■0m ALKMAAR3CHE COURANT A". 1816. N9. if: kennisge r I N Cs. Burgemeester en wethouders der stad Alkmaar, r [ij, Van MAANDAG mZsR-X** Den 13 MAART. -> SB A Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. Gezien ar:. 13 van het Reglement op den Herijk der Maten en Gewigten in Noord Holland gearresteerd den 31 jantiarij 1822. Gez en art, 2 der Notificatie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 20 February 1823 Ne. 25 (:Prov. bïad N°. 24 s) Gezien de Publicatie van vvelgem: Heeren Gedeputeerde Staten van den i6nn September 1824 N°. 16 Prov. blad N°. 161 Gezien de missive van den Arrondissement-Ijkerin dato 10 Maart 1826 N°. 9. Brengen bij deze ter kennisse van alle Winkeliers. Neringdoen de Lieden en ar.dere belanghebbenden, dat voorn s Arrondissement- Ijker, tot den IIEIUJK der Maten en Gewigten, in bet gewone Locaal zal worden gevaceerdgedurende de maand April de vier eer ste werkdagen der weekdes morgens van negen tot twaalfen des namiddags van twee tot vijf ure, Herinnerende Burgemeester en Wethouders alle voormelde Wtuke- liers, neringdoende beden en andere belanghebbenden aan de Publica tie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den i6ett September 1824, houdende: Dat alle door hun in gebruik zijnde Maten en Gewigteninge- volge de bepalingen daarbij vermeldjaarlijks behooren herijkt te wordenen dat alle die hier in nalatig mogren zijnof vérzui- men hunne maten of gewigten jaarlijks naar behooren tot den herijk aantebeden, z.Ch aan de poenaliteiten blootstellen, welke tegen de overtredingen van algemeene maatregelen door Z. M. vastgesteld ziin met verdere informatiedat de daarbij gecon- c.meerde ambtenaren, op nieuw aangeschreven zijn, om alle de bepalingen omtrent den herijk der maten en gewigten met ver- dubbelden- ijver te handhavenen tegen de overtredingtn dier bepalingen, behoorlijk te waken." En op dat niemand hiervan onkund g zoude zijnzal deze worden ge publiceerd en geaffigeerdmitsgaders in dezer Stads Courant worder gealtereerd. ^rj^er van Bureem «houders FONTEIN VERSCHUT R-, Ter Ordonnantie van Deze/ven de DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITEN LANDStHE BERIGfEN, GROOT - BRITANNIE. Londen den 3 Maart. De heer Cross, eigenaar der menagerie van Exter-Changeheeft Zich eergis.eren in de noodzakelijkheid gezien, om zijn' olifant, wel ke, sedert eenigen tijd, zeer Wild geworden was, en, in de laatste dagende deur van zijri hok verbrrk en twee balken en verscheiden ttalien uit den gront rukte, te dooden. Hij wapende veertien man met kara bijnen, welke, bij tusschenpozingengedurende anderhalf uur* op het dier vuurden, hetwelk, eerst na dat hem 182 kogels ge troffen haddenter neder viel en alstoen verder met de sabel afge maakt werd. Eenige jaren geledenhad de heer Cross het dier voor 1000 ponden kunnen verkoopen. Hij had hetzelve, in 1809, bit bengalen medegebragtea het was thans 24 jaren oud» F R A N K R IJ K» Parijs den 3 Maarts De volgende gebeurteniswelke wij uit de courant van Geneve 0- Vernemen, komt ons voor, belangrijk voor onze lezers te zullen we zen, aangezien dezelve wezenlijk buitengewone ómstandigheden en een resultaat oplevertdat bijna een wonder schijnt Eert graver, met name Johan llulozwas onlangs, te Caronge bezig met in eenen put van 25 voeten diep te arbeiden, toen de aar de van het bovenste gedeelte los schoot, en hem geheel bedolf, zoo- cat de put geaeel en al gevuld was. Men begon dadelijk mee veel vlijt, aan het iedig graven van denzelven te arbfcideumaar de voch- iigheid van c.en grond en de aard van het terrein maakten deze arbe.d lang en gevaarlijk. Inmiddels was men echter tot eene groote diepte gevoiderd, zonder eenige hoop op eenen goeden uitslag, toen men den hoed, en, kort daarna, het hoofd van den ongelukk.gen bespeur de hetwelk geheel en al m den hoed gedoken wasrondom was ff? P ;'fT '?'S* rCn ®en,den h°ed had weggenomen, schudde til7 f e'! Baf eene sci,retnw- Maar hij werd, door eene vochtige aarde en door groote keisteenen zoo digt omgeven, dat het tmde fer hem Scl,eel bevrijden kon. Incussehen gaf hem een,üe hartsterkende middelen en hij zelf hielp, zoodra zij- ffnarn7?nfriJ Waren' T het °pruime" en van de stee- rnet' een hppf 1? P? Was a,s vo!