ALKMAAR3 CHE COURANT m ■Mï3g*- i pro r "■r- fe - - V-viS^ €iix^ A". 1826. MffiM N\ 7.' PUBLICATIE. Van MAANDAG Den r3 FEBRUARI^ Deze Courant wordt geregeld, eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen, in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Brengt ter voldoening aan art. 11 zijner publicatie van den 19 No vember 1825 ter kennisse van de belanghebbendendat de dagen en «renwaarop de loting successivelyk in de hoofdplaatsen der kantons zal plaats hebbenen door de loteiingen hunne redenen van vrijstel ling welke zij vermeenen te hebben, aan heereu militie-commissaris sen, ingevolge art. 173 der wet van 8 januarij 1817, moeten worden ingebragtbepaald zijn zoo als hieronder is uitgedrukt. Dat voor de stad Amsterdam de loting zal geschieden in de vijf achtereenvolgende dagen, hieronder vermeld, en wel in diervoege, dat na afloop van iederen dag der loting, de bus zal worden gesloten in eene kist, welke daarna, zoo door de heeren leden van het plaat selijk bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn, als doorbei- «le heeren militie-commissarissenin het bijzijn van zoodanige loteiin gena:s verkiezen zullen tot den afloop der loting van dien dag te genwoordig te zijnzal worden verzegelden op dezelfde wijze den volgenden dag weder geopend. Lotingsplaats AMSTERDAM. Eerste dagMaandag den 20 February 1826, 's morgens ten qï ure het rodentellen111 de bus werpen der nommershet verzegelen der lotingsbushet aannemen van aanmerkingen op de Alphabetische lijst, en voorts alle verdere préparatoire werkzaamheden. Tweede dag, Dingsdag den 21 Febniarij 1826, 's morgens ten o ure, van die ingeschrevenenwelke tot dat einde,zullen worden opgeroepen. Derrie dag, Woensdag den 22 February 1826, 's morgens ten o»ure van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen' Vierde dag, Donderdag den 23 February 1826, 's morgens ten 9ure' van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen' Vijfde dag, Vrijdag den 24 February 182 6, 's morgens ten 9 ure' van dezulken, welke van den vierden dag nog mogteu zijn overgebleven* Lotingsplaats N A A R D E N. Als: NaaidenBussumHilversum, Huizen, Laren en Blaricum. Dmgsdag den 7 Maart 1826, 's morgeus ten 10 ure. Lotingsplaats MEDEMBLIK. Als: Medemblik, Andijk, Nibbixwoud, Twisk, Zwaagen IIoogcarspeL Zaturdag den.4 Maart 1826, 's morgens ten 9 ure. Lotingsplaats ENK HUIZEN. Als: Enkhuizen, Bovencarspel, Grootebroek, Urk en Venhuizen. Maandag den 6 Maart 1826, 's morgens ten 11 ure. Lotingsplaats HOORN. Als: Hoorn, Betkhout, Blokker, Schellinkhouc en Wognum. Dingsdag den 7 Maart 1S26's morgens ten 10 ure. Lotingsplaats EDAM. Als: Edam, Avenhorn, Beets, Middelie en o°sthuizen. Donderdag den 9 Maart 1826, 's morgen ten 10 ure. Lotingsplaats PUR MERENDE. AlsPurmerende, Beemster, Graft, JispRijp en Wormer, Woensdag den 8 Maart 1826, 's morgens ten 10 ure. Lotingsplaats BROEK OP LANGEND1JK. Als: Broek op Langendijk, lieer Hugowaard, Koedijk, Obdatn Oudcarspel, Noord-Scharwoude, SchermerhomUrsem en Zuidscher mer, Maandag den 27 Maart 1826, 'smorgen tea u ure. Haarlem dem February 18a5. De Staatsraad Gouverneur voornoemd s Van TETS van GOUDRIAAN. Lotingsplaats IV E E S P. Als Weesp, Weesper-Carspel's Graveland Nederhorst den Bere, KortenhoerMuiden en Diemen. Maandag den 6 Maart 1826, 's morgens ten 10 ure. Lotingsplants OUDER-AMSTEL. Ais: Ouder-AmstelUithoorn, Nieuwer-AmstelAalsmeer en Lei «Huiden. Donderdag den 9 Maart 1826, 's morgens ten 10 ure. Lotingsplaats HEEMSTEDE. Als: Heemstede, Zandvoort, Sloten, Spaamdam, Spaarnwoude en Bloemendaal, Dingsdag den 28 February 1826, 'morgens ten 10 ure. Lotingsplaats H A A R L E M. AlsHaarlem, Zaturdag den 25 February 1826, Vmorgens ten 9 ure. Lotingsplaats BEVER IV IJ K. v Als: Beverwijk, Akersloot, Assendeift, Castrieum, Uitgeest, Heem kerk en Vel zen, Maandag den 27 February 1826, 's morgens ten 10 ure. Lotingsplaats KOOG AAN DE ZAAN. AlsKoog aan de Zaan KrommenieWestzaan Wormerveer en Zaandijk, Zaturdag den 5 Maart 1826, 's morgens ten 10 ure. Lotingsplaats ZAANDAM. AU: Zaandam en Oostzaan, Vrijdag den 3 Maart 1826, 's morgens ten 10 ure. Lotingsplaats M O N N I K K E N D A M. ALs: