*55gr sas h ALKMA AR.3CHE CO U R A N T no SWÖKfÊ» «„ore, A". iSli6. miii lllllllüllllllllüip NV ai; pr.-pu i. 7, 7„ ,rf 7, «W ~S-W wy< V» 7» c t u tft kadaster. opritte 1»» «"SfnSrlï" VmneHÓS fontein verschuir. vh°»e„', d« d-, «ijev,. «el iM '«"«r d, c'r „P Met is met leedwezen, dat wu moeten meiden dr eir, op Van MAANDAG Den -at M E I. Deze Courant wort en per No. voor 6 Cente n uitgegeten. KENNISGEVING. PE STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND. Gezien be; voorstel van den Heer Inspecteur van het Kadaster van ^Gezien art. 492' der methodieke verzameling van Wetten betrekke !iik het Kadaster. Brengt bij deze ter kennisse van een iegeliik, die zulks zoude mo ren aangaan', dat de kadastrale taxatie der gebouwen en ongebouwde Eigendommen, gelegen 111 het kanton Ouder-Amstel, zal worden aan- levangen en verr.gt in de gemeente Ouder-Amsteldoor den benoem den taxateur P. Leek ver ezeld door den Heer Controleur van Har- Jrnir n in de gemeente Diemen door den benoemden Taxateur C. IV,]- «Ws'ver-ezeld door den lieer Controleur IVeggelherst en m de ge meente Watergraafsmeer, do-r den benoemden Taxateur J. van der Me e vergezeld door den Heer Controleur Munnich. E11 nood gd dien te.i gevo'gé. de belanghebbende Burgemeester uit, om voornoemde ambtenaren zoo veel moge li jk in hunne werkzaamhe den behulpzaam te zijn, en de Eigenaars, BoekhoudersPachters Zaakge'ast'gden om het klassement hunner Landerijen bij te wonen en om alle opgaven té' doen, welke daarvoor zoude kunnen dienstig Zijn. Haarlem den 12 Mei 1826. De Staatsraad Gouverneur voornd. Van TETS van GOUDRIAAN. SÏS^SftoL^W««5".n SMfclSle Keurenruien wo r. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der stad Alkmaar, op den 9e Mei 1826. Ter ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. RUU GF MEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, irel.e de ns.nictie, betrekkelijk de uitgiften der PATENTEN, door den Heer Directeur Generaal der Directe Belastingen en Posterijen, op dmi 4e October 1819 2D, gearresteerdhoudende dat de Paten ten en Afschriften, door hei Hoofd, of een daartoe door hem be hoorlijk gemagtigd L d des Gemeente Bestuurs, geteekend, van het Z> e der Gemeente voorzien, en aan de Pate itpbgtigen tegen intrek king van het recu voor den ontvang van het billet van aangifte afge geven. zul!-u worden uitgereikt, 11a dat het behoorlijk genummerd en ff et eerste gedeelte van het daartoe annge'egd register zal zijn ir esc' re .-en, ais ook dat de Afschriften derzelve, en die welke op d n am van anderen worden omschreven, behoorlijk door den wet tige-houder moeten worden afgeteekend. Ge7en het' Besluit van Z. M. van den October 1820 staats - bl-d N 2"0 strek e -de tot bevordering eeuer meer rigtige uitvoe ring van art. p der wet op het Pateutregt, tot het afhalen der Pa tenten, betrekkelijk, inhoudende bepalingen'zoo-ten opzigteder te doene u'tnod.g.ng'tot het afhalen der Patenten, als ter aanzien van het veen bij verzuim daarvanmoet worden bewerkstelligd en de boe te d e op 'het 11 et kunnen vertoonen van het Patent bij de te doene aan.-rage volgens van art. 32. der wet van den 2ie Mei 1819, ze' worde toegepast. Br? .-en dien ten gevolge bij deze ter kennisse van alle die genen welke daar!, eeuig belang moeten hebben en aan het regt van Patent onder worp-1 z;;nfat hij z ch in persoon, voorzien van het door den Ont vanger der D recte Belastingen binnen deze S:ad van den ontvang van ht t billet van aangifte, afgegeven rCfu met en benevens derzelver aan- s! eten voor zoo verre betreft de Kramers Ventersetc.in de tab -'en N°. 