courant 01AAR3CHË N 4« Aé 1Ö.6. ESSPll Ml- Van MA AN D A ti 7>r-gr. vk-A.-:M0 ,<\ULN> ™W$k', I'll: 513 f-isfe-' ïSS§5 -.•■9-r. 5 llllilillflilliliMillliÉ Den 2$ JANUARI/. Deze Courant vovdt geregeld eens in de Week en wel op Maandag voor de Prijs ran 78 Centen in oh drie maanden en per No. nor 6 Centen uitgegeten-, A" E N N I S G E V I \,N G. P URGE MEESTER en WETHOUDERS de* STAD ALKMAAR» éigen' "bij deze terkennlSse van alle de ingezetenen dezer Stad. Dac me; den Eers.en Maart aanstaandebinnen deze Stad eene Nl EESCH-H'AL -gebpèiid zal Worden. Dat hii i>esUiit van den IIaAD van den 20 deZer rniffimd een Regle- -n.. f -.oor dezelve is gearresteerd en vastgesteld, van de;, navolgenden Inhoud REGLEMENT op dé VLEESCüMARKT, voor de iStad ALKMAA R. Art. 1. Er zal binnen deze; St'ad. eene 'Opinbarh Vieètebutarltt ge» lie den worden, des Dnigsdags, Donderdags en Zaterdags van eiken "W 'pe>V op d.e-ctagen Art. 2. De Marktt d zal beginnen 111 de Maanden Maart, April.» Jdei, JuivÜJuly ért Augustus, des voormiddags ten 9 ure, en enjdi- gëir des'namiddags ten 3 ure. In de Maanden' September, Octo'-erNovember, December, Jan tar: eti Feoruarijziti de Mackttijd beginnen des .voormiddag? teil 10 uie, en e.i.digen des namiddags ten 2 ure. 'Echter zullen de voórsZ: bepalingen niet beletten, dat in sommige gevallen met goedvinden van den Marktmeester die met het toezig;.be fast is, de Markt des .Z.atuidags later zal kunnen voortduren en wel ge durende de voorZe.de Zomermaanden! tot 's avonds ten 8 ure, en ge durende de overige- 6 Maanden tot des avonds ten 7 ure, met dien verwande, dat na den tl.d van het sluiten der Kantoren van Ontvangst en Verificatiebepaald bij art, 24. geen restitutie van den accijns op dien dag ZsJ plaats hebben, Art. 3, Op dezelve zal door elk en een iegelijk mits van behoor- lijk Patent voorzien.kunnenworden aangebragt gezond en versch Rund-Kalis»Sc ïSpen en Varkens- Vleesc en met opzigt t<k <^e zoodaulgenwelke Vteesch van buiten de Stad inbrengen', tér meerdere verzekering der Stedelijk; Reg.en, het Rundvee en de Kalveren gehakt zullen zfi'n niet klemderdan in vier deelen en de Schapen, Lammeren en Varkens 11.et kleinder, dan in twee deelen; zulle de evenwel de Viecschhouwers bmuen de Stad gedomicileerd aan deze bep ding niet gehouden zijn. Are. 4, H-'t van buiten de Stad ïugebragt Vleescb zal in geen klein der stukken mogen worden gehakt, dan nadat hetzelve in de bij het voiig artikel vernielde grootte op de Markt zai zijn aangebragt. Art, 5. Al wie van. buiten de Stads Poorten of boomen gesiagt V"e zal willen ter markt brengen, Zat 2ulks alieen vermogen te Abel door de navolgende Poorten of boomen als door de Ileiloer of Kennemerpoort. Bergerpoort. 5 V.'ieschcpoort of Hek. Schenneerpoort. Boompoort en groote Boom, Art. 15. Ril den invoer door een der 111 het-vorige art. vernielde Poorten of Bdómen zal van het zelve ges'agt Vee verdeeld, zoo als in art. 3. is vermeld, aan het Kantoor van Ontvangst der Stedelijke Accijns moeten worden betaald Voor elk vierde van een Rund 2 Kalf o n n *9 99 half Schaap of Lr.m Varken Zrdlende de belanghebbenden zich 50, 69. O oJ.. s)ü2.