r«SIF li Ji fe IfSB m ALKMAARSCHE COURANT I K lil 9 Tl A". 1826. N\ i$: AANBESTEDING.! O T 1'iXTd.r- Van MAANDAG Den S ME I. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 78 Centen in de drie maanden en per No. voor 6 Centen uitgegeven. K E NNISGEKINC. P E STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezien het voorstel van den Heer Inspecteur van het Kadaster van den 19 April 11.N°. 58. Gez en art. 49a der methodique verzameling van wetten betrekkelijk iet kadaster. Brengt bij deze ter kennisse van een iegelijk die zulks zoude mogen tangaan, dat de kadastrale taxatie der gebouwde en ongebouwde Ei gendommen gelegen in het kanton de Rijp zal worden aangevangen en verrigt in tie gemeente Heer-Hugowaard en Ursem, door den be noemden Taxateur Baart Boons vergezeld door den Controleur Jonk heer van Breugel; in de gemeente de Rijp» en Graft door den be noemden Taxateur Klaas Zuidscharwouievergezeld door den Heer Controleur van Tbnderen; in de gemeenten Schermerhorn en Zuid- en Noord - Schermer door den benoemden Taxateur Klaas Bijnsdorp, ver gezeld door den Heer Controleur (Killaars, en in de gemeenten Oter- leek en Veenhuizen door den benoemden Taxateur Barend (Kerendlijn Smitvergezeld door den Heer Controleur Kouwens. En uoodigt dien tengevolge de belanghebbende Burgemeesteren uit, om voornoemde ambtenaren zoo veel mogelijk in hunne werkzaamhe den behulpzaam te zijnen de EigenaarsBoekhoudersPachters of Zaakgelastigdenom het klassement hunner Landerijen bijtewonen en om 411e opgaven te doenwelke daarvoor zouden kunnen dienstig zijn. En zai deze worden geplaatst in de AmsierdamscheHaarlemsche en A'kmaarsche Couranten. Gedaan te Haarlem, den 20 April 1826. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, Van TETS van GOUDRIAAN. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. Op Woensdag den 10 Mei 1826, des namiddags ten twee uren, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - Hollandof bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Statenen in bjjzjyn van den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaataan het Lokaal van het Gouvernement der provincie te Haarlemworden aanbesteed Het VERHOOGEN der gedeeltelijk verzakte kruin en buitengiooi- jing, en het VULLEN met Aardspecie der scheuren, tusschen de zoden van den kapitalen Zeedijk tusschen Naarden en Mui- derberg. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekkeu hiervan zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en Koflijhuizen als: te Haarlem in de Toe/ast, den Italven Maande Lecuvrik en den Kroonte Alkmaar in den Roo- den Leeit te Hoorn in het Ongemaakte Schipte Purmerende en te Mniden in den Doelenre Amsterdam in het Turfschip van Bredain het Noordhollandsche Koffijhuisbij C. Rode in het 's Gravenlandsche Peerhuisbij de Weduwe van der Horst en C°' in het Aalsmeerder Keer huisop den hoek van de bioemmarkt en Wijdesteegen bij H. van der Putten in het Koffijhuis de Paradijsvogel,- te Naarden in den Kroonen te Weesp in den Roskam. Zullende acht dagen vóór de aanbesteding de noodige aanvjjjjzing Worden gedaanen bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat D. Mentz en den Ingenieur A. Kommers Pz., beide te Haarlem, de noo dige informatie te bekomen zijn. De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, Van TETS van GOUDRIAAN. OPROEPING KERLOFGANGERS. Burgemeester en Wethouder» vertrouwendat alle de belanghebben den de voormelde oproeping «ipceljjk zuilen naarkomen daar zij die daarin nalatig mogten Zijnzich zeiven te wijten zullen hebben de nadeelige gevolgen, welke daar door overeenkomstig Aart. 183. der Wet van 8 Januarij 1817, wegens verzuim notoir moeten ontsaan. Alkmaar den 6ica Mei 1821$. FONTEIN VERSCHUIR. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Heer BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR van wegens het Gouvernement ontvangen hebbende eene Gouden Medaille door Zijne Majesteit geschonken aan den Heer Chirurgijn LUSINKter belooning van zijnen belanglozen ijver in het verrigten der Koepok- Inenting op een zeer aanzienlijk getal zijner mede Ingezetenenzoo is dezelve op Dingsdag den 2* Mei 1826 ter Kamer van Heere Bur gemeester en Wethouders verzocht gewordenalwaar de Heer Bnrge- meester dit blijk van hooge goedkeuring aan hem op de meest veree- rende wijze heeft ter hand gesteld. II. III. