I m ALKMAARSCHE COURANT II ^sS&ÓiÉi A\ 1826. N'. 5; Burgemeester en wethouders der stad alkmaar, 1 p dat! Van MAANDAG Den t(S J A NU A KIJ. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en we! op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeten. KENNISGEVING. Brengen fcii deze ter kennisse van alle dt ingezetenen- dezer Stad. Dat niet den Eersten Maart aanstaandebinnen deze Stad eene VLEESCH-HAL geopend zal worden. Dat bij Bcsndt van den RAAD van den a« dezer maand een Regle- Bient voor dezelve is gearresteerd en vastgesteldvan den navolgenden inhoud: REGLEMENT op de VLEESCHMARKT, voor de Stad A L K Al A A R. Art. 1. Er za; binr.en deze Stad eene Openbare JAeeschmarkt ge houden wordendes DingsdagsDonderdags en Zaturdags van eiken week in een Locaal daar toe behoorlijk gemaakt. In gevalle een o- penlijke voor alle Christelijke Kerkgenootschappen gemeene Feestdag op die dagen invalt, zal dezelve markt geen plaats hebben. Art. 2. De Marktcijd zal beginnen in de Maanden Maart, April, Mei, Junij, Julij en Augustus, des voormiddags ten 9 ure, en eindi gen des. namiddags ten 3 ure. In de Maanden SeptemberOctoberNovemberDecemberJan narij en Februarij, zal.de. Marktcijd begeinnen des voormiddag* ten 10 ure, en eindigen des namiddags ten 2 ure. Echter zullen de voorszbepalingen niet belettendat in sommige gevallen met goedvinden van den Marktmeester die met het toezigt be last is de Markt des Zaturdags iater zal kunnen voortduren en we; ge durende de voorzeide Zomermaanden tot 's avonds ceri 8 ureen ge durende de overige 6 Maanden tot des avonds ten 7 ure, met dien verspande, dac na den tijd van het sluiten der Kantoren van Ontvangst en Verificatiebepaald bij 24. geen restitutie van den accijns op dien dag zal plaats hebben. Art. 3. Op dezelve zal door elk en een iegelijk mits van behoor lijk Patent voorzien, kunnen worden aangebragt gezond en versch Rund-Kalfs-Schapen en Varkens - Vipesch mits met opzigt uk de zoodan gen welke Vleesch van buiten de Stadinbrengenter meerdere verzekering der Stedelijke Regcen mits bet Rundvee en de Kalveren gehakt zullen zi n, niet kleinderdan in vier deeieu en de Schapen, Lammeren en Varkens niet k!»inder, dan in twee deelen zullende evenwel de Vléeschhouwers binnen de Stad gedomicileerd «311 deze bepaling met gehouden zijn. Art. 4. H?t van bu ret de Stad ingebragt Vleesch zal in geen klem der stukken mogen worden gebaktdan nadat hetzelve in de bij het vorig artikel vermelde grootte op de Markt zal zijn aangebragp. Ai c. 5. Al wie van buiten de Stads Poorten of boomen gestage Vee zal willen ter marki brengen, zal zuiks alleen vermogen te doei. door de navolgende poorten of boomenals door de Heilöer of Kennemerpoort. Berger poort. Vnesehepoort of Hek. Schermeerpoort. Boompoorc en groote Boom. Art. 6. Bij der. invoer door een der xn het vorige art. vermelde Poorten of Boomen zal van het zelve geslagt Vee verdeeldzoo ais in art. 3. is vermeld, aan het Kantoor van Ontvangst der Stedelijke Accijns moeten worden betaald: Voor elk vierde van een Mud e n n n 0 half Schaap of Lam o Varken1 Zullende de be. -nghebbenden zich overigens zoo ten opzigte van den Invoerals van den Uitvoer van Vleesch moeten gedragen overeenkomstig de voorschriften bij het Reglement op de invordering der Stedelijke Accijns bepaald, welk Reglement jten dezeu toepasselijk ei, verbindende woidt verklaard. Au. 7. Boven dezelve Belasting zal het Riiks Zegel op de kwitan tie