D, ALKMAARSCIIE A0. 1826. AANBESTEDING. Van MAANDAG Deze Courant wordt gèregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. _Je STAATSRAAD GOUVERNEUR van noord-iiolland. Gezien liet voorstel van den Heer Inspecteur van het Kadaster van den 19 April 11, N°. 58. Gez.en art, 492 der methodique verzameling van wetten betrekkelijk het kadaster. Brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk die zulks zoude mogen aangaandat de kadastrale taxatie der gebouwde en ongebouwde Ei gendommengelegen in het kanton de Rijp zal worden aangevangen en verrigt in de gemeente Heer-Hugo waard en Ursem, door den be^ noemden Taxateur Baart Boon, vergezeld door den Controleur Toilk- heer van Breugel; in de gemeente de Rijp en Graft door den be noemden Taxateur Klaas Zttidscharwoudevergezeld door den Heer Controleur ran Tonderenin de gemeenten Schermerhorn en Zuid- en Noord - Schermer door den benoemden Taxateur Klaas Bijnsdorp ver gezeld door den Heer Controleur JVillaars, en in de gemeenten Oter- leek en Veenhuizen door den benoemden Taxateur Barend IVercndlijn Smitvergezeld door den Heer Controleur Kouwens. En noodigt dien tengevolge de belanghebbende Bur'gemeesteren uit om voornoemde ambtenaren zoo veel mogelijk in hunne werkzaamhe den behulpzaam te zijn en de EigenaarsBoekhoudersPachters of Zaakgelastigden, om het klassement hunuer Landerijen bijtewonen en om Alle opgaven te doenwelke daarvoor zouden kunnen dienstig ziin Eu zal deze worden geplaatst in de AmsterdamscheHaarlemschê en Alkmaarsche Couranten. Gedaan te Haarlem, den 20 April 1821?. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. PROVINCIE NOORD-IIOLLAND. Op Woensdag den 10 Mei 1826, des namiddags ten twee tiren zal, onder* nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van' Noord- Holland, oi bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Statenen in bijzijn van den Hoofd - Ingenieur van den U acerstaataan het Lokaal van het Gouvernement der provincie te Ilanrtemworden aanbesteed; Het VERHOOGEN der gedeeltelijk verzakte kruin en buitenglooi- jing, en het VULLEN met Aardspecie der scheuren, tusschen de zoden van den kapitalen Zeedijk tusschen Naarden en Mui- derberg. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken hiervan zullen ter lezing liggen, boven en behalve »an liet Lokaal van het Gouvernement van Noord - Holland in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, ais: te Haarlem in dèToelast, den halven Maande Leeitwnk en den Kroonte Alkmaar in den Roo ienLeeuw; te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende en te Minden m den Doelen-, re Amsterdam in het Turfschip van Breda, in het NoordhoUandsche Aoffi/huisbij G Bode in het 's Gravenlandsche leerhuisbij de Weduwe van der Horst en O in het Aalsmeerder riernuisop den hoe.; van de bloemmarkt en Wijdcsfeeg eu bii II van der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogelte Waarden in den Aj oon en te We esp m den Roskam. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanwijzing weiden gedaan, en bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D Ment* en den Ingenieur A. Kommcrs Pz., beide te Haarlem de noo dige informatie te bekomen zijn. cie noo- De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. V - - I u BINNENL ANDSCHE BERIGTEN. 's Hertogenbosch den 21 April. In den nacht van den ijden op den i6den dezer, is, in een huis dieftml 5ed iN]!lch''e,s ^«teieene P°ging tót huisbraak en plaats gehad J voorval de volgende omstandigheden hebben Vijf personenbewustdat zich in opgemeide woninz eene som van 600 guldens bevond, waren overeen gekomen, deze'geiden te ontvreemden. De maréchausees, van dit voornemen onderrigt hadden twee derzelven zich in deze woning verscholen toen nm' ner o,"!