Atatdïe sirte worden in het °og geh°uden' ALKMAARSCHE X^yöft X^yöft kennisgeving. A. i8l6. N'. ,5; Oe STAATSRAAD GOUVERNEUR van noord-hollanö. Gezien het veorstei van den Heer Inspecteur van het Kadaster van den 31 Maart 11. Gezien art. 492 der methodique verzameling van'.vetten betrekkelijk het kadaster. Brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk die zulks zoude mogen aangaan, dat de kadastrale taxatie der gebouwde en ongebouwde Ei gendommen gelegen in het kanton Nieuweramstel zal worden aange vangen en verrjgc, in de gemeente Nieuweramstel door den benoem den Taxateur R. Santink "vergezeld door den Heer Controleur .4. Bucker, en in de gemeente Runw-ijk en Rietwijkeroord door den benoemden Taxateur P. Leek vergezeid door den Heer Controleur J. van Iar linden. E noodigt dien tengevolge de belanghebbende Biirgemeesteren uit, om voornoemde ambtenaren zoo veel mogeiijk iii hunne werkzaamhe den behulpzaam te zijn, en de Eigenaars, Pachters of Zaakgelastigden om het klassement hunner Landerijen bijtewonen en om alle opgave» te doem, welke daarvoor zouden kunnen dienstig zijn. En za! deze worden geplaatst in de Amsierdamsche-j Ilaariemsche en Alkmaarsche Couranten, Gedaan te Haarlemden 1 April 1826. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN. PUBLICATIE. De STAATSRAAD. GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Overwegende dat de kolj eren der grondlasten over 1826 in alle de Steden en gemeenten dezer provnicie, reeds sedert eenigen tijd ont vangbaar zijn gesneld. Brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk, dié zulks zoude mo gen aanga, ndat alle ieelmiatien om ontheffing 111 de grondlasten over dezen loopenden jare 1826, moeten worden ingediend vóór den eersten JuL aanstaande-, zuiiende na het vérloopen van dien termijn, geéoc reclamatien hoe genaamd, tegen de voortitelde belasting ov.er dezpn jare worden aangenomen met uitzondering alléén van d*e wegéns per- ce en g dure de liet loopend jaar onbewoond geweest, als welke niet dan na ;x;- «ie van her jaar, waarover gereclameerd wordt; en .alzoo van 1 January 1827 tot uiterlijk vóór of op den 1 April 1827* zullen taoc.en w rden .ngc-diend. En herinnert bij deze her aa deliik een iegelijk, dat dezé reelamati- en op behoorlijk zegel geschreven voorzien van een bewijs dat de verschenen term-Men zi,u beraad^ en met alle verdere benoodigde ex tracten en documenten,door de belanghebbenden aan den controleur dtr directe belastingen id Wiens divisie van controle de belastingschul dige b&c ïevv. is, tégen re^u moéten worden ingeleverd, ten einde door denzelven volgens de wetten geïnstrueerd, en daarna door den pruvinciaieii inspecteur ter diC.sie aan 11. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord -iiolltmd te worden toegezonden. En eindelijkdat allé reclamatien tegen meergemelde belasting, wel ke na den eersten Julij aanstaandeen voor de onbewoond gebleven zijnce reuen, na den eersten April 1827, zullen worden ingezon- tien, r. 1 ne binnen den hiervoren bepjfaiden termijn ingediend, niet van do vereischte btfsChé den voorzien, of ook aan eenen anderen tu- toriteit dar. aan den controleur der directe belastingen ingeleverd zijn ten Koste van dé réclamanten aan hun zullen worden teruggezonden.' E op dat 11 emnnri hiérvan eenige onwetenheid zotide kunnen voor- V*i,den i zal deze alomme in Noord-Holland worden gepubliceerd en geaihgeerdbijvaar zulks te doen gebruikelijk is. Zullende dezelve eindelijk in het provinciaal blad en in de Arnster- ciainsche, Haarlemsche en Alkmaarsche Couranten worden geinsereerd. Gedaan ie Haarlem den 28 Maart-1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. Gehoord het verzoek van den evengenoemden Architect, dat nog 'emand anders met hem tot Stads Rooijmeester zoude mogen worden aangesteld Hebben besloten en besluiten: Art. 1. De Heer WILLEM SCHOORL, wordt met den STADS ARCHITECT als Stads Rooijmeesters aangesteld. Art. 2. Zij zullen gezamenlijk het loon genieten het geen hier op van ouds is bepaald. Art. 3. Extract dezes zal aan den Heer Willem Schoort worden afggevenom te dienen voor zijne acte van aanstelling. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, den 4° April 1826. FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De BURGEMEESTER der stad ALKMAAR door eigen bevindin* ding en door een aantal berigten hem daaromtrent gegeven, Kennisse ontvangen hebbende dat verscheidene huizen en gebouwen in deze Stad, door ouderdom en verwaarlozing der eigenaren zooda nig bouwvallig zijn gewordendat liet hoe langer hoe meer te vrezen is, dat daarvan bedenkelijk gevaar voor buren en belenden, voor voorbijgangers enzhet gevolg zoude kunnen zijn terwijl ook de Striten en Grachten alwaar diergelijke gebouwen zich bevinden, daar-, door ten hoogste worden ontsierd En willende voorzien in deze hoogst belangrijke onderwerpen der Stedelijke Politie Heeftmet eenparige toestemming van Heeren Wet hou der en beslo ten eenC Commissie te benoemen, welke met de meeste naauwkeurig- heid onderzoek zal doen na alle de percelen welke zich ,in den voor schreven toestand bevindenten einde hen iri staat te stellen om met volkomene kennisse-van zaken, zoodanige gestrenge maatregelen bij de hand te nemen, welke 's Lands wetten en de bestaande Keuren en Reglementen hem aan de hand geven en waar door de eigenaars des noods kunnen worden genoodzaakt om hunne percelen indien staat te brengen dat daarvan geen gevaar of nadeel voor iemand te vrezen zij. En heeft dezelve tot de uitvoering Van deze Commissie verzocht en .geautoriseerd gelijk hij doet bij dezen Den Heer Commissaris van Politie den Heer Stads Architect met en 1 beneyens de Ileeren Willem Schoorl en Krijn van der KaaijBur gers en Inwoners; met invitatie om aan hém Burgemeester vatl veertien tot veertien dagen schriftelijk rapport te doen, van alle de percelen welke zij zuilen hebben onderzocht en waarop zij deze te genwoordige maatregel van toepassing hebben geoordeeld. Alkmaar den 4' April 1826. He Burgemeester voornoemd FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 0,S™EESTER A WETHOUDERS de, Stad ALKMAAR behoren te worden opgebouwdke dezelve nieuws Icerd en bepaald,, terw^ gen^ ^1, deze ,.,ak is beiast gebleven weTke ^Jl ïff Architect alleen met BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT-BRIT ANNIE, Londen den 28 Maart. Het ministerieel avondblad geeft de navolgende berigten uit Kad'x van den 7den maart. De bittere kelk, welke dit ongelukkige land moet ledigen, vloeit thans bijna over. De handel is verdwenen, en de grond ligt woest en onbebouwd. Spanjaarden en vreemdelingen v'ügten allerwége, om de willekeurige geldafpersingen, aan welke°zij onderhevig zijn te ontgaan. De Algfirijnett kruissen aan de éeue zij de, en de Columbinjieii verhinderen ailen handel, aan den anderen kant; zoo dat men hier ter plaatse voor geene premie eenigé verze kering kan bekomen. Het bestuur schijnt blind voor de ware belan gen des laijdseji bevordert niets dan onverdraagzaamheid en bijgeloof Men heeft veel gesproken van de revolutionnairë expeditie"welke van. Gibraltar zoude gezeild zjjn. Ik meen onderrigt te wezen dar deze lieden niets dan rooverijen bedoelden, en zelfs door de'vijanden van de constitutionele orde van zaken tot deze röekelodze onderne ming. zijn aangezet, maar dat hunne, landing het teeken is geweest" om alom in Spanje de noodklok te kleppen en de willekéurige maat! regelen tégen de genenwelke eenmaal dé constitutie hébben voor! gestaan, te hernieuwen." Bij gelegénheid der kermis te Wordford, in Ierland, hebben al daar groote buitensporigheden plaats gehad. De protestanten en kato. Heken zijn handgemeen gewordenniettegenstaande de cusschènkömst hunner geestelijken, welke het eerst zijn mishandeld. Hen i Aprii. Kapitein Kendall, van het schip de Mary Francis, dat. door het fregat de Blondein zee gevonden isheeft den volgenden brief aan den héér-Henrj Denmeadezijn' schoonvader, te Limerich woouach-. tig, geschreven^ Van MA AN HAG Heze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van gS Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1