tl A 1 ALKMAAR SC HE C O U R A N I S ïSREsigz:de nadeelise gevo,gen'die da°r- U iM pgRF' 3 I Hl i tfi i' N ft*. 8: *1 |i| I A". 1826. &yms& rt 1 1 Van MAANDAG Den 10 FERRUARtf. I I D«;e Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. Dijlp N li 1 Je STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Herinnert ujj deze, allen en een iegelijk, wien zulks zonde mogen aangaandat alle pretensien ten iaste van den landewaaronder med' begrepen, die van het fonds van den landbouw uiterlijk binnen de vijf eerste maanden, volgende op het jaar, waarover dezelve loope.i, moeten zijn inged'endzullende bij verzuim van dien op dezeive geen regard kunnen geslagen worden. Haarlem den 14 Februarij 182 A De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN. Indien de Persoon van A. DAME, of een zijner Bloedverwanten, ■zich in deze Stad bevinden, kunnen"dezelve zich ter Secretarie de zer stad aanmeldenter bekoming van eeuig voor hun belangrijk he rige. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR in ervaring gekomen zijnde; Dat door een verkeerd verstand, er. uitlegging van het Reglement op de Stads Waag sedert eenigen1 tijdvoor weegloon van Varkens even ais van andere waren, is gevorderd geworden,een Wikloon van 40 Cents per honderd ponden en overtuigd van de noodzakelijkheid dat h no eemge verandering worde gemaakt, welke met de beiangens vat) de koopers en verkoopers meer overeenkomstig is. Hebben goedgevonden, bij provisie en tot dat daarop nader zal zijn geresolveerd, te bepalen er. vast te stellen. Art. 1, Van alle d« Varkens, welke alhier ter verkoop worden aangebragt, zai voor W.k- en Weegloon worden gevorderd, 20 Cents per Stukof ieder Varken, en niet meer, gelijk tot dus verre heeft plaats gehad, 40 Cents per too gg. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouder» voornoemd op den F» Februarij 1826. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven G. P. VAN D y K. NATIONALE M I L IT I A KENNISGEVING •«-»-«-.a»--- BURGEMEESTER en WETHOUDERS dïr Stap ALKMAAR brengen bij dezen ter kennis van alle de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictieen voorts van die genen welke daarbij eenigzints 'belang mogten hebben. i". Dat ter voldoening van art. 74 der wet op de Natienale Militie van den 8 januarij 1817, N°. 1, de Alphabetische Naamlijst der Personen, welke zich ingevolge geze»jde wet, in het 3= Res sort, Provincie Noord - Holland ne Militie kantongemeente Alkmaarvoor de ligtmg van het jaar 1826, hebben doen in schrijven, ter visie van de belanghebbenden zal liggen ter Se cretarie alhier, van Maandag den 20» Februarij tot Dingsdag den s*e Februarij 1826 ingesloten, (de Zondag alleen uitgezonderd) des morgens van tien, tot des namiddagst twea ureten einde een ieder van hun in staat zoude zijn, om, ingeval hun op die Lijsteenige Personen of omstandigheden mogten voorkomen die op dezelve nog zoude behooren te worden aangeteekend of daar van moeten worden weggelatendaar van overeenkoms tig art. 76 der voorsz. wit, aan den Heer Militie Cemmissaris kennis te kunnen geven, «12®. Dat de Loting der iugeschreverten tot de ligting der Nationale e at',V00r, dlt IooPende ïaar 1826, Provincie Noord - Holland 11 Militie kanton, gemeente Alkmaarten gevolge der Publi catie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Holland van den i« Februarij 1826. zal plaats hebben op Dingsdag den 28 Februari] 1826, des morgen ten negen ure, en dat'mits- dien een ieder welke onder de voorhielde inschrijving behoort bavindeT"°P geZegde plaats' dag en uur zich zai moeten Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen een iegelijk welke d.t aangaat, om ten aanzien van het bijwonen der lotin' wel indachtig te zijn, Zich op die plaats, dag en uur zoo als hier bnv»n staat uitgedrukt, te laten vinden, als ook om derzelver bewijzen ter i k2«n vrijstellingingevolge art. 77 der voorn, wel v«r inteleveren, T» Alkmaar den i8e Feb rit rij 182 6. Burgemeester en Wethouders Voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezeIVen, O. P. van D IJ K. