ss."de sewsrcff* ijs** s.ft «- - Jds s h" z rsf". rf «&5SW! 'I* 'JSS22 ye Deveiuer e /Mm, LZZ ek3Z2?V? 1""T"r°m*s"™- *91 r«S,"JïwCiS z"',c"ec JsreMS M»», tSm®??,-No'c,""om W het Groot NOORD - HOLLAiYDSen KANAAL. V» OVERLEDENEN is a» v«, .les 10 tot den i<5 April 1826. Bsd-llnilen, ssm«,e m,„s atiSlJ fJJhJH''H aan al dc beianghebben- luidt van dit reglement opgemaaktgeen gevolg te gevenof wel de boeten in hetzelve vermeld geheel of ten rieele kwijt te schelden. Art. 14. A' chriften dezes zullen gezonden worden aan de Ed. Groot Ae'ub. fleren Gedeputeerde Staten der Provincie aan den Wel Edg. Heer Procureur Generaal bit 't Hoog Gerechts -1 lof, aan den Heer Procureur des Konirigs bij de R'egtbank van Eersten Aanleg tc Brussel, en aan den Heer Referendaris belast met de politie, tot der- Zeiver informat e. Dit Reglement zal voorts op de gebruikelijke wij ze afgekondigdaangeplakt en in de ofliciele dagbladen vari dit Ko ningrijk gepletst worden ten einde hetzelve den ter kennis te brengen. Gedaan in de vergadering van den Regeripgs Raad te Briissel» den ioco Maart 1826. O/O L. de WELLENS. Ter Ordonnantie De Secretarisv (get:)' P. CUYLEN. 134ste KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOTERIJ. Eerste Klasse. tcte Liist, N°. 29282 eene premie van jooo. N°. 4414, 28090, ieder een prijs vaii iooó. trde Lijst, N°. 12933, een prijs van I-ooo. 3de L-'jst, N°. 18080, 2-4874, 11267, ieder een prijs van ƒ1000. 4de Lijst I#. 7734, 6339, ieder een prijs Vart f iooö. N°. 9869, eèïi prijs van 2500. N°. 21977, een prijs van fiobb. N°. 6709, een prijs van 1250. 5de LiistN°. 3597, een prijs van 1000. N°. 5815, een prijs van to,000. N°. 3217e een prijs van tooo. 6de Lijst, N°. 31928, een prijs van 20,000. V Men is van meening, op Woensdag den 3 Mei 1826, des na- micdags te vijl ure precies, in het na te melden perceel, publiek te verkoopen: Een alleraangenaamst gelegen, wel onderhouden en zeer logeabel eigeugronds^ ZOMER en WINTER - BLITENVERLLJJF, g.n....md li. JZLNLüSl11.et den daarachter zijnde fraai aangeiegden lum, voorzien van eenen guud"ix'ivijver met goudr/sscjensta; 11de en gele ;en even buiten de Kuinemerpotirr en onder de'gemeente der st-.'d Al kin: arhebbende een ruim u.tzigt over het land en door de tads houten, zijnde geteekend met N°. 39 in de buitenwi k A, en oetend niet de erven M. C. Dodenhuizen weduwe Hendrik Check ten noorden en Krijn van tier Kaai; ten zuiden. Kunnende dadelijk aan vaart, worden, en nadere onderrigting te bekomen ten kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MORAAZ te Alk maar. op Vrijdag den 2i,tea April 1826, des Stads Logement in de Langestraac te Aik- laugs Gepasseerde S C H EPEN door A L K M AAR, April 9. I). G. Doeksen Het Huis te Spijk, van Amst. naar Suriname. Joh. Hulsen Jr., Argttucvan Amsterdam naar Suriname. I?. C. JioijleJava Paketvan Amsterdam