I ALKMAARSCIIE COURANT A\ 18 G. N i a; kennisgeving^ BUITENLAND SC HE BERIGTEN. aan Vaa MAANDAG ia;; §f. i :l l ifi Den p J A NU A R Ij. Deze Courant wordt geregeld eens 'in de week en wel op Majndag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per iVta, voor- 6_ C e h t e n uitgegeven. óa •p n'.-b 1 I URGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR ontvangen hebbe de eêöe dispositie- var, den Heer Staatsraad Gouver neur van Noord - ILpilandvan den 27 December 1825 N°. tjffe, (provTLiad N°. 202'). oijitrenf de Afteekening van Documentenwaar op goederen aan Plaatselijke belastingen in Noord Ho,land onderhevig, onder genot van' afschrij ving .en restitutiewar andere gemeenten worden verzonden. Onder anderen inhoudende: Dat door de plaatselijke Ontvangers niet zal worden verleend afschrijving of restittoti^ van belasting wegens goed -ren de ge.- meenten uitgevoerd, ten,, zji.debille.ten ten geie de of uitvoer hébbende gestrekt "behoorlijk zijn afgétèekebd door een Rijks of Plaatselijk ambtenaar der .gemeente, alwaar de inslag is be- werkstelligd." Burgemeester en Wethouders -.hebben hoezeer dezelfde Cijnocure in deze Stad reeds voor lang is ingevoerd evenwel gemeend de belangheb bende van deze maatregel welke tegeuwooidtg een maatregel van het Provincliaai-Gouvernement is geworden, ten overvioede 'te doen ken nis dragen, met verzekering dat Burgemeester en Wethouders aan dé Uitvoering van dezelve zeer naamvkeurig de hand zuiien houden. Actum ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wethouders voor uoemd, den ac January 1826. FONTEIN VER SC IIU IR, Ter Ordonnantie van Dezelyett G. P. van D ij K. NATIONALE PUBL.IC MIL IT I E. A T I E. BURGEMEESTER en WETHQUDERS der Stad ALKMAAR gezien het besluit van den Heer Staatsraad Gouyer.eur van Noord- II .1 innd de dato ipNOvembe 1825. N« 1. li. 1192. (Prov, blad n?,i8c^ waaibij 111 art. 1. ;s bep.u. d',' dg, de werkzaamheden der Nationale Militie voor den Jare 1826, binnen de Steden en Gemeenten dezer Provinc.e eeneu aanvang zuilen neme-, met den ienj m arij aanstaande. Roepen', ter vo.doening aan art. 60 der wet vin 8 Jannarij 1817 Nr>. r. omtrent de tnrigting der Nationale Militie, bij dezen op, alle Manspersonenminne we.tige woonplaatsof domicilie binnen deze- Stad e» Jurisdictie hebbende, welke op den eerste 1 Januarij 1826. hun negeuc.enden jaar zijn .ngetredeuen mitsdien alle Jongelingen, geboren 111 het jaar 1807, ten exde zich ingevolge art. 59. der vqorsz. wet, m het daartoe gereed gem. akte register tot de iigting voor de Nationale Militiete doen inschrijven. D.it ingevolge art. 6 van de wei. van 27 April 1820, alle Mansper sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen en ais in gezetenen hroeten worden beschouwd, zich, voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insge'iiks voor geme'de tijdstip, ter insc rijvtng moeten aangegeven in dat Register, waartoe zij volgens hu ren ouderdom b.ehoofen. D' inschrijving zal beginnen met Maandag den ce Januarij 1826, en zal geheel en almoeten zijn afgeloopen den 2oe daaraanvolgende, Tot dezelve zal worden gevaceerd in eene dei* vertrekken op he- Raadhnis alhier den 4, 11, 12, 18 en 19Januarij aanstaande, des namiddags van 4 tot des avonds 7 ure. En ten einde voortekomendat niemand in de termen der inschr- ving vaile dezich door onwetenheid aan pligtverzuitn schuldig ma kehebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de In gezetenen te moeten herinneren aan. de navolgende bij voormelde wee- gemankte bemalingen. Dat, welke aanspraak op Vrijstelling, !emnnd zonde vermeenente hebben wegens gebreken, ofanderzins,- .-ezelvèdes niettegenstaande gehouden is, zich te doe.i inschrijven, gelijk mede daar onder begre pen zijn de gehuwden en afwezen len. Dat Ouders, Voogden, en Regenten, verpfigt zijn hunne Kinderen ofPnpHlèeii in persoon, of door ienr - d daartoe door hun schriftelijk .gevnngtigdte doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende, zullen zij vervallen in de boete daarop gestelden in geva! van volstrekt onver mogen, met gevangenis worden gestraftonverminderd, dat zoodanige Kinderen of Pupilleneven ais alle andere Jongelingenwelke zich aan de inschrijving hebben onttrokken indien zij geene redenen van Hstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en by onvermogen tot gevangenis worden verwezen. Dat de wett'go woonplaats voer de inschrijving, wordt gehouden voor htm die o gehuwd zijn, de woonplaats d:r Ouders en bij over lijden van beiden, die.van den eerstgenoemden Voogd, voor de ge- luwden, d-- parus, a.wr.ar zij hun bestaan hebben, terwijl die ge nen we ke ge:.o OtdersVoogd of eigen bestaan hebben, moeten wo deu ingeschreven ter plaatse, alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemdvermanen alio de Inge- ze.