alkmaarsche wm COURANT sre A TcSffiS Hm Tt" A°. 18^6. N\ 9: PUBLICATIE. burgemeester PSie", voorn' v« die 'senen weikedaarbij eenigzh.es belans fontein verschuir, kennisgeving. RE«7"oo,Wht"Zop» kwam dc rivier opzeilen en ankerde voor Van MAANDAG iv^i Den 27 FEBRUARI/, -77* „«n»- Priis van 78 C e 11 t e n ;w afc drie maanden Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op *Jaanf"*' en per No. voor 6 C e n t e 11 uttgege* en. E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezien de ffliss.ve van den heer oppcr-isgermeester van Z. M. op- per-houtvester voor de noordelijke provinciën, van den 10 dezer, No 00 ten aanzien van de sluiting der Visschenj. Gelee op de deliberatien van heeren Gedeputeerde Staten dezei nrrtvincie van den 16 dezer, N°. 11. Brence bij deze eer kennisse van alle de daarbij belanghebbenden dat ,ter conservatie van de visscherijdezelve zal gesloten zijn van den i Maart aanstaanden tot en met den i Mei daaraanvolgende; met uit- - dering echter van alle zulke visscherijenhet zi> langs de stranden het i in de rivieren of binnenwateren als bij vroeger niet geabro leerde öhcaten mogten zijn vrijgesteld; en speciaal van de visschenj van Steur, Elfc en andere Vroonvisch, in de buitenrivieren, alsmede n Aai C11 paling in de rivieren en binnenwateren; terwijl ter ver- miiding van misbruiken, ten aanzien van de laatstgemelde visscherijen, voor zoo veel de vlietenwateringen en slooten aangaatdaartoe al ven van aalkorven gebruik zal mogen worden gemaakt wordende aan de belanghebbenden wijders herinnerdde bij Z. M. besluit van den Mei '1824 (staatsblad n° 34) gemaakte bepalingen omtrent het vis- 7-hen met den hengel in eten gesloten vischtijd. Pn ten einde niemand een ge 011 wetenheid hiervan zouden kunnen voorwendenzal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd waar in deze provincie zulks te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 21. Februari Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, «informeerd zijnde, dat sommige Ingezetenenzich buiten s Lands begeven zonder van Paspoorten voorzien te zijno. wei met Bm- nenlaudsche Reispassea., of ook met Paspoorten die door onbevoegde Au toriteiten ziin afgegeven heeft vermeendde zoodamgen nogmaals ie moeten waarschuwen, voor de onaangename gevolgenwaaraan Reizi gers die van geene behoorlijke Paspoorten voorzien zijnblootstaan. Haarlem, den 20 Februarij 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. NATIONALE K E N N I S G MILITIE. E V I N G. en 20. T)f STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND Herinnert bij deze, alien en een iegelijk, wien zulks zoude mogen aangaan, dat alle pretensien ten laste van den landewaaronder mede begrepen die van het fonds van den landbouw uiterlijk binnen de vijf eerste maanden, volgende op het jaar, waarover dezelve loopen moeten zijn ingediend, zullende bij verzuim van dien op dezelve gec regard kunnen geslagen worden. Haarlem den 14 i eb; narij 18-6. Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. mogten hebben. cjer wet op de Nationale Militie jo. Da: ter voldoening van art ,4 Alphabetische Naamlijst der van den 8 JX'zich ingevolge gezegde wet, in het 3= Res- persooenwelke zich ng fe .fi kanKJn gemeente sort. Provincie Noord - Hoiiauu, hebben doen ïn- Alkmaar, voorde^igtmg belanghebbenden zal liggen ter Se- schnjyen, ter vuw van a Febmrij tot Dmgsdagden cretane alhier van Maa g Zondag alleen uitgezonderd) «ge Februarij 1826 mS"loce>middaf,st twee ure ten einde des morgens van t, en tot ingevalhun op die fn ri6d eenile Personen of omstandigheden mogten voorkomen, IfipISeTi zoude Wjg-- -1=2: Sgt"™d="'Cr. Iwet, an de. Heer