ALKMAAR3 CHE smus A". 18^6. zaad- na - H annex» :roe, PUBLICATIE. kennisgeving. M WO. g«doch- Je'aftitt ronende itiia vjjl selinadj Jannci, uijst.. >etzijL, Jokt mien.. idaarje- :t BUR C, gestraat, ïilüO £5 'u ra- e Nota- ïuiiende ivonicn, 'iioetadj mini •nt, op en 7deB tc v«r- immerd bcuikt, menëe L- en den ■J issS 11 A. P. tmaar, ten 10 HAK. qin,« lèrjeï, estrekt- kheid. la.'iO LAS a eerd ea wittigd ;preke,i ramjeu. ber tec eJUicijc "(100V Van MAANDAG r^-E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Gezien het koninklijk besluit van den 12 October II., n°. 175. tonde..de nadere bepalingen ter wering der bedelarij in de steden en «(.meenten van het Koningrijk. Gezien de disposlt.e van den 28 November 1822, betrekkelijk de executie van 's Konings besluit van den 6 November. 11822, n°. 15 5 en ne aistoen omtrent even dit onderwerp geëmaneerde publicatie. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden: Da: de respective stedelijke en plaatselijke besturen zijn aangeschre ven, de reeds ten gevolge van 's Konings besluit van den óNovem ber 1822 bestaande verordeningen ter wering van de bedelarij, op de twee eerstkomende en achtereenvolgende.Zondagen 11a den afloop van den eerendienstop nieuw en bij herhaling te doen publiceren. D t zonder onderscheid van geslacht, jarei of ligchaamsgebreken allen die 11a verloop van acht dagen, volgende op de hiervoor bedoel de publicatie, bedeiende zullen gevonden worden, dadelijk gearres teerden aan den'ge wónen règter overgegeven zuilen worden, ten einde op hen dé bepalingen van ?rt. 274, 276, of 281 van het lijf straffelijk wetboekalsmede daartoe termen zijnde van art. <5<S toete- passenmet dien verstande, dat, waar de omstandigheden zulks ver- eisüheneen billijk gebruik van art. 468 van het voornoemd wetboek kan en zelfs töoec gemaakt worden. Dat "s Konings stellige wil zijnde, geene bedelarij hoe ook genaamd, onder wat voorwendselof in wat jaargetijde te tolererenaan ailen, die geen werk hebben, of onvermogend zijn in derzeiver onderhoud te voorzien, beide worden aangeboden, het zij inde bedelaars werk huizenhet zij in de bedelaars kolomendat om zulks te verkrijgen, met anders noodig isdan zich samentelden bij de plaatselijke bestu renwelke zonder verwijl de noodige maatregelen zullen nemen, om allendie zulks verlangennaar de koloniën of werkhuizen te doen vervoeren. Worden alzoo alle belanghebbenden wel ernstig aangemaand, van deze vergunning'gebruik te maken, ofte zich anders van alle bedelarij hoe ook genaamd onder Welk voorwendsel en onder welke gedaante ook, te onthouden. Er. worden heeren burgemeesteren en wethouderen der stedenen heerei» buriemeesieren der gemeenten ten platten lande geïnviteerd, alle mogelijke middelen in het werktestellen, om alle bedelarij hoe ook. genaamd in de steden' en gemeenten, geheel en volkomen te weren, en te d.cu einde te zorgen, dat zonder eenige conniventie of oog luiking, alle die na de in deze vermelde afkondigingen, bedelende zullen gevonden worden, te doen arresteren en aan den bevoegden rcgter overtegeven. E11 op dat niemand hiervan eenige onkunde zoude kunnen pretende renzal deze worden gepubliceerd en geaffigeerdalwaar men in deze provincie gewoon is publicatien en affictien te doen. Haarlem den 17 December 1825. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN. nebben wegens gebreken, of anderzins, dezelve, des niettegenstaande ehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daar onder begre pen zijn de gehuwden en afwezenden. Dit OudersVoogdenen Regenten verpligt zijn hunne Kinderen ofPupillleu in persoon, of door iemai.d daartoe door hun schriftelijk «■emagtigd, te doen inschrijven, en dnar.n nalatig blijvende, zuilen zjj vervallen in de boete daarop gestelden in geval van volstrekt onver mogen, met gevangenis worden gestraftonverminderd, dat zoodanige Kinderen of Pupilleneven als alle andere Jongelingenwelke zich san de inschrijving hebben onttrokken indien zij geene redenen vais Vrijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermogen toe gevangenis worden verwezen. Dat de wettige woonplaats voor de inschrijvingwordt gehouden 0 voor hun d.e ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders en bij oVer- lijden van beiden, die van den eerstgenoemden Voogd, voor de ge huwden de plaatsalwaar zij hun bestaan hebbenterwijl die ge nen welke gene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatsealwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de Inge zetenen van deze Stad en jurisdictie van dien, welke dit aangaat,, 0111zoo veel maar eenigzins mogelijk isin eigen persoon voorzien van een Doop-Extracten eene Nota van de wijk en nummer der woonplaatsdoch bii volstrekt noodige afwezendheid door een hunner Naastbestaanden of Voogden, aan deze hunne verpligting getrouwelijk en