* overigens zoo teri opzigte van den Invoerals van den Uitvoer van Vieesch moeten gedragen overeenkomst:g de voorschriften bij het Reglement op de invordering der Stedelijke Accijns bepaald, welk Reglement ten dezen toepasselijk en verbindende wordt verklaard, Ave. 7. Boven, dezelve Belasting zal het Ri.iks Zegel op de kwjtan- tie moeten worden betaaldalsmede voor Stads Zegel en vo,or marktgcld Van elk vierde van een Rund o 35* n n r> n Kalf o 15, half Schaap of Lam j. o ia|. Varkeno Art. 8. De invoerder van hetzelve gesiagte Vjee zal ten dien ein de aa.i de S-ads Comm.sen aan de Poorten en Boom moeten overhan digen een door hem onccrteekende notitie, inhoudende: hoeveel stuks deeien, en van we.k soort, van gesiagt, Vee hij medebrengt, om zich met een Duplicaat zijner Afg.ftehetwelk hem kosteloos zal svorden afgegeven, tot de betaling der in art. 6 en 7 gemelde belastin gen onm.ddeliil; begeven naar het daar in gemelde Kantoor, alwaar hem «.ie zoo evengeme.de Duplicaat afgifte zal worden gerestitueerden tevens voor de gedane betaling, gewone kwitaut.e met strook zal wor den gegeven. Wordende liet overeenkomstig art. 21 van voornoemd Reglement ver- bode. voor d.u de gedachte betaling is geschied, het Vieesch of een gedceite van den te .ossen, intevoeren, of hetzelve'de Poorten boo- meu ot slu.zeu enz. door te voeren, op verbeurte van de boete op fraude. Art. 9. De belasting betaald zijnde, zal door den Invoerder het Vicesc.i onverwijld op de Marktplaats gebragt wordenen indien hij bevonden wordt meerder of minder of andere stukken als door hem aangegeven ctp het bewijs van Invoer vermeld staan, ter markt ,ge- i,ragt. ie hebben, zai hij gestrnftworde» inge- oige art.. 99 van liet alge- neen Reglement op de invorder.ng der stedelijke nccijr.sgn. Art. 10, De 1M rktmeester 7.3! den inbrenger het bewijs van den betaalde Accijn? Vragen, en -nazien of al ljet ingevoertf gesiagt Vee ter markt is aaiigcoragcterwin de bmnen deze Stad wonende Vle'èsch- verkoopers ook aan hem eene notitie zullen moeten overleggen vat het Vieesch het welk zij op de Vleeschmarkt zouden wilien verlsoopen en aan ieder die door hem ingeleverde papieren afgeteekend terug ge- ^Arr. 11. De Marktmeester zal kosteloos zorgen, dat de Vleesch- Hal vroegtijdig sc 0011 en gereinigd zij, dn deVleescbbanken, han.;e- rij en verdere benfodigdhede» in gereedheid ziiii en da verkoopers, di een uuv voor den aanvang der markt hun Vieesch r ebben aange- bragi onder elkandcren doen loten, om de bank, aai. welke zij zulien voorstaanzullende bet echter vrijstaanom ter markt re komen op den tijd welke hij wit, mus, na het bepaalde ut-r der loting,komende, te vreden zijnde met de plaats welke hem naar volgordeder van de Lin ker of Ilegtefziide, naast den anderen, door dei Marktmeester, de in het algemeen voor de goede orde en scüte in de 11a. moet zorgen, wordt aangewezen. Art. 12. De Marktmeester zal met den Keurmeester naz.en, hoe veelen wat eik ter markt heeft aangebragtopdat mees de keuring ontglippen. Art. 13. De'Marktmeester zal zorgen, dat zulks geschiede voor -et klokslag der opeu.ng van de Hal, voor de koopers. en dt bn ied:r verkooper, die later moge aankomen ten zijnen opzigte under doen. Art. 14. Het ter markt aangebragte Vieesch aangehangen, en zon der dat daar van jets zal mogen'worden afgehakc, verborgen ot ach. eet gehouden worden, zal door den Keurmeester worden onderz.jthc, oi' er ook eemg gebr.ek of bederf aan te vinden, is of dat het Vee ziek zijnde is gesiagt, of het gebruik van hetze've schadelijk vom de gezondheid zouden kunnen zijn. met één woord of het versch en ge zond vieesch ls, j Het Vieesch, het welk met versch en gezond mogt bevonden wor den zai worden verbe.urd verklaarden de aanvoerder bovendien er- beuren