ïdirnhCllC' de Vijf ™'sd!,diSersa"en met messen en een hun- i'oöi i°ven raet een stok Sewapend, op verschillende plaat Aagten op dat on"861] ft eenige cederen buiten de deur en lich'ov^ te ^evfn !ii.neP--e,!ntder maréchai,sees he" toe, te staan in'hef kleine ZXS'Sffï twee der roovers doodelijk gefoiT weinig tijds daarna, overleed, terwijl de overige zich door de vlugt poogden te reddendóch ook spoedig achterhaald werdenmet uit zondering van één, die, eerst in den nacht van den i8den op den 19de!! dezer, door de onvermoeide nasporingen van den ópperwachtmeester, gevangen genomen en aan de bevoegde overheid overgeleverd is." Men kan niet genoeg foemén de activiteitwelkezoo door de in finis verscholene, sis de ziéh buiten hetzelve bevondene manschappen» is aan den dag gelegd geworden, waardoor deze gevaarlijke onderne ming met het beste gevolg bekroond werdzelfs zonder dat een der maréchausees daarbjj eenige verwonding heeft bekomen. Assen den 19 April. De nieuw gebouwde en met smaak afgewerkte R. K. kerk in da kolonie van de maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizenis gis teren met veel plegtigheid ingewijd. Nadat de inwijding van den grond reeds in den vroegen morgenstond was geschiedbegon de piegtige inzegening van het kerkgebouw ten 10 ure, in bijwezen van alle de roomschgezinde koloniscen en weezen, en eene talrijke menig te. De mis werd bediend door den amplissimus van Zwolleen drie geestelijken van Groningen, Hasselt, en Avereest, gedurende, en ne dezelye werd voortreffelijk gezongendoor daartoe opzettelijk aanwe zig» zangers en zangeressen. Vervolgens werd eene schoone en toe passelijke redevoering gehouden door den Heer Muller, aarts-priester te Deventerover het hooge nut van den openbaren godsdienst. De redenaar sprak ook breedvoerig over de voorregten en de bescher ming welke de onderscheidene godsdienstige< gezindhedenen ook de R. K. van den besten Koning ondervinden'; wordende eindelijk de piegtigheid besloten met het zingen van het Te Deutn laudamus. De heer gouverneur der provincie, verzeld van den griffier der Staten, waren onder meer andere hooge ambtenaren, bij dé plegtigheid te genwoordig. Gepasseerde SCHEPEN door ALKMAAR, langs het Groot NOORD - HOLLANDSCII KANAAL. April 23. J. HarrissotiTasselvan St. Thomas naar Amsterdam. A. Hansen, Godefridavan Suriname naar Amsterdam. Dk. Sikkes Manje, Adrianus Cats, van Cette naar Amst. J' Duid Cornells Houtman van Amst. naar Batavia en China. 25. J. Ei Schneebeke, Henriettevan Havana naar Amsterdam! 26. G. J. Visserde Hoopvan Berbice naar Amsterdam. yy P. I I. RoS Elisabeth Corneliavan Suriname tiaar Artist. 27. G. F. Brandt, Elizé, van Memel naar Amsterdam. 29. A. Thomson, Aurora, van St. Jagó de Cuba naar Amst. 24. V VERPACHTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR maken bij dezen bekend, dat zij op Maandag den 8st" Mei 182(3, des middags ten 12 ure precies, op het Raadhuis alhier, in het open baar aan den meestbiedenden zuilen Verpachten De VISCHBAN- KEN op de Zee en Rivier Vischmarkt, binnen deze Stad; en zulks voor den tijd van één jaar, gerekend aanvang te nemen met den ie Ju lij aanstaande, en zullende eindigen met den laacsten Junij achttien honderd zeven en twintig. DeConditien van Verpachting zullen van heden, tot den dag der besteding uitgezonderd des Zondagsvoor een ieder ter lezing liggen op het Secretarie dezer Stad, van des voormiddags tien, toe des namiddags twee ure. Alkmaar den 22e April 182(3. Burgemeester en TVcthovdéts voornoemd FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezclven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. V HARLINGER S T O O M B O O T - R E D E R IJ. De STOOMBOOT prins fredrik der Nederlanden voorzien vart drie onderscheidene plaatsen en ingerigt met alle mogelijke gemakken voor Passagiers, zal, te beginnen met den 2dc» Mei aanstaande, regel matig in de Vaart komen tusschen Amsterdam en Hardingen, en onder weg Enkhuizen en Stavoren aandoende dagen van Afvaart zijn be paaldvan Amsterdam eiken DingsdagDonderdag en Zaturdag, des morgens ten 8 ure van den Buitenkant bij de Kalkmarkten van Har lingen eiken Zondag, ÏVoensdag en Vrijdagmede des morgens ten 8 ure van voor het gewezen Zee - Kantoor.De noodige schikkingen zullen gemaakt wordenom de Passagiers, bij de aankomst te Harlingen, zoo spoedig mogelijk, een gemakkelijk en onverwijld transport naar Leeuwarden en Groningen te bezorgengelijk niede van gemeide Plaat sen naar Harlingen. Nadere informatiên zijn re bekomen te Ams terdam bij de DIRECTIE; te Enkhitizen bij den Heer J. VALENTIjN; te Stavoren bij den Heer L. GABIENIE; te Harlingen bij den Heef D. J. ZEILMAKER; te Leeuwarden bij den lieer A. GRATAMA en te Groningen bij den Heer B. BULSING. UW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1