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR herinneren bij dezen, alle de Verlofgangers der Nationale Militie welke zich binnen deze Gemeente bevindendatingevolge de door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, bij des zelfs be sluit van den 1 November 1825. geformeerde Staat door den Heer Militie-Commissaris Van WICKEVOORT CROMMELIN, de In spectie over de Verlofgangers op Donderdag den 18 Mei aanstaan de des namiddags ten zes ure zal gehouden wordenroepen mits dien bij deze op, alle Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Gemeente bevindenook daaronder begrependie tot andere gemeentensals ook dezulkenwelke tot deze Provincie niet behoorendoch zich binnen deze Gemeente mogten ophoudenmet uitzondering echter der zoodanigen welke tot het reserve Bataillon zijn beboorende, om zich op Donderdag den 18 Mei aanstaande, des namiddags ten één ure precies voor het Raadhuis dezer Stad te laten vindenten einde door voornoemden Heer Militie - Commissaris te kunnen worden geinspecteerdwordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij deze herinnerdom de kleeding en kleine Equipe- meuts stukken welke zij van hunne korpsen hebben behoudenais ook hunne livrets en attesten Liet. H. H. door hun van het Gemeente Be stuur bekomenalwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd mede te nemen. TENTOONSTELLING var. voortbrengselen van Schilder-, Teeken-, Gra veer- en Beeldhouwkunst, door levende Meesters, te Amsterdampvoor den Jare 1826. De Heer Burgemeester en (Vcthouderen dezer Stadondersteund door Heeren Leden der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederland- sche Instituut van WetenschappenLetteren en Kunsten alsmede door den Raad van Bestuur der Koninklijke Akademie van Beeldende Kuns ten hebben beslotendat dit jaar alhier eene tiende openbare Ten toonstelling der Kunstwerken van levnde Meesters zal plaats hebben. De ondergeteekendeals de vereenigde Kommissie dezer Stadder gemelde Klasse en van den Raad voornoemdbrengen de volgende bepalingen ter kennis van alle Besturen, Maatschappijen, Beoefenaars, LiefhebbersVerzamelaars en Aanmoedigen; der Beeldende Kunsten met één woord van hendie den bloei der Vaderlandsche Kunst ge- negen en bevordelijk zyn kunnen. I. De Tentoonstelling voor Kunstwerken van Schilder-Teeken- Graveer-Bouw- en Beeldhoukunde door levende Meesters zal plaats hebben in het Lokaal van de Koninklijke Akademie va« Beeldende Kunsten, boven de groote Beurs. Deze Tentoonstelling zal geopend worden op Maandag den 1 ide* September en uiterlijk gesloten op Zaturdag den 7deu October aan staanden zonder verlenging hoegenaamd. Alle Schilderijen, Teekeningen, Prenten en Beeldwerk, zullen moeten bezorgd wordenvóór of uiterlijk op Maandag den 4den Septemberaan het gemelde Lokaal, mits vrachtvrij, en de Schil derijen Teekeningen en Prenten met behoorlijke Lijsten voor zien en zullen dezelve geadresseerd zijn aan de Kommissie, met eenen Brief, houdende den Naam en Woonplaats van den ver vaardiger. Allf? de toegezonden en toegelaten Stukken zijn en b'ijven geheel, tot de sluiting der Tertoonstellingonder het opzigt der Kom missiediezoo veel mogelijkzal zorgen voor de volkomene bewaring. Men zal niet toelaten Stukkendie bevorens op Tentoonstellin gen alhier geweest zijn noch die welkevolgens het gevoelen der Kommissieniet genoegzaam geschikt zijr.en houdt de Kom missie het oordeel deswege ganschelijk aan zich, kunnende men, in geval van teruggave, van de behoorlijke geheimhouding eu bescheidenheid verzekerd zijn. Eene gedrukte Lijst der Stukken zal de Namen eq Woonplaatsen der Kunstenaren doen kennen. VII. Gedurende de week, welke op de sluiting der Tentoonstelling volgen zalzullen de Stukken weder afgegeven worden. De Kommissie noodigt ieder uit, deze poging ten beste der Kunst, tot luister der Hoofdstad, tot roem van het Vaderland, met hartelij ke belangstelling te bevorderen. Amsterdamden I4ltcn April 182Ó. De vereenigde Kommissie tot voornoemde Tentoonstelling. Van weg e de Kierde Van wege den Raad van Klasse van het Ko ninklijk Instituut van Wetenschappen Letteren en Kunst»- IV. VI. Van wege Heeren Bur gemeester en (Kethou- dertn der Stad Ams terdam JEROMMO DE VRIES. Bestuur van de Konink lijke Akademie van Beeldende Kunstente Amsterdam. J. SAVORTAS, BRONDCEEIT, BERNARD. L. I1AMERSTER AMESHOFF, C. AfOSTOOL, j. de vos, willemsz. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage den 26 April. Het onderstaande meer omstandige berigtdan hetgeen wij hiervan in ons vorige n». uit 'sHertogenbosch hebben medegedeeld, van goe derhand ons toegezonden zijndeachten wijom der bijzonderheden wil, niet ongeschikt, om in deszelfs geheel te worden geplaatst: Boxtel, den 24"" april. Een vijftal bekende deugnieten hadden met elkander voorgenomen, K I I,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1