£chij .stond overeinde ecn bce" opgehevea eu de urne,, uitgestrektals of hij uit den put wilde klimmen. Hij was naaüwelijks vrij of hij klom snel de hem oe.'estoken ladder op en begaf zich in een beddat men voor hem! gespreid had. Hij had hoegenaamd geen letsel bekomen. Buloz verhaalt, dat hij, gedurende de vier uren, welke hij, mee meer dan tien voeten aarde bedekt, had doorgebragt, hoegenaamd geene pijn had uitgestaan d't hij een gfoot gedeelte van dfen tijd ge slapen hadhetgeen zeggen wildat hij lang flaauw had gelegendac hii verscheden malen geschreeuwd had; en dat hij, iederen stoot van de spade boven zijn hoofd geboord hebbende, volstrekt buiten eenige ongerustheid was geweest, en geenzins gevréesd had, in zij nen ijsselijken toestand öm te komen. Zijn ligchaam was overigens - aan alle kanten gedrukt eu in eene gedwongen beweegloosheid geweest; alleen zijn arm had eene kleine beweging kunnen maken; de drukking was echter sterker geworden» zelfs rondom dien arm, toen het ge rucht nader bij hem kwam; toen hij het licht weder zag, ademde hif reeds zeer moeijelijk. Zijne gezondheid heeft niets geleden en hij is thans zoo wel als vóór het toeval. Indien een mensch vier uren lang heeft kunnen leven, zoo diep onder de aarde bedolven en geene an dere lucht hebbende kunnen scheppen, dan die, weike.de kleine ru mte van den rand van zijnen hoed hem overlietdan moet ment nooit over den uitslag van de nasporingen van alle toevallen van dies aard wauhoopen." SPANJE. Madrid, den 27 Febmarij. [Uit dé particuliere correspondentie van het Journaal des Dé'bats.J De werkzaamheid van den heer Recacho is niet voldoende ge we es r„ om de kuiperijen der apostolische partij te doen mislukken dezelve waren reeds te ver gevorderdtoen de opper-intendant der politie die ontdekt had, en ofschoon, sedert, zijne agenten last hadden, om d n pastoor Merino van nabij gade te slaan, bevindt zich deze thans desniettemin aan het hoofd vun een korps Carlistente Avila, een korps, dat zich, zoo men zegt, bp V.illadolid rigt, ten einde aldaar de opstandelingen van die stad ce ontvangen en zich vervolgens naar Burgos te begeven, alwaar men verzekert, dat Merino zich aan hec vüiti 0000 man zal kunnen bevinden. In Arr .goii en Kacalönie sdiijucu insgelijks bewegingen plaats te heb- •en e manschappen, weike in de be.de provinciën de wapenen neb ben opgevat, en de zoodanigen, die Merino koinmandeertzullen zich allen op Neder-Arragon r.gten, alwaar men een'opstand in massa hoopt te zullen kunnen bewerkstelligen hetgeen des te waarschijnlij ker sónijnt, daar, reeds op een tijdstip, dat de gemoederen der Ar- ragonezer, minder aan het gisten daii thans waren, Capapi en Bessières, d.e provincie als de geschikste om eene groote magt op den been te bren gen oordeelden. Zoodanig zijn ten minste de geruchten, welke, sedert dézen odluend, wegens het plan der operatien van de opstan- eelirfgenin omloop zijn en deze geruchten komen overeen met al hetgeen van deze tweede, of, om beter te zeggen, derde ligt'ug voor den opstand, en van de rigting, welke Merino neemt, gezegd is. Van eenen anderen kant zijiitie constitutioneelenten getale van 400 man, te Alicante geland, eti verre, dat zi; zouden schijnen, eene schermutseling te beproeven en Zieh vervolgens weder ,11 te schepen, hebben .zijdaarentegen, dadelijk 11a hunne ontscheping, de kusten verlaten en zijn naar b niien 's lands gemarcheerd. G steren heeft het gouvernement deze tijding ontvangendoch deswegens niets publ.ek gemaakt; inweerwil echter dezer achterhoudendheiden of schoon de expresse gisteren ten zes ure is aangekomenwas de lan ding der constitutioneelen heden ochtend algeirieen bekendhet schijnt, daarenbovendat de reeds gelande manschappen geenszins de geheele ex peditie van de constitutioneelen uitmaakt, en dat verscheiden gewa pende vaartuigen op het punt zijn, om uit verschillende havens van het regentschap van Algiers onder zeil te gaanwelk regeutsc.iap met ons in oorlog zijnde, hunne plansopeniijk beschermt. AmböiNA, den 4 September 1825. Met de koloniale brik Nautuluszijn alhier van Bands overgebragc vier Engelschengenaamd John She lock, Francis Greases, George Lavalftte en Jo'ir. Parker. Volgens het verhaal van deze lieden hebben zij behoord tot de equipagie van hec schip John, van Londen, gevoerd door William Wilson, en bestemd geweest naar de Marquisas, en andere eilanden in de Zuid-zee. Den- róden junij 1824, uit En geland gezei d zijnde ,.bere kte hetin dedembef daaraanvolgende de Mar quisas, ze,1de van daar, in de maand maart jil, en ging, in het laatsc van mei, op de kusten van N.euw Gnledonia verloren. De kapitein, de eerste officier en zestien matrozen verdronkendoch de tweede offic.er en de vier bovengenoemde manschappen redden zich, gebruik makende van de groote sloep. Westwaarts Zeilende, deden zij verschei dene eilanden en klisten, waarschijnlijk de 2u delijke kust van Nieuw Guinea aan werden overal vijandig behandelden kwamen niet dan 11a eene menigte gevaren te hebben uitgestaan en na den tweeden officier te hebben verlorenop hét kleine eilandje Grogosin de na bijheid van Goram gelegenalwaar zijdoor eenéo anacboda van Kei- warde op Ceram - Laut opgenomenenop last van den Radja van die plaatsnaar Batlda overgebragt werden. Vroeger ook waren te Banda aangekomen twee andere engelsche zeeliedengenaamd William Booth en Joseph Elkins, van de brik Zaixa, 'l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1