i *™Ï^LWZer CeStó tet de be!ai,geüS -civs:sên - s™° alkmaar we door oriseerd, Pe Mann kt word: :n HER. ImeA V'jjtpi; cz., PUBLICATIE. ««na mi feikfflj'rei likt tvor. ïei 2800, riètrJtot j binnén ii atzijtè sèaaVdcs rpoOn 4 de si:j de N». t k hd dageli;!.! te bet». A. iscbretts aldaar. den Ap. tien 'ml i'b'endc fel te AlliL van Lail erk'oóp :brulkt:;:| lostgrn? i«r, ziji. >ond dool bij vore \RXOL Aikiia irina vat eeft AR. ie Oud£' 1 van dej s, OVt'. kmaar 11 en aanle: oorafttt Griffier OUWE! ir. rij i8:{ Notaris van et i-Sciv, jecoK nijii'oute 'e- sét k, din ■zer.tti ;h, eni 1 ute gesirart, ten over- Alkmtt taande r. Koper, voorti pen an inven- Deze Courant wordt geirg ld eens in de week en wel op 'Maandagvoor de Prys -au 78 Centen in d. drie maanden en 'per No. voor 6 C e 111 e 11 uitgege-en. I E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Gezien de misyve van den ('eer Ooperjagèrnteestér vin 7. ÖPperliómvester veer de 'Noordeli ke Pro\ incVen- va 1 den 13 deze JN°. 36, da'arhü z'ch vereen •rende net de cois derar.en van 'Mqere Oedepbt'eerden Staten dezer Provïnc.eMj missive van den 2 deze N°. 23 in iiec m d !en gebragt, omtrent de vroegere slutting der Jagt Op dé Ga, zen en Eendvogels, en Gezien de Revolutie van Heeren Gedeputeerde Staten voornoemd, van den 23 dezer N°. 31, B'.envt bit deze kenntsse vn aüe de genen welke zulks zorde mo gen -1 gaan. dat de Jagt op Ganzen en Eendvogels met den ac'itsten IS an t eerstkomende' zal zijn ges-'ocen, en dat van d en tijd af ook lie, Kooien door de koodiéden n.ec znl mogen worden uitgeoefend, maar eten zeer als de Jagt ge-wen za' blijven. D t wijders de jagt op waterinippen zal moveii worden uitgeoefend gedurende de maniid April aanstaand op zoo'an ae plaatsen-, ais daartoe door de respective II ereu Houtvesters ij spec.ale Consent- billette.i zullen worden Aangewezen, en waarvan de jagt geregtigden vériVigt z- llen ze- aa de opzieners d r jagt'door de exhibitie van voorse'ie e.t Co senc-b.lietten te doen consterenzullende de Jagt «•et u'tim .1 it 1826 delink .veüfk worden géslóten- blijvende wij der de :i pi 'ia- en omtrent d .-zelve, voormeid 111 de Publicatie van 5 December 1816 n volle kracht. üaarletu den^27 Februarij 18:6. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN. Dp. STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Gez.e de m.ss 1 e van den heer opperjagermeester van Z. M. op- Per-hovtvester v.oor de noordelijke provinciën., van den 10 dezer, b". 22, ten ;.nzeii van de sluit.ng der V.ssclier 1. Gelet op de del berat.en van heeren Gedeputeerde Staten dezer'. provT.ce, van den 16 dezer, N°. 11. Brenge bi, d, ze ter kennisse van alle de daarbij belanghebbenden dat ,tér cou erv; ,e v c!essch.crijdezelve zal ges'oten zijn van den 1 Ma, rit aausi-, n oen ..at ,eh niet den 1 Mei daaraanvolgende; met uit-- zuiA-entig echter va alle- zhise visscherijen, het zij langs de stranden het zij 111 de r v.ereu pi bjnrienivater.cn ais bij vroeger mee geabro l geerde placate., mo te zijn vrij,.es.e'den speciaal van de v'.sscireri vn. Steur, Elft en andere Vroenv.sch, in de buitenrivieren, aismed: van Aai en Pal,11„n de rtv eren en binnenwaterenterwij! ter ver m.,d.ng van m sbru ken ten aanzien van'ïde laatstgeme'de visscherijen v or zoo ve- de vleten, water,ngen en slooten 'aangnatdaartoe al leen van, >a! koiven gebru k Zal mogen worden gemaakt; wordende aa ti 'ee lig rh'bé den wijders herinnerd de bij Z. M. beslu c van don 23 e iS 4 (staacsbl d n° 34.) gemaakte bepalingen omtrent het vrs- sc en met den hengel 111 den gesloten v sdhtijd. En .en cmde niemi.id eeirge oiuvetenhe d h ervan zonden kunne voorw,;.de..z dez: alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd wie r 1,1 deze ro ce ztrllts te doen gebruikelijk is. Haarlemden 21 Februari 1826. De S iifsr?ad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. STAATSRAARD. GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND f" 'r nee ('L'' dat sommige Ingezetenen, zich buiten 's Lands ''"1Kler vatl pJi' 'Tien voorzien te zijn, of wel met B 11- v j"'"'-11-" ce zijno: wel met B 11- 1 c .R e,. passen ofook m.t Paspoorten d.e door onbevoegde An- f c even- 'eelt vermee d, de Zoodanigen normaals -e moer,- waarschuw v. or de om -name gevolgen w"«m™ P-V. ger-ran geene hehdorlnke Paspoorten voorzien zijn, blootstan». Haai temden 20 Februarij 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. Cents per Stuk. of iedér Varken, en niet meer, gelijk tot dus verre heeft plaats gehad 40 Cents per 100 fp, A dus gedaan bi Bti genreester en Wethouders voornoemd op den 7ea Februari] 1826. FONTEIN VER SC HU IR, Ter Ordonnantie van Dezelven G. P. van D IJ K. Men verneemt dat bij Besluit van Z. M. van den 11 Februari I.