Ommtm*. ^Burgemeester - ludStï^ln/zich OP die plaats d^en^ ^aU^Bo- staat uitgedrukt, te laten vinden als ook wel, voor wssmmmssst hun zouden kunnen ontstaan. Alkmaar den i8e Februrij l^;gmeestcr e„ Wethouders voornoemd, Ter Ordonnantie van dezelven, G. P. van D IJ K. KEN N ISGE KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, herinneren bij deze de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie dat op Woensdag den ie Maart aanstaande en vervolgens, overeenkomstig d.e daar van bestaande Reglementen, de VLEESCH- HAL binnen deze Stad, voor een ieder geopend zal zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, nodige mitsdien alle en een ibgelijk uit, om van deze gelegenheid gébruik te makenten ein de deze voor de belanghebbende zoo nuttige inrichtingaan het oog merk moge beantwoorden. Alkmaar den 25"= February 1826. Burgemeester en Wethouders voornoemd 'FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezelven G. P. van D IJ K» BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR in ervaring gekomen zijnde; D t door een verkeerd verstander. uitlegging van het Reglement op de Stads Waag sedert eenigen tijd, voor weegloon van Varkens even als van andere waren, is gevorderd geworden, een Wikloon van 40 Cents per honderd pondso en overtuigd van de noodzakelijkheid dat hierin eenige verandering worde gemaakt, welke met de belangeas van de koopers en verkoopers meer overeenkomstig is. Hebben goedgevonden, bij provisie en tot dat daarop nader zal zijn geresolveerd, te bepalen en vast te stellen. Art. 1. Van alle de Varkens, welke alhier ter verkoop worden aangebragt, zal voor Wik- en Weegloon worden gevorderd, 20 Cents per Stuk, of ieder Varken, en niet meer, gelijk tot dus verre heeft plaats gehad, 40 Cents per 100 Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders voornoemd op den 7en Februarij 1826. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven G. P. van D Ij K. BINNENLANDSCHE berigten. s Hertogenbosch den 21 Februarij. Den Töden dezer, des ochtends ten half zeven ure, ontstond, si lver m de Apostelstraatin eene achterhuizmge of bergplaats, brand die elhte? door de snellijk toegebragte hulp, na verloop van ruim een uur rij'ds, gebluscht werd, zonder groot* schade te hebben ver- 0°Meert'bedroevend was het gevolg van eenen, op den avond van ■lien zelfdenda0, te Vlijmen, ontstanen brand, alwaar de herberg de Zwaan in korten tijd, xot aan den grond is afgebranden eene melk- een hokkeling en een geitbenevens nagenoeg al het huisraad ,1e voorraad van hooi, stroobouwmans gereedschappen enz.eene j 1 vlflmmen geworden zijn, zoo dat de kastelein H. Knelaat*? benevens zijne vrouw en zeven kinderen biina niets dan netgeen zij aan het lijf hadden, is overgebleven. De wijze, hoe dit ongeval ont gaan iskon niet bepaaldelijk worde opgegeven. Gouda, den 21 Februarij. Aan de navolgende hesren fabrijkcurs binnen deze stad en jurisdic- Aan de navolg nu bij monde vau de„ neer burgemees ter Z,de'navolgende eerebewijzenwegens de door hen, naar de ten- ter de navolg!ei ezonde„ en bekroonde voorwerpen mtge- renttaan./ zi,veren medaillesE. LuikenA. Btezenaar Dongen Bolding, tw bronzen medailles, benevens vijf exempla- ZP;J7"Z™ o«.»™ .™»nn!Kll»s. Z. M. *11 Ko. welkf *arWi Toffeiijk zijn vermeid of te wier aanzien de hun vroe- gcr toegekende medailles zijn herinnerd. Rotterdam den 22 Februarij. Heden is in tegenwoordigheid van een aanzienlijk getal aafischou lieden is in t g re]open het Iregatscmp Neerland wers, met ;z'en(j nederlandsche tonnen, voor rekening van de°nHMM,, B«»od.vd op de.zelf. .cheeps,immerwerf,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1