1 Lj ™»SG-~ 1 S''& -:W{ p, ALKMAARSCIIE COURANT n J& l'vi- i ~y] A\ 1826. NNUil'fcV N\ 16. kennisgeving. v*WJ~;,r" ^•••Y■■'?Z2'X2& e*cI\ -#!?■...> i WjPII'11 *1 I III Van MAANDAG ili8lllUlil!!!l!il!!iÏ!IH!!li Öen 1* A P R I L. Deze Courant wordt geregeld eens in de weck en wel op Maandag voor de Vrijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. "E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezfen liet voorstel van den Heer Inspecteur van het Kadaster van den 31 Maart 1!. Gezien art. 492 der methodique verzameling van wetten betrekkelijk het kadaster. Brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk die zulks zoude mogen aangaandat de kadastrale taxatie der gebouwde en ongebouwde Ei gendommen gelegen in het kanton Nieuweramstel zal worden aange vangen en verrigt-, in de gemeente Nieuweramstel door den benoem den Taxateur R. Santink vergezeld door den Heer Controleur A. Backeren in de gemeente Rietwijk en Rietwijkeroord door den benoemden Taxateur P. Leek vergezeld door den Heer Controleur van Harlingen En nondigt dien tengevolge de belanghebbende Burgemeesteren uit, cm voornoemde ambtenaren zoo veel mogelük in hunne werkzaamhe den behulpzaam te zijn, en de Eigenaars, Pachters of Zaakgelastigden cm het klassement hunner Landerijen bijtewonen en om alle opgaven te doen, welke daarvoor zouden kunnen dienstig zijn. En zal deze worden geplaatst its de AmsierdamscheHaarlemsche en Alkmaarsche Couranten. Gedaan te Haarlemden 1 April 18 ad. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. REGERING DER STAD BRUSSEL. REGLEMENT voor de JAARLIJKSCHE PAARDEN-, RIJTUIGEN- en EQUIPAGE-MARKTEN te BRUSSEL. K E N N' 1 S G E V I N G. u'tRCEMEESTER Et» WETHOUDERS der Stad ALKMAATy O.H vv arenuw.nnowmmTrr TTa' nwt zelden bij het bon wen'van Uu.zen ot MurenmieemgUU- den ontstaan, over de rooijing volgens de wefke dezelve op nieuws Behoren te worden opgebouwd Dat daarbij naauwkeurig behoort te worden m het oog gehouden lipr nnr en sieraad van deze Scad In aanmerking nemende, dat voorheen altijd twee Rooimeesters hebben bestaan, doof dewelke deze roijingen moesten worden geregu leerd cn bepaald, terwijl tegenwoordig de Stads Architect alleen rat deze taak is belast gebleven welke zich daar door dikwijls zonder eenwe ondersteuning in dé onaangenaamste twistenjen ziet mgew.lt- kekf en met zeldzaam van partijdigheid word verdacht, Gehoord het verzoek van den evengenoemden Architect, dat nog iemand anders met heili tot Stads Rooijmeester zoude mogen worden aangesteld, Hebben beslotel» en besluiten: Art. 1. De lieer WILLEM SCHOORL, wordt met den STADS ARCHITECT als Stads Rooi/meesters aangesteld. Art. 2. Zij zullen gezamenlijk het loon genieten het geen hier op van ouds is bepaald. Art. 3. Extract dezes zal aan dén Heer JVUlem Sc.ioorl worden efggeven', om te dienen voor zijne acte van aanstelling. "^Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, den 4® April 1826. t t> FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezelven De DiEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en SCHEPENEN, Gezien het Koninklijk Besluit van den i2en Februarij 1826waarbij de oprigring van twee jaarlijksche Paarden- Rijtuigen- en Equipagemark- ten, te Brussel, wordt geautoriseerd. Gezien art. 70 van het Reglement voor de Stedelijke Regering, door Z. M. goedgekeurd den 19" Januarij 1824. Hebben besloten en besluiten Art. 1. Op den eersten Mei en twintigsten Augustus van elk jaar, zullen te Brussel twee Paarden- Rijtuigen- en Equipagemarkten ge houden worden, te weten: de Paardenmarkt op het Oranjeplein tusschen de Leuvensche en Scbaarbeeksche poortenen de Rijtuigen en Eqhipagemarkten op het daaraan grenzende Wandel Bolwerk. Art. 2. Elke dezer Kermissen of Jaarmarkten zal vier achtereen volgende dagen duren wanneer echter een wettige feestdag komt in te vallenzal de Meimarkt eindigen op den 6en en zelfs op den 7eu ingeval van twee feestdagen. De Augustusmarkt zal in die gevallen beginnen den i9en en eindi gen den 23"twee dagen voor de jaarlijksche Paarden Cours. Ai't. 3. De Markt zal 's morgens ten acht uren geopend worden. De eerste dag is bestemd voor Schouw - stelling en verkooping van Hengst- en Merrieveuiens. De tweede dag voor die van de Springhengstendragtbare Merrien en Trekpaarden. J.i-' ü-TOe en^VjPrd^iki^-Zftor fraarden. van weelden Rij- en Koets- bezet, worden tot v^sttodi^der Paarden en net is verboden de paarden vast te binden, aan boomen WD;e 'paarden ter markt brengen zijn verpligt Sedurend^ o-estadig bij hunne paarden te blijven of wel zich aldaar do bedienders' waarvoor zij aansprakelijk zijnte doen vervangen. Art s Er zullen geene proefritten mogen p.aats hebben - de onbestrate zijlaan van het Wande! Bolwerk, langs de huizen, beginnen van het kruispunt, tot aan de