MonnikkendamBroek in Waterland, Buiksloot, Upendam, Landsmeert Eiland Marken, Nieuweudam en Ransdorp, Donderdag den 2 Maart 1826, 's morgens ten 10 ure. Lotingsplaats A L K M A A R. Als: Alkmaar, Bergen, Heilo, Egmond Binnen en Egmond aan Zee Dingsdag den 28 February 1826, 's morgens ten 9 ure. Lotingsplaats S C II A G E N. AU: Schngen, BarsingerhornHaringcarspelSchoorl, St. Maarten T/armenhuizen en Zijpe, Woensdag den 1 Maart 1826, 's morgens ten 9 ure. Lotingsplaats HELDER. Helder, .Texel en Vlieland, Donderdag den 2 Maart 1826, 's morgens ten 9 ure. Lotingsplaats IV I N K E L. WinkelAbbekerkHoogwoud, Nieuwe Niedorp, Oude Nie- ierscnelling, Spanbroek, Wieringen,. Wieriiigerwaard en Zjjbe- Als; Als: dorp catspel, DE STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, In overweging genomen hebbende, dat door den Heer Admiiiistra teur van 's Rijks Schatkist te Amsterdam afgegevene Ordonnantiën voor tractements-betalingen zoo van civiele en justitiëele Ambtenaren als van de Leeraren en kerkelijke bedienden door de Ontvangers der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsenter plaatse van tuin domicilieuit hoofde der bestaande regelen van overstorting waaraan de Ontvangers gehouden zijnsoms nietof niet allen vol daan kunnen wordenen in ervaring gekomen zijndedat de belang hebbenden dnai door gedrongen worden die Ordonantienmet opoffe ring van meer of min aanzienlijke kortingenaan anderen overtedoen. Gezien de correspondentie hier over met Z. Exc. den Heere Mi nister van Finantien gevoerd; en verlangende voor het vervolg alle belanghebbenden de spoedige voldoening hunner tractementen zonder eeinge kortingen te verzekeren. Brengt bij deze ter kennisse van alle die Ambtenaren en verdere belanghebbenden die hunne tractementen bij drie msandeiijksche Or donnantie van den Heer Administrateur van 's Rijks Schatkist te Ams terdam ontvangendatindien die Ordonnantiën niet door een der Ontvangers der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijn sen van hun domicilieop vertoon voldaan kunnen wordendie Or donnantiën behoorlijk voldaan geteekend, en a4n hem StaatsraadGouver neur dadelijk kunnen worden opgezonden, ten einde ten spoedigste door voorn. Heer Administrateur tegen assignatien op de Agenten van den algemeenen Rijks-Kassier verwisseld en door het intermediair van hem Staatsraad, Gouverneur aan de belanghebbenden geheel kosteloos verzonden te worden. E11 zal deze in de AmsterdamscheHaarlemsche en Alkmaarsche Courantentot informatie van alle belanghebbenden worden geplaatst. Haarlem den 27 Januarij 1826. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. V E O R P L O E F G P A I N N G G E R S. Vrydag den 3 Maart 1826's middags ten 12 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, herinneren bij dezenalle de Verlofgangers der Nationale Militie welke zich binnen deze Gemeente bevindendatingevolge de door Jon Hoor Staatsraad Gouverneur van Noord-Hollandbij deszelfs be sluit van den 1 November 1825. geformeerde Staat dpor den Heer Militie-Commissaris Van WICKEVOORT CROMMELIN, de In spectie over de Verlofgangers op Donderdag den 16 February aan staande des namiddags ten één ure zal gehouden wordenroepen mits dien by deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Gemeente, bevinden ook daaronder begrependie tot andere gemeentensals ook dezulkenwelke tot deze Provincie niet behooren, doch zich binnen deze Gemeente mogten ophouden, met uitzondering echter der zoodanigen welke tot het reserve Bataillon zijn behoorende, om zich op Donderdag den 16 February aanstaande, des namiddags te,n één ure precies voor het Raadhuis dezer Stad te laten vindenten einde door voornoemden Heer., Militie - Commissaris te kunnen worden geïnspecteerdwordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij deze herinnerd, om de kleeding en kleine Equipe- ments stukken welke zij van hunne korpsen hebben behoudenais ook hunne livrets en attesten Litt. II. II. door huil van het Gemeente Be stuur bekomenalwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd mede te neiuen. Burgemeester eu Wethouders vertrouwendat alle de belanghebben*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1