-'j tot Secretaris van deze Stad, in dé plaats van wiiier dén Heet G. le, HEER is benoemd en aangesteld Jonkh. D. C. de DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITEN LAN DSC HE BERIGTEN. WALLACH IJ E. Bucharest der. 2 Februarij. Uittreksel uit een brief F) Sedert den dood van Keizer Alexanderleven wij alhier in eet.en itaatwelke van dag tot dag onrustbarender wordt; de prinsdomuien van Moldavië en Wallachyedie anders vrij wel aan veeVu.d-ge mili taire bezittingen er. van gelijktijdige verander.ngen van vreemde over- heerscbing gewoon zijn, ziin nooit zoo ongerust geweest over eenen moge,ijken oorlog tusschen Rusland en dc Por.e als teienwoord gen of het niet genoeg ware, dat men ons, door hét gezó dheids-kordou» om zoo te zeggen, uit geheel Europa verworpen heelt, zoo zijn er nog daarenboven onlangs bevelen uitgevaard.g,dat hoegenaamd noch booijaardennoch iemand andersuit de dorpen komen mag alle de wachten der stad zijn door Turken bezet; Bechlr-aga s het hof genaderdom den hospodar van nabij gade ce s.aan. Inaisschen mogen wij ons noggelukk'. achten in vergelijking der inwoners ati Jassyalwaar het getal der Turken meer en meer toeneemthoezeer zulks zoo geheim mogelijk gesch.edt, en w^r de vreedzame ingeze tenen dagelijks meer en n eer door de wreedhe.d dezer barbaren mis handeld worden. Denkt echter Piet, dac de Turken er beter aan toe zijn, dan wij; ik bedoel dezoodanigendie de streken bewonen van Bulgarije, weke zich van de oevers der Donut cot aan den voet der B kan» (den berg Hen us) uitstrekken. Deze bewoners van een vruchtbaar land leggen zich op de landbouw toe en hebben meiisceelijker gevoe- lers aangenomen. Sints het ger ebt zich v rs-re.d heeft dat de rus- si'-che egers de Pruth zoude over rekken z n zij met schr.k bevangen het meer ndee! derze've na mui hu tien toeviugt to: de Chr.s enen vn hunne kennis of hunne geburen zij herinneren deze ve d"t zij altoos in yr endschap te zainen geleefd hebben, en dat, ind.en him i-ngelijk aangedaan is of nog wordt, zulks Inin kan te 'aste word m eievd jjtv r dat zij alleen het gouvernement moeten beschuldigen van kneve larijen, van "welke zij zelve niet bevriid zijn, en zij b dden hen te s'ntte dat zij hunne vrouwen en k'nderen onder hunne bescherm ng mogen nemen, indien de Russen den Donau mogten overtrekken en zich van hun land meester maken. F R A N K R IJ K. Parijs den 26 Februarij'. De ionge Griek, met name Constantyn Negriwiens vertrek van Miio naar Frankrijk gemeld is, is 111 deze stad aangekomen, wer- waarts hij door het grleksch gouvernement gezonden isten einde zijne stud e té v'oltöoijen. KENNISGEVING. fP^e w's w'a V"- :?rd Versr' d!r' llit,eSKing van het Reglement cp a s 'tkr- een'geii ti d, voor weegloon vim V. rkerts 40 Cents V-eriI"<'ererd':,'ei,J gevorderti geworden, een Wiklocm van tl V 'rVee d ea ov<?r »fd vnn de noodzake,: kl.e'd ierLve P"*' BINNEN LANDSC HE BERIGTEN. 's Gravenhage den t Maart. Tot bijdrage van hetgeen in de Staats-Courant van den c3sreu der vorwe maand, n°. 46, gemeld is v - h -t .orael van den gr: f •ut Giert 'torn in S lezie - w'e:k's geluid vijftien uren ver gehoord kan wor den, strekt, hetgeen w'j in een dei ..at* e 'ommers van the. B ifisch Rwiew lezenwegens eene compagnieschap van liedenwe ke van voornemen zijn om i Engeland met telegrafische inien als te overdek ken, en welke, in opgemeld bladalle degenen, d.e bijzo derhed ti aangaande deze zaak mede te deelen hebben daartoe n ttio- d gt. Op deze uitnoodiging heeft de eer Thomas D ekbekend door zeer ne- ach te werken over de natuurktit dige wetenschappen,- de oprgt ng van acotistucbe telegrafen of telegrafen door geluid welke hij als verk.e- selijlt boven alle ardeven beschouwt. E enige proefnemingen hebben den heer Dick overtuigd, dat de menschefijkeu.st nn op eenen afstand van acht, ia zelfs v tien. uren gehoord kan w rden. De proefnem.ngén van den heer Blot over de -, doordr.ngéndbe cl van het geluid door vaste ligcham ui en doof de lucht,, door m ddel van lange buizen hebben bewezen dnt het ge luid, door middel van let mernaitien malen sneller voortgaat, ckn door de mcht. Hij heeft bewezen, dat men, op eenen afstai d vnn 476 roeden, volmcakt wel iemand verstaan kan, die fluisterend spreekt. Een spnansch geestelijke, ntet name don Ga ut hierhad, reeds op het e.nde der vorige eeuw, de mogelikhéd ingezienom, op eenen grooteu afstand, duidelijk gesprekken over te brengen. Ilij had uit-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1