Leuvensche poor n Art 6. Bij eike dezer Jaarmarkten zullen de volgende door de Stedelijke Regering toegestaan worden: p A ARDk 100 Gulden aan den eigenaar van het schoonste TREnI reo Gulden aan den eigenaar van het schoonste KiJlAZ t<, „00 Giilden aan den eigenaar van het schoonste koppel y PAARDEN; en eindelijk tiAATtnFN 100 Gulden aan dén koopman die hét grootste getal 1 - ter markt zal hébben gebragt'. _on,.,n Ter verkrijging van de drie eerst gemelde Premie ver. moeten wordendat de paarden aan ft'élker eigenaar die leent worden, ten verkoop op de rtarkt zijn gebragt en lijk zonder valsche vertooning of bedrog zijn verkoc.it, zien van de vierde premie moer bewezen woroeii1 ua. j t van al de paarden die door hem tér markt zijn gebragt. zal bewezen afemien ver- idaar wezen- en ten aan- igenastf is op Art. 7. Deze premien zullen' daags na het sluiten der ""J*1 Turij uitgereikt worden dóo'r den Bu.g J -T t, J...,™ tn Hl-levéren, De BURGEMEESTER der stad ALKMAAR door eigen bevin ding en door een aantal berigten hem daaromtrent gegeven, Kennisse ontvangen hebbende dat verscheidene hu.zen en gebouwen in deze Stad, door ouderdom en verwaarlozing der eigenaren zooda nig bouwvallig zijn geworden dat het hoe langer hoe meer te vrezen is, dat daarvan bedenkelijk gevaar voor buren en be.enden, voor voorbijgangers enzhet gevolg zoude kunnen zijn terwijl ook de Straten en Grachten alwaar diergelijke gebouwen zich bevinden, daar door ten hoogste worden ontsierd Eu willende voorzien in deze hoogst belangrijke onderwerpen der Stedelijke Politie, Heeftmet eenparige toestemming van Hecren IFethoudereu beslo ten eene Commiss.e te benoemen, welke met de meeste natfuwkcurig- beid onderzoek zal doen na alle de percelen welke zich in den voor schreven toestand bevinden ten einde hen in staat te stellen om met voikomene kennisse van zaken, zoodanige gestrenge maatregelen bi{ de hand te nemen, welke 's Lands wetten en de bestaande Keuren en Reglementen hem aan de hand geven en waar door de eigenaars des noods kunnen worden genoodzaakt om hunne percelen indien staat te brengen dat daarvan geen gevaar of nadeel voor iemand te vrezen zij. En heeft dezelve tot de uitvoering van deze Commissie verzocht en geautoriseerdgei ijk hij doet bij dezen Den lieer Commissaris van Politie den Heer Stads Architect met en benevens tie Heeren tFillcm Schoorl en Krijn van der KaaijBur gers en Inwoners; met invitatie 0111 aan hem Burgemeester van veertien tot veertien dagen schriftelijk rapport te doen, van alle de percelen welke zij zuilen hebben onderzocht en waarop.?ij deze te genwoordige maatregel van toepassing hebben geoordeeld. Alkmaar den 4C April 1826. De Burgemeester voornoemd F O N TE1N V E R S C II U I.R, Ter Ordonnantie van dezelven De DiEU FONTEIN VERSCHUIR. rapport van ccnc ju«ii u rgmn een der Schepenen door Z. Ed. Achtb. daartoe te de Extract van dit rapport zal 's morgens van dien dagt t Vier personenie,Ier i»r J», hel Collegie van Burgemeester en Schepenen daartoe té ben uitspraken zullen doör haar gedaan worden 111 den geest V*Ingeval6v'a^staking of gelijkheid van stemmen, zal de Burgcmecs" te' of ae vedclegeerde Schepén beslissen. ,|„n pcr te- Die jurii zal in hetzelVe rapport de namen vermelden der s van gekochte paarden d e naast de genen aan welke premi elke verdéeling geoordeeld worden, n..ar Art. 9, eigenaars en zijn toegekend, :n premie te kunnen mededingen Art. 10. Elke ei. mentie rt. 10. Ü.KC eigenaar^van paarden waarvan «fen'S®^"^nad* tie in het rapport gemaakt is, zal tot 12 uren an de:n d sluiting toegelaten worden, om bij den Burgemeester b den Schepen tegen de uitspraak der Ju rij be wijzen van tusie of bedrog vah de zijde der premie bphalei s, 111 te brenöci deze de de afgifte van eene of meer dere der premien tot nadere informatie uitgesteld worcien. In d. Si staat Je beslissing aan het Collegie Van Burgemeester én Schepo- Cll nen voor hetwelk die zaak alsdan moet gebragt worden. Ar 1 Elke eigenaar van paarden die naar de premie dingt, ovemimd wordt zich aan bedriegelijke handelingen ter verkrijging van d^e premie te hebben schuldig gemaakt, zal gedurende twee acntcrecu vozende jaren op geene dezer Jaarmarkten worden toegelaten cn bij vervolg nimmer meer naar de premie kunnen medednigen. r Art f2. De overtredingen in art. 4 en 5 uitgedrukt, zullen gés.ra. worden, met geld boete van 3 tot 25 gulden en gevangenisStraffe \aa een tot drie dagen, het zij beide straffen te samen of eik afzonderlijk, het verzwarende der omstandighedenonverminderd de vergoe- schnden en- interessen als daartoe termen zijn. Art n Het Collegie van Burgemeester en Schepenen behoudt zich liet regt vóór om aan de processen-verbaal van overtreding ni*t «aa r ê'mg -van rï

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1