X ALKMAAR3CHE C O. U RANT N\ 5: A". 1826. veraij. Van MAANDAG Den 30 JANUARI/. -.1 Deze Courant wordt geregeld eens in de weck en wel op Maandagvoor de Prijs van 78 Centen tn de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. fr.dien de Personen van D. van OOSTVEEN [Cs. en PIETER BRUIN, zich in deze Stad bevinden, of anders derzelver Bloedver wanten kunnen dezelve zich ter Secretarie dezer Stad aanmelden ter bekoming van Brieven aan hun geadresseerd. De onderstaande Personen geboren te Alkmaar in het jaar 1807, eir alzoo vallende in de ligting der Nationale Militievoor den jare 1826. doch wier leven of verblijf tot dus verre onbekend is, worden voor zoo verre dezelven nog inleven, eileiders gedomicileerd mogten zijn, of derzelver bloedverwantenmitsgaders alle verdere Personenwei ken ofschoon bomen deze Stad niet geborenzich ter inschrijving hadden behooren aantemeldenbij dezen opgeroepen omter voor koming van voor hun onaangename gevolgenzich onverwijld te adres- seeren ter Secretarie dezer Stad. Bleker. (Joannes Bohl. (Eeverhort Wilhelm Camer, (Albertus van der Everts. (Roelof Frijlink. (Joannes Antonius Groen. (Bartholomeus Holling. (Hermanus Ilarmeling. (Joannea Koedijk. (Cornelisj Kempe. (Joannes Korf. (Petrus Krabbendam. (Jacobus Koot. (Pieter van Leendertsz. (Iheter Lambertus. (Jacobus Lammertsz. (Volkert Meijer. (Jan Francois Bernard Nijs. (Jan de Altenfreiter. (Lambertus Stout. (Gerrit Slinger. (Jan Sanders. (Fredricus Swerver. Jan Thamis. (Jacobus Verbeek. (Ilendricus JoanneJ Wijk. (Johannes van Vreede. (Theunis de Vrijman (Rudolf Velde. (Matheus Schalier Zweer. (Ludovicus Zot. (Barend Alkmaar den 28' Janurij 1826. BUITENLANDSCUE BEUIGTEN. F R A N K R IJ K. Parijs den 18 January. De jongste berlgten van het gesticht van St. Bernard a-li rnr>n /i>h nipr herinnert. alrtaar nnir 71 in Zwitserland teelden dat men zich niet herinnertaldaar ooit zoo veel sneeuw gezieh te hebben. De sneeuwvallen nemen ontzettende toedoch sedert het eerste ongeluk, waarvan bereids melding is gemaakt, had er tot nog toe geen tweede plaats gegrepen. Der. ip January. Te Lyon heeft het dezer dagen sterker dan in Parijs gevroren. Den i3den dezer daalde de thermometer tot op 11 graden. Dienzelf den dag heeft een dolle hond de wijk St. Jean doorloopen en drie personen gebeten. De verschijning van eenen doiJen hond bij eene strenge koude behoort de genenwelke zieke hónden hebbenop hunne hoede te.doen zijn, daar die dieren, even zoo wel bij strenge koude als bij zware warmte, dol kunnen worden» Den 23 Janna rij. GGr--2 TOS :s«?H "y A r.y rti -wv -f. Het gesticht van dê broederschap der Allerheiligste Drievuldigheid, hetwelk te Roma bestaat, en voor pelgrims en beterende zieken be stemd is, heeft, gedurende de maand december 11., 71,995 pelgrims opgenomen, te weten: 52,163 mannen, 19,2.19 vrouwen, 497 geeste lijke broeders en 116 zusters. RUSLAND. uoorhsV A Petersburg, den 7 January. van den eed zoo militaire als r -• e, - y die aan Keizer Nico/aasdoor alle burgerlijke moed. afgelegd: worden mijner overheden zal gehoorzamen noch uit eigenbelang en bloed verwantschap noch uit vriendschap of vijandschapiets met eed en plig: strijdigzal ondernemenmaar mij zoodanig gedragen zalals een getrouw onderdaan van Z. Keiz. Maj. het ten allen tijde voor God en Zijn streng gerigt kan verantwoorden, zoo waarlijk hc'.pe mij God aan lijf en ziel. Tot bevestiging van dezen mijnen eed, kus ik de woorden en het kruis mijns Verlossers. Amen," H O N G A R IJ E. Presburg, den 13 January. Sedert eenige clagen ondervinden wij eene strenge koudeer is hier veel sneeuw gevallen ên het vriest zeer sierk. De Donau kruic zoodanigdatsedert gisterende overtogt met rijtuig onmogelijk ismet groote moeite wordt dezelve nog met kleine bootjes bewerk» stelligd. P R U I S S E N. Keulen, den 21 January. De hoogte v«n den Rijn, is, heden, 9 voet en 5 duim, en, sedere eergisteren 14 duim gewassen. Het ijs beneden deze stad is nog steed» vast tot bij Langeltot bij Riehl is hetzelve voortgedrevendoch heeft zich weder vastgezet. Langs deze stad drijven slechts nog somtijds eenige ijs-schollenwelke door het