moeten worden betaald, alsmede 52 voor Stads Zeg-el en voor markt geld Van elk vierde van een Rund f o n n K-a'f O half Schaap of Lam o Varkeno Art. 8. De invoerder van hetzelve ges'agte Vee zal ten dien ein de aai de Stads Commisen aan de Poorten en Boom moeten overhan digen een door hem onderteekende notitie, inhoudende; hoeveel stuks deelen en van welk roertvan geslagt, Vee hij medebrengt, om zich met een Duplicaat zijner Afgifte., getweik hem kosteloos zal worden afgegeven, tot de betaling der in art. 6 en 7 gemelde belastin gen onm.ddeliik begeven naar het daar in gemelde Kantoor, alwaar hem de zoo evehgemélde Duplicaat afgifte zal worden gerestitueerd, en tevens voor de gedane betaling gewone kwitancie met strook zal wor den gegeven. V/ordende het overeenkomstig art. 21 van voornoemd Reglement ver boden voor dat de gedachte betaling is geschiedhet Vleesch of een gedeelte van d.en te lossenintevoeren of hetzelve' de Poorten, boo- meu of s.uizen enz. door te voerenop verbeurte van de boete op fraude. Art. 9. De belasting betaald zijnde, zal door den Invoerder het Vleesch onverwijld op de Marktplaats gebragt worden, en indien hij bevonden wordt meerder of minder of andere stukken als door hein 50. 69. 32|. 37a» 35* l5* I2§. Ui- aangegeven op het bewijs van Invoer vermeld staan, ter markt ge bragt e hebben, zal hij gestraftworden ingevolge art. 102 van het alge- meer. Reglement op de invordering der stedelijke accijr.sen. Art. 10. De Marktmeester za! den inbrenger het bewijs van den betaalden Accijns afvragen en nazien, of al het ingevoerd geslagt Vee ter markt is aangebragt; terwijl de binnen deze Stad wonende Vieesch- verkoopers ook aan hem eene notitie zullen moeten overleggen van hec Vleesch het welk zij op de Vieeschmarkt zonden willen verkoopen en aan teder der door hem ingeleverde papieren afgeceekend terug ge- Art. 11. De Marktmeester zal kosteloos zorgen, dat de Vleesch- Htl vroegtijdig schoon en gereinigd zij, dat deVieeschbanken, hange- rij en verdere benoodigdheden in gereedheid zijn en de verkoopers die een uur voor den aanvang der markt hun Vleesch hebben aange bragt, onder eikanderen doen loten om de bank, aan welke zij zulien voorstaan zullende hec «chter vrijstaan ore ter markt te komen op den tijd welke hij wilmitsna het bepaalde uur der loting komende, te vreden zijnde met de plaats, welke hem naar volgorde der van de Lin ker zijde of Regter, naast den anderen, door den Marktmeester, die in het algemeen voor de goede orde en stilte 111 de Hal moet zorgen, wordt aangewezen. Art. 12. De Marktmeescer zal met den Keurmeester nazienhoe veelen wat elk ter markt heeft aangebragtopdat niets de keuring ontgünpen. Art. 13. De ^Marktmeester zal zorgen dat zulksgesch.edevoor ee ldoksiag der opening van de Hal, voor de koopersen d c bij leaer verkooperdie iater mogt aankomen ten zijnen opzigte ader doen. Art. 14. Het ter markt aangebragte Vleesch aangehangen, en zon der dat daar van iets zal mogen worden afgehaktverborgen of ach ter gehouden wordenzal door den Keurmeester worden onderzoent, of er ook eenig gebrek of bederf aan te vinden is of dat nee Ve» ziek zijnde is geslagt, of het gebruik van hetzelve schadelijk voor re gezondheid zouden kunnen zijn. met dién woord of het versch en ge zond vleesch ls. Het V'eesch, het welk niet versch en gezond mogt bevonden wor den zal worden verbeurd verklaard, en de aanvoerder bovendien ver beuren eene boete van f 25 ten profijte