ALKMAARSCHE COURANT A\ 1826. N\ 17: kennisgeving. Van MAANDAG Dc« 24 A P R Dese Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven KENNISGEVING. I E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezien het voorstel van den Heer Inspecteur van het Kadaster van den 31 Maart 11. Gezien aft. 492 der raethodique verzameling van wetten betrekkelijk bet kadaster. Brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk die zulks zoude mogen aangaandat de kadastrale taxatie der gebouwde en ongebouwde Ei gendommen gelegen in het kanton Nieuweramstel zal worden aange vangen en verrigtin de gemeente Nieuweramstel door den benoem den Taxateur R. Santink vergezeld door den Heer Controleur A. Backeren in de gemeente Rietwijk en Rietwijkeroord door den benoemden Taxateur P. Leek vergezeld door den Heer Controleur J. van Harlingcn. En noodigt dien tengevolge de belanghebbende Burgemeesteren uit, om voornoemde ambtenaren zoo veel mogelijk in hunne werkzaamhe den behulpzaam te zijnen de EigenaarsPachters of Zaakgelastigden om het klassement hunner Landerijen bytewonen en om alle opgaven te doenwelke daarvoor zouden kunnen dienstig zijn. En zal deze worden geplaatst in de Amsterdanische, Haarlemsche en Alkmaarsche Couranten. Gedaan te Haarlem, den 1 April 1826. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. KADASTER. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR Van NOORD-HOLLAND, brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk die zulks zoude mogen aangaandat de kadastrale taxatie der gebouwde en ongebouwde eigen dommen gelegen in de gemeente Nieuweramstel in plaats van door den benoemden Taxateur R. Santink door den Taxateur li. Muts zal worden verrigt. En zal deze in de Amsterdanische, Haarlemsche cu Alkmaarsche Couranten worden geplaatst. Haarlem 17 April i8a<5. De Staatsraad Gouverneur Voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. PROVINCIE NOORD -HOLLAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 26 April 1826, des namiddags ten twee uren, zal, ond r nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - Ho'lnndof bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaataan het Lokaal van het Gouvernement der provincie te Haarlemworden aanbesteed De leverancie van 1000 lasten Brabandsche of Drenttche KEIJEN, tot onderhoud der Heldersche Zeewering. De leverancie en storting van 300 lasten Doorniksche ZINKSTEEN, tot onderhond der Heldersche Zeewering. Het RIJBAAR maken van de kruin des Ilelderschen Zeedijks, be grepen tusschen het Zoogenaamde Landshok en het Nieuwediep met de daarbij behoorende opritten. Het beplanten met HELM, BERKHOUT en STROO, van de Dui nen en Zanddijken langs de kusten van de Noordzeevan bezui den Wijk-aan-Zee af, tot er. met den Helder, het eiland Texel en annexe Eijerland. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggenboven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en Koffijbuizen, als: te Haarlem in de Toelast, den halven Maande Leeuvrik en den Kroon; te Alkmaar 111 den Roo- den Leeuw; te Iloorn in het Ongemaakte Schip; te Purmerende en te Muiden in den Doelen; te Amsterdam in het Turfschip van Bredain het Noordhollandsche Koffjhuhbij C. Rode in het sGravenlandsche Veerhuisbij de Weduwe van der Horst tn Ca' in het Aalsmeerder Veerhuisop den hoek van de bloemmarkt en Wiidesteeg eu bij II. van der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogelte Na'arden in den Kroon en te Weesp in den Roskam. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing worden gedaauen bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D. Mentz en den Ingenieur A. Hommers Pz., beide te Haarlem, de noo dige informatie te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 26 April 1826, des namiddags ten twee uren, zal, aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Holland onder nardere approbatie van Z. Exc. den Staatsraad Gouverneur dier provincie publiek worden aanbesteed Het naken van een nieuw SCHOOLGEBOUW en ONDERWIJZERS- WONI?\G, met de leverantie van alle de daartoe benoodigde ma terialen voor de gemeente Assendelft. Dc aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Dbestck-en zullen ter lezmg liggen, boven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Holland in de navolgende Logementen eu Koffijhuizen, als: te Haarlem in de Toelast, den halve Maande Leeuwrik en de Kroonte Alkmaar in den Roodeu Leeuw te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende en te Muiden in den Doelen; te Amsterdam in hei Turfschip van Bredain het Noor de 'lollandsche Koffijhuis, her 's Gravelandscke Veerhuis, het Aalsmeerder Veerhuis en bij II. van der Putten in het Kofh'jhuis dc Paradijsvogel te Naarden in de Kroonte Weesp in den Roskamen