wassen des waters losge raakt zijn. BINNEN LANDSC HÉ BERlGTEN. Brussel den 20 January. in den iSden heer Om- Het formulier ambtenaren luidt aldus Ik beloof en zweer bij God den Almagtigenen bij Zijn heilig Evangelie' dat ik Z. Keiz. Maj., mijn' waréii en aangeboren Keizer, Nicolaas Pawlowetschzelfbetieerscher aller Russen, en de opvolger van Alexander Nicotajewik'htrouw en oprégt wil en zal diénen en in alles onderworpen zijnzonder zelfs mijn léven öf mijn laat- sten droppel bloeds te sparendat >k alle tot 'ti. Keiz. Majs hoo- ge souvereiniteitmagt en gezag dienendebepaalde of nader te be palen verordeningen naar mijn uiterste verstandkragt en magt zal handhaven en verdedigen; dat ik zal pogen, bij alle gelegenheden, al datgene te bevorderen, wat tot Z. Keiz. Majs. trouwen dienstén tot nut des Rijks strekken kandat ik alle gevaren en nadeelzóo- dra ik die ontdek, niet alleen tijdig zal openbaren, maar ooit'op al lerlei wijzen zal pogen te verhinderen en van Zr. Ms. belangen te verwijderendat ik alle mij toevertrouwde geheimen hejig zal bewa ren en het mij opgedragen ambt getrouw zal vervullende bevelen De nestor onzer fabrijken de heer Pierre Schavyeis ons ouderdom van 86 jaren, door den dood ontrukt. Geboren te ier voeren, werd hij in zijne jeugd, in de algemeene werkplaats van K. H. prins Karei van Lotharingen, gouverneur-generaal der Necer- ,l«ndei;geëmplofjeerd. Die prins had in zijn kasteel verschillende soorten van mannftkturen en mechanieken bijeengebragthetgeen hem cot uitspanning diende. Weldra merkte hij den nijverige Schavye op, en zond dezen, op zijne kosten, naar Zwitserland en Frankrijk, van waar hij de kunst van het katoen drukken, alstoeii in het vaderlans feog onbekend, overbragt, Antwerpen, den 26 Janunrij. Daar wasreeds eenigen tijd geledenvan een ontwerp gesproken, •ten doel hebbendeom eene brug tusschen de beide oevers van der Scheldtvoor Antwerpenaan te leggen, welke door alle soorten rijtuigen en vragewagens bereden zou kunnen worden. Dit, voor den landbouwnijverheid en koophandel zoo belangrijk ontwerp is verwezenlijkt geworden. Z. M. heeft de aan hoogstdezelven deswege voorgelegde plannen goedgekeurden de werken, welke aan het viaam- sche hoofd,en aan den tegenoverliggenden oever ten uitvoer gebragt moeten wordenzullen onmiddelijk door de adnsinistrati der domeinen worden aanbesteed. Men denktdat deze nieuwe rug tegen den istén julij aanstaande gepasseerd zal kunnen worden. 'be kunsten hebben nogmaals e6n groot verlies ondergaan, Do heer Ommeganck, welke sedert eenigen tijd ziek lag, is, den dezer, aan een verval van krachten, alhier overleden. De meganck was een der eerste landschapschilders van Europa. Hij1 munt te uit in het schetsen der eenvoudige en fraalje schoonheden der na tuur, en zijn eenvoudig en goed hart stond in eene verwoudereuï- waanjige overeenstemming met zijn schoon talent. Amsterdam den 20 January. Gisteren heeft alhier een deerniswaardig ongeluk plaats gehad. Eene weduwe, wonende op eene kamer aan den Zuid - Oost. Binnen-Siugel genaamd de Uilenboomen die het rouwgewaad over haren overleden man nog draagt, had hare twee kinderen, die anders bij hare afwe zigheid aan de zorg der geburen zijn opgedragenop de kamer gela ten in welken tusschentijd het oudste kindzijnde een meisje van vier jaren, hetwelk, op een' stoel gezeten zijnde, eene stool met vuur onder zich had, inbrand is geraakten welk verschrikkelijk voorval, doör de verdere bewoners van het huis met is ondekt, dan bij toeval, en toen het kind reeds door de vlam was verslondenhet had zich van den stoel naar de ledige wieg begeven, die gedeeltelijk met haar is verbrand. Het jongere kind zit in een hoek van de ka mer verscholen. De moeder, die van dit een en imder berigt ont ving alvorens zij terug was gèkomenis in de diepste smart gedom peld; Weinige dagen geleden, is insgelijks alhier eene hoogbejaarde we duwe bij het aansteken van eene lampen door het vallen van den brandenden zwavelstokin brand geraaktenniettegenstaande d<S spoedige toegesnelde hulpaan de smartelijke gevolgen overleden, _L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1