ALK MAAR Sj CHE IFSiiSiffiffl WMÊÉmm edo'chtef A\ 18^6. N\ U: den a ndeusi •nde dastf waar zit it, wijk; eet Van MAANDAG jlhiet» i en vvo» I Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen m de drie maanden en per No. voor 6 6 e n t e n uitgegeven. udsijffi htiisvm» edmve \t( iv van R? loontje vé Ja cob ft 'al.iufry mckappc\ snuif'. r| lortef ine so® eitjes fcj ten N GE. aanstapt tiaar, RE :he Rik rdï'tioncen 1 enter gli !er zal 1 iefhebbtt ia middag uitgejee undig n ~)M, l in gr, i", geen COi •ji zal (I LAAI inde: Es ijk kan» p rode raaije seiï ea van 40, "andmeesn Ifs gedee, verdere k nde Wos en 30 Mis NA, irl: over gcfffi ii der Ts Mij, oi'daj Is wo» afwezig!» J>URGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, mee het grootste ongenoegen vernomen hebbende Dat de nieuwe plancagienwelke onlangs zijnen nog dagelijks op, en langs de Stads Wallen tot verfrnaijing worden aangelegdworden vernield er. omgewroed doot het loslooper. van KalkoenenHanen en Hennen enz. Hebben noodig geoordeeld de ingezetenen vooraf ten overvloede te herinneren aan de Keure, waarbij het losloopen van alle deze en dier gelijke beesten op poene van 3 Stuivers per stuktelkens te verbeu ren, word verboden, en aan de Waarschuwing van dén 19 Augustus 1766. waarbij wordt bepaalddat boven en behalven de voorsch. boe ien, alle losloopende Hanen, Hennen, Kalkoenen enz., door de Die naren van Politie zullen worden doodgeslagen of doodgeschotenof cp andere wijzen geruïneerd. En hebben Burgemeester en Wethouders op nieuws gestatueerd gelijk zij doen bij dezen Dat aan de Dienaren van Politie en aile Stedelijke geëmployeerden de meest gestrenge orders zuilen worden gegevenomte beginnen met D;ng5dag den 2ie dezer maand Maart, overal rond te gaan, en boven en behalven de bekeuring hier boven gemeldalle de losloo pende Kalkoenen, Hanen en Hennen binnen de Stadspoorten overal waar dezelve gevonden worden, op te vangen, weg te nemen of dood -t siaai op hunne verantwóórdelijkheid. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wet houders voornoemd, op den 13® Maart 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezehen De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNIS G E VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, met het hoogste ongenoegen dagelijksche informatien ontvangende. Dat alle hunne zorgen en moeitedat de zoo aanzienlijke kosten besteed oir de Stads wandelingenzoo binnen als buiten de Poorten, te verfraaijen en te verbeteren, de wegen welke naar de Stad leiden, te beplanten, enz., grootendeels nutteloos worden gemaakt door de misdadige onbezonneheidwaaraan zich vooral Kinderen en jongelie den schuldig maken, om boomen of plantzóen af te breken, uit te trekken of met messen of anders te beschadigen. Hebben noodig geoordeeld, de ingezetenen te herinneren aan de gestrengheid der Lands Wetten en Stedelijke Keuren tegen het bèna- deelen of beschadigen van boomen of plantzoen geëmaneerd, waarbi. de ouders en voogden voor hunne kinderen en pupillen en de mees ters voor hunne dienstboden worden verantwoordelijk gesteld. Terwijl zij tegelijk de Dienaren der Politie en alle Stedelijke ge- tmploijeerden op hunne verantwoordelijkheid hebben gelast, naauvv- ieurig op deze hatelijke overtredingen te lettenmet beloftetot wederopzeggen toe, van eeue beloning van één gulden voor eiken schuldigen welke zij op de daad zullen hebben betrapt en nangebragt niet het gevolg, dat dezelve van de begane misdaad worde overtuigd. En vermits deze ondeugendheden dikwijls geschieden door kinderen, op de uren dat zij gezsmentlijk de scholen verlatenHebben Burgemeester en Wethouders goedgevonden aile de onderwijzers en onderwijzeressen der jeugdvan welken rang en aard dezelve ook mogen zijnmet den meesten ernst te inviteren en des noods te ge lasten, om aan hunne of hare leerlingen, in de scholen verzameld, met allen mogelijken nadruk onder het oog te brengen, hoe schuldig en strafwaardig zij zich maken door, en welke onaangename en kwa de gevolgen zoo voor hunne Ouders, Voogden enz., als voor imn zclven moeten voortvloeijen uitdeze schandelijke overtredingen waarbij zij zelvcn hoegenaamd geen voordeel of genoegen kunnen wmnen. Aldus gedaan ter Kamer van Heeren Burgemeester en Wethouders voornoemd, op den 13c Maart 1826; FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezel-en De DIEU FONTEIN VERSCJiUIR. AFKONDIGING* r\ /w»-» - /,/n' BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Gezien de aanschrijving van den Heer Gouverneur dezer Provincie tan den 7 Mei N®. Gezien art. 95 der wet van 28 Junij 1822 (staatsblad n°. 