naar Batavia. AMORTISATIE S IJ N D I C A A T. Op Maandag derf achtsten Mei f826. des voorm ddags ten elf ure zullen in het Logement de Kikkerts aan den Burg te Texelten over staan van den aldaar rë^céntie# AV/aris Bèets in het openbaar wor den geveild 36 percelen DOMEINGOED gelegen op het voormelde eilandwaaronder dé" böuvdhYdVeir het Zanddiih'mis groot ongeveer HUWELIJKS. PRQCLAMAT1EN, jedam op Zondig den i<5 April 1826. Eerste Geb 0 D. Men is Van meaning avonds te vijf- urein he'c m.iarbij opbod en outmddelijk daarop volgende afslag, publiek te ver- Een hecht, sterk en wel doortimmerd HUiS en ERVE, staande en gelegen lyniieu de stad Alkmaar, aan de Voormeer, bij' de Boom- poort, zijnde N°. 124 in wijk D, helend met den Heer Jacob Josias de Lange ten westen en Fredrik Po^er ten oosten. Nadere infor mation te beltomen ten kantore van de Notarissen A. P. de LANGPA en S. A. de MORAAZ te Alkmaar. NB. Men gelieve wel te Ietten dat de veiling en afslag op den zelfden avond plaats hebben. Men doet een iegelijk weten, dat op Woensdag den vijfden April des jaars achttien honderd zes en twintig, des voormiddags te tien uren, ter audiëntie der Rég'tbank van eersten aanleg, zitting hebbende te Alkmaar in d»rzelver gewone audientie-zaal op het Stadhuis te Alkmaar is overgegaan tot de eerste afkondiging dér Mem* rie van lasten welke is opgemaakt oMcCgeraken tot de verkoop ten gevolge eener gedane in beslagneming ten laste van Diakenêu ol opzieners der Doopsgezinde' gemeente van Oostgraftdijk van Een HUIS en ERVE met den daarbij behoorende grondstaande eii gelegen aail de zuidzijde van het dorp Oostgraftdijkonder de ge meente Graft in het arrond ssement Alkmaar, ziinde het Pastorii- huis der doopsgezinden aldaar, en thans bewoond door den Wel. Eerwaardigen Heer Jacob Groot, Predikant bij Voreiigezegde kerk gemeente. al hec\vellt heeft plaats gehad ten verzoeke van den Heer Arnddus van de Helde Gz. Iioutzasgmolenaar wonende te A'kmaar aan de Oudc- gragt wijk A N°. 34en negocierende onder de firma van HeerSee/at en van de Pelde, dewelke tot zijnen prokureur heeft Artwidus van de Helde Gz. wonende te Alkmaar aan de OudCgragt wijk A N°. 34. Zijnde voornoemde inbeslagneming gedaan bij proces-verbaal van den zestienden februarij achttien honderd zes en twintigovergeschreven was gegeven zoo aan den HcCr Bou rék van VOoral ef?n afschrift ■geregr van het kanton Rijp, als aim den J-uf! g" van het eer der gemeente Graft. Heer Bouwen heel Brrgeine'es- Van her boVeri omschrevene perceel her ,.mW voor eerste bod wordt ingezet op eene- E*edbtant Jan Narold, jongman geboren enwonende alhier en Ma-tt. trn e Deventer en%l i^£& da Frederic Sieginttdd Go, en alhier woonachtig en boren en wonende alhier. r'j?" ^/A, jongman geboren en wonende te Heilo e Bakker, jongedocluer geboren alhier en wonende te He'fo! Ani£"rng-' W? gcb°ren te lloo&rn Antoma Ges,na H-mkeljongedochter ge en Blaartje Aangiften van GEBOORTEN te AlkmaaT^TI^ 10 tot den i(S April 1826. Baggerman Verléij 'en Tohanna doc,ue"fc van Floris Zoontje van fan sXJt 1. b#d' flr00^mit. Jr,rk Jan banna dochtertje van Abraham" v'I Bareudi/m Jo- velaar.Anna, dochtertje van Weiier? c'Erg J,VoluerÜ"tie Hoe- Annadochtertje van Floris Smit én Aalri> Pi«-e" atllar':|,a Kint.