ALKMA.AR3CHE yWr COURANT A\ 181:6. N". 6: I U I I f Van M/l AX DAG j\ A. 119 V* ,v- "I Den 6 FEBRUARff. De?e Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandagvoor de Prijs van 78 Centen in ic drie maanden en per No. vóór 6 Centen uitgegeven 1)e STAATSRAAD .GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND In overweging genomen hebbende, dat door den Heer Administra tenr van 's Rijks Schatkist te Amsterdam afgegCvene Ordonnantiën voor tractements-betalingen zoo van civiele en justiciëele Ambtenaren als van de Leeraren en kerkelijke bed.enden door de Ontvangers der directe belastingenin- en uitgaande fëgeen en accijnsenter plaatse van hun domicilie uit hoofde der bestaande'regelen van overstorting waaraan' -de Ontvangers gehouden zijn, soms niet, of niet allen vol daan kunnen ivorden; en in'ervaring'gekomen zijnde, dat de belang hebbenden daar door gedrongen worden die Ordonantien, met opoffe ring van meer of min aanzienlijke kortingenaan anderen overtedoen. Gezien de correspondentie hier over met Esc, den Heere Mi nister van Financiën gevoerd; en verlangende voor het vervolg alle belanghebbenden de spoedige volddeoing hunner tractementen zonder «enige kortingen te verzekeren. Brengt bij deze ter kennisse van alle die Ambtenaren en verdere belanghebbenden die hunne tractementen .bij drie maandelijksche Or dptmantie van den lieer Administrateur van 's Rijks Schatkist te Ams terdam ontvangendatindien dm Ordonnantiën niet door een der Ontvangers der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijn sen van hun domicilie op vertoon voldaan Itpnnen worden die Or- dounantien behoorlijk voldaan geteekend, en aaii hem Staatsraad, Gouver neur dadelijk kunnen worden opgezondenten einde ten spoedigste dcor voorn. Heer Administrateur tégen assignatien op de Agenten van den algemeenen Rijks-Kassier verwisseld en door het intermediair van hem Staatsraad, Gouverneur aan de belanghebbenden geheel kosteloos verzonden te worden. En zal deze in de Amsterdamsche Haarlemsche en Alkniaarsche Courantentot informatie van alle belanghebbenden worden geplaatst. Haarlem den 27 Januarij 1826. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN. dier'én reeds tot aan de mond der Elbe vervolgd, doch dezelve nies ".nuncn meester worden, zoodat ook verscheiden harpoen - steken aan dezelven zigtbaar waren. Deze jonge dieren zijn waarschijnlijk doo® storm naar de-Elbe gedreven. OPROEPING PERL O F O n tv r. R S- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAÖ ALKMAAtl herinneren bij dezenalle de Verlofgangers der Nationale Militie welke zich binnen deze Gemeente bevindendatingevolge de dooi den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, bij deszelfs be «luit van den 1 November 1825. geformeerde Staat door den Weer Militie-Commissaris Van W1CKEVOORT CROMMELIN, de In spectie over de Verlofgangers op Donderdag den 16 Febrnarij aan staande des namiddags ten één ure zal gehouden wórdenroepen mits dien bij deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Gemeente bevinden, ook daaronder begrepen, die tot andere gemeentensals ook dezulkenwelke tot deze Provincie niet behaorendoch zich binnen deze Gemeente mogten ophoudenmet uitzondering echter der zoodanigen weike tot het reserve Bataillon zijn behoorendeom zich op Donderdag den 16 Februarij aanstaande, des namiddags ten één ure pree es voor het Raadhuis dezer Stad te 'laten vinden, ten einde door voornoemden Heer Militie - Commissaris te kunnen worden geïnspecteerdwordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij deze herinnerd om de kleeding en kleine Equipe- mcncs stukken welke zij van hunne korpsen hebben behoudenalsook hunne livrets en attesten Litt. II. H. door hun van het Gemeente Be stuur bekomenalwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwendat alle de belanghebben den de voormelde oproeping stiptelijk zullen naarkomen daar zij die daarin nalatig mogten zijn zich zeiven te wijten zullen hebben de nadeelige gevolgen welke daar door overeenkomstig Aart. 183. der Wet van 8 Januarij 1817, wegens verzuim notoir moeten ontsaan. Alkmaar 4.