15); Maakt bij deze aan alle ingezetenen dezer gemeente bekend dat Poneren der bij voorschrevene wet vastgestelde belasting op het itnoneely op dtu 28 I' cbrnarij jongstledendoor welgemelden lieer Couverneur zijn executoir - verklaard en ter invordering aan den Ont vanger overgegeven; zullende dus een iegelijk, na bekomene kennis geving van zijnen aanslag, verpligt zijn dien, in voege als daarbij, in overeenkomst met artikel t>6 der wet zal zijn opgegevente voldoen, •p pceae \an parate executie; terwyi de zcodanigen, die hun aanslag- billet niet zullen hebben ontvangenzich van een dubbeld van hetzel ve kosteloos ten kantore des Ontvangers zuilen kunnen voorzien en zij, die zouden vermeenen, dat de aanslag niet overeenkomstig is mcc hunne opgave of met de plaats gehad hebbende taxatieopneming en telling, zich deswegens schriftelijk op ongezegeld papier bij den Con troleur der divisie zullen kunnen beklagenbinnen den tijd van ééne maand na de dagteekening van hun aanslag-biljet. En op dat niemand hieromtrent oinvetenhcid voorwendezal deze worden afgekondigd en aangeplakt aiornme waar zulks te doen gebruL kelijJt is. Gedaan te Alkmaar den 16 Maart 1826. Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie Van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. - Parijs den 18 Maart. Zie fiief nog eenige bijzonderheden van den brand van den schouw burg der heeren FranconiIe Cirque Olymphique genaamdHet was tusschen een en twee ure 111 den morgenstonddat de brandspuitgast, die de wacht op het toolieei had, brand riep. De jongste»Franconi welke, met zijn huisgezin, de vertrekken voor aan de straat bewoon de was in eenen diepen slaap gedompeld en men moest de glasrui ten van zijn venster aan stuk slaan om hem te wekkenwant de brand had reeds zulke vorderingen gemaaktdat het dak in volle vlam stonden het onmogelijk wasom door of langs de zaai van den schouwburg te komen. Op het geschreeuw van den vader snelden de jonge dochters en de klcmere kinderendie in kleine afzonderlijke kamers iagentoe, en hunne schrik op het zien der vlammen, welke hen omgaven, verspreidde nog meer verwarring over dit tooneel van verwoesting en maakte hef gevaar, dat hen omgaf, nog grooter. Ten laatste deed de vrouw vitn Franconiwelker tegenwoordigheid van geest geen oogenblik van haar week beödelakens aan de ijzers der vensters binden, ea liet zich, het voorbeeld gevende, met het jongste harer kinderen in de* arm naar beneden dalen de jonge dochters in shwnlls en mantels gewikkeld, volgden het voorbeeld der moeder; maar de oudsteeen meisje van de grootste schoonheiddie zich even als hare zustersa'.zoo liet afglijdenwerd eensklaps door eene wolk van vlammen omgeven lietvan schrik buiten haar zelve ge- bragt, het beddelaken los en viel, buiten kennis, in de armen van haren schoonbroeder den heer Sergentorciiestmeester van het Cirque, welkezijnde met buitengewone ligchaamskrachten begaafdden val ongevaarlijk maakte. Franconi11a zijn geheele huisgezin aizoo tc hebben afgelaten daalde het laatste af, op het oogenblikdat de brand door de deuren slaandereeds van alle kanten in de kamer drong. De oudste Franconi, die in de rue de Malte woont, werd, door eenige soldaten van de wachtwelke men tot hem zondvan het on geval verwittigd. Dadelijk snelde hij met de geheele troap paarden- njders toe; de ijsselijkste vrees beving hem voor zijnen broeder en diens huisgezinzoodra hij echter wistdat deze gered warenstel de hij zich aan het hoofd der arbeiders en legdebij die gelegenheid, eene opmerkelijke koelbloedigheid aan den dag. De paarden-rijders gaven blijken van eene zeldzame onverzaagdheid. De paardenrijder Paul klom drie malen in het vertrek van den jongen Franconi en bragt iedere keer juwelengoud en zilver met zich. Bastiaan en Adolf Franconi volgden hem met veel moeden alleen op bevel hunner di recteurenals ook op dat van den prefekt van politie, lieten zij nog eenige voorwerpen van waarde, die ?jj nog hadden willen redden, der vlammen ten prooi. De uitkomst leerde, dat het bevel hun door eene wijze voorzigtiglieid was voorgeschrevenwant naamvelijks had den zij voor de derdemaal het vertrek verlatenof de vloer stortte in. De geldkist van het etablissement stond in het bureau dat in de •benedenste verdieping gelegen wastoen echtér de brand bekend werdwas het niet meer mogelijktot dezelve te geraken. In deze kist lagen omstreeks f 50,000 francs. Het goud en zilver is ge smolten weder gevonden. De .jonge Franconi haddoor eene onbe grijpelijke noodlottigheidsedert eenige dagen eene betaling uitge steld, diehijte doen had voor den koopprijs van een eigendom, dathi> in den omtrek van Montargis gekocht had, en had voor dertig duizend francs aan bankbiljetten ir. de algemeene geldkist gelegdwelke allen verbrand zijn. Daar wordt véél van de oorzaak vah den brand gesprokenmaar al, wat men er van weetbepaalt zich bij hef volgende een der brand spuitgasten, die de wacht op het tooneel had, rook, tegen een ure in den morgen, eene brandlucht; hij dacht, dat zulks van eene niet ter dege uitgebluschte lamp in eene der kamers van de acteurs of in de gangen kwam, en begon zijne ronde, om alles nogmaals goed na te zien. Echter niets ontdekt hebbendekeerde hij naar het tooneel terug, toen een dikke damp, welke van onder het tooneel opwaarts steeg, hem deed bemerken, dat het gevaar van daar kwam, In min-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1