van een derde voor oen Heer Officier van Justitie, een derde voor den aanbrenger en een derde ten voordeele van de slgemeene armen, tot het 'doen van welke be keuringen de Markt- of Keurmeester bij dezen worden gekw-H ficerd. Zijnde dit alles onverminderd het regt der beambten aan de Poorten en boomdie geregtigd wordenom het ingevoerd wordende gesiagc Vee het welk hun mogt voorkomen bedorven te zijn niet binnen dc Scad toe te latenvoor en aleer de Keurmeester hetzelve zai heb ben onderzocht. Art. 15. De Keurmeester zal aan ieder verkooper een bewijs af geven van het door hem aangebragt, en volgens bovenstaand art. goed gekeurde Vleesch; zullende de verkoopers gehouden zijn dit bewijs aan ieder kooper des gerekyvireerd te vertoonen. Art. 16. De Marktmeester zal scheidsman zijn tusschen deverkoo- oers, zoo er onder hen eètiig verschil over de plaats of wat de markt óf het vleesch betreft, mogt ontstaan, als ook tusschen den kooper,en verkooper over het gewigt en bedingen wat verder hier toe betrek- long heeft, zuriende hij geacht worden door het komen ter markt, zich aan zijne uitspraak dienaangaande te onderwerpen en alzoo ge houden zijn, zich Maar dezelve te gedragen. Art. 17. De Marktmeester en Keurmeester zullen geen deel mogen hebben aan eenige verkoop van Vleesch hoegenaamdhet welk op de markt wordt aangebragt, op straffe van ontzetting van hun post. Art. 18. Geen slager, binnen deze Stad woonachtig, zal aan een slager'welke Vleesch van buiten ter markt heeft gebragt, eenig Vleesch iioe genaamd, gedurende den markrijdof na denzeiven mogen over doen of verkoopen. Art. 19. Indien de koopers of verkoopers bevinden mogten, gegronde klagten tegen den Markt- of Keurmeester te hebbenzullen zij zich deswegens bij de Heeren Burgemeester en Wethouders mogen bekla gen, om daar mede naar bevind van zaken te handelen. b Art. 20. Al wie eenige schade aan de Hal, banken, blokken en andere' Materialen van gebruik veroorzaakt, is verpligt zulks dadelijk te vergoeden; zullende de verkooper, die in gebreke blijft daar aan te voldoen, tot zoo lang de schade zal zijn hersteld, en voldaan, de markt worden ontzegd; terwijl intusschen het nog van hun voor han den zijnde Vleesch za! worden aangehouden en tot vinding der schade verkocht. Art. 21. De Marktcijd- geëindigd zijndezal het op dezelve ge bruikte Vleesch uit de Hal moeten weggevoerd zijn en voor zoo verre hec van buiten ingevoerde Vleesch betreftzal de Marktmees ter voor hetzelve eenbiïlet aan den Invoerder kosteloos afgevenin houdende hoe veel vierde deelen Runder- of Kalfsvleeschen hoe veel halve Schapen Lammeren of Varkens of welals die gedeelten afgehakt zijn, hoe veel panden van elk soort van Vleesch van de markt door eiken van buiten ingekomene verkooper is overgehouden; zullende die verkooper dat resteerende Vleesch alsdan dadelijk we der naar buiten de Stad Uitvoeren, en mitsdien hetzelve noch aan eenen Vleeschverkooper, noch aan eenen opkooper mogen overdoen, noch ook langs de straat uitventen of verkoopenop eene boete van 25 te verdeelen als in art. 14 is -vermeld wordende de Markt meester tot het doen der bekeuringen bij deze gekwalificeerd. Hec wordt echter aan een ieder des verkiezende vergund zoodanige kwan- ticeit als hij het sluiten der markt onverkocht mogt overblijvenin de Hal te laten hangen tot den volgenden dagof den eerskomeuden Maan- H i y j. 1 ssgsil!# -üji

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1