^*0 Februarij 1826. FONTEIN V E R S C III R. Ter Ordonnantie van Dezelven G. P. van D IJ K, Indien de Personen van D. van OOSTVEEN C. S. en PIETER BRJIN, zich ir. deze Stad bevinden, of anders derzelver Bloedver wanten, kunnen dezelve zich ter Secretarie dezer Stad aanmélden, ter bekommg van Brieven aan hun geadresseerd. i'üITENL ANDSCHE BERIGTEN. p R u I S S E N. Berlijn den 26 Janu ar F. 11,et wei drie !3° popd, en de jongste, welke nog wc' drie wtken ou<i was> woog 5o pond. Men had deze zee F R A N K R IJ K. Parjjs den 27 Januari/. In de vallei van Carol, heeft zich, den óden dezer, des namiddag» tem twee ureeen vreesselijke sneeuwval van het gebergte losgemaakte en is op het dorp Porta nedergekomenna alvorens een groot ge deelte van ean bosch medegesleept te hebben. Het getal der boomen, welke daardoor vernield zijn, wordt op omtrent 3000 berekend. Vel® huizen van het dorp zijn vernield of ingestort door de drukking der lucht of door het gewigt der menigte sneeuw, boomen en scukkem rots. De meeste bewoners waren afwezig en de overige hebben den tijd gehad, om te vlugten. Een jongeling heeft echter daarbij het leven verl»renvele andere personen zijn daarbij gewond geworden; eenig hoorn- en ander vee is daarbij omgekomen. He: verlies zoa grooter geweest zijn indien het onheil bij nacht had plaats gehad. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Bellingwolde (pi'ov. Groningen}, den 34 Januarij. Als cene ontzettende gedachtenis aan het thans voorbij gaande vries- weder, blijft ons overig, dat deze morgen uit het ijs der Wester- woldsche-Aa .achter dit dorp zijnde opgehaald drievóór eenig® dagen aldaar gelijktijdig verdronken personenzijnde een daglooner Geerd Fredericks van Langoud 38 jaren, benevens 2 zijner zoneii van 15 en 13 jaren; die, vrijdag laatstleden, ter beoefening van hun ne schamele broodwinningmet schaatsen «n schuifsleden hunne wo ning te Nieuw-Beerta hadden verlatenen thans in dezelvetot een onder rouw en behoefte zwijgend, huisgezin, nu bestaande uit d® weduwe met g aog jongere kinderendood terug gebragt zijn. Rotterdam den a8 Januarj. Het hedériandsbhe schooners chip de Drie Gebroeders; kapitein O- ,7. Meeu», zeilde, tusschen den 6 en 7den december laatstleden van j Smirna gedestilleerd naar Rotterdam; hetzelve bevond zich den pden, des morgen» tén 11 uremet stilte op de hoogte van Spalmadore tussch«n Carabournou en Scio, wanneer twee mistieken, voerende grieksche viag en wimpelhet gezegde sehoonerschipal zeilende en met alle kracht roeijende, naderden. De kapitein van het nederlandsche- schip, de kwade voornemens der Grieken vreezende, vormde met zijne equipagie, uit slechts zeven man bestaande, Het plan om zich te verdedigen; doch middelerwijl de grieksche vaartuigen al naderbij- komende, en daardoor bemerkende, dat er zeker 60 a 70 manschap pen aan boord warengeloofden de weerlooze Nederlanders het raad zamer, zich te bepalen bij het hijichen der nederlandsche vlag, in het vertrouwendat die ten minsten door de Grieken zou gerespecteerd worden. Dan, op den middag, kwamen de vaartuigen, elk vier stuk-r ken geschut voerende, naast het nederlandsche schip, een aan elke zijde, en de Grieken vingen aan met de vraag, welke bestemming het schip had, en of er Turken aan boord waren. Het eerste werd beantwoord, met fruiten, naar Holland, het tweede ontkennend. De Grieken drongen toen aanom te onderzoeken of er indedaad geen® Turken aan boort waren zij maakten hunne vaartuigen aan hot schip vast, maakten zich meester van het roer, en verscheurden de neder landsche viagonder bedreiging van den dood. De Grieken vroegen toen naar gelden verder gaandebemerken de dat er fijne goederen aan boord waren braken zij de luiken o- pen en namen alleswat voor de hand was aan koopmanschappen van waarde, nagenoeg alle aan boord zijnde doozen, vijgen en sultana-ro- zijnen, nieuwe zeilentouwen, een anker, alle scheepsprovisien messen, vorken, lepels en ogk de kleederen van den kapitein en e- quipagie, de laatste met zoo ^eel wreedheid, dat hètgene zij daarvan niet in kisten of kooijen vondenvan het lijf der manschappen werd geicheurd. Het gelukte, gedurende het rooven, den kapitein, om* ongemerkt, de nederlandsche vlag op nieuw te hijschenen toen, na eenigen tijdde Grieken dit vernamenvielen zij den kapitein met pistolen en moordgeweren op het lijf, doch lieten het gelukkig bij hunne wreede bedreigingen blijven. Het geroofde der koopmanschappen bestaat ft» 37 kistjèns vijgen en 2 zakken krenten262 doosjens vijgen eit rozijnenp balen tapijten, ij doos scamonium, 30 balen stam, 2 dito zijde, 1 kistje olie van rozenen1 een gedeelte van 2 balen tel tick. De nederlandsche kapitein van alle noodwendigheden tot zijne reis ten eenemaale beroofdvond zich genoodzaakt naar Smirna terug te keeren, waar hij, den nden december, behouden aankwam. Het nederlandsche-oorlogschip Rupelkapitein Bolken, ter reede van Smirna liggende, zeilde, den i3den van daar, met de noodige op gaven 'van het geroofde, om te trachten elders de goederen of de da, ders op te sporen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1