I -r |ra,s,d dcr L,"d,w«re° K'srïir»».?,: »8:«sEsiïPE i w ^'1 ft# I i alkmaarsche COURANT4 fontein verschuir. mmËZ'rJ?X?"£i*5tm - We,tadt"d" Si^bXS™'clÏÏvsl fr>« »S'S werden ,zi ili ^«»«?ÏÏÏÏS?£r ""OfD-HOLUND, .™sd'L °2" "d' °i> oAi'trS n I u^r, 2 Ac..,.. ==- Ge!to?«AIL™RSTEE,UR n°oüd.hölund. nm,L °£Zu.t7.'d. m]>l° *mm Staftei'lpuiZdUJ„'teET''1'® m A". 1826. N". 20.' - Den tS MEL tat2 1™Z'. tS ÏSGSn Guutroleur Jonk- noemden Taxateur KUt v a p en Graft door den be- kennisgevi .ngezereien JSSZ ÏefoïT öm è°ré"opgaven ,ë'"din "STdL",<ler»,,n J kennis hullen worden gevorderd - op p j.'rdat 'det^r Wege get,eekend' y e o p R L G 1 - Van D I X C S D A G per m' vr,or 6 Centen uitgegeven. KENNISGEVING. p KADASTER. den 19 April H.N°. 58. Inspecteur van het Kadaster van heGkadaster.C' mechodiquc verzameling van wetten betrekkelijk JsS ief,ijkdie zu"fsvzoude mogen gendom mengelegen in bet km-ton Wdf 0Rgcitl0lnvcJe Ei- •n verrigt in SegemeenteHeer L R? za Tworden aangevangen noemden Taxarenr n lugowqard en Ursemdoor den be- Comroleur ™nT0J*n- fn /j'ÏZT*,vergezeld door den Heer Noord- Schermer door den benoemden'TaxaKurT/^Z/r en,Zuid" en gezeld door den Heer Controleur IV,v/„ f Bijnsdorp ver leek en Veenhu.zen doorden benoemSf t' in d| gemeenten Oter- den behulpzaam te zijn, en de Eigenaars R lh "ntle werkzaamhe- Zaakgelastigden om 'het klassement hiinr/>r r j°" Pachters of" 0» 0,5,v„; ,e Alkmaar den 6den Mei 1826. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS iwr STAn »rm,,- ce maken! "ooB'B Seoor^ee|3 m d. Burgerij "en IngeeefeÏÏSkend' vo"tre" ramp.,, anderen t™ ™8C""'k" °f /e Haarlemde» 20 «x/tucu s"P' *n Alkmnarsche Couranten. Gedaan te Haarlem, den 20 April 182& De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van TETS van GOUDRIAAN. G E V N G. den 10 Mei 11. 1 Lr InsPecteur van het Kadaster van WbXS.S* <er "Mtoafe*« "«'«tag v.n Wetten betrekke ga. ™»san' dTdï'lJda'SJ i™ m'J' "o- Eigendommen gelegen in het kanton Ond^f 4°"*? onSei>ouwde gevangen en verrigt in de gemeente Ouder a f i worden Mn den taxateur P. Leek vergezeld doó?£ ;i"SUL' d°0r den beno^- i-ng n; n de gemeente Diemen door de i ben^ C°ntroleur van Har- vands vergezeld door den Meer Contrei .enk,ca qa-xateur C. IVi,- meente Watergraafsmeer, door den ben™ TegeZf"™ en in de ge- keje vergezeld door den Heer Cmuroleurt/" J' van d<> En noodigd dien ten vangen, zich ter Kamer van Burgemeester en Wmhtwi®" °':t" Jren, met alle zoodanige observatien en Wetbo"ders te adressee- menen ten opzigte der van hun gevorderde^voorstellen welke zij zuilen ken ten einde als dan daarover zÖodmU^nt$, 1 tC kllnnen mn- FONTEIN VERSCHUIR. Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNEN LANDSCHE BERIGTEN. Brussel, den x Mei. R O O E F G P A N N G E V" TET, 1 aangezigt cn «ne^ï to bil' ohmiddelijk daarna gevat; C8n dc vlu«c ncmetl8 Arnemuiden den I ramp ondergaan ^'welke^hen In"'™ Vlssc,lcrs van deze gemeente eene stdnd heeft gebragt Fene visehsei "en Z6er I,ek'affenswaardigen toe Belten, en d'oor fbg vl« p« oïen bSh',SSVOe"d°°r .^lPPer ten laatstleden maande ter vi 1L ee"/ge andere schui- dag nacht, omstreeks één ure in de§NT "lt/eg"'',h ziJ'nde, was dings-, vende hebbende het eSndlch^^ „^^^en7 "7*'d^ bcht dat zit op het dek hadden n Z1Jdoor het ren, hetwelk zij voor een vSc'her hi»H?l"g me/"dW te zien nari8" dat hun een groot gevaarte naderde J ,ma:ir ^«Wra zagen zij mast-schip was dat oThen »Tnt 0ntdekten p dat het een drie- doch welke van Veen Jicht was: VaW^' ZJ|nf!° een ^ord-Amerikaan, en deden al het raogeliike 0111 hem°re'en Z1;' verschrikten niet weinig, drijvende, alsmede door den sterken V"" maar voordekorde zij hierin verhinderd n0"Sn" ^0m e" S"JVe koe,tc' wcrden wenden noch hun inSiz frh1P' *m^nbm de schüit sf te aankomend schip Was v9n eehiV ^«1! t0ti VÖIk van het °P 1,en geweldige kradht de weerlooze fthuit' ÏL s?.h'P 'ciec met eene werd verbrijzeld, en hen «iets ove-hie r J^at aIles jn eèn oogenblilè» bedacht te zijn. Ieder stak de hanrirn ,s -°P e,gen zeif"sbehoud vatten, en zoo gelukte het hu?nSnm\ Van het !ChiP herimiera.^b'delaK RS DER STADALKMAAR, welke z:éh binnen deze Gemeente bev^f6" jder Nat'Onale Militie' Mi'itie - Commissaris Van WICKFVoort^ S:m door den Heer spectie over dé Verlofgangers oï CR°MMELIN d. 5fen hiindm,ddagS t0n Zes ,,re ZaI geSing ''"i 18 Mei a*nstaan- i ch ht dl al,e Ver'ofgangers van de ww. ?nr°epen mits- iich ill deze Gemeente bevinden „n?j Nationale Militie, welke andere gemeenteris, als ook dezn'k» dagronder begrepen tnr beboeren, doch z'ch bSn S%"'^Ike tot Provi'ncié .ne behnn ri"g échter d" zoodanigen weTk C !"0stea °Phouden met Verihfea WordpJa Militie-C^ Verlbfgangers bij deze herinnerd nt i ,VOOrts ooi< nog gezeede •tuur'b k1""'V^"h'HHk'dPSeni behouden ,^"0^ •f teenemen'/,WMr 2iJ Burgemeester en Werhnnzt eponeerd V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1