— dochtertje van Fredrik I^ver en ?art Zou enf'°ria 'KL "Xl"'" v" "'"n f'irob Gftó» n /»1 T\ /T zal de provisionele toewijzing worden <rL somma yan vijft'ig guldens iaars achttien honderd zes Cn twintig ter am? f" ?rcfe,i S'ei des noemddes voormiddags te tien uren. entle der Regtbank voor- A. VAN DE VELDE Gz. Egmond^EEIv1E°iBjGEBOÖM té opgave te doen aan W» St'Ht'T r/aii, eersten Mei aanstaande, Ri, Tr*»,„i 11 -v-"1-!! te Alkmaar. de te kmnim? i vit Feu Sr v"ki«««»e niet r Mei aanstaaii- JE, voorzien van 3 kameFs Koid BV^K\V0OMlUIS. gelegen in de gemeente Bw U ',p' B'eekveld eli Tuin, KOLSTEE aldaar. te bevl'agen bij JA-N WILLEM tig,' zai DIRK RECTER^cfSrw-niSr'1 ;ClutieB ho"derd zes én ttCin- ttiin verkooping houden vin r ZI-;"cn huize in de Ko'r,!- bestnande in BéddS Ratoeni ^E^BlLAIRE GOEDEREN, Stoelen'; Tafels-, Koper en Tin' Gl-s'e* a^i T' Glfidmangei, Vsrlak*. GW. en AsrdsfvorkKJ™Ï?>12 J*»: - ter verkoop zal worden aangeboden JvICc1-ien> «et geen verder zen.Ju'uinu, dochte'rtïe"vin t,TÏ'Pater, oud 40 ja- staand spelend uvroio 4 weken. - Blaria Kolkman, wAntevan WÏltemVKi™" !°0t' oud Swe'enIah).kanten, giadl Matt hijs Zonderh?- jafen,Geldkisten 1 Toiofre .Pet r one Heidochtertje vW £Z 7^1^ oud ,j Ja*,. Grietje Li,MomLdu4 ..nj™ fifhi'f? Iremeijmle Sc.'ussdaaroud 20 jnren T?n' °UC! 35 'ar'n- dochtertje mf'A S jaren. - 1 jaar. *De n Majoor en Garnisoens Ding op Maandng\Ln"7,^;n,^rr?ndflntderf]ad A!k™ar> "van mee- aau. den minst i„«chriitc„Se Vre P«bbek ien^S^MezSjj!", e„ dè'loorwaaien voornoemd in Je C^^eï m den KomS^ Alkmaar den 15 Aprilt C. G I L L O T. Serviesen Schilderijen SpieèèiV Wels-" «4;aednh°^, Ci"'ld^rt Schrijftafel; Lok^tkasten j Glas en Aardewerk 'éKe?„eïf verd? lPore?'efn' Verlakt I Bik, voortkomende uit de Onder bereviÓ'?P rwt'rde:l f^gebêde^. nalatenschap van den Heer GERP TT n~ RPPn Il,ventaris aanvaarde gewoond hebbende en overleden teAlk?i N' t":s', -_ë!9e De verkoooin» van'^MFURrrrpk"-""cn worden. Courant bepaald op 2" dc 'ori- •n op Dingsdaaf iVIoi j8i6 r,f Gb'.lschikking;) plants.Feb. voornoemd, in de Houtifstraat' wier) v J"" KIKKERT Hz. GladtuangthTafels, etc etr me? s VoeSer geannonceerde IHiukeldoozen Vaatjes. Scha alen, enz; verkooP zal Aanbieden gunstigers bekencf<"d-'t 'hii'"'nmr maakt hier nede nnn a!'en zijn Be- poortwijk ANo. 509. Kaanestract, bij de Berger- JAN GfANONE. ■te Alkmaar, bij de Erveu van S T k17 n 17 I_

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 2