te Assendelft in het Raadhuis. REGERING DER STAD BRUSSEL. REGLEMENT voor de JAARLIJKSCHE PAARDEN-, RIJTUIGEN- en EQUIPAGE-MARKTEN te BRUSSEL. BUR. GE ME ESTER en SCHEPENEN, Gezien het Koninklijk Besluit van den 12s™ Februarij 1826, waarbij d* oprigting van twee jaarlijksche Paarden- Rijtuigen- en Equipagemark- ten, te Brussel, wordt geautoriseerd. Gezien art. 70 van het Reglement voor de Stedelijke Regering, door Z. M. goedgekeurd den 19™ Januarij 1824. Hebben besloten en besluiten Art. 1. Op den eersten Mei en twintigsten Augustus van elk jaar. Zullen te Brussel twee Paarden- Rijtuigen- en Equipagemarkten ge houden worden, te weten: de Paardenmarkt op het Oranjeplein, tusschen de Leuvensche en Schaarbeeksche poortenen de Rijtuigen- en Equipagemarkten op het daaraan grenzende Wandel Bolwerk. Art. 2. Elke dezer Kermissen of Jaarmarkten zal vier achtereen volgende dagen durenwanaeer echter een wettige feestdag komt in te vallenzal de Mennarkt eindigen op den 6ea en zelfs op den 7e® ingeval van twee feestdagen. De Augustusmarkt zal in die gevallen beginnen den 19" en eindi gen den 23catwee dagen voor de jaarlijksche Paarden Cours. Art. 3. De Markt zal 's morgens ten acht uren geopend worden. De eerste dag is bestemd voor Schouw - stelling en verkooping vaia Hengst- en Merrieveulens. De tweede dag voor die van de Springhengstendragtbare Merries en Trekpaarden. De Derde en Vierde dag voor Paarden van weeldenRij- en Koets paarden» Art. 4» Het plein voor de markt bestemd zal behoorlijk met palet! en touwen bezet worden tot vastbinding der Paarden. Het is verboden de paarden vast te bindenaan boomen in het Wandel Bolwerk. Die paarden ter mark: brengen zijn verpiigt gedurende de mnrkt gestadig bij hunne paarden te blijven of wel zich aldaar door hunne bediendens waarvoor zij aansprakelijk zijnte doen vervangen. Art. 5. Er zullen geene proefritten mogen plaats hebbendan iis de onbestrate zijlaan van het Wandel Bolwerk, langs de huizen, te beginnen van het kruispunt, tot aan de Leuvensche poort. Art. 6. Bij elke dezer Jaarmarkten zullen de volgende Premien door de Stedelijke Regering toegestaan worden 100 Gulden aan den eigenaar van het schoonste TREKPAARD. 150 Gulden aan den eigenaar van liet schoonste RIJPAARD. 2co Gulden aan den eigenaar van het schoonste koppel KOETS— PAARDEN, en eindelijk 100 Gulden aan den koopman die het grootste getal PAARDEN ter markt zal hebben gebragt. Ter verkrijging van de drie eerst gemelde Premicnzal bewezen moeten wordendat de paarden aan welker eigenaar die premien ver leent worden ten verkoop op de markt zijn gebragt, en aldaar wezen lijk zonder valsche vertooning of bedrog zijn verkochten ten aan zien van dc vierde premie moet bewezen worden dat hij eigenaar is van al de paarden die door hem ter markt zijn gebragt. Art. 7. Deze premien zullen daags na het sluiten der markt, op rapport van eene Jurij uitgereikt worden door den Burgemeester of een der Schepenen door Z. Ed. Achtb. daartoe te delegeren. Extract van dit rapport zal 's morgens van dien dag, op de paar denmarkt aangeplakt worden. Art. 8. Die Jurij zal bestaan uit vier personen, ieder jaar door het Collegie van Burgemeester en Schepenen daartoe te benoemenda uitspraken zulten door haar gedaan worden, in den geest van art. 6. van dit reglement. Ingeval van staking of gelijkheid van stemmenzal de Burgemees ter of de gedelegeerde Schepen beslissen. Art. 9. Die jurij zal in hetzelve rapport de namen vermelden der eigenaars van gekochte paarden d e naast de genen nan welke premi en zijn toegekendin elke verdeeliug geoordeeld wordennaar de premie te kunnen mededingen. Art. 10. Elke eigenaar van paarden waarvan dusdanige honorabele mentie in het rapport gemaakt is, zal tot 12 uren van den dag 11ade sluiting toegelaten wordenom bij den Burgemeester of gedelegeer den Schepen tegen de uitspraak der Jurij bewijzen van simulatie, col lusie of bedrog van de zijde der premie behaiersin te brengenals deze de klagte aannnemelijk bevindtzal de afgifte van eene of meer dere der premien tot nadere informatie uitgesteld worden. In dit ge val staat de beslissing aan het Collegie van Burgemeester eu Schepe nen voor hetwelk die zaak alsdan moet gebragt worden. Art. 11. Elke eigenaar van paarden die naar de premie dingt, en overtuigd wordt zich aan bedriegelijke handelingen ter verkrijging van die premie te hebben schuldig gemaakt, zal gedurende twee achtereen volgende jaren op geene dezer Jaarmarkten worden toegelaten en bij vervolg nimmer meer naar de premie kunnen mededingen. Art. 12. De overtredingen in art. 4 en 5 uitgedrukt, zullen gestraft wordenmet geld boete van 3 tot 25 gulden eu gevangenis straffe va*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1