-.'nen van deze Stad en jurisdictie van dien, welke dit aangaat, om, zoo vee uunr eenigz'ns" mogelijk is, in eigen persoon voorzien van ee-.i Doop Extracten eene Nota van de wijk en .nummer der woonplaatsdoch bij volstrekt noodige afwezeridheid door een hunner NaastbestaSnden of Voogdenaan deze hunne verpligting getrouwelijk '11 naauw.keurig te voldoen, en daar door voortekomen, dat zij niet als onwilliger! worden aangezien en gestraft, het geen zeker van hun ne eigen nalatigheid het gevolg zoude zijn. r„f) Aldus gearresteerd bij Heeren Burgemeester en Wethouders der stad- Alkmaar den 2je December 1825, en den 2e Januarij daar aanvolgende gepubliceerd er. geaffigeerd. EONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven G. P. van D IJ K. KENNISGE VING. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS d^r-STAD ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de houders der übligatienten lasten dezer Stad. Dat de intressen verschenen den 31 December 1825 dagelijks ter •Thesaurie werden betaaldworden voorszhouders verzocht door eene spoedige afhaling van hunne te goed hebbende intressen, de goede orde ia de Stedelijke administratie te helpen bevorderen. Dit de Leveranciers, welke htmne rekeningen wegens gedane Le- verantien in de laatste Zes maanden van het afgeloopen jaar, niet tijdig bij den Stads - Architect inzenden, aan zich zelve zullen te wijten hebben, wanneer zij niet met de overige Leveranciers worden vol daan terwid voor zoo verre tegen verwagting nog eenige rekeningen voor het eerste halfjaar 1825. mogten zijn onbetaald gebleven, de voorszLeveranciers worden uitgenooaigd, om zich zonder u.tstel tot betaling van dezelve te adresseren, Alkwaar den 3ie Decembet' 1825. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven G. P. van D Ij K. GROOT-BRITANNIE. Londen den 30 December. In den nschf tusscheri dirigsdag en woensdag laatstleden, is het lage gedeelte der stad Carlow geteisterd geworden door eene. zware over- 1:roomng, veroorzaakt door de loslating der menigvuldige sneeuw, welke' op de heuvelen en hoogten gevallen wasen door eenen op volgenden regentot zware stroomen herschapende rivieren buiten hare oevers had doen zwelleri en de stad had doen onder water ioo- penmet gevaar van het leven der inwonersde laatste berigten zijn van gisteren middag, als Wanneer het water merkelijk begon af te 1 emen. In the times van heden leest men de volgende begrooting der gewone jaarlijksche consumtie binnen Lordende u tgestiektheid daar van maakt deze've belangrijk genoegom aan onze lezers te worden medegedeeld. De vruchten en groenten, in deze hoofdstad verbruikt, worden meestal in derzei ver ommestreken geteeld, op ruim 6000 a.s tuinen bebouwde akkers, welker bewerking, in den winter, san .000, en in den zomer, aan ruim driemaal zoo veel lieden een middel van bes'taan verschaft. Volgens de daarvan ingewonnen lijstenZijn in 1822. op de Smithfieldmarktverkocht geworden f49.885 runderen 24,699 kalveren, 1,507.096 schapen en 20,020 varkens. Dit is echter niet het geheel verbruik van vleesch, wijl er ook nog dagelijks eene aanzienlijke hoeveelhe-d van buiten wordt ingevoerd. De gansche waarde van het te Smitfield verkochte vee wordt op 8,500.000 pon den sterling' geschat, en die der vruchten en groenten op een milïi- oen berekend. Het verbruik van tarwe bedraagt elke drie maanden een mülioen waarvan men berekent, dat ruim vier vijfden tot brood verbakken wordt. Het jaarlijksch verbruik van boter beloopt u.000 en dat van kaas 13,000 ton (halve lasten) voor melk wordt naar men berekent Jaarlijks- 1,250,000 pond uitgegeven, liet debiet derpoe'iers wordt tusschen 70 en 80,000 pond begroot; dat van bet w-'d hangt van deszelfs meerderen of minderen overvloed af: maar de handel in konijnen gaat alle denkbeeld te boven, men zegt, dat zeker koopman, o-edurende een groot gedeelte van het jaar, er wekelijks alleen 14000 verkoopt; hij Iaat dezelve door 150 a 300 mannen en vrouwen, langs de straten, ter uitventing, ronddragen. F R A N K R IJ K. Parijs den 1 Januarij. Het Hof van cassatie heeftdezer dagen eene voorziening in cas satie verworpen van zekeren Louis Courtonnegrijsaard van 83 jaren, welke door het hof van assises van het departement van Calvadoster dood is veroordeeldter zakedat hij zynen neef met een snaphaan schot van het leven had beroofd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1