eene boete van 25 ten prohjte van een derde voor den Heer Officier van Justitie, een derde voor den aanbrenger en een derde ten voordeelt' van de aigems'ene armen, cot het doen van welke be keuringen dc Markt- of Keurmeester bijdezen worde ekwaKnteerd. Zijnde dit alles 011 vermrndeid het regt der beambten aan de Poorc n en boom, die geregtigd worden, om het ingevoerd wordende gesiagt Vee het wtlk hun mogt voorkomen bedorven te zijn niet b.nncn de Stad tot te laten, voor en aleei de Keurmeester hetzelve zal heb ben onderzocht. Art. 15. De Keurmeester zal aan ieder verkooper een bewijs af geven van het door hem aangebragt, en volgens hovtnstaaadarc. gi«ed« gekeurde Vieesch; zullende de verkoopers genouden zijn dit bewijs aan ieder kooper des gerekwireerd ce vertoonen, Are. 16. De Marktmeester zai scheidsman zijn tusschen de verkoo perszoo er onder he i eenig verschil over de plans öf wat de markt of het vieesch. betreft, mogt ontstaan, als ook tusschen den kooperen verkooper over het gewigt en beding, en wat verder h. er toe betrek king heeftzullende hij geacht worden door het komen ter markt zich aan zijne uitspraak dienaangaande te onderwerpen en alzoo ge houden zijn zich naar dezelve te gedragen. Art. 17. De Marktmeester en Keurmeester zuilen geen deel mogeti hebben aan eenige verkoop van Vieesch hoegenaamd het welk op de markt wordt aangebragt, op straffe van ontzett.ng van hun post» Art 18. Geen slager, binnen deze Stad woonachtig, zai aan een slager welke Vieesch van buiten ter mark: heeft gebragt, eenig Vieesch hoe genaamd, gedurende den marktijdof na denzei ven mogen over riden of verkodpen. - Art. 19. indien de koopers of verkoopers bevinden mogtén, gegro de klagten tegen den Markt- of Keurmeester te hebben, zullen zij z.ch deswegens bij de Heeren Burgemeester en Wethouders mogen bek a- gènóm daar mede naar bevmd van zaken te handelen. Art. 20.. Al wie eenige schade aan de Mal, banken, blokker etl andere Materialen van gebruik, veroorzaakt, is verpligt zulks dadelijk te vergoeden; zullende de verkooperdie in gebreke blijft daar aan te voldoen tot zoo lang de schade za! zijn herstelden voldaande markt worden ontzegd; terwijl mcusschen het nog van hun voor hin den zijnde Vieesch zal worden aangehouden en toe vinding der Schade verkocht. Art. 21. De Markttijd geëindigd zijnde, zal het op dezelve ge- bragte Vieesch uit de fial moeten weggevoerd zijnen voor zoo verre het van buiten ingevoerde Vieesch betreftzal de Marktmees ter voor hetzelve cenbiliet aaiï den Invoerder kosteloos afgevenin houdende hoe veel vierde deelen Runder- of Kall'sVleeschen hoe veel halve Schapen, Lammeren of Varkens of wel, ais d.e gedeelten afgehakt zijnhoe veel ponden van elk soort van Vieesch van de markt door eiken van buiten ingekomene verkooper is overgehouden; zullende d.e verkooper dat resteèrende Vieesch alsdan dadelijk we der naar botten de Stad Uitvoerenen mitsdien hetzelve noch aan eenen Vleeschverkooper, noch aan eenen opkooper mogen overdoen doch ook langs de straat uitventen of verkoopenop eene boete van ƒ25ce verdeelen als in art. 14 is vermeld wordendé de Markt meester tot hec doen der bekeuringen bij deze gekwalificeerd. Het wordt echter aan een ieder des verkiezende vergundzoodanige kwan titeit als'bij het sluiten der markt onverkocht mogt overblijven, 111 de I lal te laten hangen tot den volgenden dagof den eerskomenden AIiin«

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1