toZ.'b^.&Tfzass; ALKMAARSCHE COURANT - B lïfiv li •ti J*jL ^vWK/': A0. 1826. N:\ 12: c. kennisgeving. - i M Van MAANDAG >b r:sv u.AW. '1' TflO(>a30 ,b. vi fiv'j 3C ■TfTft Den 20 MAART. Deze Courant wordt ge,regcld eens in de week en wel. op Maandag, voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden 'en per No. voor 6 Centen uitgegeven. K E N N I S G E V I N w.w,«. n.J BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR met het grootste ongenoegen vernomen hebbende Dn de nietnve plantagienwelke onlangs gijn en nog dagelijks op. en langs de Stads Wallen tot verfraaijing worden aafigelegdworden vfcrniëid en omgevroed doot het loslóppen van Kalkoenen, Hanen en Hennen enz. Hebben noodig 'geoordeeld de ingezetenen vooraf ten overvloede te herinneren aan de Kenrewaarbij het Iosloopen van alle dëzë ën'dier gelijke beesten op poene van 3 Stuivers per stuktelkens te'verben- repword verbodenen aan de Waarschuwing van den 19 Augustus ij-66. waarbij worth bepaaiddat boven en behalven de-vobrsCh.'boe tenalie loSloópende Hanen, Hennen, 'Kalköéneè en'z.dóèr 'dé Die naren van Politie zullen worden doodgeslagen of doodgeschotenof op andere wijzen geruïneerd. E11 hebben Burgemeester en Wethouders op nieuws gestntueerd gelijk zij doen" bij dezen Dat aan de Dieuaret) vap Politie en alle Stedelijke geëmployeerden de meest gestrenge orders zullen worden gegevenomte beginnen met Dingsdag den 2ie dezer maand Maart, overal rond te gaan, en boven en bèhaiven de bekeuring hinr boven geme[d;, alle de losloo pende Kalkoenen, Hanen en Hennen binnen de Stadspoorten overal, waar dezeive gevonden worden, op te vangen, weg te nemen of dood te slaan op hunne verantwoordelijkheid. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wet houders voornoemdop den 13e Maart 1826. FONTEIN VERSCHUIL Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. mtï\ T 'EL 0 c tf "ÏU gCTljTTs cli <T Tm or mat ié n ontvangende." Dat alie hunne zorgen en moeite dat de zoo aanzienlijke kosreii besteed, om de Stads wandelingen, zoo binnen als buiten de Poorten te verh-aaijen en te verbeterende wegen welke naar de Stad leiden te bep,runenenz.grootendeels nutteioos worden gemaakt door de misdadige onbezotmeheid, waaraan zich vooral Kinderen en longeh'e- rien schuldig maken, om boomén of plantzoen af te breken, u.t te trekken oi met messen of anders te beschadigen. Hebben noodig geoordeeld, de ingezetenen te herinneren aan de gestrengheid der Lands Wetten en Stedelvke Keuren tegen het benn- deelen oi beschadigen van boomen of plantzoen geëmaneerd, waarbij de ouders en voogden voor hunne kinderen en pupillen en de mees ters voor hunne dienstboden worden verantwoordelijk gesteld. Terwijl zij tegelijk de D.enaren der Politie en alle Stedelijke <*e- emploijeerden op hunne verantwoordelijkheid hebben gelasr, naauw- keurig op deze hatelijke overtredingen te ietten. met belofte tot wederopzeggen toe, van eene beloning van één'gulden voor eiken sclnud.gen welke zij op de daad zullen hebben betrapt en aangebra°,t met het gevolg dat dezelve van de begane misdaad worde overtuigd En vermits deze ondeugendheden dikwijls geschieden door kinderen' op de uren dat zij gezamentlijk de scholen verlaten;"— Hebben Burgemeester en Wethouders goedgevonden alle de onderwijzers en onderwijzeressen der jeugd, van welken rang en aard dezelve ook mogen zijn met den mecsten ernst te inviteren en des noods te ge lasten, om aan hunne of hare leerlingen, in de scholen verzameld met allen mogelijken nadruk onder het oog te brengenhoe schuldig en strafwaardig zij zich maken door, en welke onaangename en kwa de gevolgen zoo voor hunne OudersVoogden enz?, als voor hun zeiven moeten voortvloeijen int, deze scharideliike overtredingen winnen. "J hoe§e"aalud Seen voordeel of genoegen kunnen Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wethouders voornoemd, op den 13e Maart 1826. wetnoucters FONTEIN VERSCHUIR,' Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. ■AFKONDIGING. A /W- BURGEMEESTER en WETHOUDERS d*r STAD AI KMA AT? *nCdénn7 Mei' den Heer Gouverneur dezer Pro^de', P der'wet van 28 Junij 1822 fstaatsblad n° tcV de Mieren1 der "ij "Tooïsïhi"vene'we? deZ°r ^"d dat Personeel, op den 28 Februari™,VjBaslB®"e,dü belasting op het Gouverneur zijn executoir ver kin* 'd' n'.door welgemelden Heer vanger overgegeve^ en ter invordering aan den Ont- geving van zijnen aanslag veroliet zdn !f-geilJ na bekomene kennis overeenkomst met artikel'od der wel l 1" V°ege aIs da?rbiiin 1 op pene van Parate execufit ter^vin I 0?gegevenvoldoen, p executie, terwijl de zoodamgen, die hun aanslag- jbillet niet zullen hebben ontvangenzich van een dubbedd van hetzek. vg kosteloos ten kantore des Ontvangers zullen kunnen voorzien en zijdie zouden vermeenen dat de aanslag niet overeenkomstig is met hunne opgave of met de plaats gehad hebbende taxatieopneming en telling, zich déswegens schriftelijk op ongezegeld papier bij den Con troleur der divisie zullen kunnen beklagenbinnen den tijd van één# maand 11a de dagteekening van 'hun aanslag-biljet. 'En op dat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt alomme waar zulks' te doen gebrui. kelijk is. Gedaan te Alkmaar den 16 Maart 1826. Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar i FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien art. 13 van het Reglement op den Herijk der Maten ea Gewigten in Noord-IIoliand gearresteerd den 31 Januarij 1822. Gezien art. 2 der Notificatie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 20 Februarij 1823 Ne. 25 (:Prov. blad N°. 24:) Gezien de Publicatie van welgem: Ileeren Gedeputeerde Staten van den i61,a September 1824 N°. 16 Prov. blad N°. 161 Gezien de missive van den Arrondissement-Ijker, in dato 10 Maarr 18 6 N°. 9. Brengen bij deze ter kennisse van alle Winkeliers, Neringdoen de Lieden en. andere belanghebbenden dat voorn Arrondissement- Ijker, tot den HERIJK der Maten en Gewigten, 111 het gewone Locaal zal worden gevaceerdgedurende de maand April de vier eer ste werkdagen der week, des morgens van negen tot twaalf, en des namiddags van twee tot vijf ure, Dat alle door hun m gebruik zijnde Maten en Gewigteninge- volge de bepalingen daarbij vermeldjaarlijks behoorèn heriiltic worden, en, dat alle d,e hier in nalatig mogten zijn, of verzui- men hunne maten of gewigten jaarlijks naar behooren tot den herijk aantebiedenz,ch aan de poenalitèiten blootstellen welke tegen de overtredingen van algemeeue maatregelen door Z M ^"gest, Z1!" mec vcrdcrè informatiedat de daarbij gecon- e meerde ambtenaren, op nieuw aangeschreven zijn, 0111 alle de bepahngen omtrent den herijk der maten en gewigten met ver dubbelden ijver te handhaven, en tegen de overtredingen dier bepalingen, behoorlijk te waken." g En op dat niemand hiervan onkundig zoude zijn, zal deze worden tre- gehisereerd.eU fiM*igeerd' mitSgaders in dezei' Sfc* Courant Worden Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders den 4® Maart 1826. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezel-en de DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-B RIT ANN IE. Londen den 10 Maart. Zekere vrouwmet name Elisabeth Green, is, onlangs, te Mans- héld in den hoogen ouderdom van 107 jarenoverleden. Haar zoori is, voer lagen vóór haar, in den ouderdom van 73 jaren, gestorven en dit vtrlies had haar zoodanig bedroefd, dat zij, op het oogenblik! dat haar zoon begraven zou worden, van droefheid' bezweek. Mei heeft berekend, dat het werk van een paard op eenen ijzeren veg, op een' dag, gelijk staat met dat van een zoodanig d.er, gedurence zeven en een halven dagop een' gewonen weg. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Rolde den 6 Maart. Gistern avondruim half tien urehoorde men hier twee don- derslagei, welke op eenigen afstand schenen te vallen; osmiddelijk daarop yerd de klok getrokkenen ligtelijk kan men begrijpendut de scbrk en verlegenheid algemeen was, te meer, daar velenbrand vermoeènde en geen vuur ziende, niet wisten waar heen z'ch té wenden spoedig echter was het bekend, dat de bliksem in den torch was gesagen, doch, 11a gedaan onderzoek, vond men noch vuur noch schade. Bij nader onderzoekhedenna het aanbre.ken van den dag in het uerk gesteldzijn ook geene sporen van vuur of verbrijzeling 15» 1 '- (Ui;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1