7eii 8 van voorschreven wet verme'dwelke kwitantie nopten próduceere: van voormelde Om vanger dat het Patentregt over dezen j-re ten vollen voldaan is, ter bekoming en ter tcekening Srn derze'ver Patent op het Secretarie dezer Stad moeten vervoegen, alwaar tot rlac einde dagelijks van Maandag den 22c Mei tot en met Zacurdag den 3e Junij daaraanvolgende ingesloten, (i uitgezonderd des Zondags:) van des voormiddags tien, tot des namiddags twee ure zal worden gevaceerd. W ar chouwemle Burgemeester en Wethouders, tevens alle zooda nige PnentDbgtigenwelke mogen verzuimen a?n deze kennisgeving te vod oend-'t z;l zich zeiven te würeit zullen hebben, de nadeelige gevolgen die uit het niet komen afhalen en teekenen van derzelver Patent 11, krachtens het bovengeme d besluit van Z. M. de dato 17 October 1820. en de wet op de Patenten van de ai* Mei 1819. zou den kunnen ontstaan. Actum ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad A-kmaar op Donderdag den i6° Mei 1826. B i gemeester en IVeVmiden FONTEIN VERSCHUIR, Ter Ordonnantie van detefaen De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. BUITEN LANDSCHE berigten. GROOT-BRITANNIE. Londen den 13 Mei. Tn echo-land schünen de zaken thans ook een treurig aanzien te ver- hetwelk zich den «sten dezer onrustig en oproer,g beKon tc g In verschi ende andere streken van Schotland begmt m.de gebrek werk te tornen^ het vojgendï gemeldDe lucht- o-esteldheid is sedert eene week zeer nsdeetig geweestd? vootj-an- pkmtenzijn bijna allen in de tuinen bevroren intusschen heeft fflöh turdag den Aden dezer, ir, de stad Trowbridge, 1.11 ij ernstige onlusten hebben plaats gehad. Z,e hier naar I et ,,„v/nlt daarvanMen hield eenige opkoopers verdachtsan aara. l pelen te hebben opgekocht, welke, dien dag-, -af* steen het-een de oproermakers een voorwendsel aan dein. r m om eënen aanval op alle wn. moezer.iers zonder onder che d te doen. Zij plunderden en vernielden derwijze, dm er. tegen e f "re des mo - eens 'geen blad groente meer op de markt-was ea r'le sloten waren. De buitenslagters bergden, voor eene J tieiine vrce/ende, hun vlceseh zoou:ttegen den middag, - Sers Tdrstad overbleven. De markt was nistoen bezet, door een grnauvv hetwelk niets te doei. qf niets te verhezen hebbende, gereed wasom alle kwaad te verrigten. De regering vergaJhifcW- Pon ïniddig en stelde een adres op. yermanjngen an he. hehel7eiide en eene bedreiging inhoudende, dat het ambacus\o. hetwelk wanorde zou.plegen, niet meer in de fabrijken Zou worden o-ebezigd. Ook werden er verscheiden constabels aangesteld. lntusschen trachtte het graauw hiet geweld in den winkel bakker te dringen, doch hierin verhmdern geworden zijnde, trok ;f het Sein en wierpen de consnbels- met steenen aan welken II?phr« «taSe een' van de oproermakers meester te worden en 1 r de /evan"eMs'te voeren. -Onder weg echter bekwamen zij mts nige stokslagen en steenen. Een der regeringsleden stelde zicbvoor Ho nour dor gevangenis, em verklaardedat hij dezen post met zou verlaten Het graauw beklom vervolgens het dak van de gevangenis., Krot- Kop/oIvp af en verloste alzoo den -gevangene. Ale de pogingen, 0111 de orde te herstellen, vruchteloos Wide., begonnen de constabels voor hunne eigen veiligheid te zorgenhet geen zeer noodzaketijk werd, armgez.en het vötk nu alle begon te doorloopen, en tot in den Morgenstond, met ophield met rp -1--,, en de stads lantaarns te verbreken. Toer werd er ee e expres-e „nar Devizes gezonder, en de Yeomen te paard dier stad kwamzondag morgen zeer vroe jte Trow-sn aan Het trelukte den constabels.des morgens tegen vijf of zes ure Z' met behu'p van dezelveeenige der belhamels van het oproer in hechtenis te krijgen, waarvan er twee,n ee" ^^egT'e's"^. Sahshrrv a-ezonden zijn om voor de aanstaande assises te regt te sw„,u Zondag morgen ten tien tien ure was de rust volkomen hersteld en men zag niemand meer op de straat. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Hebben noodig geoordee'd aan de Burgerij en Ingezetenen bekend te m ken. Dat het aan hun bij een voorloopig verslag van de commissiedoor B E IJ E R E N. Augsburg, den tl Met. Nadat er, op eene aanhoudende droogte var. drie wekenop den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1826 | | pagina 1