nsauwkeurig te voldoen, en daar door voortekomendat zij mee ais onwiUigen worden aangezien en gestraft, het geen zeker van hun-' ne eigen nalatigheid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd bij Heeren Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar den 27s December 1825, en den ae Januari] daar aanvolgende gepubliceerd er. geaffigeerd. FONTEIN VER SC HU IR, Ter Ordonnantie vt?n Dezelven G. P. van D IJ K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de houders der Obligatienten lasten dezer "Stad. Dat de intressen verschenen dan 31 December 1825, dagelijks ter Thesaurie worden betaald, worden voorsz: houders verzocht door' eene spoedige afhaling van hnnne te goed hebbende intressende |- goede orde In de Stedelijke administratie te helpen bevorderen. l)at de Leveranciers, welke hunne rekeningen wegens gedane Le- verantien in de laatste Zes maanden van het afgeloopen jaar, niet thdig bij den Stads - Architect inzenden, aan zich zelve zullen te wijten hebben, wanneer zij niet met de overige Leveranciers wordenvo - daan terwijl voor zoo verre tegen verwagting nog eenige rekeningen voor het eerste halfjaar 1825. mogten zijn onbetaald gebleven, de voorszLeveranciers wordenjuitgenoodigd, om zich zonder uitstel toe betaling van dezelve te adresseren. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien het besluit var den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord- Holland de dato 19 November 1825. N°i.H. 1192. (Prov, blad n°.182) waarbij in art. I. is bepaald, dar de werkzaamheden der Nationale Militie voor den Jare 182(5binnen de Steden en Cemeenten dezer Provinc e, eenen aanvang zuilen nemen met den iei> Januarij aanstaande. Roepen, ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Jannarij 1817 No-1. omtrent de nrigting dt-r Nationale Militiebij dezen op, alle Manspersonen, hunene wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Siad er. jurisdictie hebbende, welke op den eersten Januarij 5826. hun negentienden jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle Jongelingen, geboren in het jaar 1807, ten einde zich ingevolge art. 59. der voorsz. wetin het daartoe gereed gemaakte register tot da ligting voor de Nationale Militiete doen inschrijven. .Du ingevolge art. 6 van de wei A-prll 1820, alle Mansper sonen die hun verblijf binnen d t Rijk komen tc vestigen en au in gezetenen moeten worden beschouwd zichvoor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks, voor gemelde tijdstip, ter inschrijving moeten aangegeven in dat Register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen met Maandag den 2e Januarij 1826, en zal geheel en al. moeten Èijn afgeloopen den 20* daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in eene der vertrekken op het Raadhuis alhier den 4, 5, 11, 12, 18 en 19Januarij aanstaande, des namiddags van 4 tot des avonds 7 ure. En ten einde voortekomen, dat niemand in.de termen der inschrij ving vallendezich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig ma te hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeldde In gezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen. Datwelke aanspraak op Vrijstellingiemand zoude vermeenente Alkmaar den 31® December 1825* v FONTEIlSf VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelve G. P. van D IJ K. BUITENLANDSCHE BERIGTEN» SPANJE. Radix den 20 Dcccm&cn ne woede der elementen heeft zich niet alléén in het noorden doen gevoelen, maar ook wij hebben, op den <5den dezereenen storm ondervondenzoo als bij menschen geheugen alhier "iet ge woed heeft-, in den nacht van den sden op den 6den, viel de regen bi s rwomen oP den 6den was het iets minder duister dan in den vnr,Ven nacht zoo beladen en bezet was de lucht; de regen duurde vöoit JLen 9' Uc» kondigde de plotselijkc daling van den barometer een ijsselijk onweder aanen kort daarna ontstond er een zoo hevige zuidwesten stormdat de vensters der huizen aan stukken geslagendeuren uit de hengsels gerukt, schoorsteenen om verre: geworpen onze beroemde Wacht - toren weg geslagende boomen uit den tuin van het gasthuis ontworteld en de zwaarste voorwerpen een speèlbal van dat luchtverschijnsel werden. Het aantal der beschadigde huize is ontelbaar; maar voornamelijk in de' baai heeft de verwoesting gewoed vooral aan den mond van de rivier San - Pedro tot aan het Trocadero daar strandden mee o-root geweld vijf schepenwaaronder een hollandsch schip drié andere"schepen werden, binnen in de baai, in den grond geslagen en twaalf anderen op strand geworpen. Weinige dier schepen zullen hunne avarij kunnen herstellen anderen zijn geheel vergaan* Hec getal personenwelke noodwendig bij deze romp omgekomen zullen zijn is nog «iet bekend. Dezt Courant wordt geregeld cèns in de week en vel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1