAND, eerder weduwe en aigeheele erfge^fan S Gnjm en van dezelve Antje Rensdr. Vreeland, zonder beroep,Tn deze door haren man geadsisreerd .en geautoriseerd dewelke tot hm nen Prokureur hebben ARNOLDUS van de VELDE Gz. wonen i te Alkmaar aan de Oude Gragt wijk A. N°. 54. Zijnde voornoemde inbeslagneming gedaan bij proces - verbaal vin den negenen twinugscen November jongst ledenovergeschreven t Kaniore van bewaring der Hypotheken te Alkmaar op den zesden Dt cember daaraanvolgende, en ter Griffie der Regtbank vnn eersten leg ,14»r op. den negenden dier maand, na dat daarvan vooraf eet afjsc.mlt was gegevenzoo aan den Heer ALBERT SLOOS Griffie ,Vi-edc<gereg: van het kanton Zijpe, als aan den Heer JAN a 1 EL 1 Schout der gemeente van den Helder en Huisduinen. A- van de VELDE Gz.proknretir, ^r'-Lda? den T'L en Zaturdag den 8'te van Januarij 182e. des avonds ten vijf ure, zal menin het Stads Logement, aan de Lan- gestraat alhier, doen Veilen en presenteeren te verkoopen: iif^culHEAToSta L. Sele£en binneil Alkmaar, aan »- -l!j N ..331 helend met Jan Heereweg ten wts- te" pi) tn?C /e, Nieuwesloot ten oosten benevens een HUISIE en-t n v» achter het geelde perceel, aan het kleine Buurtje, wijk IJ. l\°. 329. De Veilconditien zullen, drje dogen te voren ter lezing liggen ten Kantore van den Notaris M. J. dê' LANGE. V OPENBARE VÈRXQOÈJNG., in he? Stads Logement, in ia N°. r. Eei.e' HULSMANSWONINGERF en WERF, oon bet^- I lisbuiten dc Boompoort der Afkmaar*, -zijnde t in den biiicemvijfe Dj - 2. Twee aan elkander-verheelde sttJkkeu WEILAND, genaaml de Stroojonker ar de Slip hif de Moktff grotft omtrent 2 bun- ders 5© roeden, gelegen in den-polder ÖVerdiegemeeuts Alk-maar- 3. Een MUIS en ERVE, met èen-TAKHÜIS daar achter, am de zuidzijde van het Luttik Oudorp, ziji-.de N0. 382 in wijk C. 4., Een stuk: WEILAND'v groot 1 bunder, 51 roeden en 8 ellen 1 gelegen in den polder Overdle, gemeente Alkmaar. A Alles breeder bij'brlletten omschreven, en nader onderrigting te bekomen' bij den Notaris 'A. 'P. de LANGE- en'ten aanzien van de twee laatste percelen mede'bij de Makelaar! \X7m I-TY^T?r\ITI^ em T CDU n J waarbij b lóbnStdllii julij 1825 ttructien san de bi ten gevol epgeroep -tconstelli doen bea -JSidhge fabrijkant binnen de ïijnen, d deji ,1 I Het ge lands nij1 |ok zont y veren'v; maken1 tnoei en" vorderen. Zr. M pfijkant [end te 1: ildzame gioote vg Is, ai wai toer, 1 temg valt dt navolg lb Da; te wv. W1V.V1V.W mvue Uil VVn>. HOFDIJK en J. STllOO te Alkmaar. r <-U ï'-mioii-1 -v .nil it (An •ïjas'nvA OPENBARE VERKOOPING binnen de stsd Alkmaar, de -- v- a ----- c - «v*o wv® «vumis icu v^ji Ure, het Staat Logementpresenteeren te verkbopenr' E«i WINKELHUIS en BRVE geapproprieerd tot eene IViirM jerij, Staande en gelegen -hiniyenode stad Alkmaar op den Zijdaki1;' op den hoek van denA^lyerHaiiu,,ids mede-eon..RAK-HUIS achter bet voorschreven Huiszijnde gëteekend met No. savin wiik C. Breeder bij, biljetten,.omschreven NaiJere onderrigting bij gemelde Makelaars en Notaris bij wien drie dagen Vooren Op don'.verkódpdiig de veilconditien zullen ter lezing liggen.—^ 3 j 1, sa .O Alkmaar.^ Bij de erven A...STF.RCKGonrnntiersters in dt Achterdam, worden de zoo gerenohieerde Tandmiddelen bereid door SIMON NATHAJNS DENTZ, 5Io£-Tandmee'ster van Z. M. det Koningbenevens deszelfs Broeder A. S. NATHANS DENTZ, Tand meester van Z. K. H. den Prins van Oranje, en van Z. K. H. Prins Frèdérik der Nederlanden èWi) eriz',- enz, in Comtn"iss:e verkodit,, als: eene zeer uitmuntend en aangenaam PaerfWassing én Tanc Opiat, dienende 'f.gébit re versterken de tanden cn kiezen cc zuiveren, euz. tot de-..boogste ouderdom te co-Jserveeren 2 V50. eene VeritaW) Mondspoeling voor ScorbutBlaautvschüit, Rhiunatiqjie pijnen in de- mond en bijzonder tot het- aangroerjen en versterken van het tand- vle^schiti,./3 po, een tand Elixter, om de tanden ijvoor wit tf maken ^pjnder G'azuur, te beschadigen ofte benadeelvm a f 1to. een tandpoeder tpt zuivering -der tanden en Mndvleesch a 50 cent!., Het. Eau 4e >lap.c^ard voor ktes: en tandpijn te verdrijven a/i, 55. enz ten voorzien. - - -. -- J-. -- \l J *1 etiz enz. NB. alio deze: .middelen zijn met Cachetten en' berijd nevens-de prijzen er bij «ttiho'e dezelve moeten* gebruikt worden, jrzieq» -ni,a;j 9b :03 ««ijst »ii« «M-'ai f v:s A. ns« S T E R CK, 92 r,. - V icisi. !b J u 111 -.v Is .n» j - -< i VS m de Achterdam vvijk Gn°. 589. ,1 dsn »j <a\on C '- li-i Jonkhr IVfn de si |ta:i de c jpai tschaj Jonkhr [lid van t Uirecceur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1824 | | pagina 2