ALKMAAR3CUE COURANT en slhte eboren An. 18^6. alhier, 3tiende ie Van DINGSDAG N°. i3; Den 28 MAAR T. fioffi'. Mullink. J Bonn iria PA, n CÖRij mdens if ddags l| :e Alkfc 'ij opbJi estasnél goude I :het, 'ilvér-if kettinjef; las'ïiWj cs nam ,ANC| Lang® nopen/.' )ftiM\ de i'Tl 1LE eit| g bem ie, z;i«L emwibiM te beviü Burgemeester en wethouders der stad alkmaar, kENNlSGEFlNG. AFKONDIGING. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN geeven kennisse aan de Burgerij en Ingezetenen, dat door Zijne Majesteit, bij Besluit van den jjcien Februarij 1:1: tot Secretaris van deze Stad, in de plaats van den overleden Heer Gr. de HEERis benoemd en aangesteld Jonkheer' DANIEL CAREL de DIEU FONTEIN VERSCHUIR", dewelke den eed in voorschr. kwaliteit ter Vergadering van den Raad heeft afgelegd eu alzoo in zijne functien is geïnstalleerd geworden. t Le/:v:;j Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor ae Prijs van 78 centen in de d, te maanden en per No. voor 6 Centen tytgegeven. KENNISGE VING. van He- 3 jaren. - iiotid t en Fot; 16 jaren,- den Cl" idens it- lagen waar zi;1 r, wijk.' 'ing, doel galanter'^ mchappe ortêTuilW ine sooraj iltjes di| iten, sla: rijdag ïdags val lag, zij N G 1 fid, ii* zijn teW| Ml 25 ®1 von Li-I ingen \T 01 C' j piet het grootste ongenoegen vernomen hebbende 1 Dat de nieuwe plantagienwelke onlangs zijn en nog dagelijks op, en langs de Strds Wallen to. yerf'raaijing worden aangelegd, worden vernield en omgewroed doot het losloopei: van KalkoenenHanen en Hennen enz.: Hebben noodig geoordeeld de ingezetenen vooraf ten overvloede te herinneren aan de Keure waarbij het losloopen van alle deze en dier gelijke beesten op pcene van 3 Stuivers per stuk, telkens te verbeu ren, word verboden, en aan de Waarschuwing Van den 19 Aiigiistus 1766. waarbij wordt bepaald dat boven en behslven de voorscli. boe ten alle losloopende Hanen, Hennen, Kalkoenen enz^, door de Die naren van Politie zullen -worden doodgeslagen of doodgeschoten, of op 'andere wijz'eh geruïneerd. *En hebben Burgemeester en Wethouders op nieuws gestatueerd gelijk zij doen bij deze.11 Dat aau de Dienaren van Politie en alle Stedelijke geè'mploijeerden de meest gestrenge orders zullen worden gegevenomte beginnen met Dingsdag den 2ie dezer maand Maart, overal rond te gaan, en boven en behaiven de bekeuring hier boven gemeld alle de losloo pende Kalkoenen, lianen en Hennen binnen de Stadspoorten overal waar dezelve gevonden wordenop te vangenweg te nemen of dood te slaan op hunne verantwoordelijkheid. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wet houders voornoemd, op den i3e Maart 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, met het hoogste ongenoegen dagelijksche informatien ontvangende. Dat alle hunne zorgen en moeite dat de zoo aanzienlijke kosten besteed om de Stads wandelingen, zoo binnen als buiten de Poorten, te verfraaijen en te verbeteren, de wegen welke naar de Stad leiden, te beplanten, enz., grootendeels nutteloos worden gemaakt door de misdadige oubezonneheidwaaraan zich vooral Kinderen en jongelie den schuldig maken, om boomen of plantzoen af te breken', uit te trekken of met messen of anders te beschadigen. Hebben nood:g geoordeeld, de ingezetenen te herinneren adn de gestrengheid der Lands Wetten en Stedelijke Keuren tegen het bena- dèelen of beschadigen van boomen of plantzoen geëmaneerdwaarbi. de ouders en voogden voor hunne kinderen en pupillen en de mees ters voor hunne d.enstboden worden verantwoordelijk gesteld. Terwijl zij tegelijk de D.enaren der Politie en aiie Stedelijke ge- empioijeerden op hunne verantwoordelijkheid hebben gelast, „naauvv- keurig op deze hatelijke overtredingen te letten, met belofte, tót vvede'ropzeggen toe, van eene beloning van één gulden voor eiker, schuldigen welke zij op de daad zullen hebben betrapt en nfingebrngt met het ^gevolg, dat dezelve van de begane misdaad worde overtuigd. En vermits deze ondeugendheden dikwijls geschieden doof kinderen, op de uren dat zij gezamentlijk de scholen ver-atenHebben Burgemeester en Wethouders goedgevonden alle de onderwijzers en onderwijzeressen der jeugd, van weiken rang en antd dezelve 00!; mogen zijn met den meesten ernst te inviteren en des noods te ge lasten om ran hunne of hare leerlingenin de scholen verzameld met allen mogelijken nadruk onder het oog te brengenhoe schuldig en strafwaardig zij zich maken door, en welke onaangename en kwa de gevolgen zoo voor hunne Ouders, Voogden enz., als voor hiln zeiven moeten voortvloeien uit, deze schandelijke overtredingen, waarbij zij zeiven hoegenaamd geen Voordeel oi' genoegen kunnen winnen. Aldus gedaan ter Kamer van Ileeren Burgemeester en Wethouders voornoemd, op den 13° Maart 1826. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. billet niet zullen hebben ontvangenzich van een dubbeld van hetzel ve kosteloos ten kantore des Ontvangers zullen kunnen voorzienen zij, die zouden vermeenendat de aanslag niet overeenkomstig is mee hunne opgave of met de plaats gehad hebbende taxat.e, opneming en telling, zich deswegens schriftelijk op ongezegeld pap.er bij den Con troleur der divisie zullen kunnen beklagenb.micn den tijd van ééne maand na de dagteekening van hun aanslag-biljet. En op dat niemand hieromtrent onwetenhe.d voorwende, zal deze worden afgekondigd en aangeplakt alomme waaf zulks te doen gebrui kelijk is. Gedaan le Alkmaar den 16 Maart 1826. Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar^ FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. mr\/\/"N A-" h BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Gezien de aanschrijving van den Heer Gouverneur dezer Provincie *an den 7 Mei N®. Gezien art. 95 der wet van 28 Junij 1822 (staatsblad n°. 15); Maakt bij deze aan alle ingezetenen dezer gemeente bekend, dat ie kohieren der^ bij voorschrevene wet vastgestelde belasting op het Personeel, op aen 28 Februari] jongstleden, door welgemelden Heer Gouver.ieur zijn executoir - verklaard en ter invordering aan den Ont vangen overgegeven zullende dus een iegelijkna bekomene kennis geving van Ziji,en aanslag, verpligt zijn dien, in voege als daarbij, in overeen..omst met artikel 96 der wet zal zijn opgegevente voldoen op pcene van parate executie; terwijl de zoodanigen, die hun aanslag-J KENNISGE F I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien art. 13 van het Reglement op den Herijk der Maten en Gewigten in Noord-Holland gearresteerd den 31 Januari] 1822. Gezien art. 2 der Notificatie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 20 Februarij 1823 Ne. 25 (:Prov. blad N°. 24 Gezien de Publicatie van welgumHeeren Gedeputeerde Staten van den 16™ September 1824 N°. ió Prov. blad N°. tót Gezien de missive van den Arrondrssement-IJkef<n datoio Maart 1826 N°. 9. Brengen bij deze ter kennisse van alle Winkeliers, Neringdoen de Lieden en andere belanghebbendendat voornArrondisseme io- Ijkertot den HERIJK der Maten en Gewigten, 111 het gewone Locaa'l zal worden gevaceerd, gedurende de maand April de vier eer ste werkdagen der week, des morgens van negen tot twaalf, en des namiddags van twee tot vijf ure, Herinnerende Burgemeester en Wethouders alle voormelde Wiuke- liers, neringdoende lieden en andere belanghebbenden aan de Publica tie v'an II. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den i6eB September 1824, houdende: Dat ai ie door hun ui gebruik zijnde Maten en Gewigten, inge- volge-de bepalingen daarbij vermeld, jaarlijks bebooreu herijkt tó wordenen dat alle die hier in nalatig mogt-en zijnof verzui- men hunne maten of gewigten jaarlijks naar behooren tot den herijk aantebiedenzich aan de poenaliteiten blootstellen, welke tegen de overtredingen van algémeene maatregelen door Z. M. vastgesteld zijn met verdere informatie, dat de daarbij gecon- cerneerde ambtenaren, op nieuw aangeschreven zijn ,om alie de bepalingen omtrent den herijk Mr maten en gewigten met ver dubbelden ijver te handhavenen tegen de overtredingen dier bepalingen, behoorlijk te waken." E11 op dat niemand hiervan onkundig zoude zijn, zal deze worden ge publiceerd en geafiigeerd, mitsgaders in dezer Stads Courant worden geinsereerd. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders den 14" Maart 1826. FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van Dezelven de DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Burgemeester der stad Alkmaar FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den 17 Maarts Onze geleerde landgenoot, de heer Quetcletheeft zich toegelegd op even zoo wetenswaardige als leerzame nasporingen over dat ge deelte der statistiek, hetwelk tot de geboorten, sterfgevallen en waar schijnlijkheden des menschenlijken levens, betrekking heeft. Deze ar beid is ontvouwd in drie artikelen van het eerste deel der Correspon- dance Mathématique et Physiquedie door de heeren Gamier en Que. telet wordt uitgegeven. De resultatenwelke de heer Quetclet beko men heeftzijn gegrond op waarnemingente Brussel gedaan gedu rende achttien jarenvoor zoo veel de geboorten en 'gedurende ze ventien jaren,, voor zoo veel de sterfgevallen aanbelangt. Uit de ta bellen welke de heer Quetclet voor .iedere maand des jnnrs heef' op gemaakt, blijkt, dat de geboorten in de maand februarij het veelvul- digst ,eu in de maand julij het geringste m getal zijn, zoo dat dit getal,in de'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1