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parjjs den 9 Februarij. Omtrent de twee moordenaars van den wisselaar Joseph en de om standigheden hunner misdaad, leest men thans in ouze bladen hec volgende Malagutyeen zeer bekwaam Werktuigkundigewas zonder werk, en had reeds verscheiden diefstallen gepleegd. Rat radaarentegen, was een steendrukker, won 40 franken in de week, en had zich tot hiertoe als een braaf man gedragen. Malagutydien hij onderhield, was degeendie hem tot deze misdaad overhaalde. Beiden hadden beslotennaar Italië terug te keeren doch zich vooraf van een aan zienlijke som meester te maken. Zij vestigde hunne aandacht op de geld-wisselaarsalwaar zij den rijksten buit meenden te vindenen bragten verscheiden maanden door met het bestuderen der gewoonten van dezoodanigendie het Pafais Royal bewonenzij kwamen te weten, dat Joseph de eenige was, welke geen' kantoor-bedien de hield. Zij ontdekte ookdat, op zekere dagen, in de week, zijne vrouwden avond bij eerie harer boren ging doorbrengendat de dienstmeid naar boven ging, en dat alsdan Joseph alleen in de win kel bleef, Alle deze omstandigheden schenen hun ontwerp bijzonder te begunstigen, en zij voerden hetzelve mer even veel behendigheid als Jtoutinoedigheid uit. Hetgeen men tot hiertoe niet geweten heeft, is, dat zij, bij hec binnen komen, den knip op de deur en het gordijn voor de glazen schovenzoo dat de voorbijgangers hen niet konden zienenzoo iemand komen mogt, men dehke zoude, dat de winkel gesloten was. Malaguty bragc den wisselaar de eerstsen slag toeterwijl Rata hem de handen vast hield vervolgens sloeg hem Rata op zijne beurt. Joseph op den grond gevallen zijndezeide Malaguty aan den ander, zich van het geld meester te maken. Vervolgens gingen zij heen", doorliepen de galerij en bereikten den tuin. Van daar begaven zij zich naar de place de Gróve. Rata, wiens pantalon vol bloed was, ging naai de rivier -, om het bloed af te vrasschen, terwijl ter zelfder tijd Malaguty naar een wisselaar gingalwaar hij zeven stukken vati 20 franken tégen 28 stukken van 5 franken verwisselde. Daarna be gaven zij zich naar den herberg, alwaar zij logeerden, namen aldaar een goed avondmaal, verborgen, gedurende den nacht, 19,000 fran ken in hunne matrassen, en gingen des ochtends vroeg uit, na al het- gee» wat zij «chuldig waren betaald te hebben. Zij begaven zich naar de barrière Chaconne, alwaar zij in een veld, ;n de nabijheid der barrière, hunne 19,000 franken, in 19 pakjes, ieder van 1000 frankenbegroeven. De volgende dagen begaven zij zich naar die zelfde plaats om hunne schat in het oog te houden. Op een dag ontdekten ziidat er volk in het veld werkte, en, vreezen- da, dat hunne schat ontdekt moge worden, besloten zijdie van plaat? te veranderen. Zij begroeven dus dezelve in een klein steegje waar mede men van de kleine naar de groote Charonne gaatvan daar hadden-zij vervolgens het geld terug gehaald, oni daarmede naar de stad terug te keeren toen zij door de beambten der barrière werden gearresteerddaar hun menigvuldig heen en weer gaan en hun gedrag hen verdacht gemaakt had. Hun oogmerk waseen paspoort te ne - menen nazr Italië te vertrekken. Ondervraagd zijnde over de redenenwaarom zij liet geld niet bij hen bewaard hadden, in plaats van zoo vele nuttelooze en gevaarlijke moeite, om het te verbergen, aan te wenden, hebben zij zich alleen lijk bepaald met te zeggen: dat is het werk der Vóorzienighéid ge weest. Eenè zeer belangwekkende omstandigheid is, dat de werktuigkun dige Malaguty, ter verberging van de 19000 franken, en om dezel- ven over de grenzen te brengenzonder aan het onderzoek der douane te onderwerpen een' draaisteen van een schaarsiijper vervaardigd heeft, welke, zoo men zegt, een kunststuk is, en de grootse verwondering zal baren. Men zegt, dat dezelve zoodanig is bewerkt, dat, bij hec naauwste onderzoekhet onmogelijk zou wezenan al draaide men denzelven ook in alle rigtingen, te kunnen vermoeden, dat, daarin 19,000 franken verborgen waren. „De portretten van beide deze Italianen zullen, zoomen zegt, in steendruk gebragt worden." BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. WAsmden 3 Februarij. Gisteren hidden wij het genoegen, de 1 oosten verjaardag van den Èchtingwaardigsten onzer ingezetenen, Pieter Pieterse de Zeeuete" vieren. Als oud-schippcrhadden alle de zich in deze gemeente be vindende schipptrs van hunne schepen de vlaggen doen wapperen hetwelk den van oud en jong beminden grijsaard zoo veel genoegen verschafte, dat hij niet kon nalaten, onder het rooken eêner pijp, van eene menigte betrekkingen en vrienden vergezeldnaar de h'aven te Wandelen, om een en ander te bezigtigen waarbij hem zoo veel vuur doorstraaldedat hij wenschtedat er geen ijs in het water mp'gt zijn, om, aan het roer staande, zijne bevelen nog eenmaal op een varend schip te kimneri geven. Opmerkelijk is het, dat deze man, welke alle zijne zintuigen nog volkomen bez'iten eene gewensebte gezondheid genietgedurende zijn gansche leven, gcene ziekte van aanbelang gehad heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1